Afgørelse

plaenerobot.dk

Plænerobot.dk ApS

MOD

The Handyman Van.dk

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”plaenerobot.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet plaenerobot ejes af Brian Rosenhøj Nielsen fra firmaet The Handyman Van.dk. Hjemmesiden er ikke aktiv, på trods af at den, ifølge DK Hostmaster, blev oprettet helt tilbage i 2012 (se bilag: "DK Hostmaster plaenerobot.dk"). Vi forsøgte at kontakte Brian Rosenhøj Nielsen pr. mail d. 08/02 men har ikke modtaget noget svar (se bilag: "Mail Brian Rosenhøj Nielsen.pdf"). ... Hjemmesiden er ikke er aktiv, på trods af at den blev oprettet helt tilbage i 2012. Det kunne tyde på, at Brian Rosenhøj Nielsen ikke har nogen planer om at bruge domænet aktivt. Navnet på domænet "plaenerobot.dk" stemmer desuden overens med navnet min virksomhed, "Plænerobot.dk ApS". Af ovenstående grunde mener jeg, at jeg bør overtage domænet plaenerobot.dk.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 23. januar 2018. Bilag er kopi af e-mail af 8. februar 2019 fra ”Matrix Support”, der ifølge oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med samme adresse som klageren, som skriver på vegne af klageren, til indklagede med anmodning om overtagelse af domænenavnet ”plaenerobot.dk”. I svarskriftet har indklagede påstået frifindelse og har bl.a. anført følgende, jf. bilag A: ”Som handyman er en af mine opgaver at montere og servicere plænerobotter. Jeg har betalt for mit domæne siden 2012 og satser ... min karriere på at gøre brug af det. ... Idet at jeg rettidigt har betalt for mit domænenavn i de sidsteår og senere i min karriere vil gøre brug af det vil jeg bede om medhold i sagen”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Brian Rosenhøj Nielsen skriver, at en del af hans arbejde er eller vil blive at montere og servicere plænerobotter. At dømme ud fra hans hjemmeside, http://www.thehandymanvan.dk/ og hans Facebook-side www.facebook.com/thehandymanvan.dk/ er der dog intet, der tyder på, at han i dag har noget med plænerobotter at gøre (se bilagog- screenshots fra hhv. hjemmeside og Facebook-side).” Bilager skærmprint fra Facebook-profilen for ”The handyman van.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Martin Lampe skal have tak for at minde mig om mine færdigheder på min hjemmeside, det er hermed gjort. Hvis manden virkelig vil have mit domæne, var det måske god stil og høre om han kunne købe det istedet for at komme trumlende.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”plaene-robot.dk” har sekretariatet den 9. juni 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”thehandymanvan.dk” har sekretariatet den 9. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 4: Det fremgår af hjemmesiden, at indklagede udbyder forskellige håndværksmæssige tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser vedrørende havearbejde og salg, montering og vedligeholdelse af robotplæneklippere. Ved opslag den 9. juni 2019 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”plaenerobot.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet "plaenerobot.dk" svarer til navnet på klagerens virksomhed, "Plænerobot.dk ApS", • at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet ”plaenerobot.dk” og aldrig har været det, • at indklagede tilsyneladende ikke har nogen planer om at bruge domænenavnet ”plaenerobot.dk” aktivt, og • at dømme ud fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”thehandymanvan.dk” og indklagedes Facebook-side er der intet, der tyder på, at indklagede i dag har noget at gøre med plænerobotter.
Indklagede har gjort gældende:
• at én af indklagedes opgaver er at montere og servicere plænerobotter, og • at indklagede har planer om at gøre brug af domænenavnet ”plaenerobot.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”plaenerobot.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har navnet ”Plænerobot.dk ApS”, driver virksomhed med salg af plænerobotter og tjenesteydelser i forbindelse hermed og markedsfører sig på hjemmesiden på domænenavnet ”plaene-robot.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”plaenerobot.dk”, som er kvasiidentisk med klagerens virksomhedsnavn og domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”plaenerobot.dk” består af et almindeligt dansk ord, idet det er normalt på internettet og navnlig i domænenavne, at bogstavet ”æ” erstattes med ”ae”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”thehandymanvan.dk”, at indklagede udbyder forskellige håndværksmæssige tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser vedrørende havearbejde og salg, montering og vedligeholdelse af robotplæneklippere. Indklagede har oplyst, at indklagede har planer om at gøre brug af domænenavnet ”plaenerobot.dk”. Idet klagenævnet forstår indklagede således, at de nævnte planer vedrører brug af domænenavnet relaterer sig til de tjenesteydelser, der for øjeblikket er beskrevet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”thehandymanvan.dk”, finder klagenævnet, at en sådan brug af domænenavnet ”plaenerobot.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”plaenerobot.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”plaenerobot.dk” adskillige år tidligere, end klageren påbegyndte drift af virksomhed under navnet Plænerobot.dk ApS. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Plænerobot.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.