Afgørelse

toneart.dk

Jonas Nakel

MOD

Rasmus Asbjørn Dalsgaard

8. august 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”toneart.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”2003 bliver jeg freelance og opretter DK’s første CVR nr. med navnet ToneArt. Den første i DK der officielt bruger navnet toneart.års aktivitet og virke i dette navn. 2004 køber jeg domænet toneart.dk. 2006-7 er jeg stadig nybegynder med alt dette, webtsite, freelancing osv., og glemte derfor at betale en regning til tiden til mit domæne. Det beklagede jeg dengang meget, da jeg opdagede at det havde fatale følger. Hjemmeside, visitkort, artikler osv. trykt med mit navn og hjemmeside på. Min mail fra dengang; [udeladt]@toneart.dk er stadig i brug som brugernavn flere steder og folk kan stadig finde på at skrive forgæves til adressen. En rigtig uheldig udfordring. Dengang viste jeg ikke at man kunne klage og jeg troede at løbet var kørt. Men jeg ser at domænet aldrig bliver brugt, men hostet forskellige steder og jeg håber derfor, at jeg kan få det tilbage en dag og køber derfor skiftevis nogle andre midlertidige domæner, mens jeg håber at få mit gamle domæne tilbage. Senere lærer jeg at man kan søge hvilke personer der ejer .dk domæner. Jeg har forsøgt at ringe rigtig mange gange til Rasmus. Telefonen har det sidste halve år sagt, der er ingen forbindelse prøv venligst senere... Min ide har været at tale med Rasmus om der ikke kunne komme løsning på, at jeg kunne få lov at bruge mit gamle domæne igen. Siden det aldrig har været i brug siden han købte det, kunne det tyde på at han måske endda har glemt at han ejer det. Men desværre kan jeg ikke komme i kontakt med ham. [...] I opfordrer fornuftigt til at man læser nogle afgørelser igennem inden man selv går i gang. Jeg har læst jeres vejledninger, og en del afgørelser samt Erhvervsministeriets lov om internetdomæner. Med alt dette i mente er min egen konklusion, at Rasmus har holdt på et domæne i over ti år uden at bruge det og det synes jeg er dårlig domæneskik, når jeg gerne vil bruge det. Navnlig fordi jeg er en forhenværende aktiv bruger der stadig bruger navnet ToneArt. Det i sig selv synes jeg er grund nok til at jeg skal have retten til domænet tilbage. Jeg har allerede en hjemmeside klar jeg vil bruge.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udateret skærmprint fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende enkeltmandsvirksomheden ToneArt (CVR-nummer 27258123), jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www. archive.org), der viser domænenavnet ”toneart.dk” som lagret den 13. oktober 2004, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag 3-5 (litreret af sekretariate• er forskellige skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine, der viser domænenavnet ”toneart.dk” som lageret henholdsvis den 19. juli 2013, den 7. oktober 2016 og den 1. november 2018. Det fremgår heraf, at domænenavnet på de pågældende tidspunkter ikke indeholdt nogen aktiv hjemmeside. Ved sekretariatets opslag den 11. marts 2019 og fornyet opslag den 30. maj 2019 på ”toneart.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 30. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”toneart.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (RD4492-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under det danske .dk- internetdomæne. Sekretariatet har ved e-mail af 30. maj 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”toneart.dk”. DK Hostmaster har i den forbindelse oplyst bl.a., at domænenavnet ”toneart.dk” blev registreret den 23. april 2004 af Jonas Nakel og at registreringen af domænenavnet blev slettet den 24. april 2007, fordi registranten ikke betalte for fornyelse af registreringen. Ved opslag den 30. maj 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet ToneArt er registreret en enkeltmandsvirksomhed (CVR-nummer 27258123) med startdato den 1. juli 2003. Virksomheden er registreret under branchekode ”592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik”, og som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Jonas Nakel. Sekretariatet har ved opslag den 30. maj 2019 på ”toneart.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i alt gange i perioden fra den 20. februar 2001 og frem til den 1. november 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”toneart.dk” i hvert fald periodevis fra oktober 2004 og til oktober 2006 har været anvendt for en hjemmeside for ”ToneArt”. Ved en gennemgang af de lagrede hjemmesider har sekretariatet ikke kunnet konstatere, at det omtvistede domænenavn har været anvendt for en aktiv hjemmeside i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet og frem til den 1. november 2018. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 13. oktober 2004, jf. også ovenfor bilag 2: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 30. maj 2019 på ”toneart” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 31.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet i overvejende grad omtale af ordet toneart i dets generiske betydning, akkorder, komponistsammenslutningen ”ToneArt” og forskellige virksomheder, hvori ordet indgik i virksomhedsnavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tilbage i 2003 blev freelance og i den forbindelse oprettede enkeltmandsvirksomheden ToneArt, • at klageren fortsat driver den nævnte virksomhed under navnet ToneArt og at klagerens virksomhed i øvrigt var den første med navnet ToneArt, • at klageren erhvervede domænenavnet ”toneart.dk” i 2004, men desværre i 2006-2007 glemte at betale en regning til tiden, • at dette fik fatale følger for klageren, eftersom klageren mistede sin registrering af domænenavnet ”toneart.dk”, • at klageren på daværende tidspunkt dog ikke var opmærksom på, at man kunne klage og troede at løbet var kørt for ham, • at klageren efterfølgende har konstateret, at domænenavnet ”toneart.dk” aldrig har været anvendt af indklagede, • at klageren uden held har forsøgt at kontakte indklagede mange gange med henblik på at drøfte en mulig overdragelse af domænenavnet, • at klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”toneart.dk” igen i forbindelse med sin virksomhed ToneArt, • at klageren således allerede har en hjemmeside klar til brug under det omtvistede domænenavn, hvis klageren får medhold, • at indklagedes manglende anvendelse af domænenavnet ”toneart.dk” må anses for en overtrædelse af god domænenavnsskik, og • at domænenavnet ”toneart.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”toneart.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede, Rasmus Asbjørn Dalsgaard, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Jonas Nakel, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”toneart.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af oplysninger fra DK Hostmaster, som sekretariatet har indhentet til brug for klagenævnets behandling af sagen, fremgår det, at domænenavnet ”toneart.dk” blev registreret den 23. april 2004 af klageren og at klagerens registrering af domænenavnet den 24. april 2007 blev slettet grundet manglende betaling af domænenavnsregistreringens fornyelse. Det er fra klagerens side oplyst, at klageren ved en fejl ikke fik fornyet sin registrering af domæne- navnet ”toneart.dk”, og at klageren gjorde brug af domænenavnet for både en hjemmeside og e- mailkommunikation. Endvidere har klageren oplyst, at klageren har et ønske om atter at kunne anvende det omtvistede domænenavn i forbindelse med sin virksomhed, idet klageren allerede har en hjemmeside klar til brug i forbindelse med domænenavnet. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk), at klageren er fuldt ansvarlig deltager i en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret under navnet ToneArt med startdato den 1. juli 2003. Denne virksomhed er registreret under branchekode ”592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik”. Oplysningerne om klagerens anvendelse af domænenavnet ”toneart.dk” understøttes af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvorefter domænenavnet i hvert fald periodevis fra oktober 2004 og frem til oktober 2006 har været anvendt for en hjemmeside for ”ToneArt”, og dette navn er som nævnt identisk med det virksomhedsnavn, som klagerens enkeltmandsvirksomhed er registreret under. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”toneart.dk”. Klagerens interesse skal afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af et almindeligt dansk ord. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på, ligesom betegnelsen ”toneart” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”toneart.dk” er registreret af indklagede den 18. oktober 2007, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Der er endvidere ikke oplysninger i sagen, som tyder på, at indklagede tidligere har gjort brug af domænenavnet for en hjemmeside eller i anden sammenhæng. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede har en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”toneart.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”toneart.dk” registrere (igen), og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det pågældende domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”toneart.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”toneart.dk” skal overføres til klageren, Jonas Nakel. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.