Afgørelse

ravlygter.dk

United System Capitol Management ApS

MOD

Bjarnebrunsgaard.dk ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”ravlygter.dk” overføres til klageren, subsidiært slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at klager er et anpartsselskab, der har til formål at drive malervirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter, og som er stiftet den 30. juni 2014 med navnet OPTI-MAL ApS under branchekoden ”439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering”. Endvidere fremgår det, at klager den 16. februar 2016 fik registreret binavnet ”Ravlygten ApS”. I klageskriftet er anført følgende: ”SAGSFREMSTILLING 2.1 United System Capitol Management ApS Klager, United System Capital Management ApS (herefter ”USCM”), er et anpartsselskab, der blev stiftet den 30. juni 2014. Virksomheden har Ravlygten.dk registreret som binavn. Ravlygten.dk har været registreret som binavn i Erhvervsstyrelsen siden den 16. februar 2016. Ovenstående fremgår af udskriftet fra Erhvervsstyrelsen, som fremlægges som sagens bilag 1. USCM er indehaver af domænet ”Ravlygten.dk”, der har været registreret som domænenavn siden den 11. marts 2015, hvilket fremgår af udskrift fra DK-Hostmaster, som fremlægges som sagens bilag 2. Binavnet Ravlygten.dk er ligeledes registreret som varemærke i Danmark ved Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilket fremgår af udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, som fremlægges som sagens bilag 3. Varemærket Ravlygten.dk (registreringsnummer VR 2017 00961), der er registreret for forskellige typer af lygter, har prioritet fra ansøgningsdatoen den 8. april 2016. varemærket er registreret som følgende figurmærke: USCM driver virksomhed med markedsføring og salg af lygter og tilbehør hovedsageligt til udendørsbrug, herunder særligt ravjagter, under binavnet Ravlygten.dk igennem domænet Ravlygten.dk, hvorfor de naturligt også er indehaver af varemærket Ravlygten.dk . 2.2 Bjarnebrunsgaard.dk ApS Indklagede, Bjarnebrunsgaard.dk ApS (herefter ”BjarneBrunsgaard.dk”), er et anpartsselskab, der blev stiftet den 18. januar 2016. Bjarnebrunsgaard.dk er indehaver af domænet ”Ravlygter.dk”, der har været registreret som indehaverens domænenavn siden den 7. september 2018, hvilket fremgår af udskrift fra DK- Hostmaster, som fremlægges som sagens bilag 4. 2.3 Tvisten Den 7. september 2018 registrerede Bjarnebrunsgaard.dk, som nævnt i afsnit 2.2, domænet ”Ravlygter.dk”, der er tilnærmelsesvist identisk med USCM’s brand Ravlygten.dk, der er beskyttet som henholdsvis et binavn, et domæne og et varemærke. Alle USCM’s rettigheder til ”Ravlygten.dk” går forud i tid for Bjarnebrunsgaard.dks registrering af domænet ”Ravlygter.dk”. Som det fremgår af udskrifterne fra parternes hjemmesider, der fremlægges som sagens bilag og 6, beskæftiger USCM og Bjarnebrunsgaard.dk sig begge med markedsføring og salg af lygter og tilbehør hovedsageligt til udendørsbrug, herunder særligt ravjagter. USCM oplever, at de ugentligt modtager enten opkald, e-mails, beskeder via Facebooks chatfunktioner eller returvarer fra Bjarnebrunsgaard.dks potentielle og eksisterende kunder. Henvendelserne fra Bjarnebrunsgaard.dks eksisterende kunder vedrører hovedsageligt klager over produkter eller klager over produkter, som kunderne ikke har modtaget. USCM oplever altså, at der sker en skadende forveksling mellem domænenavnene ”Ravlygten.dk” og ”Ravlygter.dk”. På baggrund heraf samt på grund af USCMs rettigheder, som angivet i afsnit 2.1, har USCM valgt at indgive en domæneklage til Klagenævnet for Domænenavne. USCM har i forbindelse med indgivelse af domæneklagen til Klagenævnet for Domænenavne fremsendt en orientering til Bjarnebrunsgaard.dk herom. ANBRINGENDER 3.1 I strid med god domæneskik Det gøres gældende, at BjarneBrunsgaard.dks registrering og anvendelse af domænenavnet ”Ravlygter.dk” er i strid med god domæneskik, jf. Internetdomænelovens § 25, stk. 1. Bestemmelsen i Internetdomænelovens § 25, stk.er udtryk for en generalklausul, der giver hjemmel til at træffe afgørelser baseret på rimelighedsbetragtninger, og en rimelighedsbetragtning i det foreliggende tilfælde tilsiger, at BjarneBrunsgaard.dks registrering og opretholdelse af registrering ikke er rimelig i forhold til USCM’s interesser. Det gøres også gældende, at udgør en registrering og anvendelsen af et domæne en varemærkeretlig krænkelse, er registreringen og anvendelsen af domænet ligeledes i strid med god domæneskik. Bjarnebruunsgaard.dks registrering og anvendelse af domænet ”Ravlygter.dk” er derfor i strid mod god domæneskik, hvorfor Klagenævnet for Domænenavne bør overdrage domænenavnet ”Ravlygter,dk” til USCM. Det gøres gældende, at USCM, der aktivt anvender navnet ”Ravlygten.dk” som binavn, varemærke og domæne, har en naturlig og beskyttelsesværdig interesse i at få overdraget domænet ”Ravlygter.dk”. På baggrund af USCMs legitime og naturlige interesse i at få overdraget domænet ”Ravlygter.dk” gøres det gældende, at Bjarnebrunsgaard.dk ikke har en legitim eller anerkendelsesværdig interesse i at bibeholde registreringen af domænet ”Ravlygter.dk”. Bjarnebrunsgaard.dks anvendelse af domænet ”Ravlygter.dk” udgør tværtimod en varemærkeretlig krænkelse af USCMs rettigheder til Ravlygten.dk, jf. afsnit 3.2. 3.2 Varemærkeretligt USCM er indehaver af varemærket Ravlygten.dk , der har prioritet fra den 8. april 2016 – og altså prioritet forud for Bjarnebrunsgaard.dks registrering af domænenavnet ”Ravlygter.dk”. Det gøres gældende, at varemærket Ravlygten.dk har en tilstrækkelig grad af særpræg, der gør, at det må lægges til grund, at USCM har en beskyttelsesværdig eneret til navnet ”Ravlygten.dk” i overensstemmelse med varemærkelovens § 4, stk. 1. Varemærket Ravlygten.dk er registreret og anvendes i følgende udformning: Bjarnebrunsgaard.dks domænenavn og brand anvendes i følgende udformning: Derfor gøres det tillige gældende, at USCM i medfør af varemærkelovens § 4, stk.kan forbyde Bjarnebrunsgaard.dk at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn, der er identiske eller ligner varemærket Ravlygten.dk og som anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket Ravlygten.dk er beskyttet, da der foreligger en risiko for forveksling. Domænenavnet ”Ravlygter.dk” anvendes utvivlsomt erhvervsmæssigt, hvorfor det skal lægge til grund, at anvendelsen af domænenavnet omfattes af anvendelsesområdet for bestemmelsen i varemærkelovens § 4, stk. 2. Det gøres gældende, at der foreligger en risiko for forveksling, da der foreligger en klar række af ligheder mellem varemærket Ravlygten.dk og mærket ”Ravlygter.dk”. Først og fremmest er der tale om, at det alene er henholdsvis entals- og flertalsendelsen, der adskiller de to mærker fra hinanden. Mærkerne er derfor tilnærmelsesvist identiske. Derudover er Bjarnebrunsgaard.dk’s mærke, der anvendes sammen med det omtvistede domæne tilnærmelsesvis identisk, herunder at såvel Klagers som indklagedes mærker er udført i farven sort og med brug af en tilnærmelsesvis identisk typografi. Dernæst har BjarneBrunsgaard.dk også valgt at anvende domæneendelsen ”.dk” som en del af selve brandet ligesom i USCMs varemærke, og ligesom USCM anvender en lygte-figur i stedet for Y’et i deres varemærke, anvender BjarneBrunsgaard.dk en lignende lygte-figur i stedet for L’et i deres brand. Som det fremgår af parternes hjemmesider (bilag og 6) beskæftiger USCM og Bjarnebrunsgaard.dk sig begge med markedsføring og salg af identiske varer; lygter og tilbehør hovedsageligt til udendørsbrug, herunder særligt ravjagter. Der foreligger derfor en klar vareartslighed. At der foreligger en faktisk forveksling, understøttes af et udskrift fra Google, der fremlægges som sagens bilag 7, som viser, at ved en søgning på ”Ravlygten.dk” er det øverst fremkommende søgningsresultat domænet www.ravlygter.dk samt deres shoppingannoncer og ikke USCMs domænenavn www.ravlygten.dk. Den faktiske forveksling understøttes ydermere af, at USCM samtidig har forklaret, at de ugentligt modtager enten opkald, e-mails, beskeder via Facebooks chatfunktioner eller returvarer fra Bjarnebrunsgaard.dks potentielle og eksisterende kunder. Som eksempel herpå fremlægges udskrift fra Facebook som sagens bilag 8. Henvendelserne fra Bjarnebrunsgaard.dks eksisterende kunder vedrører hovedsageligt klager over produkter eller klager over manglende modtagelse af købte produkter via dennes webshop på www.ravlygter.dk. Der gøres derfor gældende, at Bjarnebrunsgaard.dks registrering og anvendelse af domænet www.ravlygter.dk skader USCM og varemærkets renommé. Det gøres derfor gældende, at Bjarnebrunsgaard.dks registrering og anvendelse af domænet ”Ravlygter.dk” og brandet af samme navn udgør en varemærkeretlig krænkelse af USCMs rettigheder til Ravlygten.dk . Denne varemærkeretlige krænkelse skal domæneretligt sidestilles med en overtrædelse af god domæneskik i overensstemmelse med afsnit 3.1. På den baggrund gøres det gældende, at domænenavnet ”Ravlygter.dk” skal overdrages til United System Capitol Management ApS uden omkostninger.” Som bilag har klageren fremlagt et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende klagers domænenavn ”ravlygten.dk”, hvoraf det fremgår, at klager siden den 11. marts 2015 har været registrant af domænenavnet. Bilager et udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf det fremgår, at klager den 1. maj 2017 fik registreret følgende figurmærke: Varemærkebeskyttelsen finder anvendelse for varemærkeklasse og 35. Varemærkeklasse vedrører bl.a. elektriske lygter; elektriske lommelygter; elektriske lygter; genopladelige stavlygter; led-lommelygter; lommelygter med elektrisk genopladelige anordninger; lommelygter, elektriske; lygter til cykler; solenergi-drevne lommelygter, og varemærkeklassevedrører bl.a. detailhandel, herunder også via en webshop på internettet, med samme type lygter, som angivet i vareklasse 11. Bilager en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende det omtvistede domænenavn. Bilager et skærmprint af 30. januar 2019 fra hjemmesiden på domænenavnet ”ravlygten.dk”: Bilager et udateret skærmprint fra hjemmesiden på det omtvistede domænenavn ”ravlygter.dk”: Bilager et udateret skærmprint fra en google-søgning på ”ravlygten.dk”: Bilager et udateret skærmprint af en korrespondance på Facebook: Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er et anpartsselskab, der har til formål at drive virksomhed med online salg og annoncering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, og som er stiftet den 18. januar 2016 under branchekoden ”479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet”. Endvidere fremgår det, at indklagedes ejer er anpartsselskabet Bjarnebrunsgaard.dk Holding ApS. I svarskriftet er anført følgende: Klager anfører under klageskriftets punkt 2.1, at Klager har registeret ”Ravlygten.dk” som binavn. Dette er ikke korrekt. Klager har registreret ”Ravlygten Aps” som binavn (altså uden ”.dk”), hvilket fremgår direkte af bilag 1. Klager anfører endvidere under klageskriftets punkt 2.1 at ”binavnet Ravlygten.dk.” er ”registreret som varemærke i Danmark ved Patent- og Varemærkestyrelsen”. Det er en upræcis gengivelse af faktum, som formentligt er et forsøg på at give Klagenævnet indtrykket af, at Klager kan påberåbe sig en eneret til ordet ”ravlygte”. Klager har registreret et figurmærke ved Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori bogstaverne ”RAVL – GTEN.DK” indgår. Det er imidlertid ikke Klagers binavn, klager har registreret, idet Klagers binavn er et ord – og ikke en figur. Årsagen til, at Klager netop ikke har registreret sit binavn som et ordmærke beror formentligt på det forhold, at ordet ”ravlygte” er en generisk betegnelse for en type af lygter, som man anvender til at finde rav. Der henvises til vedlagte bilag A, hvori det nærmere er beskrevet, hvad en ravlygte er og hvoraf det fremgår, at ”ravlygte” er en generisk betegnelse. Klager er af den årsag afskåret fra at registrere ”Ravlygten” eller ”Ravlygten.dk” som et ordmærke jf. varemærkelovens § 13, stk. 1. Der kan i den forbindelse henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens delvise afslag af 22. juni 2017 på varemærkeansøgning VA 2015 00559 (bilag B), hvori Patent- og Varemærkestyrelsen afviste at registrere ordmærket ”ravlygte” for følgende produkter: Klasse 09: Lysdioder. Klasse 11: Elektriske lommelygter; elektriske lygter; filtre til brug med lommelygter; genopladelige stavlygter; håndlygte (lommelygte); lommelygte; lommelygter; lommelygter med elektrisk genopladelige anordninger; lommelygter, elektriske; lygter; pærer til lommelygter; solenergi-drevne lommelygter; stavlygter; uvbestrålingsanordninger; uv-sollamper, ikke til medicinske formål. Patent- og Varemærkestyrelsen gav følgende begrundelse for afvisningen: ”Dit mærke består af ordet RAVLYGTE, der er et almindelig forståeligt ord uden nogen karakteristisk eller speciel sproglig drejning i ordsammensætningen Det er vores opfattelse, at forbrugeren, umiddelbart vil forstå mærket, som en lygte, der er specielt egnet til at finde rav med. Det er normalt, at der anvendes lygter med specielt ultraviolet (UV) lys til at finde rav med.” Det bestrides at Klager ugentligt modtager opkald, e-mails og beskeder via Facebook omkring returvarer, reklamationer og klager fra Indklagedes kunder. Det bemærkes i den forbindelse, at Klager med sin klage kun har fremlagt et eneste eksempel på at en kunde – der i øvrigt ville købe et produkt af Indklagede – har rettet henvendelse til Klager via Facebook (bilag 8) i den tro, at den pågældende kunde skrev til Indklagede. Hvis Klager vitterligt på ugentlig basis oplevede, at kunder, som havde købt produkter af Indklagede, klagede til og reklamerede over for Klager, havde det for Klager nok været nærliggende at fremlægge dokumentation herfor. Det bemærkes, at Klager har foretaget ekstraheringer i bilag 8, således Indklagede ikke har mulighed for nærmere at undersøge forholdene omkring den pågældende henvendelse. Indklagede opfordres (A) til at fremlægge en kopi af korrespondancen, der er fremlagt som bilag 8, uden ekstraheringer. Endvidere skal det i tillæg til Klagers sagsfremstilling bemærkes, at domænenavnet ”ravlygte.dk” (altså uden ”n” og uden ”r”) jf. bilag C siden 2. november 2014 har været registreret til selskabet Printel ApS, som jf. bilag B fik delvist afslag på ansøgningen om registrering af ordmærket ”RAVLYGTE” i 2017. Printel ApS har således registreret domænenavnet ”ravlygte.dk” mere endmåneder før, at Klager registrerede domænenavnet ”ravlygten.dk”. En søgning af ordet ”ravlygte” på Google giver ca. 17.500 resultater. ANBRINGENDER Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”ravlygter.dk” er i overensstemmelse med god domænenavnsskik jf. internetdomænelovens § 25, stk. 1. Domænenavnet ”ravlygter.dk” er en generisk betegnelse for de produkter, som Indklagede sælger via domænenavnet og allerede af den grund, er Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet i overensstemmelse med god domænenavnsskik. Det bestrides, at Indklagede krænker Klagers varemærkemærkerettigheder. Klager har ikke ved ibrugtagning stiftet en varemærkeret til ordmærket ”ravlygten”, og Klagers registrerede figurmærke giver ikke Klager en varemærkeretlig eneret til ordet ”ravlygten”. Skulle Klager have stiftet en varemærkeret til ordet ”ravlygten”, udgør Indklagedes brug af ordet ”ravlygter.dk” stadig ikke en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder jf. varemærkelovens § 10. For så vidt angår Indklagedes brug af figurmærket, afbilledet på klageskriftets side 4, bemærkes det, at figurmærket indeholder ordet ”ravlygte”, hvilket frit kan anvendes til salg og markedsføring af ravlygter jf. varemærkelovens §og en afbildning af en lygte, hvilket også frit kan til salg og markedsføring af ravlygter jf. varemærkelovens § 10. Indklagede vil dog ikke bruge tid på diskussion om, hvorvidt Indklagedes figurmærke krænker Klagers figurmærke, fordi Indklagedes figurmærke indeholder en lygte, og Indklagede har af den årsag ændret sin markedsføring, således figurmærket afbilledet på klageskriftets side ikke længere indgår i Indklagedes markedsføring. Det understreges, at dette ikke er noget Indklagede har gjort, fordi Indklagede ser sig forpligtet hertil – Indklagede har udelukkende valgt at gøre dette, fordi Indklagede ikke ser grund til at bruge tid på en diskussion om, hvorvidt Indklagede er berettiget til at anvende figurmærket. Det er herefter underordnet for sagen, om Indklagedes brug af figurmærket afbilledet på klageskriftets sideudgør en krænkelse af Klagers rettigheder, idet den eventuelle krænkelse, der måtte have fundet sted, ikke kan medføre, at der skal ske overdragelse af domænenavnet ”ravlygter.dk”, idet den eventuelle krænkelse på nuværende tidspunkt er bragt til ophør. Hvis Klager ønsker at foretage sig yderligere i anledning af Indklagedes påståede krænkelse ved brug af Indklagedes figurmærke, må det således ske ved de ordinære domstole. Det bestrides, at der finder en nævneværdig forveksling sted mellem Klager og Indklagede, og i det omfang der måtte finde en sådan forveksling sted, skyldes det, at både Klager og Indklagede anvender domænenavne, som er beskrivende for de produkter, som Klager og Indklagede sælger. Hvis Klagers synspunkt om Indklagedes anvendelse og registrering af domænenavnet ”ravlygter.dk” følges, er Klagers egen brug af domænenavnet ”ravlygten.dk” også i strid med god domænenavnsskik. Selskabet Printel ApS, som også sælger ravlygter, har således registreret domænenavnet ”ravlygte.dk” siden november 2014 (4 måneder før Klagers registrering af domænenavnet ”ravlygten.dk” og registreret ordmærket ”ravlygte” ved Patent- og Varemærkestyrelsen med prioritet fra den 5. marts 2015 (med en prioritetsdato mere end et år før prioritetsdatoen for Klagers figurmærk• jf. bilag E. Også af denne årsag, kan der ikke gives Klagers medhold, eftersom Klager ikke på baggrund af en registrering og anvendelse af et domænenavn (og varemærke), som er i strid med god domænenavnsskik, kan forlange at få overdraget Indklagedes domænenavn. Til støtte for den nedlagte påstand henviser Klager til Klagenævnets afgørelse af 4. juni 2012 i sagsnummer 2012-0048 og 2012-0049 (bilag F) og Klagenævnets afgørelse af 22. november 2018 i sagsnummer 2018-0507 (bilag G). De mest relevante passager fra Klagenævnets bemærkninger i afgørelserne er anført nedenfor, og undertegnede har enkelte steder fremhævet dele af passagerne: Sagsnummer 2012-0048 og 2012-0049: [...] Betegnelsen ”algexperten” må derfor anses for at være uden det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, der består i markedsføring og salg af algebehandling jf. (princippe• i varemærkelovens §§og 13. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen ”algexperten” og lignende betegnelser over for indklagede, må klageren derfor godtgøre, at klageren forud for det tidspunkt, hvor indklagede påbegyndte sin brug af betegnelserne ”algeeksperten” og ”algeexperten”, har indarbejdet betegnelsen ”algexperten” og lignende betegnelser som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Dertil kommer, at en eventuel kendetegnsretlig beskyttelse ikke ville medføre en eneret, som var til hinder for andres loyale brug af tegnet i dets beskrivende betydning.” [...] ’ ”Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”algexperten” løber klageren den risiko, at denne betegnelse – der som nævnt er rent beskrivende – eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, der som klageren driver virksomhed med algebehandling. Indklagede har erhvervet domænenavnene ”algeeksperten.dk” og ”algeexperten.dk” til brug for sin virksomhed med salg af tjenesteydelser i form af algebekæmpelse. Efter klagenævnets opfattelse anvender indklagede domænenavnene på en måde, som er rent beskrivende for den virksomhed, som indklagede (og klage• udfører. Dette understøttes også af, at indklagede anvender navnet ”Nanostone ApS” for sin virksomhed. Indklagedes brug giver således ikke f.eks. indtryk af, at der en forbindelse mellem klager og indklagede, eller af, at indklagede er den eneste udbyder af algebekæmpelse på nettet. Indklagedes registrering og brug af domænenavne fremstår dermed ikke som værende i strid med god domænenavnsskik, og der er heller ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenævne skulle være retsstridig i forhold til klager. [...]” Sagsnummer 2018-0507: ”Betegnelsen ”billigarbejdstoj” er kvasiidentisk med ”billigarbejdstøj”, idet ”o” på internettet ofte anvendes og opfattes som substitut for bogstavet ”ø”. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed under betegnelsen ”Billig- arbejdstøj.dk” bl.a. på domænenavnene ”billig-arbejdstoej.dk”, ”billig- arbejdstoj.dk”, ”billig-arbejdstøj.dk”, ”billig-arbejstoj.dk”, ”billigarbejdstoej.dk”, ”billigarbejdstøj.dk”, ”billigt-arbejdstøj.dk”, ”billigtarbejdstoej.dk”, ”billigtarbejdstoj.dk” og ”billigtarbejdstøj.dk”. Klageren har endvidere oplyst, at klageren markedsfører sin forretning i Sverige på domænenavnet ”billiga- arbetsklader.se” og i det øvrige Europa på domænenavnet ”cheap-workwear.com”. Da klagerens virksomhed beskæftiger sig med onlinesalg af arbejdsbeklædning, er betegnelsen ”Billig-arbejdstøj.dk” beskrivende for klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af det kvasiidentiske domænenavn ”billigarbejdstoj.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”billigarbejdstoj.dk” vil blive opfattet som en sammenstilling af de to almindelige danske ord ”billig” og ”arbejdstøj”, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”Billig-arbejdstøj.dk” løber klageren således den risiko, at lignende betegnelser som, f.eks. ”billigarbejdstoj.dk”, også anvendes af andre, der beskæftiger sig med salg af arbejdsbeklædning. Indklagede anvender domænenavnet ”billigarbejdstoj.dk” til viderestilling til domænenavnet ”jakbutik.dk”, hvor der er oprettet en hjemmeside, hvorfra der sælges arbejdsbeklædning. Da indklagede netop udbyder arbejdsbeklædning til salg fra denne hjemmeside, anvendes domænenavnet ”billigarbejdstoj.dk” i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og fortsatte registrering af domænenavnet ”billigarbejdstoj.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.” Som bilag A har indklagede fremlagt et udskrift af en artikel af 20. januar 2019 fra hjemmesiden på domænenavnet ”dr.dk/nyheder”, hvori ravlygter omtales som UV-lygter, der anvender bølgelængder, der afslører ravklumper i sandet på stranden, når det er mørkt. Bilag B er en kopi af en afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 22. juni 2017, hvor Printel ApS bliver meddelt delvist afslag på en ansøgning om registrering af varemærket ”Ravlygte” under varemærkeklasseog 11. Det fremgår af afgørelsen bl.a.: ”Dit mærke består af ordet RAVLYGTE, der er et almindelig forståeligt ord uden nogen karakteristisk eller speciel sproglig drejning i ordsammensætningen Det er vores opfattelse, at forbrugeren, umiddelbart vil forstå mærket, som en lygte, der er specielt egnet til at finde rav med. Det er normalt, at der anvendes lygter med specielt ultraviolet (UV) lys til at finde rav med. ... Det er vores vurdering at mærket for varerne ”Elektriske lommelygter; elektriske lygter; genopladelige stavlygter; håndlygte (lommelygte); lommelygte; lommelygter; lommelygter med elektrisk genopladelige anordninger; lommelygter, elektriske; lygter; solenergi-drevne lommelygter; stavlygter; uvbestrålingsanordninger; uv-sollamper, ikke til medicinske formål” i klassemangler særpræg, fordi mærket kan angive arten og en beskaffenhed ved varerne, nemlig at der er tale om lygter, lamper og bestrålingsanordninger, der er specielt egnet til at finde rav med. (sekretariatets understregnin• For varerne ”Lysdioder” i klasse og for ”Filtre til brug med lommelygter; pærer til lommelygter” i klassemangler dit mærke særpræg, idet mærket kan angive en beskaffenhed ved varerne, nemlig at der er tale om pærer, dioder og filtre, der kan anvendes i en lygte, der er specielt egnet til at finde rav med. ... På baggrund af en helhedsvurdering af det indsendte materiale har styrelsen vurderet, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at dokumentere, at mærket er indarbejdet i Danmark. Ved vurderingen lagde vi vægt på at dokumentationen ikke viser en sådan brug som medfører, at mærket kan anses for indarbejdet på det danske marked for salg af lygter. Vi har endvidere lagt stor vægt på at ordet ”ravlygte” er en artsbetegnelse for det varer som mærket påstås indarbejdet for. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2.” Bilag C er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”ravlygte.dk”, hvoraf det fremgår, at domænenavnet er registreret af PRINTEL ApS den 2. november 2014. Ved sekretariatets opslag den 11. juni 2019 på domænenavnet ”ravlygte.dk” fremkom følgende hjemmeside: Bilag D er et udskrift af en udateret googlesøgning på ordet ”ravlygte”, hvoraf det fremgår, at der fremkom 17.500 søgeresultater. Bilag E er et udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf det fremgår, at PRINTEL ApS den 13. september 2017 fik registreret ordmærket ”ravlygte” på baggrund af en ansøgning den 5. marts 2015. Varemærkebeskyttelsen finder anvendelse for visse bestemte varer i varemærkeklasse 9, og 18. Endvidere fremgår det, at registreringen er fornyet til den 13. september 2027. Registreringen for varemærkeklasse vedrører kompasser til navigering; magnetiske kompasser; navigationsapparater [kompasser]; beskyttelsesbriller; blændingsforhindrende briller; briller til forhindring af blænding; briller til cyklister; 3D briller; optiske briller; skibriller; snebriller; solbriller; solbriller der kan klipses på; børnebriller; batterier til lommelys; lys til mørkekamre; batterier til belysning. Registreringen for varemærkeklassevedrører cykellygter; forlygter til cykler, og for varemærke klassevedrører registreringen små rygsække; rygsække. Bilag F er en kopi af klagenævnets afgørelse af 4. juli 2012 vedrørende domænenavnene ”algeeksperten.dk” og ” algeexperten.dk”. Bilag G en kopi af klagenævnets afgørelse af 22. november 2018 vedrørende domænenavnet ”billigarbejdstoj.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING 1.1 Brandet Ravlygten.dk Klager, United System Capital Management ApS (herefter ”USCM”), har Ravlygten ApS registreret som binavn. Ravlygten ApS har været registreret som binavn i Erhvervsstyrelsen siden den 16. februar 2016. Forinden registreringen af Ravlygten ApS som binavn, var virksomhedens navn Ravlygten.dk i perioden fra den 1. februar 2015 til den 11. september 2015. På daværende tidspunkt blev virksomheden drevet af enkeltmandsvirksomheden Universal Reality Management Businesses (CVR-nr. 20179686) af samme personkreds, af Kenny Nielsen og Sascha Mikkelsen, ved brug af samme e-mailadresse og fra samme adresse, Fiilsøvej 1, 6840 Oksbøl, hvilket fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der fremlægges som sagens bilagsammenholdt med bilag 1. Virksomhedsnavnet Ravlygten(.d• ApS har derfor været anvendt af klager allerede fra den 1. februar 2015. Udover at USCM har Ravlygten ApS registreret som binavn og Ravlygten.dk som både varemærke og domænenavn, anvender USCM Ravlygten.dk som virksomhedsnavn og brand som led i deres markedsføring på de sociale medier Facebook og Instagram, jf. udskrifter fra Ravlygten.dks Facebookside fra 2015-2019, som fremlægges som sagens bilagsamt udskrift fra Instagram, der fremlægges som sagens bilag 11. Af bilagfremgår, at USCM som led i deres markedsføring under brandet ”Ravlygten.dk” bruger ressourcer på både at udbyde konkurrencer til deres kunder, dele historier omhandlende ravfund, deltage i ”Ravfestivaller”, markeder og ”Ravsafarier”. USCM har altså investeret mange ressourcer i markedsføringen af brandet ”Ravlygten.dk”. Bjarnebrunsgaard.dk har bestridt, at USCM ugentligt modtager opkald, e-mails, beskeder via Facebooks chatfunktioner eller returvarer fra Bjarnebrunsgaard.dks potentielle og eksisterende kunder. Som eksempel er i klageskriftet fremlagt bilag 8. som yderligere eksempler fremlægges en e-mail til USCM/Ravlygten.dk med vedhæftet ordrebekræftelse fra køb via Ravlygter.dk samt en e-mail vedrørende spørgsmål til levering, som fremlægges som sagens bilag 8.1. Hertil skal det bemærkes, at USCM tidligere har slettet disse skriftlige henvendelser, da de ikke havde noget med deres virksomhedsaktiviteter at gøre. Derudover modtager USCM oftest disse henvendelser som telefoniske opkald og derfor kun har enkelte skriftlige eksempler liggende, der kan fremlægges. Det ville være generende for forbrugerne at bede dem om at sende en skriftlig henvendelse, efter at de har fået det nødvendige svar telefonisk. USCM har oplyst, at de i perioden fra februar til dags dato har modtaget ca. 20-25 henvendelser, herunder opkald. Som eksempler på opkald fremlægges USCMs notering af nogle af de telefoniske henvendelser fra Bjarnebrunsgaard.dks kunder i perioden fra den 13. februar 2019 til den 4. marts 2019 som sagens bilag 22. 1.2 Bjarnebrunsgaard.dk ApS Indklagede, Bjarnebrunsgaard.dk ApS (herefter ”Bjarnebrunsgaard.dk”), der blev stiftet den 18. januar 2016, drev indtil den 20. april 2018 virksomhed fra adressen Engdraget 20, 6800 Varde, hvilket fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, som fremlægges som sagens bilag 12. Som det fremgår af bilagog udskrifter fra ravlygter.dk af den 11. marts 2019, der fremlægges som sagens bilag 6.1, anvender Bjarnebrunsgaard.dk ikke kun navnet Ravlygter.dk som domænenavn. Faktisk anvender Bjarnebrunsgaard.dk brandet Ravlygter.dk som virksomhedsnavn til at markedsføre og sælge UV-lygter, jf. bilag 6.1 sidetil 4, som indeholder Bjarnebrunsgaard.dks kontaktoplysninger og handelsbetingelser. Bjarnebrunsgaard.dk anvender altså navnet Ravlygter.dk som virksomhedsnavn over for forbrugerne, internetbrugerne. Dette gør sig ligeledes gældende for Bjarnebrunsgaard.dks markedsføring på Facebook på siden ”Ravlygter”, hvilket fremgår af udskrifter fra Ravlygters Facebookside, som fremlægges som sagens bilag 13. Samtidig anvendes e-mailadressen mail@ravlygter.dk. Dette til trods for, at Bjarnebrunsgaard.dk ApS er det virksomhedsnavn, der er registreret ved Erhvervsstyrelsen. Af bilag 8.1 fremgår, at Bjarnebrunsgaard.dk per 24. februar 2019 har haft 35.516 ordrer på UV-lygter siden registreringen af domænet Ravlygter.dk den 7. september 2018 og dermed siden brugen af deres mærke Ravlygter.dk. Derudover er ejeren af Bjarnebrunsgaard.dk, Bjarne Brunsgaard af virksomheden LivsLab.com IVS (CVR-nr. 38376942) med binavnet Militar.nu, jf. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, som fremlægges som sagens bilag 14. Militar.nu indehaver af domænet ”Militar.nu”, der har været registreret som indehaverens domænenavn siden den 15. november 2016, hvilket fremgår af udskrift fra who.is, som fremlægges som sagens bilagsammenholdt med udskrift fra hjemmesiden Militar.nu, som fremlægges som sagens bilag 16. Domænet ”Militar.nu” anvendes altså ligeledes af Bjarne Bjarnebrunsgaard til at markedsføre og sælge UV-lygter, jf. bilagsamt udskrift fra Facebook, som fremlægges som sagens bilag 17. Af bilagsammenholdt med bilagfremgår desuden, at kundehenvendelser vedrørende salg af UV-lygter fra domænet Ravlygter.dk og domænet Militar.nu skal se til samme telefonnummer. 1.3 Varemærket Ravlygten.dk Bjarnebrunsgaard.dk har i svarskriftet anført, at USCM har bogstaverne ”RAVL-GTEN.DK” registreret som et figurmærke. Dette er ikke korrekt. Som illustreret i klageskriftet er varemærket Ravlygten.dk registreret som et figurmærke med mærketeksten ”RAVLYGTEN.DK HIGHPOWER LED LYGTER”, jf. også bilag 3. USCM har altså registreret binavnet ”Ravlygten” som et figurmærke ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Bjarnebrunsgaard.dk har i sin supplerende sagsfremstilling anført, at ordet ”ravlygte” er en generisk betegnelse og henviser i denne forbindelse til bilag A, som indeholder en artikel om ravjagter. Det bestrides, at bilag A kan anvendes som dokumentation for, at ordet ”ravlygte” var generisk på tidspunktet fra ansøgningen om registrering af varemærket Ravlygten.dk , da artiklen er dateret den 19. januar 2019 og altså næsten tre år efter ansøgningsdatoen for USCMs varemærke. Det samme gælder bilag B, der er dateret den 22. juni 2017. Hertil skal det bemærkes, at ved en søgning på ordet ”ravlygte” ved dansk sprognævn ingen resultater fremkommer, jf. udskrift fra Dansk Sprognævn, som fremlægges som sagens bilag 18. Af en e-mail fra en webdesigner, som har undersøgt søgninger på ordet ”ravlygte”, der fremlægges som sagens bilag 19, fremgår, at de første søgninger på ordet ”ravlygte” på Google finder sted omkring den 1. maj 2015 også altså kort tid efter USCMs påbegyndelse af erhvervsmæssige aktiviteter, herunder registreringen af virksomhedsnavnet Ravlygten.dk den 1. februar 2015 og registreringen af domænenavnet Ravlygten.dk den 11.marts 2015. Dette indikerer, at USCM introducerede betegnelsen, konceptet, ”ravlygte”. 1.4 Indklagedes opfordring Indklagede, Bjarnebrunsgaard.dk, har opfordret klager til at fremlægge en kopi af bilag 8, uden ekstraheringer. Hertil skal det bemærkes, at ekstraheringerne i bilag samt øvrige bilag er foretaget på begæring af Klagenævnet for Domænenavne, da der er tale om personfølsomme oplysninger, som er sagen uvedkommende. ANBRINGENDER 2.1 I strid med god domæneskik Det fastholdes, at BjarneBrunsgaard.dks registrering, anvendelse og markedsføring af domænenavnet ”Ravlygter.dk” er i strid med god domæneskik, jf. Internetdomænelovens § 25, stk. 1. Domænenet og mærket ”ravlygter.dk” er næsten identisk USCMs binavn Ravlygten ApS, USCMs varemærke og domænenavn ”ravlygten.dk”. Det gøres derfor gældende, at Bjarnebrunsgaard.dk ved registreringen af domænenavnet ”ravlygter.dk” har været bevidst herom og om, at internetbrugere, forbrugere, der foretager indtastningsfejl ved indsættelse af ”r’et” i deres søgen efter USCMs hjemmeside, på denne måde vil blive ledt over til Bjarnebrunsgaard.dks hjemmeside. Dette må ligeledes være begrundelsen for, at Bjarnebrunsgaard.dk nu anvender Ravlygter.dk som virksomhedsnavn og ligeledes anvender e-mailadressen mail@ravlygter.dk. Bjarnebrunsgaard må derfor have været klar over, at dennes registrering, markedsføring og brug af domænenavnet ”ravlygter.dk” i sig selv er egnet til at skabe forveksling med USCM. Bjarnebrunsgaard.dk drev jo allerede virksomhed med salg af UV-lygter fra domænet Militar.nu på daværende tidspunkt. I denne forbindelse skal det bemærkes, at Bjarnebrunsgaard.dk i perioden fra den 18. januar 2016 til den 20. april 2018 ligesom USCM drev erhvervsmæssig virksomhed i Varde. Da Varde alene har ca. 13.800 indbyggere ifølge www.vardekommune.dk gøres det gældende, at Bjarnebrunsgaard.dk ved registreringen af domænet Ravlygter.dk havde eller burde have et kendskab til USCMs virksomhed og anvendelse af domænenavnet Ravlygten.dk. Hertil skal det bemærkes, at USCM har oplyst, at parterne i nærværende sag rent faktisk har fælles bekendte i deres omgangskreds. Derfor må Bjarnebrunsgaard.dk ligeledes have været klar over muligheden for at snylte på USCMs markedsposition. Bjarnebrunsgaard.dk anvender derudover domænenavnet ”ravlygter.dk” i en udformning, der i typografi, opsætning og farvevalg minder om udformningen af USCMs hjemmeside ”ravlygten.dk”. Bjarnebrunsgaard.dks registrering og brug af det omtvistede domænenavn er derfor egnet til at skabe en forveksling med USCM og en forvirring og uklarhed hos internetbrugerne, forbrugerne, som ved en fejl er kommet ind på Bjarnebrunsgaard.dks hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter USCM. Da Bjarnebrunsgaard.dk må have været klar over disse forhold, fremtræder dennes registrering og brug af domænenavnet som illoyal over for USCM. Dette anerkender Bjarnebrunsgaard.dk da også indirekte ved efter indgivelsen af klagen at have ændret udformningen af logoet på hjemmesiden. Vurderingen af om der er tale om overtrædelse af god domæneskik skal foretages ud fra almindelige rimelighedsovervejelser. I den forbindelse skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om domænenavnet anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Bjarnebrunsgaard.dks registrering, markedsføring og anvendelse af domænet Ravlygter.dk er illoyal, da Bjarnebrunsgaard.dk tillige anvender domænenavnet Ravlygter.dk som dels et tilnærmelsesvist identisk virksomhedsnavn og brand over for forbrugerne. Da virksomhedsnavnet reelt er Bjarnebrunsgaard.dk og derfor i sig selv indeholder en domæneendelse, som gør det nemt for forbrugerne at koble dennes virksomhed og hjemmeside, hvorfra webshoppen drives, synes den eneste årsag til anvendelsen af domænenavnet Ravlygter.dk, at Bjarnebrunsgaard.dk har tilsigtet at snylte på USCMs markedsposition. Særligt da domænet Militar.nu ligeledes anvendes af Bjarnebrunsgaard.dk med formålet at sælge UV-lygter. Bjarnebrunsgaard.dk kan derfor på tilstrækkelig vis varetage sine interesser i at sælge UV-lygter via den eksisterende hjemmeside Militar.nu, som har været anvendt af Bjarnebrunsgaard.dk siden den 15. november 2016 – og altså forinden registreringen og anvendelsen af domænenavnet Ravlygter.dk. Modsat har USCM siden den 1. februar 2015 anvendt virksomhedsnavnet Ravlygten ApS og har siden den 11. marts 2015 anvendt domænenavnet Ravlygten.dk. USCM har altså alene og kontinuerligt anvendt Ravlygten.dk som brand i forbindelse med deres markedsføring og salg af UV-lygter. Brandet, virksomhedsnavnet, varemærket, domænenavnet Ravlygten.dk har derfor en afgørende kommerciel betydning for USCM. Det gøres derfor gældende, at Bjarnebrunsgaard.dks registrering, markedsføring og anvendelse af domænet Ravlygter.dk er illoyal og derfor i strid med god domæneskik. Dette uanset om Klagenævnet for Domænenavne måtte finde, at domænenavnet Ravlygten.dk i nogen grad er beskrivende, da anvendelsen af beskrivende domænenavne, som andre har en varemærke- eller kendetegnsretlig beskyttelse til, alene skal accepteres, hvis der er tale om loyal brug. Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, da Bjarnebrunsgaard.dk har ikke kun anvender Ravlygter.dk som domænenavn men tillige som virksomhedsnavn og brand, selvom denne oprindeligt anvendte domænet Militar.nu til dette formål. Bjarnebrunsgaard.dk har gjort gældende, at USCMs brug af domænet Ravlygten.dk er i strid med god domæneskik, da virksomheden Printel ApS har registreret domænenavnet Ravlygte.dk den 4. november 2014 samt registeret varemærket ”Ravlygte” som ordmærke ved Patent og Varemærkestyrelsen, jf. bilag E, og at USCM derfor ikke kan forlange at få domænet Ravlygter.dk overdraget til sig. Dette bestrides. Først og fremmest gøres det gældende, at parternes brug af domænerne Ravlygten.dk og Ravlygter.dk i forhold til tredjemand, herunder Printel ApS, er nærværende sag uvedkommende og derfor ikke skal tages i betragtning. Hvis Klagenævnet for Domænenavne imidlertid vurderer, at parternes brug af domænerne i forhold til nærværende sag skal tages i betragtning, skal det bemærkes, at Printel ApS’ varemærke ”Ravlygte” alene er registreret for følgende typer lygter: ”cykellygter; forlygter til cykler”, jf. varefortegnelsen i bilag E. Printel ApS’ varemærke er altså ikke beskyttet for tredjemands brug af ordet ”Ravlygte” i relation til markedsføring og salg af UV-lygter og tilbehør hertil. Printel ApS kan derfor ikke hindre loyal brug af ordet ”ravlygte”. Samtidig skal det bemærkes, at Printel ApS’ varemærke først er søgt registreret den 5. marts 2015 og altså efter USCMs registrering af virksomhedsnavnet Ravlygten.dk den 1. februar 2015, jf. bilag E og 9. USCMs rettigheder til virksomhedsnavnet Ravlygten.dk er altså først i tid. USCMs registrering og anvendelse af deres varemærke og domæne indeholdende ordelementet Ravlygten.dk samt deres binavn Ravlygten ApS kan derfor utvivlsomt kvalificeres som loyal brug. 2.2 Varemærkeretligt Det fastholdes, at Bjarnebrunsgaard.dks registrering og anvendelse af domænet ”Ravlygter.dk” og brandet af samme navn udgør en varemærkeretlig krænkelse af USCMs rettigheder til Ravlygten.dk . Denne varemærkeretlige krænkelse skal domæneretligt sidestilles med en overtrædelse af god domæneskik i overensstemmelse med afsnit 2.1. USCM har ved deres registrering af Ravlygten.dk i sig selv ikke medfører, at USCM i medfør af varemærkelovens § 4, stk. kan forbyde Bjarnebrunsgaard.dk at gøre erhvervsmæssig brug af domænet Ravlygter.dk, gøres det gældende, at hjemlen for overdragelsen af domænet Ravlygter.dk til USCM skal findes i beskyttelsen af forretningskendetegn i markedsføringslovens § 22.” Som bilag 6.1 har klager fremlagt fire skærmprints fra hjemmesiden på domænenavnet ”ravlygter.dk”, hvoraf det bl.a. fremgår, at indklagede, der er registrant af domænenavnet, jf. også sagens bilag 4, markedsfører produkter under anvendelse af virksomhedsnavnene ”Ravlygter” og ”Ravlygter.dk”. Bilag 8.1 er et udskrift af en mailkorrespondance mellem klager (info@ravlygten.d• og en mailadresse, der er overstreget. Pågældende, der oplyser at have bestilt to ravlygter hos klager, som pågældende på daværende tidspunkt ikke havde modtaget, spørger klager, om der er noget galt, hvortil klager svarer følgende: ”Vi får næsten dagligt henvendelser fra kunder med lignende problemer som dig. Dine lygter er købt hos www.ravlygter.dk, et firma vi kører en sag imod, da de har kopieret vores logo og derfor selvsagt skaber forvirring hos folk. Vedkommendes produkter og service, tåler ingen sammenligning med vores standard, så hvis og når du fortæller andre om din uheldige oplevelse, vil vi håbe, du får ordentligt formidlet, at det ikke er vores forretning du har haft denne “købsoplevelse” hos. Vil lige informere dig om, at hvis han har trukket pengene fra din konto inden han har sendt produkterne, (hvilket vi har fået fortalt i flere tilfælde), så er det ulovligt.” Bilag er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden Universal Reality Management Business, hvoraf det bl.a. fremgår, at virksomheden i perioden fra den 1. februar 2015 til den 11. september 2015 havde virksomhedsnavnet ”Ravlygten.dk”. Bilager skærmprints fra Facebook vedrørende Facebook-siden ”Ravlygten.dk ApS”, hvoraf det fremgår, at der markedsføres bl.a. UV-lommelygter, der kan købes på klagers fysiske adresse og på klagers hjemmeside på domænenavnet ”ravlygten.dk”. Bilag er et udskrift fra Instagram vedrørende Instragram-brugeren ”ravlygten.dk”, hvoraf det fremgår, at der markedsføres bl.a. ravsmykker samt UV-lommelygter, der kan købes på klagers hjemmeside på domænenavnet ”ravlygten.dk”. Bilager et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag er skærmprints fra Facebook vedrørende Facebook-siden ”Ravlygter”, hvoraf det bl.a. fremgår, at der markedsføres bl.a. UV-lommelygter, der kan købes på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”ravlygter.dk”. Endvidere fremgår det, som klager har anført i replikken, at indklagede kan kontaktes på tlf.nr. 60150040. Bilag er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende iværksætterselskabet LivsLab.com IVS, hvoraf det bl.a. fremgår, at virksomheden bl.a. er registreret med binavnet ”Militar.nu”, og at Bjarne Brunsgaard Holding ApS er ejer af virksomheden. Bilager et udateret skærmprint fra ”who.is”: Bilager skærmprints fra hjemmesiden på domænenavnet ”militar.nu”, hvoraf det bl.a. fremgår, at der forhandles UV-lygter, og som klager har anført i replikken, at forhandleren kan kontaktes på tlf.nr. 60150040, hvilket kan konstateres at være samme tlf.nr., som der henvises til på hjemmesiden på det omtvistede domænenavn. Bilager et skærmprint fra Facebook vedrørende Facebook-siden ”Militar.nu”. Bilager et skærmprint fra Dansk Sprognavns hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der ikke fremkom nogen søgeresultater på en søgning på ordet ”ravlygte”. Bilager et udskrift af en e-mail fra Karsten Andersen hos Online WebDesign ApS til modtageren ”info@ravlygten.dk”, hvoraf bl.a. følgende: ”Når jeg kigger i Google Trends kan jeg se, at de første søgninger på ordet ”ravlygte” falder sammen med at du registreret dit firma og starter din webshop. Du har registreret dit firma Ravlygten.dk firma d. 1. februar 2015 Du har registreret dit domæne ravlygten.dk 11. marts 2015, og har formentlig gået i luften med din hjemmeside kort efter. Første registrering af søgninger på ordet ”ravlygte” er registreret hos Google er omkring 1. maj 2015 - altså kort tid efter, at du introducerede din hjemmeside. Så det indikerer, at det er dig, som har introduceret begrebet ”ravlygte”. Bilager kopi af korrespondance på Facebook-gruppen ”De Danske Ravsamlere”, hvor der ifølge klager sker en forveksling mellem klager og indklagedes virksomhed og disses produkter: Bilager et skærmprint af en video, der ifølge klager er postet på Facebook-siden for Ravlygter.dk, hvoraf det bl.a. fremgår, at videoen er blevet set 323.000 gange. Bilag er ifølge det, klager har oplyst, en af klager udarbejdet oversigt over henvendelser fra personer, der har forvekslet klagers og indklagedes virksomhed, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”Onsdag den 13-2 kl 9:25. Mand som spurgte ind til hvor hans lygter bliver af. Mandag den 25-2 kl 10:45 Mand som ikke kunne forstå hvor hans produkter bliver af. Mandag den 25-2 kl 14:30 Kvinde som spurgte ind til hvornår hun kunne forvente at modtage hendes lygter. Tirsdag den 26-2 kl 17:35 Kvinde der har bestilt sine produkter den 18-2, pengene er trukket, hun har ikke modtaget sine produkter, eller nogen oplysninger overhovedet. Mandag den 4-3 kl 10:50 Dame som spurgte til hvad der lige sker omkring hendes ordre som er lagt den 24-2.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Det bestrides, at Klager har ”investeret mange ressourcer i markedsføringen af brandet ”Ravlygten.dk”. Bevisbyrden herfor påhviler Klager, og denne er ikke løftet. I øvrigt bemærkes det, at Klager ikke kan forhindre Indklagede i at anvende den beskrivende og generiske betegnelse ”ravlygte” til salg af ravlygter, uanset om Klager har investeret ressourcer i at markedsføre sit domænenavn eller ej. Det fastholdes, at der ikke finder en nævneværdig forveksling sted mellem Klager og Indklagede, og at en sådan forveksling i givet fald skyldes, at både Klager og Indklagede anvender domænenavne, som er beskrivende for de produkter, som Klager og Indklagede sælger. Det er Klager, der bærer bevisbyrden for, at der finder en nævneværdig forveksling sted, og denne er ikke løftet. Klager har i sagen kun fremlagt ét eneste eksempel på, at en kunde, der har bestilt et produkt ved Indklagede, har rettet henvendelse til Klager. Det fremgår ikke af de øvrige ”eksempler”, om disse overhovedet vedrører kunder, som har bestilt produkter ved Indklagede, og det er ikke muligt for Klager nærmere at undersøge, om det overhovedet er tilfældet, eftersom ”eksemplerne” er fremlagt i anonymiseret form. Det kan i den forbindelse i øvrigt bemærkes, at i hvert fald et af de fremlagte ”eksempler” ikke kan vedrøre en kunde, som har bestilt et produkt fra Indklagede. Indklagede har ved sidei bilagsåledes fremlagt et facebookopslag som et ”eksempel” på en kunde, der angiveligt skulle have forvekslet Klager med Indklagede: Som det fremgår af ovenstående markeringer, var facebookopslagetuger gammelt den 15. marts (formentligt 2019). Opslaget må herefter være fra omkring den 24. august 2018. Indklagede registrerede jf. bilagførst domænenavnet ”ravlygter.dk” den 7. september 2018 – altsådage efter kunden angiveligt skulle have forvekslet Klager med Indklagede som følge af Klagers brug af domænenavnet ”ravlygter.dk”. Det siger sig selv, at ovennævnte kunde ikke kan have forvekslet Klager med Indklagede, som følge af Indklagedes brug af domænenavnet ”ravlygter.dk”, dage før Indklagede overhovedet havde adgang til domænenavnet ”ravlygter.dk”. I forlængelse af ovenstående skal det i øvrigt bemærkes, at Klagers anbringende om, at Klager skulle udvise en illoyal adfærd, klinger noget hult, når det af de fremlagte eksempler fremgår, at Klager tilsyneladende bruger næsten enhver lejlighed til at misrekommandere den konkurrent (og dennes produkter), som Klager angiveligt bliver forvekslet med. Dette stemmer dog i øvrigt godt overens med den adfærd Indklagede i øvrigt oplever fra Klager i markedet, hvor Klager bruger uforholdsmæssige mange ressourcer på at misrekommandere Indklagede og dennes produkter. Det skal i den forbindelse nævnes, at Indklagede overvejer, om Indklagede skal foretage retsskridt overfor Klager for at få denne adfærd bragt til ophør. Det i replikkens punkt 1.2 anførte er usammenhængende og forekommer irrelevant for sagen. Det er rigtigt, at Indklagede, udover ”ravlygter.dk”, driver andre webshops, og på en af disse webshops også sælger ravlygter. Det er der imidlertid intet odiøst i. Årsagen hertil er ganske simpelt den, at en del af de kunder, som besøger denne webshop, efter Indklagedes overbevisning også kunne være interesserede i at købe ravlygter, hvorfor det giver mening, at Indklagedes også sælger ravlygter via denne webshop. Det er imidlertid ikke er forhold, som kan medføre, at Indklagede ikke også må drive en webshop under det beskrivende og generiske domænenavn ”ravlygter.dk”. Klager synes at være i vildfarelse om, hvilke rettigheder Klager kan udlede af sit registrerede figurmærke. Et figurmærke, giver ikke varemærkeindehaveren en varemærkeretlig eneret til en beskrivende og generisk betegnelse, uanset om denne betegnelse måtte være indeholdt i figurmærket. Endvidere kan der ikke udledes en varemærkeret af et figurmærkes ”mærketekst”, og det fastholdes således, at Indklagede ikke har registreret sit binavn som et varemærke. Indklagede anser i øvrigt Klagers registrering af Klagers figurmærke for at være uden særpræg, idet figurmærket er rent beskrivende for klasse og 35. Eftersom Klager under henvisning til et registreret figurmærke uden særpræg forsøger at påberåbe sig en eneret til en beskrivende og generisk betegnelse, overvejer Indklagede at anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at ophæve Klagers registrering af Klagers figurmærke. Som det fremgår, fastholder Indklagede, at betegnelsen ”ravlygte” er en beskrivende og generisk betegnelser for lygter, som kan anvendes til at finde rav. Til støtte herfor fremlægges som bilag H eksempler fraforskellige webshops, der alle sælger ”ravlygter”. At ordet ”ravlygte”, ikke findes i Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog, er ikke ensbetydende med, at ordet ikke er beskrivende og generisk. Det forholder sig således, at en del ”sammensatte” ord ikke er medtaget i Retskrivningsordbogen. Eksempelvis kan ordene ”cykellygte”, ”cykeldæk”, ”hattehylde” og ”advokatsalær” jf. bilag I heller ikke findes i Retskrivningsordbogen desuagtet disse ord utvivlsomt er beskrivende og generiske ord. Det er dokumenterbart forkert, at Klager introducerede ordet ”ravlygte” i 2015, at ”ravlygte” i 2015 ikke var et kendt ord eller koncept og at Klager er den oprindelige skaber af ordet ”ravlygte”. Der kan i den forbindelse henvises til følgende passage i Patent- og Varemærkestyrelsens afslag på selskabet Printel ApS’ (Printel ApS har ikke nogen forbindelse til hverken Klager eller Indklaged• ansøgning om registrering af ordmærket ”ravlygte” i klasse(bilag B) (min fremhævning): ”Af udtalelse fra Den Danske Ravklubb fremgår det at formanden for Den danske Ravklub anser firmanavnet ”Ravlygte” for et indarbejdet firmanavn på det danske marked inden for salg af lygter til at finde rav og at virksomhedsnavnet ”ravlygte” har været kendt af klubben siden 2014.” Endvidere henvises der til bilag C, hvoraf fremgår af Printel ApS allerede i 2014 registrerede domænenavnet ”ravlygte.dk”. Det er korrekt, at Indklagede på et tidspunkt har drevet virksomhed i Varde Kommune. Indklagede har imidlertid ikke i den forbindelse haft noget at gøre med Klager, og Indklagede har således ikke valgt at anvende domænenavnet ”ravlygter.dk” på baggrund af et kendskab til Klager. Årsagen til, at Indklagede anvender domænenavnet ”ravlygter.dk”, er ganske simpelthen den, at domænet qua sin beskrivende karakter er et godt domæne at sælge ravlygter fra. Det bestrides i forlængelse af ovenstående, at Indklagede har tilsigtet at snylte på Klagers påståede ”markedsposition”, og at Indklagede på nogen måde har været motiveret af at ville skabe forveksling mellem Klager og Indklagede. Det er uklart, hvad det præcist er Klager ønsker at gøre gældende i replikken, når Klager anfører, at Indklagede anvender domænenavnet ”ravlygter.dk” i en udformning, der i typografi, opsætning og farvevalg, minder om udformningen af Klagers hjemmeside. Klagers og Indklagedes hjemmesider ser jf. bilag J endog meget forskellige ud, og selvom både Klager og Indklagede markedsfører sig under et ”logo”, der er skrevet med sorte versaler, kan Klager naturligvis ikke påberåbe sig en eneret til noget så almindeligt. Det bestrides, at Indklagede (direkte såvel som indirekt• har bekræftet eller anerkendt noget overfor Klager ved at indstille brugen af Indklagedes figurmærke, hvor ”L’et” i ”ravlygter.dk”, var erstattet af en lygte. Igen klinger Klagers anbringende om Indklagedes påståede illoyale adfærd hult, når Klager fordrejer Indklagedes imødekommenhed overfor Klager til at være en ”indirekte anerkendelse” og en ”bekræftelse” af Klagers synspunkter, når Indklagede netop ved svarskriftet gjorde det klart, at Indklagede ikke indstillede brugen, fordi Indklagede anså sig forpligtet hertil. Klagers svar på Indklagedes anbringende om, at Klagers argumentation medfører, at Klagers brug af domænenavnet ”ravlygten.dk” er retsstridig, må afvises. Det fastholdes således, at Klager – i det omfang Klagenævnet er enig med Klager i, at Indklagedes brug af domænenavnet ”ravlygter.dk” er retsstridig – må Klagers brug af domænenavnet ”ravlygten.dk” også være retsstridig som følge af selskabet Printel ApS’ registrering af domænenavnet ”ravlygte.dk”. Klager vil i givet fald som følge heraf være afskåret fra at kunne forlange domænenavnet ”ravlygter.dk” overdraget til sig, under henvisning til Klagers egen retsstridige brug af domænenavnet ”ravlygten.dk”. Bilag H er skærmprints af et større antal hjemmesider, hvoraf sekretariatet kan konstatere, at i hvert hjemmesider anvender .dk-internetdomæner og alle sælger produkter med betegnelsen ”ravlygter”. Bilag I er skærmprints af søgninger på Dansk Sprognævns hjemmeside, hvoraf det fremgår, at det ikke fremkom nogen søgeresultater på søgninger på ordene ”cykeldæk”, ”cykellygte” og ”hattehylde”. Bilag J er skærmprints af hhv. klagers og indklagedes hjemmesider på domænenavnene ”ravlygter.dk” og ”ravlygten.dk”. Ved sekretariatets opslag den 6. februar 2019 på det omtvistede domænenavn (med og uden "www." fora• fremkom følgende hjemmeside: Ved sekretariatets fornyede opslag den 16. juni 2019 fremkom en hjemmeside med indhold, der i det væsentlige var identisk med ovenstående, men hvor indklagedes virksomhedslogo var ændret: Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 18. juni 2019 på ”ravlygter” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 14.900 resultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte tre af resultaterne klageren, mens to resultater vedrørte indklagede. Af de resterende søgeresultater vedrørteresultater salg af ravlygter fra hjemmesider på andre domænenavne, mensvedrørte hjemmesider med omtale af brugen af ravlygter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagedes brug af domænenavnet ”ravlygter.dk” er i strid med god domæneskik og dermed domænelovens § 25, stk. 1, idet opretholdelsen af indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn ikke er rimelig i forhold til klagers interesser, • at klagers binavn er ”ravlygten.dk”, • at klager har registeret varemærket ”ravlygten.dk” i Danmark, • at klagers varemærkerettighed til figurmærket med teksten ”RAVLYGTEN.DK HIGH POWER LED” har en tilstrækkelig grad af særpræg, der gør, at klager har en beskyttelsesværdig eneret til navnet ”Ravlygten.dk” efter varemærkelovens § 4, stk. 1, • at klager har opnået en eneret til figurmærket og varemærket ”ravlygten.dk” i sin helhed, • at klager efter varemærkelovens § 4, stk. 2, kan forbyde indklagede at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn, der er identiske eller ligner klagers varemærke og som anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilket varemærket er beskyttet, da der foreligger en risiko for forveksling, • at der foreligger en risiko for forveksling, da der foreligger en klar række af ligheder mellem klagers figurmærke og indklagedes logo på hjemmesiden på det omtvistede domænenavn, • at forvekslingen mellem klager og indklagedes domænenavne er skadende for klager, • at klager ugentligt modtager henvendelser fra personer, der er indklagedes potentielle eller eksisterende kunder, herunder hovedsageligt klager over indklagedes produkter, • at indklagedes brug af domænenavnet ”ravlygter.dk” er en varemærkeretlig krænkelse af klagers varemærke, • at ”ravlygte” ikke er en generisk betegnelse, men at det er klager, der har skabt betegnelsen ordet, • at både klager og indklagede beskæftiger sig med markedsføring og salg af identiske varer; lygter og tilbehør hovedsageligt til udendørsbrug, herunder særligt ravjagter, hvorfor der foreligger vareartslighed, • at klager markedsfører sig under navnet ”ravlygten.dk” og anvender mange ressourcer herpå, • at indklagede markedsfører sig under brug af navnet ”ravlygter.dk”, selvom det ikke er indklagedes korrekte virksomhedsnavn eller binavn, • at indklagedes ejer har et andet datterselskab ”Livslab.com IVS”, der har binavnet ”Militar.nu”, og som ligeledes markedsfører og sælger UV-lygter, • at indklagede har været bevidst om forvekslingsrisikoen mellem klager og indklagedes domænenavne, idet indklagede først markedsførte ravlygter via ”militar.nu” og først efterfølgende registrerede det omtvistede domænenavn ”ravlygter.dk”, • at indklagede havde kendskab til klager virksomhed, inden indklagede begyndte salg af ravlygter, • at indklagede ikke har en legitim eller anerkendelsesværdig interesse i at bibeholde registreringen af domænet ”Ravlygter.dk”, • at indklagedes registrering, markedsføring og anvendelse af domænenavnet Ravlygter.dk er illoyal, da indklagede tillige anvender domænenavnet som dels et tilnærmelsesvist identisk virksomhedsnavn og brand over for forbrugerne, og • at indklagedes brug af det omtvistede domænenavn ”ravlygter.dk” er en krænkelse af markedsføringslovens § 22.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn er i overensstemmelse med og domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at klagers binavn ikke er ”ravlygten.dk”, men ”Ravlygten ApS”, • at ordet ”ravlygte” er en generisk betegnelse for en type af lygter, som anvendes til at finde rav, • at klager dermed er afskåret fra at registrere ”ravlygten” eller ”ravlygten.dk” som ordmærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, • at det bestrides, at indklagede krænker klagers varemærkemærkerettigheder, da klager ikke ved ibrugtagning har stiftet en varemærkeret til ordmærket ”ravlygten”, og da klagers registrerede figurmærke giver ikke klager en varemærkeretlig eneret til ordet ”ravlygten”, • at ordet ”ravlygte” frit kan anvendes til salg og markedsføring af ravlygter, ligesom en afbildning af en lygte også frit kan anvendes til salg og markedsføring af ravlygter, jf. varemærkelovens § 10, • at indklagede har skiftet logo, hvorfor det nu er underordnet, om indklagedes tidligere logo krænker klagers registrerede figurmærke, • at klager ikke har fremlagt dokumentation for, at klager ugentligt skulle modtage henvendelser fra indklagedes kunder, • at det bestrides, at der finder en nævneværdig forveksling sted mellem klager og indklagede, • at en forveksling, i det omfang der måtte finde en sådan sted, skyldes, at både klager og indklagede anvender domænenavne, som er beskrivende for de produkter, de sælger. • at domænenavnet ”ravlygte.dk” blev registeret måneder før klager fik registreret sit domænenavn ”ravlygten.dk”, • at klagers brug af domænenavnet ”ravlygten.dk” således også ville være i strid med god domænenavnsskik over for registranten af domænenavnet ”ravlygte.dk” (Printel ApS), hvis klagers påstand om, at indklagedes brug af ”ravlygter.dk” er i strid med god domænenavnsskik, skal følges, • at det forhold, at indklagede også sælger ravlygter via andre webshops, ikke kan føre til, at indklagede ikke også må sælge ravlygter under det omtvistede domænenavn, • at det forhold, at ordet ”ravlygte” ikke findes i Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog, ikke er ensbetydende med, at ordet ikke er beskrivende og generisk, og • at det ikke er korrekt, når klager gør gældende at have skabt ordet ”ravlygte”, idet det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens afslag til Printel ApS under sagens bilag B, at formanden for Den Danske Ravklub oplyser, at virksomhedsnavnet ”ravlygte” har været kendt af klubben siden 2014, og idet Printel Aps registrerede domænenavnet ”ravlygte.dk” allerede i 2014.

Nævnets bemærkninger:

Klager er indehaver af en dansk varemærkeregistrering af et figurmærke, der bl.a. indeholder mærketeksten ”rav[l]ygten.dk”. Klager har registreret binavnet ”Ravlygten ApS”. Klager har siden 2015 forhandlet UV-lygter, der hovedsageligt anvendes til at finde rav, fra en hjemmeside på domænenavnet ”ravlygten.dk”. Klager har bl.a. gjort gældende, at klageren har kendetegnsbeskyttelse af betegnelsen ”ravlygten.dk”, og at indklagedes brug af domænenavnet ”ravlygter.dk” vil være i strid med denne kendetegnsret, da der foreligger risiko for forveksling. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”ravlygter.dk” har overtrådt markedsføringsloven § 22, der er affattet således: ”§ 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.” For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§ og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, og § 13, stk. 2. Klageren driver virksomhed med salg af ravlygter over internettet. Ordet ”ravlygte” samt varianter heraf som f.eks. ordet i flertal ”ravlygter” er derfor udelukkende beskrivende for de aktiviteter, som klageren beskæftiger sig med, og har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk.og 2. Dette understøttes af den i sagen fremlagte afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen over for Printel ApS, der blev meddelt afslag på ansøgningen om registreringen af ordet ”ravlygte” for bl.a. varerne elektriske lommelygter; elektriske lygter; genopladelige stavlygter; håndlygte (lommelygte); lommelygte; lommelygter; lommelygter med elektrisk genopladelige anordninger; lommelygter, elektriske; lygter; solenergi-drevne lommelygter, som følge af manglende særpræg. Styrelsen finder således, at ”ravlygte” er en artsbetegnelse. Det forhold, at klageren har registreret et figurmærke indeholdende betegnelsen ”ravl[y]gten”, ændrer ikke herved, idet klageren ved denne registrering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele – herunder orddelen. Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”ravlygter”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”ravlygter.dk” er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret til denne betegnelse. Klagenævnet har herved lagt vægt på, at mange andre end klager og indklagede forhandler ravlygter på hjemmesider under .dk- internetdomænet. Selvom indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”ravlygter.dk” ikke fremstår som en krænkelse af klagerens varemærkeret, er indklagede som registrant af domænenavnet tillige forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver efter det oplyste virksomhed fra domænenavnet ”ravlygten.dk”, og det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at ordet ”ravlygte” er beskrivende for klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ravlygter.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”ravlygter.dk”. Indklagede anvender domænenavnet ”ravlygter.dk” til forhandling af bl.a. ravlygter. Klagenævnet finder, at en sådan brug af domænenavnet er egnet til at udnytte den signalværdi, der er knyttet til domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”ravlygter.dk”. Som sagen er oplyst, finder nævnet efter en samlet vurdering af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”ravlygter.dk” væsentligt overstiger indklagedes. Klagenævnet finder derfor, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”ravlygter.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der endvidere under sagen ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes fortsatte registrering og påtænkte brug af domænenavnet ”ravlygter.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, United System Capitol Management ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.