Afgørelse

afgang.dk

RAID IVS

MOD

PALUDANSOFT ApS

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”afgang.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet ønskes at benyttes som led i det produktunivers vores mobile applikation ”Stoppested” (https://stoppested.ap• er i. Domænenavnet vil derfor have en stor erhvervsmæssig betydning for os, og vores videreudvikling af vores digitale produkter. Skærmdump af stoppested.app er vedlagt som bilag 1. Det er vores opfattelse, at indklagede ej ønsker at benytte domænenavnet idet dette er udbudt til salg for 1300 Euro. Indklagede er registrant for 613 domænenavne (i DK Hostmaster WHOIS-databasen), hvor flere af disse også er udbudt til salg. Dernæst viser en søgning efter indklagede på klagenævnets hjemmeside, at klagenævnet tidligere har behandlet sager om domænenavne registreret til indklagede, med sagsnumre 2018-0689, 2018-0590, 2018-0588, 2018-0586, 2018-0544, 2017-0322 og 2016-0153. ... Vi kan konstatere at indklagede har udbudt domænet ”afgang.dk” til salg for 1300 Euro gennem Sedo Domain Parking, og det har været dette siden august 2015 via Internet Archive WaybackMachine (se bilagog 3). Vi skal endvidere henvise til domænelovens bestemmelser omkring opretholdelse af domænenavne med henblik på salg: Jf. domænelovens § 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden ”stoppested.app”, der bl.a. indeholder følgende tekst: ”Altid opdateret digital rejseplan. Stoppested gør op med fysiske busplaner, og introducerer en ny måde at skabe overblik over hvornår bus, tog, metro eller letbane går nær dig.” Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der den 15. januar 2016 er arkiveret en hjemmeside på domænenavnet ”afgang.dk”, der fremstår som en automatisk genereret samling links, der ikke umiddelbart har tilknytning til ordet ”afgang”, og hvor domænenavnet udbydes til salg for 1.300 euro. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”afgang.dk” har sekretariatet den 6. maj 2019 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 2: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor domænenavnet ”afgang.dk” er udbudt til salg for en pris på EUR 1.300: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – PA10842-DK – har registreret i alt 611 domænenavne, som især består af generiske danske betegnelser og stednavne. Ved sekretariatets opslag påtilfældige domænenavne blandt de 611 fremkom der i otte af tilfældene en hjemmeside svarende til den, der fremkommer ved opslag på domænenavnet ”afgang.dk” med en samling links og en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg, og i de resterende to tilfælde fremkom ingen hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”afgang.dk” som led i klagerens produktunivers, som omfatter klagerens mobile applikation ”Stoppested”, • at domænenavnet ”afgang.dk” er udbudt til salg for 1.300 euro, • at indklagede er registrant af 611 domænenavne under landedomænet ”.dk”, hvor flere af disse også er udbudt til salg, og • at indklagede har registreret og opretholde registreringen af domænenavnet ”afgang.dk” alene med videresalg eller udlejning for øje, jf. domænelovens § 25, stk. 2. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”afgang.dk” – ud over at indeholde en samling ”relaterede” links – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link ledes videre til hjemmesiden ”www.sedo.com”, hvor det pågældende domænenavn er udbudt til salg for en pris på EUR 1.300. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn ”afgang.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”afgang.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse. På denne baggrund lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”afgang.dk” skal overføres til klageren, RAID IVS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.