Afgørelse

adult.dk

Carl Lorberg

MOD

Brian Rask Jørgensen

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”adult.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Adult.dk har ikke været brugt siden 2002, iflg archive.ord. (bilag 3). Adult.dk er sat til salg på formidleren.dk for kr. 500.000 (bilag 2). Efter kontakt med indklagede, vil indklagede, sælge adult.dk for kr. 50.000 (bilag 1). Da indklagede ikke bruger adult.dk og ikke har brugt det siden 2002 og det er sat til salg for et beløb på 500.000 kr., så mener jeg holdes registeret med videresalg for øje. Dermed er det en overtrædelse af domæneloven, om at fastholde et domænenavn med videresalg for øje. Da der ikke er hosting på adult.dk, kan det ikke blive brugt til mail eller til viderestilling til andre sider. [...] Jeg mener adult.dk vil være et godt domain at sælge forskellige former for voksen legetøj. Det vil være en god forlængelse af min nuværende virksomhed, som arbejder inden for wellness branchen. Da min virksomhed er personligt ejet og jeg opfatter en virksomhed i denne sammenhæng, som en anden juridisk person, klager jeg som person. Dog vil adult.dk indgå i min virksomhed, hvis klagenævnet giver mig medhold i klagen.” Som bilag har klageren fremlagt en kopi af en e-mailkorrespondance fra januar 2019 mellem klageren og indklagede vedrørende overdragelse af domænenavnet ”adult.dk”, hvor indklagede bl.a. oplyser at være ”motiveret for at sælge for kr. 50.000”. Bilager et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.formidleren.dk, hvoraf det bl.a. fremgår, at domænenavnet ”adult.dk” står anført som værende til salg for 500.000 kr., og at ”Bud under den angivne pris er også velkomne”. Bilager et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine vedrørende en søgning på domænenavnet ”adult.dk”. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Efter henvendelse fra Carl Lorberg om køb af adult.dk har jeg svaret tilbage at det var til forhandling. Jeg har af forskellige årsager ikke haft tid til at vedligeholde og viderudvikle dette site og det derfor har det ligget stille. Det har aldrig været min intention at have dette domænenavn alene med videresalg for øje. Det er korrekt at det findes på formidleren.dk men blev noget overrasket at det stadivæk er, da jeg aldrig modtager noget information om registrering på dette site således jeg kunne afmelde det. Jeg kan derfor ikke acceptere Carl Lorbergs udlæg af sagen”. I replikken har klageren anført: ”Jeg har intet at tilføje”. Ved sekretariatets opslag den 14. januar 2019 og fornyet opslag den 16. april 2019 på ”adult.dk” fremkom der ingen hjemmeside. Ved opslag den 16. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”adult.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (BJ1194-DK) er anført som registrant af yderligeredomænenavne. Det drejer sig om følgende: alimo.dk, bustransfer.dk, citysex.dk, hithouse.dk og sveda.dk. Sekretariatet har ved opslag den 16. april 2019 på ovenstående domænenavne konstateret, at der på ingen af domænenavnene fremkom aktive hjemmesider. Sekretariatet har ved opslag den 16. april 2019 på ”adult.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der i alt gange er lagret hjemmesider under domænenavnet i perioden fra den 12. december 1998 og frem til den 25. november 2002. Heraf fremgår, at domænenavnet i den pågældende periode bl.a. har været anvendt til en hjemmeside vedrørende udbud af escort-ydelser. Der ses ikke at være lagret hjemmesider under domænenavnet siden 2002. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 16. april 2019 på ”adult” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.450.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk, og af de førstesøgeresultater fremstod ingen med forbindelse til sagens parter. Sekretariatet har ved en søgning den 16. april 2019 på ”adult.dk” på www.formidleren.dk konstateret, at domænenavnet ”adult.dk” ikke længere er udbudt til salg på den pågældende hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”adult.dk” ikke har været anvendt siden 2002, • at domænenavnet ”adult.dk” er sat til salg for 500.000 kr. på hjemmesiden www.formidleren.dk, og at indklagede har oplyst at være villig til at overdrage domænenavnet ”adult.dk” til klageren for 50.000 kr., • at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”adult.dk” med videresalg for øje og dermed overtræder domæneloven, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet i forbindelse med salg af ”voksen legetøj” som et led i klagerens virksomhed inden for wellness-branchen, og • at domænenavnet ”adult.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede som svar på en henvendelse fra klageren har oplyst, at domænenavnet ”adult.dk” er til forhandling, • at indklagede af forskellige årsager ikke har haft tid til at vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden under domænenavnet ”adult.dk”, og at domænenavnet derfor har ”ligget stille”, • at det aldrig har været indklagedes intention at opretholde registreringen af domænenavnet ”adult.dk” alene med videresalg for øje, • at det er korrekt, at domænenavnet ”adult.dk” har været sat til salg på hjemmesiden www.formidleren.dk, men at indklagede ikke var klar over, at det fortsat var tilfældet, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”adult.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, Brian Rask Jørgensen, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren, Carl Lorberg, har gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den derfor først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenævnet ”adult.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje”. Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede registrerede domænenavnet den 23. december 1997, og at domænenavnet i en periode fra 12. december 1998 til og med 25. november 2002 bl.a. har været anvendt til en hjemmeside vedrørende udbud af escort-ydelser. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har registreret domænenavnet ”adult.dk” med det ene formål at opnå en fortjeneste gennem videresalg eller udlejning af domænenavnet. Som nævnt tager domænelovens § 25, stk. 2, imidlertid sigte på både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket, samt på enhver efterfølgende adfærd. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet i en periode har været udbudt til salg på www.formidleren.dk. Endvidere fremgår det, at parterne har været i dialog om en overdragelse af domænenavnet ”adult.dk”, og at indklagede i den forbindelse har tilkendegivet en interesse i at overdrage domænenavnet for 50.000 kr. Klagenævnet finder, at der herved er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”adult.dk” alene er økonomisk vinding ved videreoverdragelse af domænenavnet. Det må herefter påhvile indklagede at afkræfte denne formodning. Indklagede har anført, at domænenavnet ”adult.dk” har været udbudt til salg, men at indklagede ikke var klar over, at det fortsat var tilfældet. Det fremgår i den forbindelse af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”adult.dk” ikke længere ses at være udbudt til salg på hjemmesiden www.formidleren.dk. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet har ”ligget stille”, da indklagede af forskellige årsager ikke har haft tid til at vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden under domænenavnet. Indklagede har imidlertid ikke redegjort nærmere for sine hensigter med domænenavnet. Klagenævnet finder ikke, at indklagede herved har afkræftet formodningen for, at det reelle formål med at opretholde registreringen af domænenavnet ”adult.dk” alene er økonomisk vinding ved videreoverdragelse af domænenavnet. På denne baggrund er opretholdelsen i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere. Klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”adult.dk” skal overføres til klageren, Carl Lorberg. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.