Afgørelse

restaurantnerd.dk

Michael Frølich

MOD

Domain Development

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”restaurantnerd.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagen lyder på: Jeg har drevet restaurant nerd i Frederikshavn i nuår, da jeg åbnede var det med en tidligere kompagnon, han stod som juridisk ejer af domænet www.restaurantnerd.dk. Da han blev ekskluderet fra virksomheden stoppede han selvfølgelig indbetalingerne for domænet. I dag 25/1 er domænet så sat til udbud igen og til jeg er på vej ind og købe det, til min store overraskelse er der et engelsk firma som er kommet mig i forkøbet og allerede i nat har købt "mit" domæne. Bare for så at sætte det til salg igen og score kassen på det. Jeg føler ikke som forbruger at jeg skal ud og afgive bud for at overtage et domæne jeg har brugt de sidste halvandet år!! ... -Jeg driver til dagligt Restaurant Nerd. -Alle mine tryksager er trykt med www.restaurantnerd.dk -Alle mine mails kommer på @restaurantnerd.dk - Hvad skal et engelsk firma med et dansk domæne, som har været kørende i de sidsteår?” Ved opslag på domænenavnet ”restaurantnerd.dk” har sekretariatet den 23. april 2019 taget følgende kopi: Det fremgår af hjemmesiden, at domænenavnet ”restaurantnerd.dk” er udbudt til salg. Ved aktivering af linket ved teksten ”Køb dette domæne” fremkommer følgende formular, jf. bilag 1: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – DD4084-DK – har registreret i alt 400 domænenavne af forskelligartet karakter og uden nogen umiddelbar sammenhæng. Ved opslag på tilfældige af disse domænenavne fremkom for fem domænenavnes vedkommende hjemmesider af samme art som hjemmesiden på domænenavnet ”restaurantnerd.dk” med en samling links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn, mens der ved de resterende fem domænenavne fremkom hjemmesider med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har drevet restaurant Nerd i Frederikshavn iår, • at klageren åbnede restaurant Nerd sammen med en tidligere kompagnon, som registrerede domænenavnet ”restaurantnerd.dk”, • at da klagerens kompagnon blev ekskluderet fra klagerens virksomhed, stoppede han med at betale registreringsgebyr for domænenavnet ”restaurantnerd.dk”, hvorefter indklagede registrerede domænenavnet, • at indklagede har udbudt domænenavnet ”restaurantnerd.dk” til salg, • at klageren i sit markedsføringsmateriale henviser til internetadressen ”www.restaurantnerd.dk”, og • at klageren har e-mailadresse på domænenavnet ”restaurantnerd.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag Laf 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at der ved opslag på domænenavnet ”restaurantnerd.dk” fremkommer en hjemmeside, som ud over en række ”Relaterede link” indeholder teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår desuden af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et betydeligt antal domænenavne under internetdomænet ”.dk”, og at en væsentlig del af disse domænenavne ligesom domænenavnet ”restaurantnerd.dk” bruges til en hjemmeside med en samling links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. Klagenævnet finder, at der herved er skabt en stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”restaurantnerd.dk” og opretholdelsen af denne registrering alene har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse eller udlejning af domænenavnet. Indklagede har ved ikke at svare i sagen ikke afkræftet denne formodning. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagedes reelle formål med registreringen af domænenavnet ”restaurantnerd.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Der foreligger herved en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet allerede af denne grund at burde overføres til klageren. I medfør af 2014-domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”restaurantnerd.dk” skal overføres til klageren, Michael Frølich. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.