Afgørelse

plænerobot.dk

Plænerobot.dk ApS

MOD

BITPAQ ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”plænerobot.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Plænerobot.dk ApS (CVR-nummer 39273462) med startdato den 23. januar 2018. Klageren er registreret under branchekode 479112 ”Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet”, og klagerens formål er, at ”drive virksomhed med internet handel og hermed forbundet virksomhed”. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af klageren som bilag 6, er registreret under navnet BITPAQ ApS (CVR-nummer 29196702) med startdato den 7. december 2005. Indklagede er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og indklagedes formål er, at ”udvikle og sælge software samt drive handelsvirksomhed”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Domænet plænerobot.dk ejes af BITPAQ. BITPAQ specialiserer sig i software ..., ligesom ejeren, Tommy Adam Hoffmann Sjørring, ifølge hans egen LinkedIn profil, er uddannet inden for computer science og arbejde som softwareudvikler .... Tommy Sjørring ejer gennem BITPAQ en lang række forskellige domæner fra vidt forskellige brancher. Ifølge CVRAPI.dk ejer BITPAQdomæner ..., hvoraf plænerobot.dk ikke er talt med. Nogle af domænerne fører hen til www.dogwatch.dk. Dog er der flere af domænerne, der ikke har en aktiv side. Her kommer man ind på en tom side, hvor der står ”This domain is for sale!”, hvortil man kan trykke på en knap, hvor der står "Click here to make an offer" .... Der kommer samme side frem, når man går ind på domænerne kraftsport.dk, elitefitness.dk og webauktion.dk. Domænet plænerobot.dk har stået tom længe. Ifølge DK Hostmaster har BITPAQ ejet domænet siden d. 26. april 2016 .... Da jeg gik ind på plænerobot.dk i primo februar, var hjemmesiden ikke aktiv. Det har dog ændret sig en smule, hvilket formentlig skyldes en mailkorrespondance, vi har haft med Tommy Sjørring mhp. at undersøge, om han var villig til at give os plænerobot frivilligt .... Herefter er der blevet indsat en tekst på siden, ”Pl?nerobot.dk er snart online med vores nye 2019 sortiment af pl?nerobotter i h?jeste kvalitet”, som først er blevet lavet efter d. 11. februar 2019. ... Jeg mener, at Plænerobot.dk ApS bør have rettigheden til plænerobot.dk. Ikke blot på grund af navnet, som ellers er det samme som navnet på min virksomhed. plænerobot.dk har ikke en aktiv hjemmeside - hvis man ser bort fra den tekst, som Tommy lige har indsat, hvilket uden tvivl skyldes, at han var klar over, at han måtte lave noget på siden for at kunne forsvare at beholde den. Tommy har haft næstenår til at lave en aktiv hjemmeside for plænerobot.dk. Hvis han havde haft intentioner om at bruge siden aktivt, havde han formentlig gjort det meget tidligere; ikke først da vi skrev til ham. Selvom Tommys fagområde spænder bredt - lige fra software til hundehegn (https://dogwatch.dk/) til en Bayern München fanklub (http://miasanmia.dk/) til en vikingeklub (vikingeklubben.d• til en fanside for Ulrik Wilbek, som han ifølge Ekstrabladet tilbage i 2013 ville afstå for 5.000 kr. .... Da Tommy øjensynligt primært beskæftiger sig med software og hundehegn, og tilmed ikke har en aktiv side for plænerobot.dk, hvis man ser bort fra den ene linje af tekst, han lige har skrevet for at undgå at miste rettigheden til domænet, mener jeg, at rettigheden til plænerobot.dk bør tilfalde Plænerobot.dk ApS.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at indklagede er registrant af domænenavnet ”plænerobot.dk”, der blev registreret den 27. april 2016. Sekretariatet har ved oplag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede under samme bruger-ID (BA8693-DK) yderligere er registrant af følgendedomænenavne: bitpaq.dk catfence.dk dogfence.dk dogwatch.dk dressurhalsbånd.dk dyrehegn.dk el-halsbånd.dk elhalsbånd.dk elitefitness.dk hunde-hegn.dk hundehegn.dk kraftsport.dk miasanmia.dk militaerpolitiet.dk plexidors.dk protova.dk protovation.dk strømhalsbånd.dk stødhalsbånd.dk usynlighegn.dk usynligthegn.dk vikingeklubben.dk webauktion.dk wwwstart.dk robotkongen.dk Som bilag har klageren fremlagt følgende udaterede udskrift af indholdet på domænenavnet ”plænerobot.dk”: Som bilaghar klageren fremlagt en artikel fra Ekstra Bladet af 20. marts 2013, hvoraf fremgår, at indklagede har haft en tvist med Ulrik Wilbek om domænenavnet ”ulrikwilbek.dk”, som indklagede var registrant af. Det fremgår af artiklen bl.a., at indklagede krævede 5.000 kr., der skulle gå til et velgørende formål, for at overdrage af domænet. Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift af indklagedes LinkedIN-profil, hvor det bl.a. er oplyst, at indklagede ejer virksomhederne DogWatch Denmark og Bitpaq ApS. Bilager en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede fra februar 2019, hvoraf fremgår, at klageren ønskede at få overdraget domænenavnet ”plænerobot.dk”, samt at indklagede ikke var indstillet herpå, idet indklagede var ved at åbne en ny plænerobot webshop, til hvilket formål indklagede ville anvende det omtvistede domænenavn. Bilager et udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet ”cvrapi.dk”, der bl.a. gengiver indklagedes regnskabsoplysninger og oplysninger om antallet af domænenavne, som indklagede er registrant af. Som bilaghar klageren fremlagt følgende udskrift fra domænenavnet ”vikingeklubben.dk”, som indklagede er registrant af: Sekretariatet har den 31. maj 2019 ved opslag på domænenavnet ”vikingeklubben.dk” konstateret, at domænenavnet fremstår som vist i bilag 2. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg er erhvervsdrivende med CVR-nummer 29196702, hvor jeg driver handelsvirksomhed samt tilbyder IT ydelser. IT-delen af selskabet er på det seneste blevet en meget lille del af den samlede omsætning. De seneste godt to år har jeg forhandlet og installeret plænerobotter. Det er stadig en ny branche for mig, hvor jeg har arbejdet på at finde det rette koncept. I starten var jeg i tvivl, om jeg skulle satse på at sælge forskellige robotprodukter eller kun robotklippere. Derfor købte jeg domænet robotkongen.dk til salg af forskellige robotter og det mere specifikke domæne plænerobot.dk til salg af robotklippere. Jeg har sidenhen besluttet, at begrænse mig til plænerobotter og derfor anvender jeg domænet plænerobot.dk. Det er meningen at plænerobot.dk skal erstatte robotkongen.dk, som ikke passer til de produkter jeg forhandler. Jeg har tidligere haft plænerobot.dk til automatisk at viderestille til robotkongen.dk, men i forbindelse med klagesagen, blev jeg opmærksom på, at det ikke længere var tilfældet. Jeg har ikke kendskab til klageren, men klageren sælger præcis de samme robotter som jeg selv. Jeg har ikke haft korrespondance med selve klageren, men jeg har haft mailkorrespondance med klagerens agent. Korrespondancen er vedhæftet klagen, men klageren har valgt ikke at vedlægge den del af korrespondancen, hvor jeg oplyser, at jeg sælger robotter på robotkongen.dk. Se bilag A. Klageren har gjort en del ud af at fremstille mig som domænehaj, da jeg har registreret et par domæner for overår siden, som ingen har gjort krav på. Jeg har aldrig solgt et domæne. Hverken dansk eller udenlandsk. ... Jeg bruger plænerobot.dk til salg af robotklippere og har gjort det siden april 2016. (Se bilag B). Plænerobot.dk er et generisk domænenavn bestående af et enkelt navneord. Efter min opfattelse kan man ikke gøre krav på et alm. navneord ved blot at stifte en virksomhed af samme navn. Det vil svare til at jeg stiftede virksomheden Robotklipper ApS og herefter gør krav på domænet robotklipper.dk som pt. ikke anvendes til salg af robotklippere. Eller at jeg stiftede virksomheden Hund ApS og gør krav på hund.dk som blot redirecter til et andet navn. Eller at jeg stiftede virksomheden plaene-robot.dk ApS og gjort krav på klagerens domæne plaene- robot.dk osv. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for administrationen af ejerskabet af domænenavne.” Som bilag A har indklagede fremlagt yderligere mailkorrespondance mellem klageren og indklagede fra februar 2019, hvoraf fremgår, at indklagede oplyste klageren, at indklagede solgte robotplæneklipper fra en hjemmeside på domænenavnet ”robotkongen.dk”. Som bilag B har indklagede fremlagt en mailkorrespondance mellem indklagede og Hans Skjerning, Green Robots, hvoraf fremgår, at indklagede ville påbegynde virksomhed med slag af produkter fra Green Robots. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”plænerobot.dk” den 13. februar 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 4. Ved fornyet opslag på domænenavnet den 31. maj 2019 har sekretariatet taget følgende skærmprint: Fra hjemmesiden på domænenavnet ”plænerobot.dk” – som den fremstod den 31. maj 2019 – udbydes en række forskellige robotplæneklipper til salg, og man føres ved at klikke på den enkelte plæneklipper videre til hjemmesiden på domænenavnet ”robotkongen.dk”, som indklagede er registrant af, hvorpå købet kan foretages. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”robotkongen.dk” den 31. maj 2019 taget følgende skærmprint: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 31. maj 2019 på ”plænerobot” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte seks klageren, mens fire vedrørte indklagede. Søgeresultaterne viste i øvrigt hjemmesider for en række andre virksomheder, der beskæftiger sig med salg af robotplæneklippere. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 31. maj 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”plænerobot.dk” ikke er lagret her. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede har været registrant af domænenavnet ”plænerobot.dk” siden den 26. april 2016, men aldrig har anvendt domænenavnet aktivt, • at klageren i februar 2019 rettede henvendelse til indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet, hvilket indklagede afviste, • at det forhold, at indklagede efter klagerens henvendelse har lagt en tekst på domænenavnet, hvoraf fremgår, at der snart vil komme en hjemmeside på domænenavnet, ikke kan tillægges betydning, idet indklagede har forholdt sig passiv i næstenår, og dermed ikke kan antages at have reelle intentioner om brug af domænenavnet, • at indklagede er registrant af mere endandre domænenavne, hvoraf en række er udbudt til salg, • at indklagede tidligere har haft en tvist med Ulrik Wilbek om overdragelse af domænenavnet ”ulrikwilbek.dk, som indklagede var registrant af, og • at klagerens virksomhed hedder Plænerobot.dk, hvorfor klageren har en betydelig interesse i, at få overdraget domænenavnet, der svarer til virksomhedsnavnet.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i godt to år har forhandlet og installeret plænerobotter, • at indklagede tidligere har været i tvivl om, hvorvidt indklagede skulle satse på at sælge forskellige robotprodukter eller alene plænerobotter, hvorfor indklagede registrerede domænenavnet ”robotkongen.dk”, som indklagede har anvendt til salg af bl.a. plænerobotter, • at indklagede nu har besluttet sig for at begrænse sin virksomhed til salg af plænerobotter, til hvilket formål indklagede vil anvende det omtvistede domænenavn ”plænerobot.dk”, der således skal erstatte ”robotkongen.dk”, • at domænenavnet ”plænerobot.dk” tidligere har peget på ”robotkongen.dk”, men at dette ved en fejl ikke var tilfældet på tidspunktet for klagens indgivelse, • at domænenavnet ”plænerobot.dk” består af en generisk betegnelse, som klageren ikke kan gøre krav på blot ved at stifte en virksomhed ved samme navn, • at det ville være forkert at betegne indklagede som en domænehaj, blot fordi indklagede har flere domæner, som er registreret for mere endår siden, og som ingen har gjort krav på, og • at indklagede aldrig har solgt et domænenavn.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”plænerobotter.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Da klageren beskæftiger med salg af robotplæneklippere og har virksomhedsnavnet Plænerobot.dk finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”plænerobot.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”plænerobot.dk” består af to almindelige dansk ord (”plæne” og ”robot”), og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det skal endvidere tillægges betydning, at klageren oprettede sin virksomhed i januar 2018, hvilket er efter tidspunktet for indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede driver virksomhed med salg af bl.a. robotplæneklippere. Indklagedes salg sker via en hjemmeside på domænenavnet ”robotkongen.dk”, men indklagede har oplyst, at indklagede har planer om at flytte hjemmesiden til domænenavnet ”plænerobot.dk”, idet indklagede har besluttet, at indklagedes forretning skal fokusere på salg af robotplæneklippere, og således ikke robotter generelt. Indklagede har efter klagens indgivelse taget domænenavnet ”plænerobot.dk” i brug til en hjemmeside, hvorpå robotplæneklippere udbydes til salg, og som via links henviser til hjemmesiden på domænenavnet ”robotkongen.dk”, hvorpå købsaftalen kan indgås. På baggrund heraf, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”plænerobot.dk”. Det forhold, at domænenavnet ikke tidligere har været anvendt til en hjemmeside, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”plænerobot.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Plænerobot.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.