Afgørelse

plenum.dk

NaimiConsult v/Omar Naimi

MOD

Bondo Kontormoebler A/S

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”plenum.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Plenum.dk som er ejet af Bondo Kontormøbler som gik konkurs i 2015, hvilket betyder at de ikke længere ejer plenum.dk. Dette fremgår af vedlagte dokumenter. Vi har efterfølgende forsøgt at komme i kontakt med den ansvarlige for Bondo Kontormøbler, men uden held, da samtlige af de telefonnumre som er/var tilknyttet virksomheden, er lukket ned på grund af opløsningen. Vi har også været i kontakt med DK-hostmaster, som bekræfter ovenstående og henviser til at man skal kontakte jer. Jeg håber at vi hurtigst muligt får lov til at overtage domænenavnet, som vi virkelig har brug for. ... Min begrundelse for at have medhold i min klage er, at Domænenavnet ikke længere er aktivt grundet virksomhedens opløsning/er gået konkurs. Vi har kontaktet forskellige instanser som oplyser, at domænenavnet ikke længere bruges af Bondo Kontormoebler AS og at dette firma er gået konkurs. Domænenavnet henviser også til en anden hjemmeside, når man slår det op, hvilket betyder at dette ikke længere er i brug. Vores interesse i domænenavnet er, at NaimiConsult efter mange år har været igennem en brandingsproces, hvilket blandt andet har betydet at vi ændrer navn fra NaimiConsult til Plenum. Vi vil meget gerne have et domænenavn som slutter med (DK) da vi udelukkende arbejder i Danmark. Som tidligere oplyst igennem telefonen, er vi meget interesseret i at have dette domænenavn, såfremt ejeren ikke længere bruger det ellers overgår vi til noget andet.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er ophørt efter fusion i februar 2015 med virksomheden EFG Bondo A/S som det fortsættende selskab, og at indklagede i perioden 23. september 1999 til 22. juni 2000 havde registreret bl.a. binavnet Plenum Konferencemøbler A/S. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at EFG Bondo A/S med en vedtægtsændring den 2. februar 2015 skiftede navn til EFG A/S og igen den 6. september 2018 skiftede navn til Input interior EFG Denmark A/S, og at Input interior EFG Denmark A/S bl.a. har registreret binavnet ”BONDO KONTORMØBLER A/S”. I klagerens supplerende bemærkninger af 12. februar 2019 er bl.a. anført følgende: "Mange tak for behagelig samtale. Ifølge aftale sender jeg denne mail, hvor jeg venligst skal gøre opmærksom på følgende: ● Vi har fået bekræftelse på, at ejeren af domænenavnet www.plenum.dk har fået en frist til den 10.02.2019, hvor den ansvarlige skulle komme med bemærkning til sagen. Vi har også fået bekræftelse på at den ansvarlige for www.plenum.dk ikke har reageret på jeres henvendelse, hvorfor I venligst bedes tage stilling til om vi får mulighed for at overtage domænenavnet hurtigst muligt. ● NaimiConsult har skiftet navn til plenum pr. 01.02.2019, da der i vores nuværende navn ligger nogle begrænsninger, som er i konflikt med de ambitioner vi har – nemlig at være en vækstvirksomhed indenfor alle vores eksisterende og nye områder. Samtidig har vi ambitionerer om at række langt ud over vores nuværende position. Plenum understøtter alle vores fremtidige mål og vækstplaner. ● Vores markedsføring, herunder publicering af vores nye hjemmeside, udsendelse af vores visitkort samt brochurer er afhængig af dette domænenavn, hvorfor vi håber på at I behandler sagen så hurtigt som muligt. ● Vores deadline for oprettelse af de relevante markedsføringstiltag og strategier er senest udgang af februar 2019. Derfor håber vi, at I har mulighed for at komme med en afgørelse på sagen, hvor vi enten får domænenavnet eller skal gå videre med et andet domænenavn. ● Kort sagt, vi har brug for et hurtigt svar på, om det kan lade sig gøre eller ej.” Ved opslag på domænenavnet ”plenum.dk” den 15. april 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”simonbondo.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopier: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”plenum.dk” i perioden 2003-2005 viderestillede til domænenavnet ”bondo.biz”, som indeholdt en hjemmeside for Bondo Kontormøbler, og at domænenavnet i perioden 2013-2018 viderestillede til ”bondo.eu”, som viderestillede til hjemmesiden på domænenavnet ”efg.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede gik konkurs i 2015, • at klageren har forsøgt at kontakte indklagede, men uden held, • at domænenavnet ”plenum.dk” ikke længere er i brug, • at klageren efter mange år har været igennem en brandingproces, hvilket blandt andet har betydet, at klageren ændrer navn fra NaimiConsult til Plenum, og • at klageren den 1. februar 2019 skiftede navn til Plenum. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”plenum.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have været igennem en brandingproces, og at klageren som følge heraf den 1. februar 2019 ændrede navn til Plenum. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet. ”plenum.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”plenum.dk” består af det almindelige danske ord ”plenum”, som betyder forsamling eller møde, hvor alle er til stede, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”plenum.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere, i perioden 1999-2000, havde registreret binavnet Plenum Konferencemøbler A/S. Klagenævnet kan på baggrund af de arkiverede hjemmesider på Internet Wayback Machine konstatere, at domænenavnet ”plenum.dk” har viderestillet til andre domænenavne knyttet til indklagedes forretningsområde, og at disse hjemmesider tilsyneladende ikke afspejler signalværdien af domænenavnet ”plenum.dk”. Ligeledes kan klagenævnet konstatere, at domænenavnet ”plenum.dk” på nuværende tidspunkt ikke anvendes på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede domænenavnet til brug for sin virksomhed i forbindelse med, at indklagede i 1999-2000 havde registreret binavnet Plenum Konferencemøbler A/S, men at indklagede efter sletning af binavnet Plenum Konferencemøbler A/S ikke har haft intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har væsentlig større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”plenum.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”plenum.dk” skal overføres til klageren, NaimiConsult v/Omar Naimi. Overførslen gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 7Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.