Afgørelse

eilertsen.dk

Carsten Garde Eilertsen

MOD

Abznet.dk

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”eilertsen.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet er tilsyneladende aldrig brugt... jeg ønsker at anvende domænet da jeg selv hedder Eilertsen til efternavn og domæneejer aldrig har brugt det.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af sit sundhedskort, hvoraf fremgår, at klagerens fulde navn er Carsten Garde Eilertsen. Sekretariatet har ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• konstateret, at der i 2019 er 248 mænd og kvinder i den danske befolkning med efternavnet ”Eilertsen”. Ved opslag den 18. maj 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”eilertsen.dk”. Ved opslag på Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at der på indklagedes adresse har været registreret enkeltmandsvirksomheden ”Abznet Internet Design v/Thomas Eilertsen”, og at denne virksomhed ophørte den 1. juli 2003. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 20. september 2017 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”eilertsen.dk”: Ved åbning af mappen ”cups/” fremkommer følgende arkiverede hjemmeside: Ved åbning af mappen ”lodsen/” fremkommer følgende arkiverede hjemmeside: Ved åbning af mappen ”metro/” fremkommer følgende arkiverede hjemmeside: I perioden 2013-2016 er der i Internet Wayback Machine arkiveret hjemmesider, der svarer til hjemmesiden, der er arkiveret den 20. september 2017. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 7. august 2010 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”eilertsen.dk”: I perioden 2003-2008 er der i Internet Wayback Machine arkiveret hjemmesider, der svarer til hjemmesiden, der er arkiveret den 7. august 2010. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”eilertsen.dk” tilsyneladende aldrig er blevet brugt, • at klageren hedder Eilertsen til efternavn, og • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”eilertsen.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”eilertsen.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”eilertsen.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har efternavnet Eilertsen, og klagenævnet forstår klageren således, at klageren vil anvende domænenavnet ”eilertsen.dk” på en måde, som relaterer sig til klagerens efternavn. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren må anses for at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”eilertsen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”eilertsen.dk” anvendes for øjeblikket ikke til en hjemmeside med reelt indhold. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at der på indklagedes adresse har været registreret enkeltmandsvirksomheden ”Abznet Internet Design v/Thomas Eilertsen”, og at denne virksomhed ophørte den 1. juli 2003. Der fremgår endvidere, at domænenavnet ”eilertsen.dk” i perioden 2013- 2017 har været anvendt til en hjemmeside, der ikke afspejler domænenavnets signalværdi. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”eilertsen.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Det forhold, at ejeren af Abznet.dk selv bærer efternavnet Eilertsen, kan henset til, at indklagede ikke har svaret i sagen, ikke føre til en anden vurdering. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”eilertsen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”eilertsen.dk” skal overføres til klageren, Carsten Garde Eilertsen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.