Afgørelse

betalingsløsning.dk

Reepay A/S

MOD

DIBS PAYMENT SERVICES A/S

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”betalingsløsning.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag (litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Reepay A/S (CVR- nummer 32097901) med startdato den 16. april 2009. Klageren er registreret under branchekode 620900 ”Anden it-servicevirksomheden” og klagerens formål er ifølge CVR at drive virksomhed med salg af IT-ydelser til brug for internet baserede abonnementsbetalingssystemer samt konsulentvirksomhed i forbindelse hermed. Indklagede er et aktieselskab, der ifølge CVR (cvr.d• er registreret under navnet DIBS PAYMENT SERVICES A/S (CVR-nummer 21158909) med startdato den 1. juli 1998. Indklagede er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og indklagedes formål er ifølge CVR at drive virksomhed med udvikling, salg og drift af IT-løsninger samt anden hermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”1. Domænet er registeret 9. september 2008 2. Domænenavnet er ikke i brug (bilag 2) 3. Iflg. wayback machine har det aldrig været i brug (bilag 1) ... Det kan ikke være rigtigt, at man kan blokere for et domæne, som andre vil kunne benytte. Hos reepay sælger vi en betalingsløsning og vil derfor gerne benytte domænet. Selv om nuværende ejer efter henvendelse skulle love at tage domænet i brug, mener vi, at nuværende ejer ikke vurderer domænet som værende vigtigt nok til at tage det i brug i de foregåendeår. Vi mener derfor at uanset bør domænet overdrages.” Klageren har som bilag fremlagt et udateret udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at denne tjeneste ikke har foretaget nogen lagringer af indholdet på domænenavnet ”betalingsløsning.dk”. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine den 2. maj 2019 konstateret, at dette fortsat gør sig gældende. Klageren har som bilagfremlagt følgende skærmprint: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”betalingsløsning.dk” den 11. februar og 2. maj 2019 konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Ved opslag den 8. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”betalingsløsning.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede aldrig har anvendt domænenavnet ”betalingsløsning.dk”, • at indklagede herved blokerer for, at andre kan gøre brug heraf, • at klageren driver virksomhed med salg af en betalingsløsning, hvorfor klageren har en interesse i at kunne benytte det omtvistede domænenavn, og • at domænenavnet derfor skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, DIBS PAYMENT SERVICES A/S, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”betalingsløsning.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Reepay A/S, driver virksomhed med salg af en betalingsløsning, og klageren må derfor anses for at have en naturlig og væsentlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”betalingsløsning.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”betalingsløsning.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”betalingsløsning.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Det forhold, at den engelske betegnelse for betalingsløsninger (payment service• indgår i indklagedes virksomhedsnavn, kan ikke føre til et andet resultat. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”betalingsløsning.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”betalingsløsning.dk” skal overføres til klageren, Reepay A/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.