Afgørelse

greensome.dk

Greensome IVS

MOD

Kim Leslie Nielsen

8. august 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”greensome.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Greensome IVS (CVR-nummer 39839865) med startdato den 6. september 2018. Selskabet har registreret binavnene Greensome App IVS, Greensome DK IVS og Greensome Danmark IVS. Selskabets formål er at udvikle software til mobile platforme og derigennem at lette brugeres indgang og eventuelle overgang til en plantebaseret kost til gavn for dyr, miljø og sundhed. Desuden er selskabet registreret under branchekode ”582900 Anden udgivelse af software”. Som legale og reelle ejere er registreret Philip Jos Rosenlund Andersen og Sina Pour Soltani, som også begge er registreret som stiftere, medlem af direktion og medlem af bestyrelsen. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Min medstifter Philip Jos Rosenlund Andersen og jeg har pr. 06.09.18 stiftet selskabet Greensome IVS for at drive en softwarevirksomhed med henblik på at udvikle mobile applikationer til klimabevidste borgere (Bilag 1). Ved en google-søgning på Greensome fremkommer resultater fra diverse golfsider for reglerne ved ”greensome”, da dette også er navnet på en esoterisk variation af spilformen ”foursome” inden for golf. Jeg kan af DK Hostmasters WHOIS-database se, at Kim Leslie Nielsen har oprettet rettighed til domænenavnet d. 04.07.06, men så vidt jeg kan se, er det aldrig blevet anvendt aktivt (Bilag 2). [...] Jeg mener, at skulle have medhold, da jeg gerne vil bruge domænenavnet aktivt, som passer med det virksomhedsnavn, jeg har registreret i CVR. Derudover har vi i forbindelse med kommercielt brug fået navnet ”Greensome” varemærkeregistreret igennem Patent- og Varemærkestyrelsen (Bilag 3). Domænet er hverken i brug nu eller tidligere blevet anvendt. På hjemmesiden fremgår det ej heller, at der er noget på vej (Bilag 4). Jeg har behov for domænenavnet for at opbygge en forhåbentlig succesfuld virksomhed op, og jeg mener, eftersom registranten ikke har anvendt domænenavnet i deår, som det har været registreret, at have sandsynliggjort, at registranten ikke har haft planer om at anvende domænenavnet greensome.dk aktivt.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 8. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”greensome.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 8. februar 2019 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at Philip Jos Rosenlund Andersen og Sina Pour Soltani har opnået en foreløbig dansk varemærkeregistrering af ordmærket ”Greensome” i vareklasserne 9,og(VR 2018 02398), jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er tilsyneladende et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”greensome.dk”, hvorefter der ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside. Ved sekretariatets opslag den 12. februar 2019 og fornyet opslag den 15. juni 2019 på ”greensome.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”At klageren handling er i ”ond tro” kan jeg ikke være i tvivl om, og dette kan Klagenævnet heller ikke være. Som klageren skriver har klageren ikke andet end et ønske om at bruge domænenavnet en kommercielt, hvilket klageren i sin undersøgelse før stiftelse af virksomhed og valg af navn til varemærkeregistrering har været klar over. [...] Indklagede driver i dag flere virksomheder blandt andet Committed2work, 28949901, hvor Golfchallenge er moms registeret. Denne virksomhed påbegyndte 15.09.2005. Det vil sige lang tid før Klageren har opført sin virksomhed osv. Klageren har ingen viden om hvilken brug af domænet og e-mail forbundet hermed, der er brugt af indklagede. Indklagede har en kommende golfturnering i sin pipeline i 2020. Som ”Greensome” også er et udtryk for hvad greensome.dk skal bruges til nemlig golfturnering, samt forklaring på spilleformatet. [...] Indklagede bør få medhold i sagen, fordi Klageren på forhånd har vidst at Klageren ikke har ret til domænet, men ønsket om kommercielt brug af navn var ønskeligt. Indklagede har ret til sit domæne idet Indklagede har registeret det i god tro, og har brugt, samt bruger domænet og dets e-mail. Greensome har jo intet med hvad Klageren vil bruge domænet end kommercielt. Derudover har Golfchallenge med registeret se-mummer 30054547 rettighed til at bruge greensome.dk kommercielt når der laves golfturnering. Greensome.dk er under udvikling pt. og derfor ikke online. Der er lavet samarbejde mellem Greensome.dk og hul19.dk som vil komme offentligheden til kende i maj 2019. Greensome.dk bliver officiel landsdækkende golfturnering for Hul19.dk. Idet greensome formatet bliver spillet landsdækkende.” Som bilag A har indklagede fremlagt et udateret skærmprint, hvoraf fremgår, at der er registreret et firma under navnet GolfChallange v/Kim Leslie Nielsen med SE-nummer 30054547, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag B er tilsyneladende en udskrift fra hjemmesiden www.golf.dk med oplysninger om forskellige spilformater. Af udskriften fremgår bl.a. følgende: ”Foursome For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap. Greensome Lige som foursome, men her slår begge ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægterprocent mens makkeren kun vægterprocent.” Bilag C er tilsyneladende en udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende enkeltmandsvirksomheden Committed2Work v/Kim Leslie Nielsen, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Det er beklageligt, at Indklagede er af den opfattelse, at Klageren handler i ”ond tro”; dette er dog langt fra tilfældet. Vi ønsker blot at markedsføre vores virksomhed og dertilhørende produkt på en side med relevant domænenavn. Indklagede kan realisere sine gøremål på en af sine andre side, som ikke er i konflikt med vores varemærke. Af Indklagedes svarskrift forstås, at Indklagede agter at sammensætte en golfturnering i samarbejde med hul19.dk og at Indklagede har momsregistreret en enhed; Golfchallenge. En søgning på DK Hostmasters side afslører, at domænet hul19.dk også ejes af Indklagede, og samarbejdet er derfor mellem to af egne domæner (Se Bilag 5). Dette domæne er ligeledes ubrugt (Se Bilag 6). Ved en søgning på domænet ”golfchallenge” på DK Hostmasters side, erfares det, at Indklagede også har registreret dette domæne (Se Bilag 7). Dette domænenavn er ligeledes ubrugt (Se Bilag 8). Dette domænenavn er mere end passende til Indklagedes hensigter, om at lave en golfturnering, og en passende underside, kan benyttes til forklaring af spilformatet, hvis der ikke ønskes at henvise til golf.dk, som Indklagede gør i Indklagedes Bilag B. Indklagede postulerer, at have anvendt og stadigt anvender domænet til hjemmeside og e- mail, men fremsætter ikke materiale, der dokumenterer denne igangværende anvendelse. Indklagede fremsætter ikke evidens for at greensome.dk skulle være under udvikling, som indklagede påstår, og dette fremkommer heller ikke når man besøger adressen, som har været registreret i overår (Se Bilag 2), og stadig er tom (Se Bilag 4). [...] Efter indskrivningen af ovenstående processkrift har Klageren opdaget at Indklagede har registreret et utal af domænenavne, hvilket, et tilfældigt udpluk heraf, viste tomme sider (Se Bilag 9).” Som bilag har klageren efter det oplyste fremlagt en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”hul19.dk”. Af udskriften fremgår det bl.a., at domænenavnet ”hul19.dk” er registreret den 25. februar 2015, og at indklagede er registrant af det pågældende domænenavn. Bilager tilsyneladende et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”hul19.dk”, der viser at domænenavnet ikke anvendes for en aktiv hjemmeside. Bilag er efter det oplyste en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”golfchallenge.dk”. Af udskriften fremgår det bl.a., at domænenavnet ”golfchallenge.dk” er registreret den 4. juli 2006, og at indklagede er registrant af det pågældende domænenavn. Bilag er tilsyneladende et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”golfchallenge.dk”, der viser at domænenavnet ikke anvendes for en aktiv hjemmeside. Bilag er tilsyneladende en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser hvilke domænenavne, som indklagede er registrant af under bruger-id KLN42-DK, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Sagen er, at indklagede har overholdt Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn. Indklagede har haft retten siden 4. juli 2006, altså overår. Der har ikke været tvister i perioden med indklagede. Indklagede har de immaterielle rettigheder. Klageren handler i ”ond tro”, idet at klageren har på forhånd haft viden om at domænet ikke var tilgængeligt. Klageren har oprettet sit firma i 6. september 2018, og i samme periode søgt varemærkeregistrering. Klageren har selv undersøgt at greensome har den betydning, at det er i golfudtryk for et spilleformat indenfor golf, altså mange millioner af menneskers viden. Altså intet med mobilapplikationer at gøre. Klageren kunne lige så godt kalde sit domæne greensomeapp.dk eller noget andet tilgængeligt. Klageren har oprettet et IVS med en kapital på kr. 20.000,00, altså meget lidt til at starte et mobilt applikationsudviklingsselskab. Varemærket er så vidt jeg kan se ikke registeret i selskabets navn, men personligt. Der er ikke meget der bakke selskabet op. Det vil sige de erstatningsomkostninger der kan komme ud fra denne sag, kan være alvorlige for selskabets overlevelse. Derfor har jeg også vedhæftet bilag der påpeger disse omkostninger. Hvad angår domænenavne registreret i mit navn vedkommer kun mine klienter og jeg. Ellers må det være en sag mellem DK Hostmaster og mig.” Som bilag D har indklagede tilsyneladende fremlagt en udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag E og F er to udskrifter vedrørende administrationstakster. Ved opslag den 17. juni 2019 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk har sekretariatet konstateret, at Sina Pour Soltani og Philip Jos Rosenlund Andersen den 26. november 2018, på baggrund af en ansøgning indgivet den 1. september 2018, har opnået en dansk varemærkeregistrering (VR 2018 02398) af ordmærket ”Greensome” i følgende vareklasser, jf. også ovenfor bilag 3: ”09: applikationer til informationsgenfinding; applikationer, der kan downloades, til anvendelse med mobile apparater; applikationssoftware til cloud computingydelser; applikationssoftware til mobile enheder; applikationssoftware til mobiltelefoner; applikationssoftware til computere; applikationssoftware til fjernsyn; applikationssoftware til trådløse enheder; applikationssoftware til sociale netværkstjenester via internettet; computerapplikationssoftware til mobiltelefoner; computerapplikationssoftware til streaming af audiovisuelt medieindhold via internettet; computersoftware til integration af applikationer og databaser; computersoftware til mobilapplikationer, som muliggør interaktion og interface mellem befordringsmidler og mobilt udstyr; downloadable applikationssoftware; downloadable applikationssoftware til smartphones; downloadable mobilapplikationer til administration af data; downloadable mobilapplikationer til administration af information; downloadable mobilapplikationer til transmission af data; downloadable mobilapplikationer til transmission af information; mobilapplikationer; software og applikationer til mobilenheder; software til udvikling af applikationer; software til webapplikationer; softwareapplikationer til computere, downloadable. 42: design og udvikling af software inden for mobilapplikationer; hosting af elektroniske data, filer, applikationer og information; hosting af mobilapplikationer; hosting af interaktive applikationer; hosting af multimedieapplikationer; programmering af multimedie- applikationer; tilrådighedsstillelse af brugerautentificering ved brug af single sign-on- teknologi til internetbaserede softwareapplikationer; udvikling af applikationsløsninger i form af computersoftware; udvikling af applikationssoftware til levering af multimedieindhold. 45: on-line sociale netværkstjenester, som kan tilgås med downloadable mobilapplikationer.” Sekretariatet har ved opslag den 17. juni 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der under navnet Committed2Work v/Kim Leslie Nielsen er registreret en enkeltmandsvirksomhed (CVR-nummer 28949901) med startdato den 15. september 2005. Virksomheden er registreret under branchekode ”579111 Detailhandel med dagligvarer via internet” og med bibrancherne ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Som fuldt ansvarlig deltager er desuden registreret Kim Leslie Nielsen. Ved opslag den 17. juni 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at der ikke var registreret nogen virksomhed under navnet GolfChallenge eller med CVR-nummeret 30054547. Sekretariatet har dog ved opslag samme dag på SKAT’s hjemmeside www.skat.dk konstateret, at der var registreret et firma under navnet GolfChallenge v/Kim Leslie Nielsen under CVR-/SE-nummer 30054747. Ved opslag den 17. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”greensome.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KLN42-DK) er anført som registrant af yderligeredomænenavne under .dk-internetdomænet. Sekretariatet har ved opslag den 17. juni 2019 påtilfældige af ovennævnte domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, konstateret, at der i syv tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside (”12pay.dk”, ”billigopvarmning.dk”, ”chokoladefeen.dk”, ”dansk-mad.dk”, ”double- dip.dk”, ”eventyrdeals.dk” og ”golfchallenge.dk”). De øvrige tre domænenavne indeholdt henholdsvis en webshop for alkoholiske drikke (”eventpay.dk”), en form for testhjemmeside uden noget egentligt indhold (”jobbet.dk”) og en hjemmeside for en vinklub (”vinmarken.dk”). Ved opslag den 17. juni 2019 på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret nogen hjemmeside under det omtvistede domænenavn ”greensome.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”greensome.dk” den 17. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 27.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultater vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte for langt hovedpartens vedkommende omtale af golf og forskellige golfklubber i Danmark, hvor betegnelsen greensome anvendes som en betegnelse for et bestemt golfspilformat. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Greensome IVS med startdato den 6. september 2018, • at klageren har til formål at drive softwarevirksomhed med henblik på at udvikle mobile applikationer til klimabevidste forbrugere, • at domænenavnet ”greensome.dk” er identisk med klagerens registrerede selskabsnavn, hvorfor klageren har en interesse i at kunne anvende domænenavnet, • at klageren desuden har opnået en dansk varemærkeregistrering af ordmærket ”Greensome” i vareklasserne 9,og 45, • at indklagede på nuværende tidspunkt ikke ses at gøre brug af domænenavnet ”greensome.dk” på nogen aktiv måde, • at indklagede heller ikke tidligere ses at have gjort aktivt brug af det omtvistede domænenavn, • at klageren således kan konstatere, at indklagede i mere end år ikke har anvendt domænenavnet ”greensome.dk”, • at klageren har behov for at kunne anvende domænenavnet ”greensome.dk” for at kunne opbygge en succesfuld virksomhed, • at indklagede – i modsætning til klageren – kan realisere sine gøremål med et andet domænenavn end det omtvistede, • at indklagedes domænenavn ”golfchallenge.dk” således fremstår mere egnet til at realisere indklagedes planer med domænenavnet ”greensome.dk”, • at indklagede ikke har fremlagt dokumentation for den påståede brug af domænenavnet ”greensome.dk” i forbindelse med e-mailkommunikation, • at indklagede på samme måde ikke har dokumenteret sine påståede planer for det omtvistede domænenavn, • at klageren skal henlede opmærksomheden på, at domænenavnet ”hul19.dk” også er registreret af indklagede, • at indklagede påståede samarbejde om en kommende golfturnering derfor er et samarbejde med to af indklagedes egne domænenavne, og • at domænenavnet ”greensome.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”greensome.dk” den 4. juli 2006 og at klageren først oprettede sit selskab den 6. september 2018, • at indklagede ikke er i tvivl om, at klageren valgte sit selskabsnavn på et tidspunkt, hvor man var bekendt med indklagedes registrering af domænenavnet ”greensome.dk”, • at det samme for så vidt gælder i forhold til klagerens registrering af ordmærket ”Greensome” som varemærke, • at klageren således efter indklagedes opfattelse har handlet i ond tro ved både valget af selskabsnavn og varemærke, • at klageren ingen viden har om omfanget af indklagedes anvendelse af domænenavnet ”greensome.dk”, • at indklagede har en kommende golfturnering i pipelinen for 2020 og at domænenavnet ”greensome.dk” skal anvendes i den sammenhæng, • at domænenavnet ”greensome.dk” aktuelt er under udvikling, • at der er lavet et samarbejde mellem ”greensome.dk” og ”hul19.dk”, der snart vil komme offentligheden til kende, • at betegnelsen ”greensome” er et særligt spilformat inden for golfsporten og at domænenavnet ”greensome.dk” signalerer dette, • at indklagede i dag driver bl.a. virksomheden Committed2work v/Kim Leslie Nielsen, hvor Golfchallenge er momsregistreret under SE-nummer 30054547, • at indklagede har registreret domænenavnet ”greensome.dk” i god tro og pt. anvender domænenavnet i forbindelse med e-mailkommunikation, • at betegnelsen ”greensome” og dermed domænenavnet ”greensome.dk” intet har at gøre med mobilapplikationer, • at klageren derfor lige så godt kunne vælge at registrere domænenavnet ”greensomeapp.dk” eller noget andet tilgængeligt, og • at domænenavnet ”greensome.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren, Greensome IVS, har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”greensome.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Det fremgår af sagens oplysninger (jf. bl.a. bilag 3), at Sina Pour Soltani og Philip Jos Rosenlund Andersen, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som reelle og legale ejere af klageren, den 26. november 2018 har opnået en dansk varemærkeregistrering af ordmærket ”Greensome” i vareklasserne 9,og 45. Det forhold, at de reelle og legale ejere af klageren har opnået den pågældende varemærkeregistrering af ordmærket ”Greensome”, kan ikke føre til, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”greensome.dk” er i strid med klagerens varemærkerettigheder, allerede fordi indklagede ikke har anvendt eller anvender domænenavnet for varer eller tjenesteydelser omfattet af klagerens varemærkeregistrering eller varer eller tjenesteydelser af lignende art. Der er desuden efter sagens oplysninger ikke noget grundlag for at antage, at indklagede påtænker at domænenavnet for sådanne varer eller tjenesteydelser eller varer eller tjenesteydelser af lignende art. Indklagede har således oplyst, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet ”greensome.dk” i forbindelse med en kommende golfturnering, som efter planen vil blive søsat til næste år. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af omstændighederne i sagen finder at kunne lægge til grund, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”greensome.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til ordmærket ”Greensome”, jf. har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det, at klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret den 6. september 2018 under navnet Greensome IVS og med branchekode ”582900 Anden udgivelse af software”. Herudover fremgår, at klageren har til formål at drive softwarevirksomhed med henblik på at udvikle mobile applikationer til klimabevidste borgere. Endelig er de reelle og legale ejere af klageren som nævnt indehavere af en dansk varemærkeregistrering af ordmærket ”Greensome” i flere vareklasser. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”greensome.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”greensome.dk” involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”greensome.dk” består betegnelsen ”greensome”, der normalt forbindes med et særligt spilformat inden for golfsporten, som er en variation af foursome. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”greensome” på inter- nettet ikke ses at være særligt forbundet med sagens parter. Indklagede har oplyst, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet ”greensome.dk” i forbindelse med etableringen af en landsdækkende golfturnering, som efter planen vil blive søsat i 2020, og at domænenavnet pt. er under udvikling, hvorfor det ikke indeholder en hjemmeside. Desuden har indklagede oplyst, at indklagede driver bl.a. momsregistreret virksomhed under navnet Golfchallenge (SE-nummer 30054547). Herudover har indklagede oplyst, at indklagede benytter domænenavnet ”greensome.dk” i forbindelse med e-mailkommunikation. Domænenavnet ”greensome.dk” er registreret af indklagede den 4. juli 2006. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet ”greensome.dk” på nuværende tidspunkt ikke anvendes for en hjemmeside, ligesom der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger i sagen, som understøtter, at indklagede på et tidligere tidspunkt har anvendt domænenavnet hertil. Indklagede har ikke fremlagt nærmere dokumentation for omfanget af den påståede anvendelse af domænenavnet ”greensome.dk” til kommunikation via e-mails. Klagenævnet finder derfor på det foreliggende grundlag ikke at kunne lægge til grund, at indklagede gør brug af det omtvistede domænenavn til e-mailkommunikation. Uanset ovenstående forhold finder klagenævnet ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”greensome.dk”. Klagenævnet har herved lagt vægt på, at indklagedes oplysninger om den påtænkte anvendelse af domænenavnet i forbindelse med en golfturnering, hvilket fremstår egnet til at udnytte det pågældende domænenavns signalværdi. Endvidere har klagenævnet lagt vægt på såvel de generelle forhold, som efter nævnets opfattelse må indgå i interesseafvejningen, som det forhold, at indklagede driver momsregistreret virksomhed under navnet GolfChallenge v/Kim Leslie Nielsen under CVR-/SE-nummer 30054747. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”greensome.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”greensome.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”greensome.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Greensome IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.