Afgørelse

petronas.dk

Tegee-Dan I/S

MOD

Tomas Weng

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”petronas.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et interessentskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 3, er registreret under navnet Tegee-Dan I/S (CVR-nummer 37664227) med startdato den 30. april 2016. Klageren er registreret under branchekode 464420 ”Engroshandel med rengøringsmidler”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi ønsker at få domænenavnet PETRONAS.DK overført til vores ejerskab. Indklagede Tomas Weng ejer domænenavnet PETRONAS.DK siden 18. oktober 2014. Der har ikke været reelt indhold på domænet i perioden fra registreringen frem til klagetidspunktet. (Bilag 2) Siden 2016 har Tegee-Dan I/S været dansk enedistributør af Petronas' samlede produktprogram, hvorfor domænenavnet er af anseelig betydning for vores markedsføringsaktiviteter. Vi har forsøgt at kontakte indklagede pr. mail uden at få svar fra ham. ... Da domænenavnet ikke er i aktivt brug og ikke har været det længe, mener vi ..., at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”petronas.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Der har ikke været reelt indhold på domænet i perioden fra registreringen frem til klagetidspunktet. (Bilag 2) Der er ingen relation mellem indklagede og Petronas-brandet. Vi har ikke fået svar på vores mails til indklagede. Vi ønsker at anvende domænet PETRONAS.DK til markedsføring af vores aktiviteter på vegne af Petronas-brandet, blandt andet med oversigt over forhandlere, produktguides m.v.” Bilag er en aftale af 23. december 2015 mellem Petronas Lubricants Italy S.p.A og klageren, hvorefter klageren bliver forhandler af Petronas’ produkter. Bilager følgende skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org): Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”petronas.dk” den 21. februar og 31. maj 2019 konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Ved sekretariatets søgning på ”petronas” den 31. maj 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 83.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Det søgeresultat, der vedrørte klageren, viste hjemmesiden på domænenavnet ”tegee-dan.dk”, som klageren ifølge DK Hostmasters WHOIS-database er registrant af, hvorfra Petronas-produkter udbydes til salg. Af de første søgeresultater vedrørte flere andre også salg af Petronas-produkter – uden at det dog kunne konstateres, at dette salg havde relation til klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. virksomheden Petronas Lubricants og bygningen Petronas Towers i Kuala Lumpur. Ved opslag den 31. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”petronas.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede har været registrant af domænenavnet ”petronas.dk” siden den 18. oktober 2014, men aldrig har anvendt dette, • at klageren siden 2016 har været dansk enedistributør af Petronas’ samlede produktionsprogram, hvorfor det omtvistede domænenavn vil kunne have stor betydning for klagerens markedsføringsaktiviteter, • at der ingen relation er mellem indklagede og Petronas-brandet, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”petronas.dk” derfor er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Tomas Weng, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”petronas.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren siden 2016 har forhandlet Petronas’ samlede produktionsprogram. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren er registrant af domænenavnet ”tegee- dan.dk”, hvorfra klageren bl.a. udbyder Petronas-produkter. På den baggrund finder klagenævnet, at klageren har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”petronas.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”petronas.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”petronas.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en betydeligt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”petronas.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”petronas.dk” skal overføres til klageren, Tegee-Dan I/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.