Afgørelse

dme.dk

DANSK MILJØ & ENERGISTYRING A/S

MOD

INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”dme.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet DANSK MILJØ & ENERGISTYRING A/S (CVR-nr. 12047495) med startdato den 24. marts 1988. Selskabets formål er udførelse og rådgivning vedrørende el-projekter inden for vand-, miljø- og energiområdet, herunder rensnings- og varmeværker. Selskabet er registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren pt. anvender domænenavnet ”dme.as” til brug for en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed. Ved opslag den 10. maj 2019 på ”dme.as” har sekretariatet taget følgende kopi: Indklagede er ifølge sekretariatets opslag den 9. maj 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister et aktieselskab, der er registreret under navnet INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S (CVR-nr. 87452115) med startdato den 6. oktober 1981. Selskabets formål er ingeniørvirksomhed, at drive handel, produktion inden for elbranchen samt beslægtede aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol” og som bibranche ”432100 El-installation”. Selskabet har registreret en række binavne, herunder DANISH MOBILE ELECTRONIC A/S, DANSK MEJERI ELEKTRONIK A/S, DME (DANSK MEJERI ELEKTRONIK) A/S, DME (DANSK MOBIL ELEKTRONIK) A/S og DME, DANSK MEJERI ELEKTRONIK A/S. Binavnene er registreret i perioden maj 2006-april 2007. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er ejer af firmaet Dansk Miljø- & Energistyring A/S, der blev etableret i 1988. Vi er leverandør af automationsløsninger til danske vand-, varme- og spildevandsselskaber, og er derfor afhængig af at være nemt tilgængelig på det danske marked. Vi beskæftiger i dag ca. medarbejder. I 1997 forsøget vi at registrere domænet DME.DK. Dette kunne ikke lade sig gøre, da domænet var registreret i 1996 af Poul Tarp. Vi måtte derfor tage domænet dme-as.dk, hvilket vi efterfølgende har udvidet med domænet dme.as. Vi har stået på venteliste til DME.DK siden 2007, hvor vi blev opmærksomme på at det kunne lade sig gøre. Vi oplever i sigende grad at kunder misforstår vores domænenavn og vi derved mister mails eller kunder, som har svært ved at finde vores hjemmeside. Dette, sammenholdt med at vi kan se at domænet DME.DK peger over på en side som hedder http://www.tarp.dk, hvor der ingen tilknytning er til bogstaverne DME, gør at vi har en væsentlig større tilknytning til DME.DK. (Se bilagog 2). Vi har tidligere været i dialog med Poul Tarp, omkring overtagelse af domænet, hvilket der ikke var interesse i fra deres side. (Se bilag 3). [...] Vi mener derfor at domænet DME.DK har en langt større værdi og tilknytning til os, som bruger bogstavkombinationerne DME i daglig tale, og har gjort sådan i overår. Vi mener derfor også at DME.DK har en langt større forretningsmæssig betydning for os, da vi vil benytte DME.DK som vores primære domæne. Derudover levere vi udelukkende til danske kunder hvorved den logiske adgang til vores hjemmeside og mail er en .DK adresse. Vi anmoder derfor om at vi kan overtage domænet DME.DK.” Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint af et opslag på ”tarp.dk”. Bilager et skærmprint af et opslag på ”dme.as”. Bilag er en e-mailkorrespondance mellem klageren og indklagede fra maj 2018 vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”dme.dk”. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift af 28. januar 2019 vedrørende klagerens virksomhed, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Vi har i 2003 købt DME A/S og overtaget alle aktiviteter. Vi har fusioneret DME ind i vores firma Poul Tarp A/S, men DME er stadig et stærkt brand især hos vores Australske og New Zealandske kunder. DME er i dag et binavn til Poul Tarp A/S, samt vi har et datterselskab med det navn. Det er ligeledes varemærkebeskyttet. Vi er flere gange blevet kontaktet af Dansk Miljø og energistyring samt andre der bruger DME som forkortelse der ønsker at købe domænet, men da det har en værdi for os i dagligdagen er det ikke til salg. Som i ser i min korrespondance med DME i klage skriften, så har vi heller ikke forsøgt at sælge domænet til dem på trods af deres henvendelse, da det som sagt har en værdi for os. [...] Vi bruger DME navnet i dagligdagen og en del af vores kunder kender os stadig under det navn. Vi har ejet domænet siden der blev ansøgt om det i Oktober 1996. DME logoet er varemærke beskyttet.” Bilag A (litreret af klagenævne• er et skærmprint fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes virksomhed, jf. ovenfor. Bilag B (litreret af klagenævne• er en udskrift af 4. februar 2019 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkeregistrering VR 1994 06204. Af udskriften fremgår bl.a., at indklagede den 16. september 1994 fik registreret et figurmærke for klasse og 37. Registreringen knytter sig til følgende figurmærke: I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Som vist i bilaganser vi bogstavkombinationen DME som værende vores rettighed med henvisning til at vi har brugt disse siden 1/5 1988. Bilagviser et dokument fra 1988 hvor vi bruger DME. Se bilagfor registrering af varemærket DME. Svar på brugen af domæinet DME.DK Som Tarp anføre, bruges DME.DK kun til eksisterende kunder i udlandet. Efter som der ikke findes en hjemmeside, som tydeligt viser tilhørsforholdet til bogstavkombinationen DME, må man antage at brugen af dette domæine er meget begrænset og væsentligt aftagende. Domæinet er tydeligvis ikke et som Tarp ønsker at markedsføre. Værdien af DME.DK er derfor væsentligt større for os, da vi aktivt bruger bogstavkombinationen i markedsføringen, hvilket næsten udelukkende er til det danske marked.” Som bilag har klageren fremlagt et brev af 23. november 2006 fra klagerens advokat til indklagedes advokat, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Som det fremgår af vedlagte materiale, har min klient rettighederne til kendetegnet DME [...]. På den baggrund kan der for mig at se ikke være tvivl om, at min klient har rettighederne. Jeg skal derfor venligst bede Dem foranledige, at Deres klient ophører med brug af kendetegnet DME, herunder som adresse for hjemmeside, nærmere bestemt DME.dk” Bilager et dokument med overskriften ”AFLEVERINGSFORRETNING”, der efter det oplyste viser klagerens benyttelse af virksomhedsnavnet DME A/S. Bilager en udskrift af 19. oktober 1992 fra Patentdirektoratet (nu Patent- og Varemærkestyrelse• vedrørende varemærkeregistrering VR 1992 09189. Heraf fremgår, at klageren den 2. oktober 1992 fik registreret et figurmærke for klasseog 37. Registreringen knytter sig til følgende figurmærke: Ved opslag den 29. januar 2019 på ”dme.dk” blev viderestillet til ”tarp.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 10. maj 2019 på ”dme.dk” fremstod hjemmesiden uændret. Sekretariatet har ved opslag den 10. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede, INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S, er registrant af domænenavnet ”dme.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (IPTA1-DK) har registreret yderligeredomænenavne ud over det omtvistede under ”.dk”-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: betalsms.dk body-nova.dk bodynova.dk bruunsm.dk bruunsmobil.dk buspos.dk butiktrafik.dk care4horse.dk cbizz.dk coldflower.dk findgenbrugsplads.dk foxfone.dk gbizz.dk horse-medic.dk horse4care.dk horsemedic.dk horsenova.dk keysystem.dk kundetrafik.dk lerbjerggaardmobil.dk minkweight.dk netibus.dk nordiccorperation.dk novahorse.dk oz2bt.dk pbizz.dk poultarp.dk pt-as.dk randersm.dk randersmobil.dk rmobil.dk sat-eye.dk sateye.dk scantrack.dk shoptrafik.dk skolehjaelpenranders.dk skolehjælpenranders.dk skrald1.dk smsbetal.dk søg-mig.dk søgmig.dk tankguard.dk tarp.dk tbizz.dk tk-service.dk turbizz.dk vandkiosk.dk vandlog.dk vaskehus.dk vaskehuset.dk vatguard.dk vejrsms.dk viito.dk vitosteel.dk wastestation.dk web-log.dk web-weight.dk webaffald.dk webdanvaegt.dk webgtc.dk webwaste.dk webweight.dk århusm.dk århusmobil.dk Sekretariatet har ved opslag den 13. maj på ti tilfældige af ovenstående domænenavne konstateret, at der i fire tilfælde fremkom hjemmesider, herunder om markedsføring af et magnetapparat til behandling af heste (”horse4care.dk” og ”nordiccorperation.dk”), en hjemmeside vedrørende virksomheden Sateye A/S (”foxfone.dk”) og en hjemmeside vedrørende markedsføring af en internetløsning til busser (”netibus.dk”), mens der i de resterende seks tilfælde ikke fremkom aktive hjemmesider. Sekretariatet har ved opslag den 13. maj 2019 på ”dme.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 5. oktober 1999 og frem til den 16. august 2018. Det fremgår heraf bl.a., at domænenavnet i perioden fra oktober 1999 og frem til april 2004 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende virksomheden DIESSEL Mobile Electronics A/S. Herefter ses domænenavnet fra den 22. august 2009 og frem til den 16. august 2018 at have været anvendt til en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed, idet domænenavnet bl.a. har viderestillet til ”tarp.dk”, der ses at indeholde en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed svarende til den, der fremkom ved sekretariatets opslag den 29. januar og 10. maj 2019, jf. ovenfor. Ved sekretariatets opslag den 13. maj 2019 i Google (www.google.d• på ”dme” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 103.000 resultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstod fire som vedrørende omtale af eller med relation til klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte bl.a. ”dme” som forkortelse for navne på forskellige virksomheder og foreninger, herunder Danish Music and Entertainment og brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhed, DANSK MILJØ & ENERGISTYRING A/S, blev etableret i 1988, og at klageren fra start har markedsført sig under bogstavkombinationen DME, • at klageren er leverandør af automatløsninger til danske vand-, varme- og spildevandsselskaber og beskæftigermedarbejdere, • at klageren er afhængig af at være nemt tilgængelig på det danske marked, • at klageren i 1997 forsøgte at registrere domænenavnet ”dme.dk”, hvilket ikke var muligt som følge af indklagedes registrering af domænenavnet i 1996, • at klageren følgelig har benyttet domænenavnene ”dme-as.dk” og ”dme.as”, • at klageren har stået på venteliste til domænenavnet ”dme.dk” siden 2007, • at klageren oplever, at dennes kunder misforstår klagerens domænenavn, og at klageren mister e-mails eller kunder, som har svært ved at finde klagerens hjemmeside, • at indklagede alene benytter domænenavnet ”dme.dk” til kunder i udlandet, • at domænenavnet ”dme.dk” anvendes til at viderestille til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”tarp.dk”, og at sidstnævnte domænenavn ikke har tilknytning til bogstaverne i det omtvistede domænenavn ”dme.dk”, • at klageren tidligere har været i dialog med indklagede, men at indklagede ikke var interesseret i at overdrage domænenavnet, • at domænenavnet ”dme.dk” efter klagerens opfattelse har en langt større værdi for og tilknytning til klageren, der har benyttet bogstavkombinationen DME for sin virksomhed i mere endår, • at klageren udelukkende leverer til danske kunder, og at det derfor er væsentligt at kunne benytte top-level domænet ”.dk” i forbindelse med klagerens hjemmeside, • at det har en langt større forretningsmæssig betydning for klageren at kunne benytte domænenavnet ”dme.dk”, som sit primære domænenavn, • at klageren har registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”DME”, • at klageren således finder at have retten til at benytte bogstavkombinationen ”DME”, og • at domænenavnet ”dme.dk” på den baggrund bør overføres til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i 2003 har opkøbt selskabet DME A/S og overtaget alle af dettes selskabs aktiviteter, • at indklagede har ”fusioneret” DME ind i indklagedes virksomhed af navnet INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S, • at DME stadig er et stærkt brand især hos indklagedes kunder i Australien og New Zealand, • at DME er registreret som binavn for indklagedes virksomhed, og at indklagede har et datterselskab af samme navn, • at indklagede har registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”DME”, • at indklagede registrerede domænenavnet ”dme.dk” i 1996, • at indklagede flere gange er blevet kontaktet af klageren og andre, der ligeledes benytter forkortelsen DME, vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”dme.dk”, men at dette ikke har interesse for indklagede, • at indklagede benytter betegnelsen DME i dagligdagen, og at en del af indklagedes kunder kender indklagede under denne betegnelse, og • at indklagede på den baggrund bør frifindes.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”dme.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der er registreret under navnet DANSK MILJØ OG ENERGISTYRING A/S, driver virksomhed som leverandør af automatløsninger til danske vand-, varme- og spildevandsselskaber. Klageren har i den forbindelse oplyst, at klageren siden virksomhedens start har markedsført sig under betegnelsen DME. Endvidere fremgår det, at klageren pt. anvender domænenavnet ”dme.as” til brug for en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed. Herudover fremgår det, at klageren har registreret et figurmærke, der består af betegnelsen DME. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”dme.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”dme.dk” består af tre bogstaver, der som udgangspunkt frit kan benyttes af enhver. Desuden må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede har anført, at indklagede i 2003 har opkøbt selskabet DME A/S og overtaget dette selskabs aktiviteter. Indklagede har endvidere oplyst, at betegnelsen DME stadig er et stærkt brand i forhold til indklagedes kunder i Australien og New Zealand, og at en del af indklagedes kunder kender indklagede under betegnelsen DME. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret en række binavne, der indeholder betegnelsen DME, herunder DME (DANSK MEJERI ELEKTRONIK) A/S, og at indklagede har registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen DME. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”dme.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”dme.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”dme.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, DANSK MILJØ & ENERGISTYRING A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.