Afgørelse

daf.dk

Dansk Annoncørforening

MOD

AutoBranchen Danmark

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”daf.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Dansk Annoncørforening har stor interesse i at få overdraget domænet, da vi benytter DAF som forkortet navn for foreningen og ønsker at bruge DAF.dk som primært domæne. Vi har to gange været i kontakt med AutoBranchen Danmark som dokumenteret i bilag 1. Desværre er det ikke lykkedes os at få den nuværende domæneejer til at overdrage domænet frivilligt. Det er vores holdning, at der er to skærpende omstændigheder, der gør, at AutoBranchen Danmark bør overdrage domænet til os - og helst frivilligt uden en længere domænesag. For det første er DAF.dk ikke et relevant domæne for AutoBranchen Danmark. De har ikke produkter, services eller underafdelinger, der på nogen måde er forbundet til bogstavkombinationen DAF. For det andet er DAF.dk et tomt domæne, der udelukkende redirecter til AutoBranchen Danmarks hovedsite. De benytter altså ikke domænet aktivt og har således ingen interesse i det. ... DAF har siden 1947 været en hyppigt anvendt forkortelse for Dansk Annoncørforening. Det er vores påstand, at AutoBranchen Danmark ved at benytte DAF.dk overtræder Personnavneloven §og Markedsføringsloven §§ogsamt domæneloven § 12.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance mellem klageren og indklagede af oktober og december 2018, hvori klageren udtrykker interesse for at overtage domænenavnet ”daf.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”AutoBranchen Danmarks tilknytning til domænet: www.daf.dk AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, der repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier. AutoBranchen Danmark har en stærk tilknytning til domænet: www.daf.dk, der har været i vores besiddelse siden 1996. I mange år var det adressen på vores hjemmeside, indtil vi i 2014 fusionerede med FAI, og blev AutoBranchen Danmark. Der er dog stadig mange af vores medlemmer, der tænker på os som ”DAF”, eller ”det gamle DAF”, og vi har derfor beholdt domænet, og sørget for, at det aktivt redirecter vores nuværende hjemmeside: www.autobranchendanmark.dk. Udover selve daf.dk-domænet, ejer vi yderligereandre domæner hvori navnet DAF indgår (se bilag E), hvilket kun er med til yderligere at understrege den fortsatte tilknytning til navn og domæne fra vores side. Udover den aktive redirect, har vi fået en af vores to IT-partnere til at undersøge, hvad der ellers er af aktivitet på domænet: www.daf.dk. Det viser sig, at mange af vores mailadresser stadig er .@daf.dk mailadresser, og vi har alene i de senestemåneder modtaget 8120 mails på DAF-domænet, hvoraf de 1322 ikke er klassificeret som spam (se bilag F). Igen er det store antal mails med til at understrege AutoBranchen Danmarks fortsatte behov for at beholde domænet www.daf.dk og tilhørende mailkonti. Fra vores anden IT-partner, Centic, har vi fået følgende data fra domænet, og de har forholdt sig kritisk til, om det gav mening for os – efter deres vurdering – at vi kæmpede for at beholde domænet: www.daf.dk. Dennis fra Centic har tjekket vores Google Analytics konto (Visnings-ID: 130908505). Siden januar 2015, viser Analytics rapporten ikke nogen betydelig trafik (se bilag A). Grunden til at punkt ikke viser noget konkret data, er at der opstår nogle forkerte/fejlagtige omdirigeringer. Enten sker disse i UnoEuro eller også sker der noget videre-dirigering i WordPress eller også indeholder begge områder fejl (se bilag B). Havde disse omdirigeringer været opsat korrekt, havde man kunnet bruge ”kilde/medium”-rapporten i Google Analytics til at få vist statistik og trafik fra ”daf.dk”. Data fra Google Analytics viser, at vores hjemmeside (www.autobranchendanmark.d• vil miste en del af sin SEO-værdi, og derfor få en dårligere placering ved Googlesøgninger (bilag D). Vi har bedt vores IT-partner Centic om at opsætte tracking på domænet (www.daf.d• fra dags dato, og vil kunne levere korrekte trafiktal, hvis I skulle være finde det relevant. Der er også kigget på vores Google Search Console konto (https://daf.dk). Den har desværre ikke været sat op, så vi kan ikke se noget data herfra (se bilag C). Strategi og www.daf.dk Noget helt andet er, at vi pt. er i gang med at rulle en ny strategi ud, hvor vores navn, AutoBranchen Danmark, med stor sandsynlighed skal ændres (se bilag G). Og her er navnet ”DAF” i høj grad i spil, da mange af vores medlemmer stadig identificerer sig med ”DAF” eller ”Danmarks Automobilforhandler Forening”. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan benytte os af domænet: ”www.daf.dk”, hvis vi ender med at ændre organisationens navn tilbage til DAF. Dansk Annoncørforenings ret til DAF: Vi har meget svært ved at se, hvordan og hvorfor Dansk Annoncørforening skulle have større ret til domænet www.daf.dk – end så mange andre. Forkortelsen ”DAF” bliver brugt af mange andre organisationer – fx: Dansk Affaldsforening, Dansk Atletikforbund, og Dansk Artist Forbund. To ud af de tre organisationer har i øvrigt været i kontakt med os for at forhøre om muligheden for at få overdraget domænet, og har pænt accepteret at vi stadig har brug for at eje domænet. Derudover afslører en google-søgning på ”DAF”, at Dansk Annoncørforening ikke umiddelbart tilknyttes navnet DAF (se bilag H). Dansk Annoncørforenings logo – ”DA”: Som screendumpet i bilagviser, bruger Dansk Annoncørforening i deres logo forkortelsen: ”DA”, og altså ikke forkortelsen DAF.” Bilag A fremstår som skærmprint med en oversigt over aktivitet på domænenavnet ”daf.dk”. Bilag B er dokument med angivelse af viderestillinger fra domænenavnet ”daf.dk” og koder forbundet hermed. Bilag D er skærmprint fra Google Analytics med oversigt med aktiviteter forbundet med domænenavnet ”daf.dk”. Bilag E er kopi af dokument med bl.a. forskellige registreringsoplysninger vedrørende ni domænenavne under landedomænet ”.dk”, hvori betegnelsen ”daf” indgår. Bilag F fremstår som kopi af en e-mail med oplysninger om brug af domænenavnet ”daf.dk”. Bilag G er kopi af ”AutobranchenDanmarks Strategiplan 2018-2020”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Dansk Annoncørforening konstaterer, at AutoBranchen Danmark (herefter ABDK) ikke har forholdt sig direkte til Dansk Annoncørforenings specikke begrundelser for påstanden om, at domænenavnet DAF.dk skal overdrages og disse begrundelsers hjemmel i Personnavneloven § 16, Markedsføringsloven §§ og samt domæneloven § – i klageskriftet fejlagtigt benævnt § 12. I stedet fremfører man en række argumenter uden henvisning til, hvilke begrundelser for Dansk Annoncørforenings påstand de er et svar på. Vi vil i det efterfølgende bestræbe os på at gengive disse så loyalt som muligt, hvorefter vi vil komme med vores replik. 1. ABDK har en tidligere tilknytning til DAF.dk. Det bestrider vi ikke. Men den tilknytning ophørte fuldstændigt med ABDKs fusion og navneskift forår siden. En Google-søgning af DAF begrænset til Autobranchendanmark.dk giver 104 resultater. Af disse er alle undtagen fra før fusionen og navneskiftet i 2014 som det ses i bilag 3. De to søgeresultater fra efter registreringen går henholdsvis til forsiden på Autobranchendanmark.dk, hvor udtrykket ”DAF” ikke optræder, se bilag og til ABDKs bestyrelsesbank, hvor DAF heller ikke bliver brugt som vist i bilag 5. Vi gentager derfor, at ABDK hverken har produkter, services eller underafdelinger, der på nogen måde er forbundet med bogstavkombinationen DAF. 2. ABDK ejer andre domæner, hvor DAF indgår. Det er korrekt. Men at en virksomhed ejer flere domæner, der uden direkte tilknytning til virksomhedens navn eller ydelser bliver brugt til redirect eller andet er ikke i sig selv et argument. Tværtimod, Klagenævnet for Domænenavne har jo netop til opgave at forhindre enkeltpersoner eller virksomheder i at samle domænenavne, de ikke har en åbenlys og legitim interesse i. Da disse andre DAF-relaterede navne ikke bliver brugt aktivt, er det Dansk Annoncørforenings opfattelse, at ABDKs manglende brug af domænerne blot understøtter vores argument med hjemmel i domæneloven § 25. 3. ABDK modtager mails til DAF-domænet. Det er naturligvis beklageligt, at ABDKår efter sit navneskift og migrering til nyt domæne, stadig benytter mailadresser med et domænenavn, det ikke længere har nogen tilknytning til på trods af, at de gennem henvendelser fra andre med et berettiget krav på DAF.dk længe har været opmærksomme på problemet som oplyst af ABDK i deres svarskrift. Dansk Annoncørforening har ikke kunnet finde nogen præcedens for, at brug af et ellers inaktivt domænenavn som rent maildomæne for relativt få mails udgør en grad af interesse, så de væsentligste og tidligere paragraffer i Personnavneloven, Markedsføringsloven og domæneloven kan tilsidesættes. Som fremgår af bilaghar vi som del af et forlig tilbudt ABDK at sætte en auto-reply og mail redirect af alle oplyste mailadresser op for egen regning. 4. Autobranchendanmark.dk vil miste SEO-værdi Efter Dansk Annoncørforenings opfattelse understøtter bilag D ikke ABDKs påstand om, at de vil miste SEO-værdi. Men det er også ligegyldigt. Domæneklagenævnet har bl.a. til opgave at forhindre enkeltpersoner eller virksomheder i at skabe øget trafik til deres site gennem opkøb og redirects fra domænenavne, som andre har en større legitim interesse i. Det er Dansk Annoncørforening holdning at ABDKs indrømmelse af, at de bruger et ellers inaktivt domæne uden tilknytning til varemærke, virksomhedsnavn eller ydelser som trafikskaber blot understøtter vores argument om, at ABDK overtræder god domæneskik 5. ABDK overvejer et navneskifte, der igen gør DAF aktuelt ABDK lægger bilag G til grund for, at de er i gang med en strategiproces, hvor de overvejer igen at skifte navn og aktivt bruge domænet og forkortelsen DAF. Bilag G nævner ikke med ét eneste ord udtrykket DAF eller overvejelser om et navneskift. Dansk Annoncørforening ønsker derfor selv at benytte bilag G i denne replik som bevisførelse for, at ABDK også fremover vil hedde AutoBranchen Danmark og benyttelse forkortelsen ABDK, som de gør igennem hele strategidokumentet i bilag G. 6. ABDK har tidligere afvist andres krav på DAF ABDK oplyser at også Dansk Affaldsforening, Dansk Atletikforbund og Dansk Artist Forbund har henvendt sig for at få overdraget domænet DAF.dk. De mener ikke, at Dansk Annoncørforening har større ret til domænet end disse andre foreninger, som de tidligere har afvist. Dansk Annoncørforenings argument er ikke, at vi har større ret til DAF.dk end Dansk Affaldsforenings. Vores argument er, at vores ret er større end ABDKs. Denne ret bliver ikke mindre af, at ABDK tidligere uberettiget har afvist andre og muligvis legitime krav. 7. Dansk Annoncørforening har ikke nogen umiddelbar tilknytning til navnet DAF ABDK lægger til grund, at DAF ikke indgår i vores logo, og at vi i øvrigt ikke bruger forkortelsen på forsiden af annoncoer.dk Dansk Annoncørforening forbeholder brugen af forkortelsen DAF til situationer, der kalder på en forkortelse som det eksempelvis ses i en søgning på vores server (bilag 7). Hvad angår vores logo optræder navnet som udgangspunkt altid i sin helhed. Når det ikke kan lade sig gøre benytter vi en logotype, der er et rent visuelt element. Det skal naturligvis ikke tages som udtryk for, at vi benytter forkortelsen DA, der bliver brugt af Dansk Arbejdsgiverforening. Som erhvervsorganisation ville det være direkte meningsløst og forvirrende. DAF har været brugt som forkortelse af Dansk Annoncørforening siden foreningens stiftelse i 1947, som det fremgår af bilag 8. DAF har været anvendt uafbrudt lige siden – blandt andet også i CVR-registreringen som det fremgår af bilag 1. Dansk Annoncørforening påtænker at bruge DAF.dk som primært domæne. Det er vores holdning, at vi har en større berettiget interesse end ABDK og at intet i deres svar på klageskriftet giver anledning til at afvise vores begrundelse med hjemmel i Personnavneloven § 16, Markedsføringsloven §§ogsamt domæneloven § 25.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”daf site: autobranchendanmark.dk”. Bilag er skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”autobranchendanmark.dk”, hvoraf fremgår, at en søgning på ”daf” på forsiden ikke giver nogle resultater. Bilager skærmprint fra internetadressen ”bestyrelsesbank.autobranchendanmark.dk”. Bilager kopi af e-mail fra klageren til indklagede, hvori klageren tilbyder en teknisk løsning for så vidt angår indklagedes e-mailadresser på domænenavnet ”daf.dk”, såfremt domænenavnet overdrages til klageren. Bilag er skærmprint fra programmet ”Internet Stifinder” med gengivelse af et antal mapper og filer, der indeholder betegnelsen ”daf”. Bilag er kopi af skrivelse af 16. november 1948 vedrørende en konkurrence foranstaltet af klageren, hvoraf fremgår klagerens logo, der indeholder betegnelsen ”daf”. Ved opslag på klagerens hjemmeside har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag H: Ved opslag på domænenavnet ”daf.dk” den 8. juni 2019 blev viderestillet til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”autobranchendanmark.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmeside Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 4. januar 2014 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”daf.dk”: Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at indklagede i perioden fra den 1. april 1964 til den 31. december 2013 havde navnet ”DANMARKS AUTOMOBILFORHANDLER FORENING”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at betegnelsen ”DAF” siden 1947 har været en hyppigt anvendt forkortelse for klageren, • at klageren har stor interesse i at få overdraget domænenavnet ”daf.dk”, • at klageren ønsker at bruge domænenavnet ”daf.dk” som sit primære domænenavn, • at domænenavnet ”daf.dk” ikke er et relevant domænenavn for indklagede, AutoBranchen Danmark, da indklagede ikke har produkter, tjenesteydelser eller andet, der på nogen måde er forbundet til bogstavkombinationen DAF, • at indklagede ikke har dokumenteret at overveje en ændring af navn til DAF eller et navn, som naturligt forkortes med DAF, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”daf.dk” aktivt, idet domænenavnet udelukkende viderestiller til indklagedes primære hjemmeside på et andet domænenavn, • at indklagede ikke har nogen interesse i domænenavnet ”daf.dk”, • at indklagedes tilknytning til betegnelsen DAF ophørte med indklagedes fusion og navneskift forår siden, • at klageren har en større interesse i domænenavnet ”daf.dk” end indklagede, og • at indklagede ved at benytte domænenavnet ”daf.dk” overtræder personnavnelovens § 16, markedsføringsloven §§ogsamt domæneloven § 25.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er en brancheorganisation, der repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier, • at indklagede har en stærk tilknytning til domænenavnet ”daf.dk”, som indklagede har været registrant af siden 1996, • at domænenavnet ”daf.dk” var indklagedes primære domænenavn, indtil indklagede i 2014 fusionerede med FAI, • at der stadig er mange af indklagedes medlemmer, der tænker på indklagede som ”DAF”, • at indklagede er registrant af yderligere otte domænenavne, hvori navnet DAF indgår, • at indklagede stadig har mange e-mailadresser på domænenavnet ”daf.dk”, og at indklagede i de seneste måneder har modtaget 8.120 e-mails på e-mailadresser knyttet til domænenavnet ”daf.dk”, hvoraf de 1.322 ikke er klassificeret som spam, • at indklagede er ved at gennemføre en ny strategi, der med stor sandsynlighed medfører en ændring af indklagedes navn, og en af mulighederne for et nyt navn er DAF, • at forkortelsen DAF bliver brugt af mange andre organisationer end klageren og indklagede, • at betegnelsen DAF ikke umiddelbart på internettet forbindes med klageren, og • at klageren i sit logo bruger forkortelsen DA og ikke forkortelsen DAF.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”daf.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har navnet Dansk Annoncørforening, som kan forkortes DAF, og det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har anvendt et logo, som indeholder betegnelsen ”daf”, jf. bilag 8. Klageren har oplyst at have et ønske om at ville bruge domænenavnet ”daf.dk” som sit primære domænenavn. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”daf.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”daf.dk” består af sammenstillingen af tre bogstaver, der efter sagens oplysninger også er en forkortelse for navnet på andre organisationer end sagens parter, og at andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i perioden fra den 1. april 1964 til den 31. december 2013 havde navnet ”DANMARKS AUTOMOBILFORHANDLER FORENING”, som kan forkortes ”DAF”, og at indklagede i hvert fald indtil starten af 2014 markedsførte sig under betegnelsen DAF på domænenavnet ”daf.dk”. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet ”daf.dk” anvendes til adskillige e-mailadresser, at indklagede modtager mange e-mails på disse e- mailadresser, at der stadig er mange af indklagedes medlemmer, der forbinder indklagede med betegnelsen ”DAF”, og at indklagede er ved at gennemføre en ny strategi, der indebærer overvejelser om at ændre indklagedes navn til ”DAF”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en væsentlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”daf.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”daf.dk”. Klagenævnet bemærker, at personnavneloven ikke giver beskyttelse af navne på foreninger, og endvidere at klageren ikke i forhold til indklagede har beskyttelse efter markedsføringsloven, da der ikke er nogen konkurrencerelation mellem parterne. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Dansk Annoncørforening, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.