Afgørelse

beamii.dk

BeaMii ApS

MOD

Jacob Lind Thomsen

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”beamii.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BeaMii ApS (CVR-nummer 39462958) med startdato den 3. april 2018. Selskabets formål er at udvikle og drive applikationer til brug for kommunikation og marketingsaktiviteter i detail- og serviceerhverv samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”582900 Anden udgivelse af software” og som bibranche ”731110 Reklamebureauer”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Da Jacob Lind Thomsen ikke længere er vores webmaster i BeaMii ApS ønskes domænet flyttet til vores egen konto hos dk hostmaster, så vores nye webmaster kan have adgang til dette. Før de kan gøre dette hos dk hostmaster, skal sagen omkring domæneklagenævnet, da Jacob Lind Thomsen har oprettet domænet i hans eget navn og ikke i BeaMii ApS. [...] Da www.beamii.dk er oprettet med baggrund i vores virksomhed BeaMii ApS, og det er vores indhold der beskrives på siden, mener vi det er vores ret til domænet.” Som bilag har klageren fremlagt en kopi af en faktura af 2. juni 2018 fra DK Hostmaster til indklagede vedrørende betaling for periodegebyr på i altkr. for domænenavnet ”betamii.dk”. Bilager en kopi af et indbetalingskort vedrørende klagerens betaling afkr. til DK Hostmaster den 14. juni 2018. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Det er fuldstændigt korrekt at dette domæne skal overdrages til virksomheden Beamii ApS. Jeg har ingen interesse i dette domæne på sigt. Jeg har registeret dette domæne at fag praktiske årsager på vegne af Beamii ApS. Tvisten her, er dog at Mads Iversen har henvendt sig til mig Jacob Lind Thomsen (Webudvikle• og har fået udviklet et unikt IT produkt til omegnen af 450 arbejdstimer på mundtlig aftale om at jeg og mine kompetancer skulle være en del af virksomhdden efter produktet kom i drif istedet for at betale for min tid..Jeg troede på Mads og på produktets idé. Sidenhen er Mads Iversen kommet på andre tanker, og jeg står nu med det færdige produkt leveret og på nuværende tidspunkt i aktuelt brug hos kunder, uden at have fået hvad der blev lovet. Faktisk absolut intet. Vi er på nuværende tidspunkt igang med en process omkring overdragelse af IT produktet samt alle andre relevante produkter jeg har udviklet for Mads Iversen (Beamii ApS) igennem betaling for mine arbejdstimer. Hvis i overdrager dette domæne før denne aftale er faldet på plads, mister jeg effektivt alle mine arbejdstimer, da Mads iversen vil pege domænet på en ny server igennem dette og helt fjerne enhver form for kontrol jeg har over det produkt jeg har udviklet. Det er en meget ærgerlig og kedelig sag, og jeg er dybest set rystet over at modtage denne besked frem for forhandling fra Klagers side. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke komme i hverken skriftlig eller telefonisk kontakt med Klager. Som sagt, jeg har ingen interesse i dette domæne, men jeg har en stor interesse i ikke at blive snydt for mine fagtimer. [...].” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Kommentar: Da selskabet blev oprettet i april 2018 blev Jacob Lind Thomsen tilbudt at blive medstifter, hvilket han på dette tidspunkt ikke havde overskud til. Efter stiftelsen af firmaet er Jacob Lind Thomsen blevet tilbudt en partneraftale som blev udarbejdet af advokat Asbjørn Jacobsen fra Judica advokaterne i Åbenrå. Denne aftale blev aldrig udført. Efterfølgende blev Jacob Lind Thomsen tilbudt en Leverandør aftale også udarbejdet af Asbjørn Jacobsen, som Jacob Lind Thomsen valgte ikke at kommentere på. Herefter blev Jacob Lind Thomsen bedt om at komme med sit oplæg til en aftale eller løsning inden d. 31.12.2018, da vi ellers så os nødsaget til at finde en anden webmaster. Fordi uden adgang til domænet kan vi som virksomhed ikke sikre vores kunder en stabil løsning og dermed ikke afslutte nogle kontrakter og skabe vækst. Dette oplæg modtog vi ikke som aftalt. Jacob Lind Thomsen har først reageret efter denne klage er blevet oprettet, og truer nu med at lukke for domænet ind til en aftale er på plads. Vi kan kun som virksomhed håbe i vil fremskynde denne afgørelse, således et eventuelt nedbrud kan minimeres mest muligt. Da jeg er ejer af BeaMii ApS, kan dokumentere at vi har betalt for domænet hos DK Hostmaster og Jacob Lind Thomsen af sit svarskrift d. 13. februar bekræfter at han ingen interesse har i domænet beamii.dk, håber vi i kan give mig hurtigst muligt medhold i min klage.” I duplikken har klageren bl.a. anført følgende: ”[...] Kommentar: Da selskabet blev oprettet i april 2018 blev Jacob Lind Thomsen tilbudt at blive medstifter, hvilket han på dette tidspunkt ikke havde overskud til. Selskabet blev stiftet uden at gøre mig opmærksom på det i en periode hvor jeg var sygemeldt. Mads Iversen oplyser at stiftelsen var grundet et akut behov for at fremsende en faktura til en kunde med CVR på. Jeg godtager det og forventer at anparter bliver overdraget til mig igennem ejeraftaler og inkludering af IT produktets aktiver i virksomheds regi på et senere tidspunkt. Efter stiftelsen af firmaet er Jacob Lind Thomsen blevet tilbudt en partneraftale som blev udarbejdet af advokat Asbjørn Jacobsen fra Judica advokaterne i Åbenrå. En aftale som ikke levede op til de indledende mundtlige aftaler som vi havde arbejdet ud fra. Jeg godkender en reduceret anpartsmængde frem for 50/50, men ønsker at softwareprodukterne jeg har udviklet, bliver vurderet af revisor og inkluderet som aktiv i virksomheden. Denne model ønsker Mads Iversen ikke, og mener i stedet at vi blot internt skal skrive et dokument hvor Mads Iversen skylder mig x antal anparter for et fiktivt overført beløb som betaling for disse anparter. Jeg er uenig i fremgangsmetoden og har en dårlig mavefornemmelse med dette. Derfor melder jeg ud at jeg ønsker at vi gør det på den rigtige måde og grundet dette ender hele processen med at gå i stilstand. Denne aftale blev aldrig udført. Efterfølgende blev Jacob Lind Thomsen tilbudt en Leverandør aftale også udarbejdet af Asbjørn Jacobsen, som Jacob Lind Thomsen valgte ikke at kommentere på Denne fremsendte leverandøraftale var langt fra i den ånd som projektet var baseret på, og min egen advokat rådførte mig til ikke at reagere på den. Ligeledes havde aftalen markante mangler og fejl som gjorde den helt ugyldig til betragtning. Herefter blev Jacob Lind Thomsen bedt om at komme med sit oplæg til en aftale eller løsning inden d. 31.12.2018, da vi ellers så os nødsaget til at finde en anden webmaster. Fordi uden adgang til domænet kan vi som virksomhed ikke sikre vores kunder en stabil løsning og dermed ikke afslutte nogle kontrakter og skabe vækst. Dette oplæg modtog vi ikke som aftalt. Jacob Lind Thomsen har først reageret efter denne klage er blevet oprettet, og truer nu med at lukke for domænet ind til en aftale er på plads. Efter møde med Mads Iversen d. Dec. 2018, bliver vi enige om at et delt ejerskab af virksomheden ikke bliver løsningen og at Mads Iversen i stedet kan købe mine arbejdstimer og derved vil hele produktet blive overdraget til Beamii Aps og Mads Iversen. Jeg påbegynder derfor en proces af at gemmen gåårs aktivt arbejde, inkl. Tusinde af e-mails og softwareprodukter til mere endkunder. Hjemmesider, apps, grafik, logo, video og meget mere. For at komme med et præcist oplæg, som jeg kan stå inden for var en grundig tilgang en nødvendighed og derfor kunne det ikke løses på kort varsel. Jeg lod hele produktet drifte og tilbød min til rådighed overfor Beamii Aps imens denne proces af timeforbrug blev defineret. Pludseligt modtager jeg en notifikation fra Domæneanklagenævnet om at beamii.dk skal overdrages. Dette undrer mig, da det jo netop er den proces vi er i gang med. Men her går det op for mig at Beamii Aps og Mads Iversen har nok aldrig haft intentionen om at give mig anparter i selskabet for mit arbejde, og nu ligeledes ser det ej heller ud til at varsomheden har i sinde at betale mig for de timer som er blevet brugt på at lave et IT Software der kunne drifte og skabe vækst for Beamii Aps de sidsteår. Vi kan kun som virksomhed håbe i vil fremskynde denne afgørelse, således et eventuelt nedbrud kan minimeres mest muligt. Da jeg er ejer af BeaMii ApS, kan dokumentere at vi har betalt for domænet hos DK Hostmaster og Jacob Lind Thomsen af sit svarskrift d. 13. februar bekræfter at han ingen interesse har i domænet beamii.dk, håber vi i kan give mig hurtigst muligt medhold Jeg er meget enig. Vi skal undgå nedbrud og driftsforstyrrelser overfor nuværende kunder, hvilket også er derfor jeg har tilbudt at hele overdragelsen og håndtering af dette kan være afsluttet indenfortimer. Mads Iversen ønsker ikke at betale mig for mine timer, og ønsker ej heller at forhandle omkring overdragelsen. Jeg er ikke i stand til at komme i kontakt med Beamii Aps. Jeg har skrevet til både advokat og ejer af selskab. Det er af min helt klare opfattelse at der ikke bliver handlet i god tro her. Dette er et forsøg på at havde modtaget års gratis webudvikling til at drifte og vækste et selskab uden at skulle have penge op af lommen på noget tidspunkt. Lykkedes det ikke at etablere en fornuftig forhandling og plan for afviklingen af dette med Beamii Aps, ser jeg ingen anden udvej end at betragte det som et stjålet produkt af 400 arbejdstimer og derefter tage de nødvendige skridt med involvering af ordensmagten.” Ved opslag den 11. februar 2019 på ”beamii.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 24. juli 2019 på ”beamii.dk” fremkom ingen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 24. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”beamii.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (JLT70-DK) ikke har registreret yderligere domænenavne end det omtvistede under ”.dk”-internetdomænet. Sekretariatet har ved opslag den 24. juli 2019 på ”beamii.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider vedrørende det omtvistede domænenavn. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede, Jacob Lind Thomsen, har registreret domænenavnet ”beamii.dk” i eget navn og ikke med klageren som registrant, • at domænenavnet ”beamii.dk” blev oprettet for og benyttes af klageren, BeaMii ApS, og at klageren derfor har ret til domænenavnet, • at indklagede ikke længere er webmaster for klagerens virksomhed, og at domænenavnet ønskes overført til klageren, • at indklagede blev tilbudt at blive medstifter i forbindelse med oprettelsen af klagerens selskab, • at indklagede efterfølgende er blevet tilbudt at indgå flere aftaler om samarbejde med klageren, men at disse ikke er blevet indgået, • at indklagede først har reageret over for klageren efter dennes indgivelse af klageskriftet i nærværende sag, og at indklagede nu truer med at ”lukke for domænet”, indtil der er indgået en aftale, • at indklagede i sit svarskrift har bekræftet, at indklagede ikke har interesse i domænenavnet ”beamii.dk”, og • at domænenavnet ”beamii.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”beamii.dk” på vegne af klageren, BeaMii ApS, • at indklagede ikke har nogen interesse i domænenavnet på sigt, og at dette derfor skal overdrages til klageren, • at indklagede har brugt i omegnen af 450 arbejdstimer på at udvikle et IT-produkt til klageren, og at der forelå en mundtlig aftale mellem klageren og indklagede om, at indklagede – som modydelse for sit arbejde – skulle være en del af klagerens virksomhed, efter dennes produkt var sat i drift, • at indklagede har leveret arbejdet som aftalt, og at produktet nu er i drift, uden at indklagede har modtaget den aftalte modydelse for sit arbejde, • at der nu pågår en proces om indgåelse af en aftale mellem klageren og indklagede om overdragelse af IT-produktet og andre relaterede produkter, som indklagede har udviklet for klageren, • at en overdragelse af domænenavnet ”beamii.dk” til klageren, før der er indgået en aftale mellem parterne, vil medføre, at indklagede mister sine arbejdstimer, • at indklagede modtog klagerens tilbud om at blive medstifter i en periode, hvor indklagede var sygemeldt, • at efterfølgende aftaletilbud fra klageren bl.a. indeholdt markante mangler og ikke levede op til de indledende mundtlige aftaler mellem klageren, • at der senere er opnået enighed om, at klageren betaler for indklagedes arbejdstimer, hvilket har medført et omfattende arbejde for indklagede i forhold til at fremkomme med et præcist oplæg vedrørende indklagedes tidsforbrug, • at indklagede undrer sig over, at klageren i mellemtiden har indledt nærværende sag, • at indklagede har fremlagt et tilbud med henblik på at afslutte mellemværendet mellem klageren og indklagede, men at klageren hverken ønsker at betale for indklagedes arbejdstimer eller forhandle om sagen, • at indklagede har rettet henvendelse til klageren og dennes advokat, men at det ikke er lykkedes at opnå kontakt, og • at der på den baggrund skal ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”beamii.dk” på vegne af og til brug for klageren, og at indklagede således ved registreringen af domænenavnet har handlet som fuldmægtig for klageren. Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet ”beamii.dk” overført til sig. Klagenævnet forstår indklagedes anbringender således, at indklagede påberåber sig en ret til at udøve tilbageholdsret i domænenavnet ”beamii.dk”, indtil klageren har betalt, hvad indklagede mener at have til gode hos klageren som følge af ydelser leveret af indklagede. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor må således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at denne har et krav. Kreditor skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at denne er i stand til faktisk at hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse (konneksite• mellem kravet og besiddelsen. I det foreliggende tilfælde er det – som anført – uretmæssigt, at indklagede fremstår som indehaver af domænenavnet, og indklagedes besiddelse af dette er derfor ikke lovlig. Det er derfor ikke godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnet ”beamii.dk” konkret er opfyldt. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at indklagede kan udøve tilbageholdsret i det omtvistede domænenavn, ikke er opfyldt. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, er der herefter intet grundlag for at fastslå, at indklagede har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”beamii.dk”. Klageren, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet BeaMii ApS og driver en hjemmeside under domænenavnet ”beamii.dk” i forbindelse med sin virksomhed, har derimod en åbenbar interesse i at råde over det pågældende domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”beamii.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 8

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”beamii.dk skal overføres til klageren, BeaMii ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.