Afgørelse

gonzo.dk

Gonzo Media ApS

MOD

Jens Aage Rene Christensen

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”gonzo.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Gonzo Media er et dansk YouTube firma, der har eksisteret siden 2015. Vi har overmillion danske seere om måneden på vores kanaler. Firmaet har siden starten været kendt blandt danske unge som ”Gonzo”. Da firmaet blev stiftet valgte vi navnet Gonzo Media og det medfølgende domæne GonzoMedia.dk, da vi ikke på daværende tidspunkt var klar over at vi havde mulighed for at råde over Gonzo.dk som er det mest logiske website for firmaet. ... Registranten af Gonzo.dk bruger ikke domænet til noget og har tilsyneladende ikke gjort det siden 2007, hvorfor vi anmoder om lov til at bruge det i stedet for vores nuværende domæne da det vil betyde meget for vores virksomheds omdømme og markedsføring.” Klageren har som bilagfremlagt et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvoraf fremgår, at klageren er et anpartsselskab, der er registreret under navnet Gonzo Media ApS (CVR- nummer 36560967) med startdato den 11. marts 2015. Klageren er registreret under branchekode 731110 ”Reklamebureauer”. Klagerens formål er at drive virksomhed relateret til digitale medier og sociale platforme, events, entertainment samt anden virksomhed, der er forbundet hermed. Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt følgende udskrift fra domænenavnet ”gonzo.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”gonzo.dk” den 29. januar 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 2. Ved fornyet opslag på domænenavnet den 3. maj 2019 fremstod det således: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”I 1997 erhvervede min hustru Lilian Fogh Christensen og jeg vores unikke kennelmærke Gonzo ́s i den førende internationale sammenslutning af nationale kennelklubber Federation Cynologique Internationale, herefter FCI og Dansk Kennel Klub, herefter DKK. Bilag A. Vi har en hundekennel på hobbybasis. Vores første hund hed Gonzo, hvilket ligger til grund for valget af navn til vores kennelmærke. Et kennelmærke er det varemærke, der fortæller hvor en given hvalp kommer fra. Bilag B. Inden for hundeverdenen er det almindelig praksis, at en kennel i daglig tale omtales ”kennel Gonzo”, om end kennelmærket er registreret som ”Gonzo ́s”. Registrering med ejefalds s har til formål, at hvalpenes navne i stamtavlen bliver ”Gonzo ́s Nnn” i stedet for ”Gonzo Nnn”. Bilag C. Samtlige hundehvalpe opdrættet i kennel Gonzo får således – som de eneste i verden - præfixet ”Gonzo ́s” i deres internationale stambogsnavn som f.eks. Gonzo ́s Yatzy. Bilag D. Bilag E dokumenterer navnene på samtlige hvalpe opdrættet i kennel Gonzo. Da vi erhvervede kennelmærket i 1997, var domænet gonzo.dk desværre optaget. Derfor holdt vi løbende øje med om det skulle blive ledigt. Efter jævnligt at have holdt øje på dkhostmaster.dk i omkringår, blev domænet endelig ledigt i 2007. Jeg erhvervede det herefter straks. Det er ikke korrekt, når klageren anfører, at jeg ikke bruger domænet gonzo.dk til noget og tilsyneladende ikke har gjort det siden 2007. Efter erhvervelse af domænet, etablerede vi i juni 2007 en hjemmeside på www.gonzo.dk. Bilag F. Samtidig oprettede vi vores mailadresser, som har været i uafbrudt brug lige siden. Udover at blive brugt til almindelig mail og nyhedsbreve, bruges flere af mailadresserne til login på forskellige portaler på internettet. Pr. 31.01.2019 blev mailadresserne migreret fra vores webhotel hos Surftown til webhotel hos Unoeuro, idet Surftown var blevet solgt til Zitcom som driver Unoeuro. Bilag G. Hjemmesiden var sidst online i maj 2010. Bilag F. Vi valgte at lukke den, da vores daværende web-udbyder ikke længere supporterede vores hjemmeside-program Fontpage. På daværende tidspunkt havde vi heller ikke længere avlsegnede hunde (på grund af deres alder), hvilket underbyggede vores beslutning om ikke at etablere en ny hjemmeside med brug af et nyt program. Min hustru og jeg er i den internationale hundeverden kendt som ”dem fra Gonzo”. Min hustru er endvidere international hunde-dommer. Bilag H. Hendes mailadresse lilian@gonzo.dk er i denne egenskab registreret i FCI ́s internationale dommerguide, bilag I. Den er derfor også registreret internt i et stort antal hundeklubber i forskellige lande. Lilian arbejder tillige som frivillig tilknyttet Skanderborg Kommunes Sundhedscenter og er næstformand i Skanderborg Lokalforening i Kræftens Bekæmpelse. Bilag J. Da Lilian siden 2007 ikke har haft andre mailadresser, vil det få afgørende betydning, hvis den ikke fortsat kan anvendes i hendes omfattende netværk. Dels i hundeverdenen, dels som frivillig i forskellige organisationer samt som login til utallige portaler på internettet. Lilian ́s mailadresse bruges mange gange dagligt. Klageren anfører, at han valgte navnet Gonzo Media og det medfølgende domæne gonzomedia.dk til sin virksomhed, ”da han ikke på daværende tidspunkt var klar over, at de havde mulighed for at råde over gonzo.dk.” Jeg er uforstående over for denne begrundelse. Det er min klare opfattelse, at klageren hverken på daværende tidspunkt eller for nuværende har mulighed for at råde over gonzo.dk, idet jeg både dengang og nu er registrant såvel som bruger af domænet. Da klageren har valgt navnet Gonzo Media til sin virksomhed og har domænet gonzomedia.dk, finder jeg det ikke logisk at bruge gonzo.dk til dennes virksomhed. Jeg har intet kendskab til klageren. Den eneste korrespondance, jeg har haft med klageren, er pr. SMS, som kan ses i bilag K. ... Jeg erhvervede domænet gonzo.dk i 2007, altsåår før klageren etablerede sin virksomhed G Gonzo Media, og jeg har fornyet det og hostet det på webhotel med mailfunktion uafbrudt siden. Det er af stor betydning for kennel Gonzos omdømme i den internationale hundeverden, at vi bruger dette domæne til vores mailadresser. Da der dagligt er stor mail korrespondance på domænet, vil det være af signifikant betydning at kunne bibeholde vores nuværende mailadresser. Min hustru og jeg nærmer os pensionsalderen. Derfor påtænker vi at anskaffe nye, unge hunde med henblik på at genoptage opdræt af hvalpe i kennel Gonzo og samtidig genetablering af en hjemmeside for vores kennel.” Indklagede har som bilag A fremlagt et kennelmærke, der er udstedt af Dansk Kennel Klub den 13. november 1997, hvoraf fremgår, at indklagede sammen med sin ægtefælle er indehaver af hundekennelen ”Gonzo’s”. Som bilag B og C har indklagede fremlagt udskrifter fra Dansk Kennel Klubs hjemmeside (dkk.dk), der bl.a. indeholder en beskrivelse af, hvad et kennelmærke er. Det fremgår heraf bl.a., at ”et kennelmærke, også kaldet kennelnavn, er det ”varemærke”, som fortæller, hvor en given hund stammer fra — altså hvilken specifik opdrætter, der står bag et hvalpekuld”. Som bilag D og E har indklagede fremlagt en kopi af et stambogscertifikat samt en liste over samtlige hunde, der er opdrættet i indklagedes kennel. Indklagede har som bilag F fremlagt udskrifter fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”Gonzo.dk” er lagretgange i perioden fra den 27. juni 2008 til den 28. december 2018. Det fremgår endvidere, at domænenavnet bl.a. den 17. maj 2010 fremstod således: Som bilag G har indklagede fremlagt en besked fra UnoEuro til indklagede om, at indholdet på domænenavnet ”gonzo.dk”, herunder de hertil knyttede mailkonti, ville blive flyttet fra webhotellet Surftown til webhotellet UnoEuro den 28. januar 2019. Indklagede har som bilag H og J fremlagt to visitkort, der viser, at indklagedes ægtefælle anvender mailadresser med tilknytning til ”gonzo.dk” i hendes hverv som hundedommer og som næstformand i Kræftens Bekæmpelse Skanderborg. Som bilag I har indklagede fremlagt et udskrift fra Fédération Cynologique Internationales hjemmeside (fci-judge.org), hvoraf fremgår, at indklagedes ægtefælle er international hundedommer, og at hun i dette hverv anvender en mailadresse med tilknytning til ”gonzo.dk”. Som bilag K har indklagede fremlagt en sms-korrespondance mellem klageren og indklagede. Af korrespondancen fremgår, at klageren den 25. januar 2019 rettede henvendelse til indklagede med forespørgsel om, hvorvidt indklagede var interesseret i at afhænde domænenavnet ”gonzo.dk”. Det fremgår endvidere, at indklagede samme dag svarede, at dette ”på ingen måde” havde interesse, idet ”Gonzo” var navnet på indklagedes internationale kennelmærke. Sekretariatet har ved opslag den 3. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”gonzo.dk”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 3. maj 2019 på ”gonzo” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 355.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørteklager, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. en restaurant, en bog, en film og en journalistisk skrivestil. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk YouTube-firma, som blev etableret i 2015 og i dag har mere en mio. månedlige seere, • at klageren altid har været kendt som ”Gonzo” blandt danske unge, • at baggrunden for, at klageren valgte navnet ”Gonzo Media” og domænenavnet ”gonzomedia.dk”, var, at klageren ikke var klar over, at det var muligt at råde over domænenavnet ”gonzo.dk”, • at det vil have stor omdømme- og markedsføringsmæssig betydning for klageren, at kunne anvende domænenavnet ”gonzo.dk”, der logisk har tilknytning til klageren, og • at indklagede ikke anvender og tilsyneladende aldrig har anvendt domænenavnet ”gonzo.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede sammen med sin hustru i 1997 erhvervede kennelmærket ”Gonzo’s” til brug for drift af en hundekennel på hobbybasis, • at domænenavnet ”gonzo.dk” var optaget, da indklagede etablerede sin kennel, men at indklagede i årene efter etableringen af kennelen fulgt domænenavnet nøje og følgelig blev registrant heraf, da det blev ledigt i 2007, • at indklagede i de første år efter registreringen anvendte domænenavnet til en hjemmeside, • at indklagede og indklagedes ægtefælle siden registreringen har anvendt domænenavnet til deres mailkonti, og at særligt indklagedes ægtefælle anvender disse i hendes forskellige hverv som bl.a. hundedommer og næstformand i Kræftens Bekæmpelse Skanderborg, hvorfor det vil være til stor gene for indklagede at miste domænenavnet, • at indklagede er først i tid med registreringen af domænenavnet, der endda blev registreretår før, klagerens virksomhed blev etableret, og • at indklagede i forbindelse med sin snarlige pensionering påtænker at anskaffe sig nye, unge hunde med henblik på at genoptage opdræt af hvalpe i indklagedes hundekennel og samtidig hermed genetablere kennelens hjemmeside på domænenavnet ”gonzo.dk”. 7

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”gonzo.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdes af domænenavnet ”gonzo.dk” er i strid med god domæneskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Gonzo Media ApS, har efter det oplyste siden 2015 drevet en YouTube-kanal under navnet ”Gonzo Media”. Sekretariatets søgninger på Google (google.co• viser, at betegnelsen ”gonzo”, der da også indgår som en del af klagerens navn, i ikke ubetydelig grad associeres med klageren og dennes virksomhed. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”gonzo.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser. Indklagede, der er indehaver af kennelmærket ”Gonzo’s”, registrerede domænenavnet ”gonzo.dk” den 20. marts 2007 og anvendte de første år efter registreringen domænenavnet til en hjemmeside for sin kennel. Siden registreringen af domænenavnet har indklagede og dennes ægtefælle endvidere anvendt domænenavnet til deres mailkonti. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede i forbindelse med sin snarlige pensionering påtænker at genoptage opdræt af hvalpe i kennelen, og at indklagede i den forbindelse vil genetablere kennelens hjemmeside på domænenavnet ”gonzo.dk”. Klagenævnet finder på baggrund heraf, at indklagede har en naturlig og legitim interesse i at kunne råde over domænenavnene. Klagenævnet finder på baggrund af en samlet vurdering af parternes modstående interesser, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet ”gonzo.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”gonzo.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Gonzo Media ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.