Afgørelse

grønbil.dk

Car Concept ApS

MOD

Henrik Mejer

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”grønbil.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 7, er registreret under navnet Car Concept ApS (CVR-nummer 38230913) med startdato den 1. december 2016. Klageren er registreret under branchekode 451120 ”Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser”. Klagerens formål er handel og udlejning af personbiler samt hermed beslægtet virksomhed. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge CVR er registreret under navnet Henrik Mejer (CVR-nummer 29043892) med startdato den 1. november 2005. Klageren er registreret under branchekode 855900 ”Anden undervisning a.i.n.”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagen drejer sig om, at vi har en forretning og ønsker at udvide vores forretning fra kun at sælge Plug-in Hybridbiler til også at sælge El-biler og ønsker at bruge ... hjemmesiden grønbil.dk til netop dette. Ydermere er vi i gang med at erhverve hjemmesiden gronbil.dk, der blot vil viderestille til hjemmesiden grønbil.dk. Vi ønsker at få dette etableret som et led i vores forretningsudvidelse for at kunne tiltrække flere kunder ud i vores butik. ... Ejeren af grønbil.dk har været af hjemmesiden siden 20/11/2008 og går man ind på hjemmesiden er ... den tom og bliver ikke brugt. Slår man yderlige ejerens navn op på Proff er han ikke slet ikke i samme branchekode, men derimod indenfor skole & undervisning.” Klageren har som bilag fremlagt følgende skærmprint af domænenavnet ”grønbil.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænet: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”grønbil.dk” den 5. februar og 3. maj 2019 konstateret, at der fortsat ikke findes nogen hjemmeside herpå. Klageren har som bilagfremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”grønbil.dk”. Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”gronbil.dk” blev registreret den 29. januar 2019, og at klageren er registrant heraf. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”gronbil.dk” konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”groenbil.dk” blev registreret den 29. januar 2019, og at klageren er registrant heraf. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”groenbil.dk” konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 3. maj 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”grønbil.dk” alene er lagret én gang (den 8. august 2018), og det fremgår, at der på dette tidspunkt ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der driver virksomhed med salg af ”plug-in hybridbiler”, ønsker at udvide sin forretning til også at omfatte salg af el-biler, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”grønbil.dk” for at tiltrække flere kunder, • at klageren af samme grund er blevet registrant af de relaterede domænenavne ”gronbil.dk” og ”groenbil.dk”, der skal viderestille til ”grønbil.dk”, når klageren er blevet registrant heraf, • at indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”grønbil.dk” siden den 20. november 2008, aldrig har anvendt domænenavnet, og • at indklagede ifølge Proff.dk driver forretning under branchekode 855900 ”Anden undervisning a.i.n”, der ikke har noget med ”grønbil” at gøre. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Henrik Meyer, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”grønbil.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Car Concept ApS, der driver virksomhed med salg af ”plug-in hybridbiler”, ønsker at udvide sin forretning til også at omfatte salg af el-biler. Klageren ønsker i den forbindelse af anvende domænenavnet ”grønbil.dk” til markedsføring over for sine potentielle kunder, hvorfor klageren må anses for at have en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”grønbil.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”grønbil.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”grønbil.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”grønbil.dk” skal overføres til klageren, Car Concept ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.