Afgørelse

roenneautoudlejning.dk

Rønne Autoudlejning ApS

MOD

Østergaard Biler A/S

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag (litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Rønne Autoudlejning ApS (CVR-nummer 89940613) med startdato den 25. februar 1982. Klageren er registreret under branchekode 771100 ”Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer”, og klagerens formål er, at ”drive udlejningsvirksomhed af automobiler, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed”. Indklagede er et aktieselskab, der ifølge CVR (cvr.d• er registreret under navnet Østergaard Biler A/S (CVR-nummer 19986292) med startdato den 15. januar 1997. Indklagede er registreret under branchekode 771100 ”Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer”, og klagerens formål er ”biludlejning, handel, investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed”. I klageskriftet er anført følgende blandt andet: ”Klager, Rønne Autoudlejning ApS - CVR-nr. 89940613, er stiftet den 25/2 1982 af Hans Aage Jespersen ved virksomhedsomdannelse af det hidtil fra 1959 af ham drevne personlige firma Rønne Autoudlejning med adresse Snellemark 19, 3700 Rønne. Den nuværende direktør og eneejer Mogens Jespersen er søn af Hans Aage Jespersen. Siden 2012 har sagens parter samarbejdet om udlejning af biler på Bornholm, hvilket samarbejde blev bragt til ophør pr. 1/8 2018 ved opsigelse fra indklagedes side. Efterfølgende har min klient forgæves forsøgt at få frigivet navnet "Rønne Autoudlejning" – herunder ”roenneautoudlejning" - hvilket indklagede har afvist under henvisning til samarbejdsaftalens punkt 5.4 samt punkt 18.3, hvorefter der til samarbejdet knyttes en hjemmeside, der tilhører indklagede, samt at klageren ved samarbejdsaftalens ophør i nødvendigt omfang skal medvirke til at overføre bl.a. hjemmesiden til indklagede. Samarbejdsaftalen fremlægges som bilag og indklagedes mail af 9/10 2018 til min klient fremlægges som bilag 2. Som bilagfremlægges min mail af 17/10 2018 til indklagede, hvoraf klart fremgår, at min klient ikke på nogen måde anfægter indklagedes ret til navnene ”National” og ”InterRent”, men at sagen alene vedrører, at indklagede efter min klients opfattelse er uberettiget til efter samarbejdsaftalens ophør fortsat at anvende navnet ”Rønne Autoudlejning”, uanset hvorledes dette staves. Som bilag fremlægges skrivelse af 5/11 2018 fra indklagedes advokat, advokatfirmaet Holck-Andersen & Tyge Sørensen v/advokat Henrik Haldbo, hvoraf fremgår, at indklagede fastholder retten til fortsat anvendelse af domænenavnet ”Rønne Autoudlejning” og ”roenneautoudlejning”. Trods appeller fra undertegnedes side ved skrivelser af 12/11 og 20/12 2018 - bilag 5-6 - har indklagede ikke på nogen måde reageret yderligere, hvorfor nærværende klage har været nødvendig. ... Til støtte for klagerens krav om, at indklagede skal frigive domænenavnene ”Rønne Autoudlejning” og ”roenneautoudlejning” til fordel for klageren gøres det herefter gældende, at disse domænenavne alene har været stillet til rådighed for indklagede som led i samarbejdet i henhold til samarbejdsaftalen, at indklagede følgelig har været uberettiget til efter samarbejdets ophør at nægte at frigive disse to domænenavne til fordel for klageren, at dette i særlig grad underbygges af, at klageren siden 1959 har drevet virksomhed med udlejning af biler på Bornholm under navnet ”Rønne Autoudlejning”, at indklagedes eneste reelle begrundelse for at nægte frigivelsen af disse domænenavne har været og er et forsøg på at forhindre/vanskeliggøre klagerens fortsatte virksomhed med autoudlejning efter samarbejdsaftalens ophør.” Bilager en samarbejdsaftale mellem klager og indklagede, der trådte i kraft den 1. januar 2018. Af aftalen fremgår bl.a.: ”SAMARBEJDSAFTALE vedrørende udlejning at biler uden fører, med henblik på videreudlejning, 1.0 Baggrund 1.1 RA [Rønne Autoudlejning ApS] er 100% ejet at Mogens Jespersen, Ydunsvej 14, 3700 Rønne. 1.2 Mogens Jespersen og hans familie har drevet biludlejning på Bornholm siden 1960’erne, blandt andet i Bornholms Lufthavn og fra adressen Snellemark 19, Rønne. Siden 1982 har virksomheden være drevet i RA’s regi. 1.3 Formålet med denne Aftale er, at InterRent [InterRent v/Østergaard Biler A/S] mod vederlag skal stille biler til rådighed for RA, med henblik på RA’s videreudlejning af disse biler til tredjemand under mærket ”InterRent”. ... 4.0 Navn og varemærker m.v. 4.1 RA skal drive virksomheden med udlejning af biler for egen regning og risiko, under navnet “InterRent”, med tilføjelsen “Rønne Autoudlejning ApS’. RA skal anvende dette navn ved skiltning, på brevpapir mv. og RA må på ingen måde give udtryk for at være en del af eller kunne repræsentere eller på anden måde forpligte InterRent. 4.2 RA skal i forbindelse med virksomheden anvende varemærket ”InterRent” i overensstemmelse med InterRent’s instrukser for så vidt angår skiltning, uniformer, brevpapir etc. 4.3 RA skal ved indgåelsen af aftaler med RA’s kunder om udlejning af biler følge de instrukser, PA modtager fra InterRent. InterRent stiller udlejningskontrakter, formularer, prislister, uniformer og reklameartikler til rådighed for RA og afholder samtlige omkostninger forbundet hermed. RA har pligt til at sørge for, at der til stadighed er tilstrækkeligt med kontrakter mv. 4.4 Al udlejning af biler skal ske i overensstemmelse med en manual, som udleveres af InterRent til RA, hvori forretningsgange omkring biludlejning er beskrevet. InterRent sørger løbende far opdatering af manualen. ... 5.0 Lokaler og faciliteter ... 5.4 Til samarbejdet skal knyttes en hjemmeside, som ligeledes tilhører InterRent. InterRent betaler for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden efter nærmere aftale mellem RA og InterRent’s Distriktschef .... 6.0 Markedsføring 6.1 RA sørger selv for markedsføring af virksomheden, idet alle markedsføringstiltag og enhver anvendelse af varemærket “InterRent” skal drøftes med – og godkendes af – InterRent, inden de sættes i værk. InterRent refunderer RA’s dokumenterede udgifter til markedsføring, som forinden er behørigt godkendt af InterRent. ... 17.0 Opsigelse 17.1 Denne Aftale er tidsbegrænset og ophører automatisk uden opsigelse den 31/12 2018. Aftalen kan dog evt. forlænges ud over dette tidspunkt, såfremt InterRent og RA kan se, at indtægter i forhold til driftsudgifter har et positivt resultat. ... 17.4 RA er ikke berettiget til nogen godtgørelse for tab af kundekreds, mistet goodwill eller andre omkostninger ved Aftalens ophør, uanset årsagen hertil, jf. dog det i pkt. 17.2 anførte om muligheden for at aftale en kompensation for udgifter til husleje i en periode umiddelbart efter Aftalens ophør. ... 18.0 Forpligtelser ved Aftalens ophør ... 18.3 RA skal i nødvendigt omfang medvirke til at overføre telefonnumre, hjemmeside og andre abonnementer mv. efter InterRent’s valg, som er oprettet til brug for udlejningsvirksomheden, til InterRent.” Bilag er en mail af 9. oktober 2018, hvori indklagede til klageren videreformidler sin advokats vurdering om, at indklagede – efter samarbejdsforholdets ophør – har ret til at anvende domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk”. Bilag er en mail af 17. oktober 2018 fra klagerens advokat, advokat Bo Hansen, til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagede – efter samarbejdsforholdets ophør – ikke har ret til at anvende betegnelsen Rønne Autoudlejning, der er klagerens virksomhedsnavn, og at indklagede derfor heller ikke har ret til at anvende domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk”. Bilager et brev af 5. november 2018 fra indklagedes advokat, advokat Henrik Haldbo, til klageren, hvori det fastholdes, at indklagede har ret til at anvende de omtvistede domænenavne efter samarbejdsforholdets ophør. Bilagoger henholdsvis et brev af 12. november 2018 og en mail af 20. december 2018, hvori klagerens advokat, advokat Bo Hansen, fastholder sit synspunkt om indklagedes pligt til at overdrage de omtvistede domænenavne og varsler udtagelse af stævning, hvis dette ikke sker. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Indklagede, Østergaard Biler A/S (Østergaard Biler), er i 1999 fusioneret med det tidligere Østergaard-Biler A/S, A/S-reg. nr. 199345, og har overtaget og videreført dette selskabs aktivitet med biludlejning. Det tidligere Østergaard-Biler A/S blev oprettet i 1991, i forbindelse med at et selskab ejet af Interdan A/S, som bl.a. er importør af Peugeot, overtog biludlejningsvirksomheden Østergaard Biler fra den tidligere ejer og stifter, Kristian Østergaard. Kristian Østergaard og Østergaard Biler har drevet virksomhed med biludlejning i Danmark siden 1954. Kristian Østergaard overtog InterRent i 1970’erne, og Østergaard Biler har drevet virksomhed med biludlejning i Rønne, på Bornholm siden da. Østergaard Biler indgik i maj 2012 aftale med Rønne Autoudlejning ApS (Rønne Autoudlejnin• om etablering af et samarbejde om udlejning af biler uden fører, med henblik på videreudlejning. Det var oprindeligt aftalt, at samarbejdet skete under brandet ”National Car Rental”, som tilhørte Østergaard Biler. Samarbejdet trådte i kraft den 1/6 2012, jf. den som bilag A fremlagte aftale. Aftalen var tidsbegrænset, og ophørte ifølge pkt. 17.0 den 31/12 2013. Samarbejdet er imidlertid flere gange forlænget, og det brand samarbejdet blev markedsført under, er på et tidspunkt ændret fra National Car Rental til InterRent, jf. bl.a. den som bilagfremlagte aftale. Det fremgik af pkt. 5.4 af den oprindelige aftale (bilag A), at der til samarbejdet skulle knyttes en hjemmeside, som tilhørte National (dvs. Østergaard Biler). National skulle betale for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden. Denne oplysning fremgår også af 5.4 i den som bilagfremlagte aftale. På baggrund af denne aftale registrerede Østergaard Biler den 9/5 2012, dvs. samtidig med etableringen af samarbejdet, domænenavnene www.roenneautoudlejning.dk og www.rønneautoudlejning.dk. Dette skete således efter aftale med Rønne Autoudlejning. Det fremgår af pkt. 18.3, både i den oprindelige samarbejdsaftale fra 2012, og den som bilag fremlagte aftale fra 2017, at Rønne Autoudlejning ved aftalens ophør skal medvirke til at overføre bl.a. hjemmeside til National/InterRent, dvs. Østergaard Biler. De omhandlede domænenavne har, helt i overensstemmelse med parternes aftale, været anvendt til det fælles samarbejde, så længe dette bestod. Samarbejdet mellem parterne ophørte i 2018. Efter aftalen beholdt Østergaard Biler domænenavnene. Domænenavnene peger nu direkte videre til Østergaard Bilers hoveddomæne, Europcar.dk. Østergaard Biler driver fortsat virksomhed med biludlejning i Rønne, på Bornholm. Domænerne anvendes således fortsat til markedsføring af biludlejningsvirksomhed i Rønne. Rønne Autoudlejning anvender i dag domænet www.billejebornholm.dk til sin virksomhed. ... Det gøres gældende, at parterne, jf. bilag A, har aftalt, at den fælles biludlejningsvirksomhed, som parterne etablerede i maj 2012, skulle tilknyttes en hjemmeside, som skulle ejes af Østergaard Biler. Helt i overensstemmelse hermed har Østergaard Biler, samtidig med etableringen af parternes samarbejde, i maj 2012 registreret domænenavnene www.roenneautoudlejning.dk og www.rønneautoudlejning.dk. Dette er således sket med Rønne Autoudlejnings fulde vidende og accept, og bestemt ikke i strid med god domænenavnsskik. Det er mellem parterne aftalt, at domænenavnene ved samarbejdets ophør skulle tilhøre Østergaard Biler. På den baggrund gøres det gældende, at Østergaard Biler efter parternes aftale kan beholde domænenavnene, og dermed skal frifindes. Det anerkendes, at navnet ”Rønne Biludlejning” er identisk med klagerens firmanavn, men det er også en helt generisk beskrivelse af en virksomhed, som driver biludlejning i Rønne, på Bornholm, og det er ikke muligt at registrere navnet som varemærke, jf. varemærkelovens § 13, idet navnet ikke har fornødent særpræg. Østergaard Biler krænker således ikke Rønne Autoudlejnings varemærkerettigheder, og Østergaard Bilers fortsatte brug af domænenavnene, som er i overensstemmelse med parternes aftale, er derfor ikke illoyal. Østergaard Biler har derimod en helt legitim interesse i anvendelsen af dette domænenavn. Både Østergaard Biler og Rønne Autoudlejning driver i dag – og har gennem mange år drevet – virksomhed med autoudlejning på Bornholm. Domænet peger i dag direkte videre til Østergaard Bilers hoveddomæne, Europcar.dk. Domænet anvendes således fortsat til markedsføring af biludlejningsvirksomhed i Rønne, og der er ingen risiko for forveksling med Rønne Autoudlejnings virksomhed. Hvis Rønne Autoudlejning overtager domænenavnet, som Østergaard Biler vel at mærke har betalt for at registrere og udvikle, risikeres det, at Rønne Autoudlejning overtager de kunder, som tilhørte den fælles virksomhed, og det har aldrig været hensigten, netop fordi virksomheden blev drevet under Østergaard Bilers brand. Rønne Autoudlejning anvender i dag domænet www.billejebornholm.dk til sin virksomhed. Dette domænenavn er, ganske som www.roenneautoudlejning.dk, generisk, og andre kan således heller ikke anfægte Rønne Autoudlejnings brug af dette navn. Rønne Autoudlejnings interesser er tilstrækkeligt varetaget ved brugen af dette domænenavn, og Rønne Autoudlejning har ikke påvist interesser i at overtage domænenavnet www.roenneautoudlejning.dk, som overstiger den ret, Østergaard Biler, i henhold til aftale med Rønne Autoudlejning har til navnet, og den værdi domænenavnet har for Østergaard Biler. Østergaard Biler skal derfor frifindes.” Bilag A er den oprindelige samarbejdsaftale mellem klageren og indklagede, der trådte i kraft den 1. juni 2012, og som samarbejdsaftalen, der er fremlagt som bilag 1, er en videreførelse af. De to samarbejdsaftaler svarer til hinanden, bortset fra at ”InterRent” i den oprindelige aftale hed ”National”. I replikken har klageren anført bl.a.: ”Til det i svarskriftet anførte skal særlig bemærkes, at der ikke imellem parterne på noget tidspunkt har eksisteret en aftale om, at indklagede som følge af samarbejdsaftalen pr. automatik har overtaget retten til navnene rønneautoudlejning og roenneautoudlejning, hvilket heller ikke fremgår af samarbejdsaftalen. Navnene rønneautoudlejning og roenneautoudlejning blev ganske naturligt stillet til rådighed for den fælles markedsføring som led i samarbejdet, men indklagede har ikke på noget tidspunkt erhvervet retten til disse navne. Herudover kan det oplyses, at indklagede er fejlagtigt orienteret omkring klagerens virksomhed, idet klageren ikke driver virksomhed under domænenavnet www.billejebornholm.dk. Forholdet er, at klagerens ejer Mogens Jespersen, netop som følge af indklagedes handlemåde, har været afskåret fra at drive biludlejningsvirksomheden videre, da det er altafgørende for virksomheden, at kunne benytte navnet rønneautoudlejning til en ny hjemmeside, og direktør Mogens Jespersen har følgelig været nødsaget til at tage ansættelse hos et bilfirma, der sideløbende har en vis begrænset udlejning af biler. Endelig skal det ligeledes bemærkes, at indklagede ikke har betalt for at registrere og udvikle domænenavnet ”rønneautoudlejning”, idet indklagede under alle omstændigheder ville have haft de samme omkostninger til udvikling af hjemmesiden i indklagedes egen interesse for så vidt angår indklagedes egne domænenavne. Hertil kommer, at indklagedes brug af ”rønneautoudlejning” sker på en sådan måde, at søgning på ”rønneautoudlejning” linker direkte til indklagedes hjemmeside – nu Europcar – hvilket efter klagerens opfattelse udgør en direkte misinformation af kunderne.” I duplikken har indklagede anført bl.a.: ”Det fastholdes overordnet, at klageren og indklagede har anvendt domænenavnet www.roenneautoudlejning.dk i forbindelse med parternes samarbejde. Det fastholdes ligeledes, at domænenavnet ved samarbejdets start i 2012 er registreret af indklagede, Østergaard Biler A/S, som tilhørende Østergaard Biler A/S, og dette er sket med klagerens vidende og accept. Endelig fastholdes det, at domænenavnet, jf. samarbejdsaftalens pkt. 5.4, tilhører indklagede. Det bestrides, at det er afgørende for klageren at kunne benytte domænenavnet roenneautoudlejning.dk på en ny hjemmeside. Det bemærkes i den forbindelse, at klageren startede med at drive biludlejningsvirksomhed længe inden Internettet blev etableret, og at denne virksomhed frem til den 1/6 2012 enten er drevet uden anvendelsen af en hjemmeside, eller i hvert fald uden anvendelse af domænenavnet www.roenneautoudlejning.dk. Det er således fortsat muligt for klageren at drive biludlejningsvirksomhed ved anvendelsen af et andet domæne, som ikke tilhører indklagede. Som bilag B fremlægges en udskrift af den hjemmeside, som kommer frem ved at taste www.billejebornholm.dk. Som det fremgår af side 2, drives den pågældende biludlejningsvirksomhed i et samarbejde mellem Autohuset Bornholm og Rønne Autoudlejning, og som kontaktperson er angivet ejeren af Rønne Autoudlejning, Mogens Jespersen. Rønne Autoudlejning driver således i dag biludlejning i samarbejde med Autohuset Bornholm under domænet www.billejebornholm.dk, helt på samme måde som Rønne Autoudlejning tidligere drev biludlejning i samarbejde med indklagede under navnet www.roenneautoudlejning.dk. Det bestrides, at der foreligger en misinformation af kunderne ved indklagedes anvendelse af hjemmesiden www.roenneautoudlejning.dk, idet indklagede netop driver virksomhed med autoudlejning i Rønne. Indklagede bør derfor frifindes.” Bilag B er et udateret udskrift fra domænenavnet ”leje.wheelmonkey.dk”, hvorpå klageren har sin nuværende hjemmeside. Af udskriftet fremgår, at hjemmesiden fremstod således: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”roenneautoudlejning.dk” den 7. februar 2019 konstateret, at domænenavnet viderestillede til domænenavnet ”europcar.dk”, der fremstod således: Ved opslag på domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk” den 10. juni 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnene viderestillede til domænenavnet ”europcar.dk”, der fremstod som vist ovenfor. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”roenneautoudlejning.dk” er lagretgange i perioden fra 21. maj 2014 til 1. august 2018, hvor samarbejdsforholdet mellem parterne ophørte. Det fremgår endvidere, at domænenavnet den 21. maj 2014 fremstod således: Den 16. marts 2018 fremstod domænenavnet ifølge Internet Archive Wayback Machine således: Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”rønneautoudlejning.dk” er lagretgange i perioden fra 8. september 2012 til 1. august 2018, hvor samarbejdsforholdet mellem parterne ophørte. Domænenavnet fremstod i den pågældende periode på samme måde som vist ovenfor vedrørende ”roenneautoudlejning.dk”. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede under samme bruger-id (OBA57-DK) yderligere er registrant af følgendedomænenavne: autorent.dk autoudlejning.dk billejeudenoppustedepris er.dk bilswop.dk biludlejning.dk bookcar.dk bookenbil.dk car-rent.dk carrent.dk danecar.dk danecars.dk driveon.dk driveonnet.dk easybiler.dk egebjerg-biler.dk egebjerg-biludlejning.dk egebjergbiler.dk egebjergbiludlejning.dk eurocar.dk europacar.dk europacars.dk europcar-leasing.dk europcar-ostergaard.dk europcarleasing.dk europcars.dk europecar.dk excar.dk extracar.dk flycar.dk freebe.dk inkaindianere.dk interrent.dk lastbilsudlejning.dk leaseonnet.dk lej-bil-billigt.dk lej-billigt.dk lejbilbilligt.dk lejbilligt.dk lejeleasing.dk let-leasing.dk letbil.dk letleasing.dk lokalbillejetillokalepriser .dk microleasing.dk mikroleasing.dk mimere.dk minbilpark.dk movon.dk national-auto.dk national-autorental.dk national-autorentals.dk nationalauto.dk nationalautorental.dk nationalautorentals.dk nordcarweb.dk ps-biludlejning.dk psbiler.dk psbilleje.dk psbiludlejning.dk qvikleje.dk thisway.dk schweizer-bilen.dk strommensautoudlejning. dk swopbil.dk swopcar.dk taxfreecar.dk taxfreecars.dk Sekretariatet har ved opslag på ti af disse domænenavne konstateret, at der i fem tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside, i fire tilfælde blev viderestillet til domænenavnet ”europcar.dk” og i ét tilfælde fremkom en anden biludlejningshjemmeside. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 10. juni 2019 på ”Rønne Autoudlejning” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.330, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte alle klageren, dog således at enkelte af de søgeresultater stammede fra perioden, hvor der var et samarbejdsforhold mellem klageren og indklagede, hvorfor disse i søgeresultater ikke nødvendigvis kan anses for at vedrøre klageren alene. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har drevet virksomhed under navnet Rønne Autoudlejning siden 1959, herunder i sin nuværende form som anpartsselskab siden 1982, • at klageren og indklagede fra 2012 til august 2018 havde et samarbejde om biludlejning på Bornholm, • at domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk” alene har været stillet til rådighed for indklagede som led i samarbejdet med klageren, • at indklagede efter samarbejdets ophør med urette har nægtet at overdrage domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk”, • at der mellem parterne ikke på noget tidspunkt har eksisteret en aftale om, at indklagede – når samarbejdet ophørte – automatisk skulle overtage retten til de omtvistede domænenavne, hvilket bekræftes af, at samarbejdsaftalen ikke indeholder bestemmelser herom, • at indklagedes eneste reelle begrundelse for at nægte at overdrage de omtvistede domænenavne er, at indklagede – efter samarbejdsforholdets ophør – forsøger at forhindre eller vanskeliggøre klagerens fortsatte virksomhed med autoudlejning, • at indklagedes handlemåde har afskåret klageren fra at drive sin biludlejningsvirksomhed videre, idet det er alt afgørende herfor, at klageren kan benytte de omtvistede domænenavne, • at det ikke er korrekt, at indklagede har betalt for at registrere og udvikle de omtvistede domænenavne, idet indklagede under alle omstændigheder ville have haft samme udgifter til udvikling af en hjemmeside i indklagede egen interesse på indklagedes egne domænenavne, og • at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne, hvorved der fra domænenavnene direkte viderestilles til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”europcar.dk”, indebærer misinformation af forbrugerne.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 1954 har drevet virksomhed med udleje af biler, og siden 1970’erne med udleje af biler på Bornholm, • at indklagede i maj 2012 indgik en samarbejdsaftale med klageren om udleje af biler – oprindeligt under brandet ”National Car Rental” og siden under brandet ”InterRent”, • at det følger af samarbejdsaftalens pkt. 5.4, at der til samarbejdet skulle knyttes en hjemmeside, som tilhørte indklagede, og at indklagede skulle betale for udviklingen og vedligeholdelsen heraf, • at indklagede med klagerens fulde viden og accept den 5. maj 2012 registrerede domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk”, • at de omtvistede domænenavne helt i overensstemmelse med parternes aftale, har været anvendt som led i parternes samarbejde så længe det bestod, • at det følger af aftalens pkt. 18.3, at klageren ved aftalens ophør skulle medvirke til at overføre bl.a. hjemmesiden til indklagede, • at indklagede således i overensstemmelse med samarbejdsaftalen har beholdt de omtvistede domænenavne efter samarbejdsforholdets ophør, • at indklagede anvender de omtvistede domænenavne til legitime formål, idet de viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”europcar.dk”, hvorfra indklagede fortsat driver biludlejningsvirksomhed på Bornholm, og denne anvendelse ikke kan anses for at udgøre misinformation af forbrugerne, • at det anerkendes, at de omtvistede domænenavne indeholder betegnelsen ”Rønne Autoudlejning”, som er identisk med klagerens virksomhedsnavn, men klageren har ikke nogen eneret til at anvende dette navn, idet navnet er en helt generisk beskrivelse af en virksomhed, som driver biludlejning i Rønne på Bornholm, • at indklagede således ikke krænker klagerens rettigheder ved at gøre brug af de omtvistede domænenavne efter samarbejdsforholdets ophør, men at indklagedes ret til fortsat at bruge disse derimod følger af samarbejdsaftalen, hvorfor brugen ikke er illoyal, • at hvis klageren overtager de omtvistede domænenavne, som indklagede har finansieret registreringen og udviklingen af, vil det indebære en risiko for, at klageren samtidig overtager de kunder, der tilhørte parternes fælles virksomhed, hvilket aldrig har været hensigten med samarbejdet, der blev drevet under indklagedes brands, • at klageren i dag anvender domænenavnet ”billejebornholm.dk” til en hjemmeside for sin virksomhed, og at klagerens interesser i tilstrækkelig grad er varetaget ved brugen heraf, • at klageren ikke har godtgjort, at klagerens interesse i de omtvistede domænenavne skulle kunne medføre, at indklagede fortaber den ret, som indklagede har hertil i kraft af parternes aftale, og • at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne ikke kan anses for at være i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, Rønne Autoudlejning ApS, og indklagede, Østergaard Biler A/S, i 2012 indgik et samarbejde om udlejning af biler på Bornholm, og at indklagede i forbindelse med samarbejdsforholdets etablering den 9. maj 2012 registrerede domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk”. Indklagede står fortsat som registrant af domænenavnene. Af samarbejdsaftalen mellem parterne fremgår bl.a., at klageren skulle drive biludlejningsvirksomheden for egen regning og risiko under navnet ”InterRent” (tidligere ”National”) med tilføjelse ”Rønne Autoudlejning ApS”, at klageren på ingen måde måtte give udtryk for at være en del af eller kunne repræsentere eller forpligte indklagede, at der til samarbejdet skulle knyttes en hjemmeside, som skulle tilhøre indklagede, og som indklagede skulle betale for udviklingen og vedligeholdelsen af, og at klageren ved samarbejdets ophør i nødvendigt omfang skulle medvirke til at overføre telefonnumre, hjemmeside og andre abonnementer mv. efter indklagedes valg, som var oprettet til brug for udlejningsvirksomheden, til indklagede. Klageren har over for klagenævnet påberåbt sig, at domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk” skal overføres til klageren, navnlig fordi de svarer til klagerens virksomhedsnavn ”Rønne Autoudlejning”, som klageren har haft siden 1959, og fordi samarbejdsforholdet ikke indebar, at indklagede efter samarbejdets ophør automatisk overtog retten til de omtvistede domænenavne. Indklagede har heroverfor anført blandt andet, at domænenavnene er registreret af indklagede, at indklagede har udviklet den hjemmeside, der tidligere fandtes på domænenavnet, og at indklagede i henhold til samarbejdsaftalen har ret til domænenavnet, hvorfor der ikke er grundlag for at overføre domænenavnene til klageren. Indklagede har endvidere oplyst at udbyde billeje i blandt andet Rønne. Eksistensen af et samarbejdsforhold indebærer en særlig loyalitetsforpligtelse mellem parterne, og denne forpligtelse består også i en vis periode efter samarbejdsforholdets ophør. Der påhviler i den forbindelse samarbejdspartnerne en pligt til ikke at snylte på de forretningskendetegn, som disse i kraft af samarbejdsforholdet har haft adgang til at benytte, og til heller ikke på anden måde at snylte på den tidligere samarbejdspartners renommé. Klageren har anvendt virksomhedsnavnet ”Rønne Autoudlejning” i ca.år, hvilket indklagede, jf. samarbejdsaftalens pkt. 1.2, har været bekendt med. Samarbejdsaftalen forudsatte som nævnt, at der som led i samarbejdet skulle anvendes en hjemmeside, som indklagede finansierede udviklingen og vedligeholdelsen af, og at ”telefonnumre, hjemmeside og andre abonnementer mv.” efter indklagedes valg skulle overføres til indklagede ved samarbejdsforholdets ophør. Samarbejdsaftalen indeholder imidlertid ingen regulering af, hvem der har (fortrins)ret til de domænenavne, der måtte blive registreret som led i samarbejdsforholdet. Det har formodningen imod sig, at klageren ville acceptere, at samarbejdsaftalen skulle indebære, at indklagede ved samarbejdets ophør fik ret til at beholde de omtvistede domænenavne, der er identiske med klagerens navn. Dette må også have stået indklagede klart ved samarbejdsaftalens indgåelse. Klagenævnet finder herefter, at der ikke er grundlag for at anlægge en fortolkning af samarbejdsaftalens bestemmelse om overførelse af telefonnumre, hjemmeside og andre abonnementer mv., der indebærer, at denne også omfatter domænenavne. Det forhold, at indklagede i 2012 forestod den formelle registrering af domænenavnene, ændrer ikke herved. Klagenævnet finder i lyset heraf og i mangel af holdepunkter for, at klageren skulle have accepteret, at indklagede efter samarbejdsforholdets ophør skulle have ret til at anvende de omtvistede domænenavne, at indklagede ved at undlade at overdrage domænenavnene har handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse. Klagenævnet lægger i den forbindelse også vægt på, at betegnelsen ”Rønne Autoudlejning” efter sekretariatets undersøgelser i meget vidt omfang forbindes med klagerens virksomhed, og at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne til at viderestille til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”europcar.dk” indebærer en betydelig risiko for, at domænenavnene af forbrugerne vil blive forbundet med klagerens virksomhed, hvorved indklagede ved at anvende de omtvistede domænenavne snylter på klagerens virksomhedsnavn og renommé. Det bemærkes hertil, at indklagede ud over at udbyde biludlejning i blandt andet Rønne ikke ses at have nogen forbindelse til domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk. Indklagedes brug af de omtvistede domænenavne udgør derfor en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende:

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”roenneautoudlejning.dk” og ”rønneautoudlejning.dk” skal overføres til klageren, Rønne Autoudlejning ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.