Afgørelse

danishgenetics.dk

DANISH GENETICS A/S

MOD

Danish Pig Genetics P/S

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”danishgenetics.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet DANISH GENETICS A/S (CVR-nummer 13809070) med startdato den 30. november 1989. Selskabet er registeret under branchekode ”469000 Ikke-specialiseret engroshandel”. Selskabet har til formål at fremstille, indkøbe, sælge, importere og eksportere gener og genetisk materiale i form af æg og sæd samt alle hertil hørende naturlige og sædvanlige aktiviteter efter bestyrelsens skøn. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet ”danish-genetics.dk”. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”danish-genetics.dk” er registreret den 12. oktober 1999, og at registranten er Ellegaard Data ApS. Ved opslag den 29. maj 2019 på ”danish-genetics.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Danish Genetics A/S registrerede 12/10.1999 domænenavnet danish-genetics.dk. Den 18/10.2017 har firmaet Danish Pig Genetics P/S registreret domænenavnet danishgenetics.dk Jeg finder de ligger alt for tæt på hinanden og giver anledning til alt for mange forkerte mails. [...] Firmaet Danish Pig Genetics P/S forespurgte if efter året 2018 om de kunne købe firmanavnet Danish Genetics A/S men fik afslag. På trods af dette afslag fremturer de med at markedsføre sig som Danish Genetics. Både på udstillinger og i pressen.” Som bilag (litreret af klagenævne• har klageren fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af klagenævne• fremstår som et opslag på ”danishgenetics.dk”. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ” Danish Pig Genetics P/S blev stiftet af avlere af racerene avlssvin i racerne Dansk Landrace, Dansk Yorkshire, Dansk Duroc og Hybridavlssvin heraf samt omsættere af avlssvin. Stifterne har besætninger, der producerer dansk svinegenetik, og som sælger hundyr, handyr og sæd m.v.,som anvendes i produktionsbesætninger. Danish Pig Genetics blev stiftet 15. august 2018. Udskrift fra Virk fremlægges som bilag A. Efter stiftelsen blev der fremsendt en ansøgning om anerkendelse som raceforening og avlsforetagende for svineraceme Dansk Landrace, Dansk Yorkshire og Dansk Duroc efter bekendtgørelse nr. 439 af 28. maj 1996 om racerene avlssvin og hybridavlssvin (bekendtgørelse• og raceforening og avlsforetagende efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra m.v. (Forordningen). Fødevarestyrelsen meddelte den 14. september 2018 Danish Pig Genetics P/S officiel anerkendelse som stambogs- og registerfører. Danish Pig Genetics P/S har • D. 18. oktober 2017 registreret domænenavnet Danishgenetics.dk • D. 22. marts 2018 fået registreret et figurvaremærke, hvor ordene "Danish Genetics" indgår Jfr. bilag B. • Et kendetegn med en grisetryne med ordene Danish Genetics. • Taget domænenavnet i brug i august 2018. Om klageren skal det bemærkes, at domænenavnet danish-genetics.dk ikke er registreret af Danish Genetics A/S. Domænenavnet er registreret af Ellegaard Data ApS Jfr. bilag C. Domænenavnet Danish-Genetics.dk anvendes alene til at henvise til domænenavnet Erri- Comfort.dk. Det er i dette driftsselskab, klageren ifølge hjemmesiden sælger dansk genetik indenfor kvæg. Domænenavnet Danish-Genetics.dk er i øvrigt først taget i brug af klageren efter stiftelsen den 15. august 2018 af Danish Pig Genetics P/S. Danish Genetics A/S har ved skrivelse af 10. oktober 2018 fremsat diverse krav overfor Danish Pig Genetics P/S, som har afvist kravene ved skrivelse af 24. oktober 2018. [...] Det gøres gældende, at indklagedes fastholdelse af registrering af domænenavnet Danish Genetics.dk ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. l, om god domænenavnskik. Det gøres endvidere gældende, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet Danish Genetics.dk hverken er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og indklagede i øvrigt har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere og til at tage domænenavnet i brug.” Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede. Heraf fremgår, at indklagede er et partnerselskab, der er registreret under navnet Danish Pig Genetics P/S (CVR-nummer 39785919) med startdato den 15. august 2018. Selskabet er registreret under branchekode ”462300 Engroshandel med levende dyr”. Selskabets formål er udvikling og salg af svinegenetik samt hermed beslægtet virksomhed. Bilag B er en udskrift af 23. marts 2018 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering 017506932. Af udskriften fremgår bl.a., at der den 19. marts 2018 er registreret et figurmærke, som indeholder betegnelsen Danish GENETICS på baggrund af en ansøgning indgivet den 21. november 2017. Som indehaver af varemærkeregistreringen er anført Breeders of Denmark, der ifølge CVR indgår i kredsen af legale ejere af indklagede, Danish Pig Genetics P/S, jf. sagens bilag A. Varemærkeregistreringen omfatter følgende vareklasser: ”31: Levende dyr, hovedsageligt grise og hovedsageligt til avl. 44: Dyreavl; kunstig inseminering af dyr; ekstration af dyresæd; opretholdelse af sædbank til dyr.” Bilag C er udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende dels domænenavnet ”danishgenetics.dk” og dels domænenavnet ”danish-genetics.dk”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Svaret fra advokat Joan Vollertsen, advokatfirmaet Fink indeholder flere påstande som ikke er korrekte. Som den der i praksis hele tiden har være ansvarlig for IT i Danish Genetics A/S, herunder Erri-Comfort A/S skal jeg derfor komme med flg. fakta. 1. Domæneoprettelse danish-genetics.dk er oprettet d. 12.10.1999 erricomfort.dk er oprettet d. 18.10.1999 erri-comfort.dk er oprettet d.10.1999. 2. Ibrugtagning er sket umiddelbart efter oprettelsen af dedomæner. 3. Historikken for registrant Der er løbende skiftet registrant – men ikke ejer – af domænerne. Ejer har altid været Danish Genetics A/S hhv Erri-Comfort A/S. Af praktiske årsager aht. vedligeholdelsen af hjemmesiderne er der skiftet registrant alt efter hvad der var mest praktisk i den daglige håndtering af opgaverne. I starten var det KiKa Consult Aps der stod for opgaverne. Majoritets indehaver af dette firma var Karl Erri, IT Senior Developer, cand.scient. (broder til Jørn Err• Efterfølgende, da Karl Erri afhændede KiKa Consult Aps overgik registrant til SojaIT Aps der senere er blevet til Ellegaard Data Aps. Dette firma ejes af Solveig Erri, IT Developer, cand.scient. (datter af Karl Erri). 4. Ejeren af domænenavnet har hele tiden være ejet af Danish Genetics A/S hhv. Erri-Comfort A/S. Danish Genetics A/S (CVR 13809070) markedsfører genetik indenfor kvæg og har sit eget regnskab indenfor dette. Erri-Comfort A/S (CVR 13888035) markedsfører en række produkter til landmænd og har sit eget regnskab indenfor dette. Af praktiske årsagen er der valgt en fælles hjemmeside og der har siden oktober 1999 altid være adgang til hjemmesiden i flg. link www.danish-genetics.dk (hovedlin• www.erricomfort.dk www.erri-comfort.dk Konklusion. Af ovenstående se at bemærkninger fra advokat Joan Vollertsen er uden hold i virkeligheden. Danish Pig Genetics er IKKE berettiget til at anvende domænenavnet danishgenetics.dk.” Ved opslag den 29. maj 2019 på ”danishgenetics.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 29. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”danishgenetics.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (DPGP2-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne end det omtvistede. Ved sekretariatets opslag den 29. maj 2019 på domænenavnet ”danishgenetics.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• fremgik det, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.d• den 29. maj 2019 på ”danish genetics” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.370, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstodsom vedrørende omtale af eller med relation til indklagede, mensfremstod som vedrørende omtale af eller med relation til klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har registreret domænenavnet ”danish-genetics.dk” den 12. oktober 1999, mens indklagede har registreret domænenavnet ”danishgenetics.dk” den 18. oktober 2017, • at domænenavnene ligger for tæt på hinanden og giver anledning til forveksling, • at indklagede i efteråret 2017 har forespurgt klageren om muligheden for at købe virksomhedsnavnet Danish Genetics A/S, men at klageren har afslået dette, og at indklagede på trods af dette markedsfører sig under navnet Danish Genetics, • at klageren tog domænenavnet ”danish-genetics.dk” i brug umiddelbart efter registreringen af domænenavnet, • at der siden klagerens registrering af ”danish-genetics.dk” løbende har været udskiftninger i den formelle registrant af domænenavnet af hensyn til vedligeholdelsen af hjemmesiden under domænenavnet, men at den reelle registrant af domænenavnet hele tiden har været klageren, • at indklagede ikke er berettiget til at anvende domænenavnet ”danishgenetics.dk”, og • at domænenavnet på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er stiftet af avlere og ”omsættere” af avlsvin, og at stifterne har besætninger, der producerer dansk svinegenetik og bl.a. sælger sæd mv., som anvendes i produktionsbesætninger, • at indklagede den 14. september 2018 af Fødevarestyrelsen blev meddelt officiel anerkendelse som stambogs- og registerfører, • at indklagede har fået registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen Danish Genetics, • at indklagede har et kendetegn, der indeholder ordene Danish Genetics, • at indklagede har taget domænenavnet ”danishgenetics.dk” i brug i august 2018, • at domænenavnet ”danish-genetics.dk” ikke er registreret af klageren, og at domænenavnet alene anvendes til at viderestille til ”erri-comfort.dk”, • at domænenavnet ”danish-genetics.dk” først er taget i brug af klageren efter stiftelsen af Danish Pig Genetics P/S den 15. august 2018, • at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”danishgenetics.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”danishgenetics.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 30. november 1989 har drevet virksomhed under navnet DANISH GENETICS A/S, og at klageren anvender domænenavnet ”danish- genetics.dk” til brug for en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”danishgenetics.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”danishgenetics.dk” består af to ord ”danish” og genetics”, som også på dansk har en helt almindelig betydning. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet Det indgår også i bedømmelsen, at betegnelsen ”danish genetics” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. Endelig indgår det, at klageren ved at vælge at drive virksomhed under det beskrivende virksomhedsnavn ”Danish Genetic A/S” har accepteret en risiko for, at andre end klager benytter dette navn i dets deskriptive betydning. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede siden den 15. august 2018 har drevet virksomhed under navnet Danish Pig Genetics P/S, og at indklagede markedsfører sig under navnet Danish GENETICS, herunder på indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”danishgenetics.dk”. Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen Danish GENETICS. Klagenævnet finder, at indklagede herved benytter det omtvistede domænenavn i dets deskriptive betydning og på den måde, som udnytter dets signalværdi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”danishgenetics.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”danishgenetics.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”danishgenetics.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, DANISH GENETICS A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.