Afgørelse

sæddonor.dk

SellmerDiers Sædbank ApS

MOD

DIRECTION GROUP ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”sæddonor.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er en dansk sædbank og skal have lavet en ny hjemmeside af donorer. Bilag Domænenavnet sæddonor.dk har stor relevans for vores produkt og viser hvad hvad sitet handler om. Domænenavnet er siden 2012 ejet af Direction Group, som er et kommunikationsbureau. Har kontaktet firmaet, der ikke vil overdrage navnet til os, da de ikke mener, at det blot er en overdragelsesforretning - hvilket vi forstår således, at vi skal betale for at få domænet. ... Siden indgivelse af klage den 21/1-2019, har bruger fjernet linkning til saeddonor.dk – således får bruger i stedet en fejlside. BILAG I det vi mener, at sæddonor.dk har større relevans for en sædbank end et kommunikationsbureau, hvor domænet peger på dette website http://www.saeddonor.dk/ - som ikke har relevans for emnet sæddonor, så mener vi, at vi er berettigede til at klage. Bilag 2” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint med overskriften ”Bliv sæddonor” fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sellmerdiers.dk”. Bilager følgende skærmprint fra domænenavnet ”sæddonor.dk” taget den 22. januar 2019: Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Direction Group ApS er en kommunikationsvirksomhed, der beskæftiger sig med kommunikationsrådgivning, forlagsvirksomhed, virksomhedsrådgivning og -udvikling samt div. internetbaserede aktiviteter, herunder udviklingsprojekter for egen regning, blandt andet efter den model som findes beskrevet på websitet www.generisk.dk. Virksomheden ejes og har været drevet af undertegnede Bjørn Kassøe Andersen siden midten af 1990’erne, først som enkeltmandsejet virksomhed, senere som ApS. Domænet sæddonor.dk er registreret med henblik på udvikling af et website med information til donorer og modtagere indeholdende fx et forum for erfaringsudveksling og brugeranmeldelser af kommercielle aktører på området fra hhv. donorer og modtagere. Domænet blev registreret på et tidspunkt, hvor der så ud til at være kapacitet til at udvikle et sådant nyt projekt – men siden har øget aktivitet på andre projekter betydet, at det er blevet udsat. Set fra en kommunikationsvirksomheds synspunkt har domænet relevans i forhold til udvikling af en informationstjeneste, der kan komme en særlig gruppe inden internetsamfundet til gode, samtidig med at det vurderes at have et forretningsmæssigt potentiale baseret på en freemium-model. Den forskel, som fremgår vedr. svarside for domænet af hhv. bilag og bilag 3, må være udtryk for et midlertidigt teknisk problem. Der er fra vores side ikke foretaget nogle aktive ændringer på de anførte datoer. ... Udover sin rolle som aktør i branchen er klageren mig i øvrigt ikke bekendt. Klager har uopfordret henvendt sig til mig pr. mail og udtrykt interesse for at overtage to domæner. Korrespondencen vedhæftes som bilag. Som det fremgår af korrespondence var klagers første spørgsmål, om min virksomhed kunne være interesseret i at overdrage domænerne sæddonor.dk og saeddonor.dk til klager. Jeg svarede, at jeg p.t. har rigeligt at se til, og jeg ville være åben for dialog om overdragelse. Jeg opfordrede klager til at tage telefonisk kontakt. Det var klager ikke interesseret i, og det viste sig, at klagers opfattelse var, at det vil være muligt at overtage domænerne via en klagesag. ... Der er mig bekendt i gældende lovgivning intet til hinder for at en kommunikationsvirksomhed kan udvikle en informationstjeneste på et domænenavn, som udgøres af et generisk ord. Der er mig bekendt ikke nogen faste tidskrav i den forbindelse. Endvidere ses der fortsat at være gode muligheder for, at klager kan registrere andre domæne hvori det generiske ord ”saeddonor” og ”sæddonor” indgår. Jeg henviser i øvrigt til sagsfremstillingen og bilag A.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 18. og 21. januar 2019 mellem klageren og indklagede, hvori klageren forespørger, om indklagede er interesseret i at overdrage domænenavnene ”sæddonor.dk” og ”saeddonor.dk” til klageren, og indklagede svarer, at domænenavnene er registreret med henblik på etablering af nicheportal, men at indklagede er åben for dialog. Ved opslag på domænenavnet ”sæddonor.dk” den 2. juni 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”saeddonor.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilag 2: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – DGA362-DK – har registreret følgendedomænenavne: advokatbistand.dk aegtetaepper.dk afvaenning.dk autencitet.dk bambuscykel.dk bilklargoring.dk borsspil.dk buurtzorg.dk daglinser.dk danskforandringskraft.dk digiby.dk direction.dk directionbooks.dk directiongroup.dk dokumentstyring.dk downloadfilm.dk fermenteringsglas.dk generisk.dk gerontologi.dk godenavne.dk golftoej.dk golftoj.dk guldmoent.dk guldmoenter.dk guldmont.dk guldmønter.dk gummiged.dk hofteoperation.dk integralledelse.dk integraltraening.dk integraltræning.dk kassoe.dk kassøe.dk kinastudiet.dk klargoering.dk klargoring.dk klargøring.dk knaeoperation.dk knæoperation.dk krugerrand.dk krugerrands.dk kunststof.dk lakridskonfekt.dk livskroppen.dk livskunst.dk melatonin.dk menisk.dk mundpleje.dk namaparken.dk nsbyinvest.dk oresund.dk rækkehus.dk saeddonor.dk skattefrihed.dk sæddonor.dk tandstikker.dk tandtraad.dk tandtråd.dk ægtetæpper.dk Ved opslag påud af deførste af disse domænenavne fremkom hjemmesider af samme art, som fremkom ved opslag på ”sæddonor.dk”, der er uden reelt indhold. Ved domænenavne fremkom hjemmesider, der fremstod som havende reelt indhold i form af en informationsportal/linksamling, der afspejler domænenavnets signalværdi, mens det resterende domænenavn viderestillede til en anden hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en dansk sædbank, • at klageren skal have lavet en ny hjemmeside, og domænenavnet ”sæddonor.dk” vil være beskrivende for denne hjemmeside, • at indklagede siden indgivelse af klage er ophørt med at lade domænenavnet ”sæddonor.dk” viderestille til domænenavnet ”saeddonor.dk”, • at klageren efter kontakt med indklagede har forstået indklagede således, at indklagede vil have betaling for at overdrage domænenavnet ”sæddonor.dk” til klageren, og • at domænenavnet ”sæddonor.dk” har større relevans for klageren, der er en sædbank, end for indklagede, der er et kommunikationsbureau.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er en kommunikationsvirksomhed, der beskæftiger sig med kommunikationsrådgivning, forlagsvirksomhed, virksomhedsrådgivning og -udvikling samt diverse internetbaserede aktiviteter, herunder udviklingsprojekter, • at domænenavnet ”sæddonor.dk” blev registreret med henblik på udvikling af en hjemmeside med information til sæddonorer og modtagere indeholdende f.eks. et forum for erfaringsudveksling og brugeranmeldelser af kommercielle aktører på området, • at indklagede på grund af andre udviklingsprojekter har måtte udsætte udvikling af projektet på domænenavnet ”sæddonor.dk”, • at domænenavnet ”sæddonor.dk” har relevans i forhold til udvikling af en informationstjeneste, der samtidig vurderes at have et forretningsmæssigt potentiale baseret på en freemium-model, • at klageren har forespurgt, om indklagede kunne være interesseret i at overdrage domænenavnene ”sæddonor.dk” og ”saeddonor.dk” til klageren, og indklagede svarede, at indklagede havde rigeligt at se til, men ville være åben for en dialog om overdragelse, og • at domænenavnet ”sæddonor.dk” består af et generisk ord.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”sæddonor.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er en dansk sædbank, og klageren har oplyst at ville anvende domænenavnet ”sæddonor.dk” til en ny hjemmeside for klagerens virksomhed, og at domænenavnet ”sæddonor.dk” vil være beskrivende for denne hjemmeside. Da en sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet ”sæddonor.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”sæddonor.dk” består af et almindeligt dansk ord, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er en kommunikationsvirksomhed, der beskæftiger sig med kommunikationsrådgivning, forlagsvirksomhed, virksomhedsrådgivning samt diverse internetbaserede aktiviteter, herunder udviklingsprojekter. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”sæddonor.dk” blev registreret med henblik på udvikling af en hjemmeside med information til sæddonorer og modtagere indeholdende bl.a. et forum for erfaringsudveksling og brugeranmeldelser af kommercielle aktører på området. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede har måtte udsætte udvikling af projektet på domænenavnet ”sæddonor.dk” på grund af andre udviklingsprojekter. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”sæddonor.dk”. Det forhold, at domænenavnet efter det oplyste ikke tidligere har været anvendt til en hjemmeside med reelt indhold, kan ikke føre til andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”sædddonor.dk”. Da indklagede som anført må antages at have en reel interesse i at anvende domænenavnet ”sæddonor.dk”, finder nævnet det heller ikke godtgjort, at indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet ”sæddonor.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2. Det forhold, at indklagede har tilkendegivet at være åben for dialog om en mulig overdragelse af domænenavnet til klageren, kan ikke føre til andet resultat. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, SellmerDiers Sædbank ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.