Afgørelse

juicebox.dk

Juicebox ApS

MOD

Jesper Huulvei Plantener

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”juicebox.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Juicebox ApS (CVR-nummer 40205683) med startdato den 25. januar 2019. Selskabet har til formål at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, og selskabet er desuden registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Juicebox ApS er et selskab med formål i retning af at drive og udvikle internet- og onlinevirksomhed via en platform der giver adgang til et bredt netværk af samarbejdspartnere i den danske musikindustri (se bilagfor eksempel på vores beta version). Via vores netværk vil det blive muligt at finde producere, studier, øvelokaler, instrumentalister, lydteknikere, musikvideoer osv. i et overskueligt profil-baseret system, hvor man nemt kan søge i vores database efter lige det man står og mangler. Vi ønsker med dette som udgangspunkt at anvende domænenavnet juicebox.dk til at skabe et nemt og overskueligt overblik over hvilke tilbud der er derude. Dette gøres med henblik på at skabe overblik og adgang for musikere i Danmark, til at udøve deres musikalske aspirationer. Vi råder allerede over et bredt netværk af samarbejdspartnere der har tilmeldt sig vores platform. Ydermere har vi tidligere lavet samarbejde med Frederiksberg fonden til et musikarrangement for promovering af nye musikere på den danske musikscene (se bilag 2). [...] Da vores model udelukkende arbejder med det danske marked og da vi allerede har etableret navnet Juicebox hos vores kundekreds og samarbejdspartnere har domænenavnet juicebox.dk derfor stor erhvervsmæssig betydning for os. Juicebox.dk er registreret af Jesper Huulvei Plantener tilbage i 2012 men har angiveligt aldrig været i reel brug, da en søgning via Internet Archive Wayback Machine viser blot seks gemte registreringer i tidsrummet 11. juni 2016 - 2. juli 2018 (Se bilag 3). Ydermere viser en oversigten over ændringer til domænet at der kun har været reel aktivitet i 2016 og 2017 (se bilag 4). En indtastning af domænet viser aktuelt også et website der ikke giver hverken service eller information (se bilag 5). Vi har gentagende gange været i kontakt med indklagede der har afvist vores tilbud om at købe domænenavnet. Indklagede havde ikke nogen umiddelbar grund til hvorfor han specifikt skulle bruge domænet juicebox.dk, og udviste ikke at have intentioner at skulle bruge domænet til gavn for andre eller samfundet. Indklagede har heller ingen registreret virksomhed, og domænet juicebox.dk har heller ikke værdi i kendetegn ved en privat person (se bilagog 7). Vi mener derfor at indklagede vil kunne fortsætte med brug af hvilket som helst domæne. På baggrund af ovenstående finder vi, at indklagede har registreret domænet i strid med god domænenavnsskik iflg. lov om internetdomæner § 24, og § 25, stk. 1, idet indklagede -som dokumenteret i bilag til har registreret domænet uden at bruge det til at medvirke til at fremme internetudviklingen i samfundet.” Som bilag har klageren efter det oplyste fremlagt en betaversion af sin hjemmeside i form af følgende skærmprint: Bilag er tilsyneladende en udateret e-mail fra Frederiksberg Fonden vedrørende støttetilsagn til eventet ”Under Buen”. Bilag er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”juicebox.dk”. Skærmprintet viser, at der er seks lagrede hjemmesider under domænenavnet i perioden fra den 11. juni 2016 og til den 2. juli 2018. Bilag er et skærmprint fra www.archive.org, der ifølge klageren dokumenterer, at der alene har været reel aktivitet på domænenavnet ”juicebox.dk” i 2016 og 2017. Bilag er et skærmprint fra opslag den 6. februar 2019 på hjemmesiden under domænenavnet ”juicebox.dk”, der fremstår identisk med den hjemmeside som fremkom ved sekretariatets opslag den 13. februar 2019, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 6. februar 2019 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”juicebox.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et skærmprint af 6. februar 2019 fra en søgning i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• på ”Jesper Huulvei Plantener”, idet det fremgår, at der ikke fremkom nogen søgeresultater i den forbindelse. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 12. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Ved opslag den 13. februar 2019 på ”juicebox.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”juicebox.dk” den 19. maj 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”[...] Efter at have gennemgået dokumenterne, undrer jeg mig over at der er indgivet en klage over dette. Som der rigtigt nok er angivet i klageskriftet, har en navngiven person, Mathias Foged, kontaktet mig med henblik på at han kunne overtage mit domæne. Mathias har aldrig kommet med et reelt tilbud på domænet, ej heller redegjort for hvorfor de er interesserede i domænet, andet end følgende facebook-besked: ”Vi er fire gutter der har satset på at få væres projekt her op at køre”. Mht. selve domænet, så er det et domæne jeg privat bruger som en del af mit arbejde som softwareudvikler. Jeg har sub-sites kørende (f.eks. wish.juicebox.dk), og bruger jævnligt domænet til at teste nye features lanceret af Microsoft Azure.” Ved opslag den 19. maj 2019 på ”wish.juicebox.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 19. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”juicebox.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (JP10444-DK) yderligere er anført som registrant af domænenavnet ”lejetlokale.dk”. Sekretariatet har ved opslag samme dag på domænenavnet ”lejetlokale.dk” konstateret at der fremkom en hjemmeside, hvoraf der er taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 19. maj 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt seks gange i perioden fra den 11. juni 2016 og til den 2. juli 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det bl.a., at domænenavnet ”juicebox.dk” henholdsvis den 18. maj 2017 og den 28. marts 2018 har indeholdt følgende hjemmesider, som sekretariatet har taget kopi af: Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 19. maj 2019 på ”juicebox” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 16.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte fire af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte en række forskellige forhold, herunder Juicebox Gallery, singlen ”Juicebox” fra det amerikanske band The Strokes, en øl ved navn JUICEBOX Citrus IPA og en holder til juicebrikker/kartoner. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomhed under navnet Juicebox ApS med det formål at drive og udvikle onlinevirksomhed via en platform, • at denne platform skal give adgang til et bredt netværk af samarbejdspartnere i den danske musikindustri, jf. også bilag 1, • at det gennem klagerens netværk vil blive muligt at finde producere, studier, øvelokaler, instrumentalister, lydteknikere, musikvideoer osv. i et overskueligt profil-baseret system, • at klageren i den forbindelse ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”juicebox.dk”, som indklagede pt. er registrant af, • at klageren allerede råder over et bredt netværk af samarbejdspartnere, der har tilmeldt sig klagerens platform, • at klageren tidligere har samarbejdet med Frederiksberg fonden om et musikarrangement for promovering af nye musikere på den danske musikscene, • at klageren allerede har etableret navnet Juicebox hos sin kundekreds og samarbejdspartnere, hvorfor domænenavnet ”juicebox.dk” har stor erhvervsmæssig betydning, • at indklagede angiveligt aldrig har gjort reel brug af domænenavnet ”juicebox.dk”, hvilket understøttes af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine, • at klageren gentagne gange har været i kontakt med indklagede vedrørende en mulig overdragelse af domænenavnet ”juicebox.dk”, • at indklagede imidlertid har afvist klagerens tilbud om at købe domænenavnet ”juicebox.dk”, • at indklagede herudover ikke ses at have en registreret virksomhed, • at indklagede derfor har registreret domænenavnet ”juicebox.dk” i strid med domænelovens § og § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”juicebox.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede stiller sig undrende over for, at der indgivet en klage over indklagedes registrering af domænenavnet ”juicebox.dk”, • at indklagede kan bekræfte, at en navngiven person, Mathias Foged, har kontaktet indklagede med henblik på at kunne overtage domænenavnet ”juicebox.dk”, • at den pågældende dog aldrig er kommet med et reelt tilbud for at overtage domænenavnet ”juicebox.dk”, • at pågældende heller ikke nærmere har redegjort for, hvorfor klageren er interesseret i at få overdraget det omtvistede domænenavn, • at indklagede anvender domænenavnet ”juicebox.dk” som en del af sit arbejde som softwareudvikler, • at indklagede således har sub-sites kørende – f.eks. ”wish.juicebox.dk” – og jævnligt bruger domænenavnet til at teste nye features lanceret af Microsoft Azure, og • at domænenavnet ”juicebox.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”juicebox.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det bl.a., at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Juicebox ApS med startdato den 25. januar 2019. Desuden fremgår det, at klageren er i færd med at etablere en online platform, som skal give adgang til et bredt netværk af samarbejdspartnere i den danske musikindustri, idet det gennem platformen vil blive muligt at finde producere, studier, øvelokaler mv. i et overskueligt profil-baseret system (jf. bl.a. bilag 1). Endelig har klageren oplyst, at klageren allerede råder over et bredt netværk af samarbejdspartnere, der har tilmeldt sig klagerens platform. Klageren ønsker i den forbindelse at kunne råde over domænenavnet ”juicebox.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”juicebox.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”juicebox.dk” involverer, herunder indklagedes interesse heri. Det må indgå i denne interesseafvejning, at domænenavnet består af de almindelige ord ”juice” og ”box”, og at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over det omtvistede domænenavn, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Indklagede har oplyst, at indklagede anvender domænenavnet ”juicebox.dk” som en del af sit arbejde som softwareudvikler, og at indklagede jævnligt bruger det omtvistede domænenavn til at teste nye features lanceret af Microsoft Azure, ligesom indklagede har etableret flere såkaldte underdomæner, f.eks. ”wish.juicebox.dk”. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”juicebox.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse blev anvendt for en tilsyneladende ufærdig hjemmeside, og at domænenavnet efter klagens indgivelse nu indeholder en slags online-visitkort for indklagede, hvor der henvises bl.a. til indklagedes personlige LinkedIn-profil. Uanset at det må lægges til grund, at indklagede efter klagens indgivelse har ændret indholdet af hjemmesiden under domænenavnet ”juicebox.dk”, finder klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om sin interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet. Det bemærkes i den forbindelse, at hjemmesiden under domænenavnet ”juicebox.dk” således allerede forud for klagens indgivelse – om end som nævnt i ufærdig form – indeholdt en hjemmeside, og at oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• peger på, at indklagede tidligere i hvert fald i et vist omfang tilsyneladende har anvendt domænenavnet som test-domæne, ligesom indklagede aktuelt gør brug af underdomænet ”wish.juicebox.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”juicebox.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”juicebox.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Idet domænelovens § alene vedrører administrators pligt til at fremme internetudviklingen i samfundet, og da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”juicebox.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Juicebox ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.