Afgørelse

mothers.dk

Vindico ApS

MOD

Bilvårdsexperten Sverige AB

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”mothers.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Vindico ApS (CVR-nummer 39306352) med startdato den 30. januar 2018. Klageren er registreret under branchekode 464420 ”Engroshandel med rengøringsmidler”, og det fremgår, at klagerens formål er salg af produkter inden for autobranchen og hermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er danske distributør af firmaet MOTHERS. Det er poleringsprodukter til bilen i bedste kvalitet. For at styrke vores position i Danmark ønsker vi at få overdraget mothers.dk, da det vil være vores kunders førstevalg ift. at finde os på internettet. Generelt verden over kaldes Tysklands Mothers fx for Mothers Deutschland, det engelske Mothers UK, etc. Mothers Danmark - mothers.dk - er derfor absolut første ønske ift. domæne. Samtidig er logoet MOTHERS med store solide bogstaver, så der kan ingen tvivl være at dette vil hjælpe vores kunder med at finde vej til vores hjemmeside. Firmaet, som i dag har registreret mothers.dk, lader det føre ind på en tom kategori på deres svenske hjemmeside. Domænet er registreret 17. april 2018. Vi er pr. e-mail d. 13. december 2018 blevet tilbudt at leje domænet for 1.500 svenske kroner om måneden, ellers er det kun til salg hvis buddet er højt nok. I samme e-mail beskriver de at (oversa• ”det er pga. fornyelse at registreringsdatoen står sådan”. Det er jo registreringsdatoen man ser der, og sammenholdt med data fra WaybackMachine, som leder til den samme ”hemsida kommer snart” i årevis. Jeg har ikke mulighed for at se om de er tidligere registrator af mothers.dk, men hvis de var, så må man antage at de ikke har brugt domænet, det er blevet suspenderet pga. manglende betaling og til sidst slettet. Altså ikke en vigtig del af deres virksomhed. Der er så vidt vi kan slå oppe kun registreret DNS i form af A-records til at pege til hjemmesiden, og ingen MX-records til e-mail services. På nuværende dukker der resultater op, der har noget med mothers.dk at gøre, hvis man googler (husk citationstegn så der søges efter ”mothers.dk”, for ellers er der så lidt data at den kun tager mother.dk). Søger man efter site:mothers.dk dukker der ingen resultater frem. ... Vedhæftede logo viser vores logo, som begrundelse for hvorfor vores kunder vil tænke mothers.dk som førstevalg, og dermed vigtigheden for os. I vedhæftede bilag med e-mail korrespondance vil I se, at vi pænt spørger om at få overdraget domænet, da vi - som deres nye kollega i andet land - tænker det er i alles interesse at hjælpe hinanden. Vi tilbyder at dække deres omkostninger ifb med domænet. Her var det forventet typisk 100 kroner i registrering samt dekroner i årlig drift. Vi er blevet mødt med en e-mail, der tilbyder os at leje det for 1500 svenske kroner pr. måned, samt at domænet ikke er til salg til den rette pris. De vil altså gerne leje det og sælge det til en høj nok pris. Vi mener dette er en klar overtrædelse til af § 25, stk. 2: ”Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje." Derudover kommer der som nævnt længere oppe ingen information ved Google søgning. Ikke et eneste sted er dette domæne nævnt! Samtidig er der ikke koblet nogen MX-records til heller, så der kan ikke sendes email til og fra domænet. Derfor mener vi også at vi skal have det, da det er irrelevant for deres forretning og de samlet set ikke viser at være interesseret i domænet for andet end udlejning/videresalg (hvilket er ulovligt).” Klageren har som bilag(litreret af sekretariate• fremlagt en mailkorrespondance med indklagede. Det fremgår heraf, at klageren den 27. november 2018 skrev følgende til indklagede: ”Hey neighbors! I’m the new distributor of Mothers Polish in Denmark, and I’ve seen that you have mothers.dk. Is it possible that you would transfer this to us as we have the right to the name now? We have got a contract from Mothers that we have the distribution rights and rights to the trademark, Mothers(R) here in Denmark. We will of course cover the cost you have had, since you got it in April 2018. That would be a great help to make our startup easy. Are you the Swedish distributors? We are not allowed to sell products outside of Denmark, so just if we get Swedish customers - is it you we should refer to? It happens a lot with our Ceramic Pro line. ...” Indklagede svarede den 13. december 2018 følgende: “Hi ...! Welcome to the Mothers Crew :) We have had Mothers.dk since several years ago and we bought it from another company. You only see the year renewal because that is in April. You are welcome to rent the domain Mothers.dk from us for 1.500 Sek/month. But we are at this point not interested in selling. But of course everything is for sale to the right price. ...” Klageren har som bilag (litreret af sekretariate• fremlagt følgende udskrift, der efter det oplyste skulle vise logoet for de bilrengøringsprodukter, som klageren forhandler: Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”mothers.dk” er lagret gange i perioden fra den 13. januar 2014 til den 8. august 2018. Udskriftet viser, at domænenavnet den 7. oktober 2016 fremstod på følgende måde: Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine konstateret, at domænenavnet ifølge de lagringer, der er foretaget i perioden fra den 13. januar 2016 til den 7. oktober 2016, i alle tilfælde fremstod som vist ovenfor. Klageren har som bilag (litreret af sekretariate• fremlagt et udskrift fra Google (google.dk), der viser, at der ikke fremkom nogen søgeresultater ved søgning på ”site:mothers.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”mothers” den 8. april 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 510.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Det søgeresultat, der vedrørte klageren, viste hjemmesiden på domænenavnet ”motherspolish.dk”, som klageren ifølge DK Hostmasters WHOIS-database har været registrant af siden 12. december 2018, hvorfra bilrengøringsmidler af mærket Mothers blev solgt. Af deførste søgeresultater vedrørte to øvrige tillige salg af bilrengøringsmidlet Mothers – uden at det dog kunne konstateres, at dette salg havde relation til klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. et rockband ved navn The Mothers og hjemmesider om salg af bl.a. tøj, bøger og mad. Klageren har som bilag (litreret af sekretariate• fremlagt et udateret udskrift fra ”SuperTool – Beta7”, hvoraf fremgår, at der tilsyneladende ikke er nogen mailadresse forbundet til domænenavnet ”mothers.dk” Ved opslag på ”mothers.dk” den 14. januar 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”mothers.dk” den 8. april 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenet viderestiller til domænet ”bilvardsexperten.se”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag den 8. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”mothers.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er nyetableret forhandler af bilrengøringsmidlet ”Mothers” i Danmark, hvorfor domænenavnet ”mothers.dk” er meget velegnet til at blive anvendt som hjemmeside for klageren, • at indklagede ikke benytter det omtvistede domænenavn aktivt, idet det alene viderestiller til en tom kategori på en svensk hjemmeside, • at indklagede har tilbudt klageren at leje domænenavnet for 1.500 SEK pr. måned eller alternativt at købe domænenavnet, hvis klageren var villig til at betale den ”rigtige” pris, og • at indklagede herved har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter det ikke er tilladt at registrere eller opretholde registreringen af et domænenavn alene med videresalg eller udlejning for øje. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Bilvårdsexperten Sverige AB, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Vindico ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”mothers.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag Laf 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på klagerens henvendelse om at overtage domænenavnet ”mothers.dk” den 13. december 2018 fremsatte tilbud om, at klageren kunne leje domænet for 1.500 SEK pr. måned. Indklagede oplyste samtidig, at indklagede på daværende tidspunkt ikke umiddelbart var villig til at sælge domænenavnet, men at alt var til salg for den ”rigtige” pris. Klagenævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at indklagede ikke anvender og aldrig har anvendt domænenavnet ”mothers.dk” aktivt. Domænenavnet anvendes i dag alene til at viderestille til en tom underside på en svensk hjemmeside, og der foreligger ikke oplysninger om, at domænenavnet tidligere skulle have været anvendt aktivt af indklagede. Klagenævnet finder på den baggrund, at der er skabt en formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mothers.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere. Klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mothers.dk” skal overføres til klageren, Vindico ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.