Afgørelse

eilenberger.dk

Eilenberger Reklamebureau v/Lisbeth Eilenberger

MOD

Gert Eilenberger

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”eilenberger.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Min bror Gert Eilenberger og jeg har i en del år delt hjemmesiden www.eilenberger.dk. Jeg ønsker at overtage domænet, som i sin tid er købt og registreret hos min bror. ... Min bror er ophørt med at drive reklamebureau og bliver pensionist i år. Jeg driver stadig virksomhed. Det er vores familienavn og det har en stor værdi for mig, at kunne bruge eilenberger.dk, da det tidligere også var mit domæne og mine kunder kender mig på det navn.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede har haft registreret en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”TEGNER GERT EILENBERGER V/GERT EILENBERGER” med startdato den 1. august 1991 og ophørsdato den 30. november 2018, jf. bilag 1. Sekretariatet har konstateret, at klageren har en hjemmeside på tredjeordensdomænet ”lisbeth.eilenberger.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopier: Det fremgår bl.a. af hjemmesiden, at klageren i forbindelse med sin forretning anvender en e- mailadresse på domænenavnet ”eilenberger.dk”. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der henholdsvis den 9. marts 2005 og den 19. september 2010 er arkiveret følgende hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”eilenberger.dk”: Sekretariatet har endvidere konstateret, at der i perioden 2011-2019 ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”eilenberger.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren og indklagede, der er klagerens bror, og som har samme efternavn som klageren, i en årrække begge har brugt domænenavnet ”eilenberger.dk” til hvert deres reklamebureau, • at indklagede er ophørt med at drive reklamebureau i indeværende år, • at klageren stadig driver virksomhed under brug af familienavnet, og • at det har en stor værdi for klageren at kunne bruge domænenavnet ”eilenberger.dk, da klagerens kunder kender klageren under det navn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”eilenberger.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. ”Eilenberger” er såvel klagerens som indklagedes efternavn. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren og indklagede har brugt domænenavnet ”eilenberger.dk” til markedsføring af deres respektive virksomheder, at klageren markedsfører sin virksomhed på tredjeordensdomænet ”lisbeth.eilenberger.dk”, samt at klageren til brug i sin virksomhed anvender en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”eilenberger.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”eilenberger.dk”. Klageren har oplyst, at indklagede er ophørt med at drive reklamebureau under navnet ”Eilenberger”. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”eilenberger.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Der er ikke i sagen fremkommet oplysninger om, at domænenavnet ”eilenberger.dk” skulle have været brugt til andet end i klagerens og indklagedes virksomheder. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes tidligere virksomhed, hvis navn indeholdt efternavnet Eilenberger, ophørte den 30. november 2018. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede domænenavnet til brug for klagerens og indklagedes virksomheder, men at indklagede efter ophør af sin enkeltmandsvirksomhed den 30. november 2018 ikke har haft nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne disponere over domænenavnet ”eilenberger.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”eilenberger.dk” skal overføres til klageren, Eilenberger Reklamebureau v/Lisbeth Eilenberger. Overførslen skal gennemføres uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.