Afgørelse

ro.dk

Ro Design Group ApS

MOD

Lars Bunk Dybdahl

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”ro.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag (litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Ro Design Group ApS (CVR-nummer 36951036) med startdato den 3. juli 2015. Klageren er registreret under branchekode 464700 ”Engroshandel med møbler, tæpper og belysning”, og klagerens formål er, at ”eje anparter i selskaber, drive designvirksomhed ved udvikling, design og markedsføring af interiør og møbler samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Domænenavnet ro.dk blev registreret i 1998 (bilag 1), men har kun været anvendt kortvarigt i 2014 og de første måneder af 2015 (bilag 2). Hjemmesidens formål var at linke videre til roklubber. Det drejede sig om klubberne Roklubben Ara, Roklubben SAS og Roklubben Furesø. Der var desuden et 'Email me'-link til at kontakte ejeren af hjemmesiden på e-mailen lars@dybdahl.dk (bilag 3). Lars Dybdahl er også den nuværende registrant af domænenavnet (bilag 1). Det dokumenteres herved, at den nuværende ejer af domænenavnet har registreret det med henblik på for mange år siden at etablere en linkportal for roklubber, men at denne ikke har været tilgængelig siden starten af 2015. Ro Design Group ApS blev etableret i 2015 (bilag 4). Ro Design Group designer, producerer og sælger bl.a. vaser, køkkenredskaber, keramik og anden brugskunst både i Danmark og i udlandet. Siden etableringen i 2015 har virksomhedens website kunne tilgås på www.rocollection.dk (bilag 5). Siden etableringen har virksomhedens navnetræk været ”ro” (bilag 6). Forbrugerne kender derfor kun virksomheden under navnet ”ro”. Søger man på ”ro.dk” på Google forekommer ”www.rocollection.dk” som det første resultat (bilag 7). Verdens største søgemaskine finder altså klagers website som værende det mest relevante resultat for domænet ”ro.dk”. Ro Design Group ApS er en designvirksomhed, og det rolige udtryk er stærkt forankret i virksomhedens designfilosofi (bilag 8). Det er derfor essentielt for virksomheden at kunne videreføre dette rolige udtryk til de digitale platforme. Herunder virksomhedens domænenavn. ... Indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ro.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven hvoraf det fremgår at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Domænenavnet har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede, der ikke benytter domænenavnet. Klager ønsker at benytte domænenavnet som sit primære domænenavn. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere. Indklagede har foruden ”ro.dk” registreret en lang række andre attraktive domænenavne som indklagede heller ikke benytter (bilag 9).” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at indklagede er registrant af domænenavnet ”ro.dk”, der blev registreret den 18. december 1998. Sekretariatet har ved oplag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede under samme bruger-ID (DE1567-DK) yderligere er registrant af følgendedomænenavne: aah.dk annan.dk arresø.dk dims.dk dimser.dk dungarna.dk dybdahl.dk flashback.dk foedsel.dk foraar.dk fremvis.dk g-net.dk gnet.dk groenbech.dk gronbech.dk hd-winlog.dk igang.dk julemusik.dk kongehuse.dk midsommer.dk molscript.dk musical.dk mytologi.dk møg.dk pair.dk po.dk remote.dk rigormortis.dk saarup.dk scripting.dk skthans.dk skvsp.dk sårup.dk sæk.dk traditioner.dk v-net.dk var.dk vingborg.dk vnet.dk øllebrød.dk Sekretariatet har ved opslag på de førsteaf disse domænenavne konstateret, at der i ni tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside, og at der i et tilfælde blev viderestillet til Foreningen Klitplantagen Blokhus’ hjemmeside på domænenavnet ”blokhusklitplantage.com”. Bilager et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”ro.dk” er lagretgange i perioden fra 13. januar 2004 til 14. februar 2005, men at Internet Archive Wayback Machine ikke herudover har lagret indholdet på domænenavnet. Bilag er følgende udskrift fra Internet Archive Wayback Machine, der viser, indholdet på domænenavnet ”ro.dk” den 14. februar 2005: Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at klageren er registrant af domænenavnet ”rocollection.dk”, der blev registreret den 3. juli 2013. Bilag er et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine, hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ” rocollection.dk” er lagretgange i perioden fra 8. september 2013 til 25. december 2018, og at domænenavnet den 15. marts 2015 fremstod således: Bilag viser en søgning på ”ro.dk” på Google (google.com), hvoraf fremgår, at klagerens hjemmeside på ”rocollection.dk” fremkom som det første søgeresultat. Bilager en beskrivelse på engelsk og dansk af filosofien bag klagerens virksomhed. Det fremgår heraf bl.a.: ”Ro er en dansk designvirksomhed skabt på kærligheden til håndværk, kvalitet og Ro som tilstand og kontrast til den hurtige og omskiftelige verden, vi lever i. ... Ro skaber objekter mellem kunst, håndværk og design, hvor materiale, faglighed og sanselighed smelter sammen. Alle Ro’s objekter er født i en konstruktiv dialog mellem kurator og designer, og kollektionen indeholder både kommercielle designprodukter og unikke, serielle kunstobjekter.” Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, hvilke domænenavne indklagede er registreret som fuldmægtig for. Det fremgår heraf, at indklagede er fuldmægtig for domænenavne, som indklagede for hovedpartens vedkommende ligeledes er registrant af (under bruger-ID DE1567-DK). I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Klager har ikke kontaktet indklagede om domænet, og indklagede ønsker ikke at afhænde domænet. Der kommer jævnligt forespørgsler om at overtage domænet. Da det kun indeholder to bogstaver, er det meget attraktivt, og mange vil gøre meget for at overtage det. Alle henvendelser om overtagelse af klart afvist, da formålet med domænet ikke er videresalg, men brug i forskellige projekter. Der har været forespørgsler fra ro-klubber, om de kan overtage domænet, og det har jeg også afvist. Som en gratis service overfor disse har jeg på et tidspunkt haft en offentlig tilgængelig hjemmeside med links til disse, men den tog jeg ned, da jeg havde brug for at lave en lukket hjemmeside. Klager har angivet, at domænenavnet kun har været i anvendelse kortvarigt i 2014 og 2015. Det er ikke korrekt. Domænenavnet ro.dk har været i brug stort set siden det blev registreret, dog ikke med en offentligt tilgængelig hjemmeside. Domænet ro.dk er således også i brug i dag. Firmaet Dybdahl Engineering er personligt ejet af Lars Dybdahl, og dermed juridisk identisk. Aktiviteterne er primært softwareudvikling, herunder p.t. apps til mobiltelefoner og f.eks. dataopsamling med ESP8266 der er en low-cost wifi computer, der afleverer data via webservices over internettet over forskellige domænenavne. Følgende billede viser en ESP8266 NodeMCU computer, som er en af de typer, der er i anvendelse: En ændring af disse domænenavne ville kræve indsamling af disse og udskiftning af firmware med en ny version. Virksomhedens omsætning er p.t. under 50.000 kr. årligt, og kræver derfor ikke CVR-registrering og er derfor ikke CVR-registreret. ... 1) Klager har ikke kontaktet indklagede før sagen blev forelagt klagenævnet. Indklagede kan tilføje, at det ville have udløst en klar afvisning, på samme måde som andre er afvist. 2) Klager påbegyndte sit firmaår efter at indklagede begyndte at bruge domænenavnet til forskellige formål. 3) Klager har allerede et fungerende domænenavn 4) Domænet er fortsat i brug af indklagede 5) Domænet eller domænets anvendelse generer ikke klageren på nogen måde.” Bilag A er en mail af 2. marts 2007 fra Inger Dybdahl til indklagede, hvoraf fremgår, hun havde problemer med hendes mailkonto med tilknytning til domænenavnet ”ro.dk”. Bilag B er en mailkorrespondance af 5. september 2010 mellem Ro Mærkedahl Larsen og indklagede, hvori Ro Mærkedahl Larsen fremsatte ønske om, at overtage domænenavnet ”ro.dk”, hvilket indklagede afslog. Bilag C er en mailkorrespondance i perioden fra 3. juli 2018 til 4. juli 2018 mellem Rasmus Schultze og indklagede, hvori Rasmus Schultze på vegne af nogle non-profit organisationer fremsatte ønske om, at overtage domænenavnet ”ro.dk”, hvilket indklagede afslog. Sekretariatet har ved opslag i CVR (cvr.d• konstateret, at indklagede i perioden 20. juni 1989 til 30. juni 2008 drev en enkeltmandsvirksomhed, der var registreret under navnet ”Dybdahl Engineering v/Lars Bunk Dybdahl”. Det fremgår, at virksomheden var registreret under branchekode 620100 Computerprogrammering”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”ro.dk” den 11. februar 2019 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 1. juni 2019 har sekretariatet konstateret, at der fortsat ikke var nogen hjemmeside herpå. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 1. juni 2019 på ”ro” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 19.800.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt særligt en række forskellige ro- og kajakklubber, en politisk kampagne og flere forskellige tilbud på mindfulnessrejser. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”ro.dk” blev registreret i 1998, men har alene været anvendt kortvarigt i 2004 og de første måneder af 2005, hvor det blev brugt til en hjemmeside, der viderestillede til tre forskellige roklubbers hjemmesider, • at klageren, der designer, producerer og sælger bl.a. vaser, køkkenredskaber, keramik og anden brugskunst i både Danmark og udlandet, blev etableret i 2015, • at klageren siden etableringen har haft sin hjemmeside på domænenavnet ”rocollection.dk”, • at klagerens navnetræk siden etableringen har været ”ro”, hvorfor klageren blandt forbrugerne er kendt under navnet ”Ro”, hvilket bekræftes af, at man ved søgning i Google på ”ro.dk” får klagerens hjemmeside som det første søgeresultat, • at det er essentielt for klageren at kunne videreføre det rolige udtryk, der er stærkt forankret i klagerens designfilosofi, til klagerens digitale platforme, herunder klagerens domænenavn, hvorfor klageren har en betydelig interesse i at få domænenavnet ”ro.dk” overført til sig, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”ro.dk” er i strid med god domænenavnskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”ro.dk” har hindret klageren i, at blive registrant af domænenavnet, og • at indklagede har en række andre attraktive domænenavne, som indklagede heller ikke benytter.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren ikke forud for indgivelse af klagen har rettet henvendelse til indklagede om overdragelse af domænenavnet ”ro.dk”, • at indklagede ikke ønsker, at overdrage det omtvistede domænenavn, hvilket bekræftes af, at klageren konsekvent har afvist henvendelser herom, • at indklagedes formål med registreringen af domænenavnet ikke er videresalg, idet indklagede derimod anvender domænenavnet til en række forskellige projekter, • at det er korrekt, at domænenavnet i en kortere periode har været anvendt af nogle roklubber, som indklagede lod bruge det, • at det derimod ikke er korrekt, at roklubbernes brug af domænenavnet er den eneste, der har været, • at domænenavnet ”ro.dk” har været i brug stort set siden, det blev registreret, dog ikke med en offentlig tilgængelig hjemmeside, og således også er i brug i dag, • at indklagede anvender domænenavnet i sin virksomhed Dybdahl Engineering, der er personligt ejet af indklagede, og som pt. har en omsætning på under 50.000 kr. årligt, hvorfor den ikke er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, • at indklagedes aktiviteter primært består i softwareudvikling, herunder vedrørende dataopsamling med ESP8266, der er en low-cost wifi computer, der afleverer data via webservices over forskellige domænenavne, • at klageren etablerede sin virksomhedår efter, at indklagede tog domænenavnet ”ro.dk” i brug, • at klageren allerede har et andet fungerende domænenavn, og • at indklagedes brug af domænenavnet ”ro.dk” ikke på nogen måde er til gene for klageren.

Nævnets bemærkninger:

Spørgsmålet i sagen er, om indklagede som registrant af domænenavnet ”ro.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der er et anpartsselskab registreret under navnet Ro Design Group ApS (CVR-nummer 36951036), driver virksomhed med design, produktion og salg af bl.a. vaser, køkkenredskaber, keramik og anden brugskunst. Klageren er efter det oplyste blandt forbrugere kendt under navnet ”Ro”, hvilket understøttes af den fremtrædende rolle, som betegnelsen har bl.a. på klagerens hjemmeside. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”ro.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”ro.dk” består et helt almindeligt dansk ord (”ro”), og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede anvender efter det oplyste bl.a. domænenavnet ”ro.dk” i sin ikke-registreringspligtige virksomhed Dybdahl Engineering, hvor indklagede bl.a. beskæftiger sig med softwareudvikling, i hvilken forbindelse indklagede anvender domænenavnet ”ro.dk”. På baggrund heraf, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”ro.dk”. Det forhold, at domænenavnet ikke anvendes til en hjemmeside, kan ud fra de foreliggende oplysninger ikke føre til et andet resultat. Klagenævnet finder herefter på baggrund af en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, at klagerens interesser ikke medfører, at der er grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet ”ro.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Ro Design Group ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.