Afgørelse

kontrast.dk

XWARE ApS

MOD

Kontrast

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”kontrast.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet XWARE ApS (CVR-nummer 28679815) med startdato den 8. marts 2005. Selskabets formål er besiddelse af aktier og/eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, handel med og udvikling af edb-løsninger, køb og salg af fast ejendom, at drive investeringsvirksomhed, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet er registreret under branchekode ”620100 Computerprogrammering”. Selskabet har registreret binavnene Kontrast CPH ApS, Contrast CPH ApS, HVISNU ApS, MASTERKEEP ApS og MASTERKEEP.COM ApS. Det er oplyst i klageskriftet, at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”kontrastcph.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”kontrastcph.dk” er registreret den 10. februar 2017, og at registranten er klageren. Ved opslag den 22. april 2019 på ”kontrastcph.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”I forbindelse med en udvidelse af den eksisterende udviklingvirksomhed “xWare ApS”, til også at yde designydelser for vores kunder, besluttes der at “rebrande” med et nyt navn og tilhørende hjemmeside. Den nye udvidelse udmundede i et digital bureau med speciale i at skabe hjemmesider, webshops, grafisk design og branding. Baseret på kernekompetencerne i virksomheden, ønsket om et navn som havde en associationsværdi i branchen, og som samtidig skulle give mening i forhold til vores unique selling proposition, om at skabe produkter som får vores kunder til at skille sig ud, blev navnet “Kontrast” valgt. Det blev i forbindelse hermed erfaret at www.kontrast.dk allerede var optaget, men baseret på research vha. Værktøjet “Internet Archive: Wayback Machine” kunne det konkluderes at der ikke havde været aktivitet siden 17. December 2014 (se bilag 1). Der blev derfor besluttet at opkøbe “www.kontrastcph.dk" d. 10/02/20117 som et midlertidigt kompromis, imens muligheden for overtagelsen af “www.kontrast.dk" blev undersøgt. I forbindelse hermed kontaktes den indklagede d. 10/02/2017 over e-mail omkring muligheden for overtagelse af domænet mod økonomisk kompensation. Der modtages svar herpå d. 20/02/2017, hvor den indklagede erkender inaktiviteten men benævner intentioner om at starte op i løbet af foråret (2017), samt at et evt. salg ville kræve et “større beløb” til indklagede. (se bilag 2). D. 22/02/2017 svarer vi på indklagedes mail, og forhører os omkring hvad et omtrentligt beløb ville være. D. 23/02/2017 modtager vi svar fra indklagede, at beløbet under ingen omstændigheder vil være under 150.000 kroner inkl. moms. Dette baserer indklagede på hans omkostninger. (Se bilag 3) Da vi finder dette beløb helt ude af propertioner, og det samtidig virker som om at domænet beholdes for at lave profit på videresalg, baseret på at der ingen aktivitet har været i årevis, ophører dialogen her. Vi beslutter derfor at fortsætte med Kontrast CPH binavnet, indtil vi kan danne os et overblik om hvorvidt indklagede reelt set har tænkt sig at benytte domænet aktivt. D. 07/01/2019: Efter næsten år siden vores første korrespondance med indklagede, er domænet stadig ikke i aktivt brug (Se bilag for et aktuelt skærmbillede af domænet, fra d. 07/01/2019), og der har på intet tidspunkt været aktivitet på domænet - dermed har domænet ikke været aktivt benyttet i overår. Dette har vi kunne konkludere på baggrund af “Internet Archive: Wayback Machine”, hvor vi har gennemgået hele den givne periode, fra d. 17/12/2014 til d. 07/01/2019 (Se herunder bilag 5, 6, 7,som viser inaktiviteten igennem årene). [...] Vi mener at vi skal have medhold i vores klage, da vi de senesteår aktivt har benyttet os af Kontrastnavnet, skabt genkendelighed på markedet og anskaffet adskillige kunder til dette navn. Ydermere ønsker vi at positionere os selv som en landsdækkende virksomhed og ikke kun identificere os med CPH, da vi allerede på nuværende tidspunkt har en del kunder i bl.a. Jylland. Vi mener samtidig ikke at indklagede har noget intentioner om at benytte domænet aktivt, da der, næsten år efter at indklagede ville igangsætte brugen af domænet, stadig ikke er sket noget, og der på nuværende tidspunkt intet aktivitet har været i over år. Indklagedes argumenter omkring at hans kunder ville have sværere ved at finde ham, og at han vil have store omkostninger i forbindelse med en overlevering, er derfor heller ikke realistiske, baseret på den lange inaktivtet. Det virker derfor som om at indklagede holder på domænet, i håb om at kunne inddrive et stort salgsbeløb, hvilket også stemmer overens med det store minimumssalgsbeløb som blev nævnt af indklagede under de første korrespondancer.” Som bilagog 5-8 har klageren fremlagt en række skærmprint af opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• på domænenavnet “kontrast.dk”. Bilag og er efter det oplyste kopier af e-mails fra februar 2017 fra indklagede til klageren vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”kontrast.dk”. Bilager et skærmprint af et opslag på ”kontrast.dk”. Bilag (litreret af klagenævne• er en udskrift af 7. januar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag på ”kontrast.dk” den 9. januar 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”kontrast.dk” den 19. april 2019 fremkom en tilsvarende hjemmeside. Ved opslag den 19. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”kontrast.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (K1232-DK) ud over det omtvistede domænenavn er anført som registrant af domænenavnet ”kontrastdesign.dk”. Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”kontrastdesign.dk” fremkom en hjemmeside svarende til den, der fremkom ved sekretariatets opslag på ”kontrast.dk”, jf. ovenfor. Ved opslag den 22. april 2019 på ”kontrast.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i alt gange er lagret hjemmesider under domænenavnet i perioden fra den 12. december 1998 frem til den 8. august 2018. Det fremgår heraf bl.a., at domænenavnet fra den 12. december 1998 og frem til 17. maj 2014 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende en design- og kommunikationsvirksomhed, der fremstår som identisk med indklagedes virksomhed, jf. nedenfor. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden, som den er lagret den 17. maj 2014: Herefter fremgår det, at der i perioden fra den 17. december 2014 og frem til den 8. august 2018 er lagret en hjemmeside svarende til den, der fremkom ved sekretariatets opslag den 9. januar 2019, jf. ovenfor. Sekretariatet har ved opslag den 22. april 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at indklagede er en aktiv enkeltmandsvirksomhed, der er registreret under navnet Kontrast Design v/Uffe Rosenfeldt med startdato den 1. oktober 1981. Virksomheden er registreret under branchekode ”741020 Kommunikationsdesign og grafisk design”. Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.d• den 19. april 2019 på ”kontrast” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.320.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte et af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i forbindelse med en udvidelse af sin eksisterende virksomhed har etableret et digitalt bureau med speciale i at skabe hjemmesider, webshops, grafisk design og branding, • at klageren har valgt navnet Kontrast ud fra et ønske om et navn med en associationsværdi i branchen, og som giver mening i forhold til klagerens ”unique selling propostion” om at skabe produkter, som får kunderne til at skille sig ud, • at klageren i forbindelse med valget af navnet Kontrast konstaterede, at domænenavnet ”kontrast.dk” var optaget, men at domænenavnet ikke havde været aktivt siden december 2014, • at klageren på den baggrund valgte at registrere domænenavnet ”kontrastcph.dk” som en midlertidig løsning, mens muligheden for at få overdraget ”kontrast.dk” blev undersøgt, • at klageren har været i dialog med indklagede om muligheden for at få overdraget domænenavnet ”kontrast.dk”, hvor indklagede bl.a. har omtalt sine intentioner om at genoptage brugen af domænenavnet ”kontrast.dk” samt anført, at domænenavnet også er indklagedes virksomhedsnavn, og at indklagede derfor alene vil være interesseret i en eventuel overdragelse af domænenavnet ”kontrast.dk” mod betaling af et beløb på ikke under 150.000 kr. eksklusive moms, • at klageren fandt dette beløb uforholdsmæssigt højt og derfor besluttede at fortsætte med at anvende domænenavnet ”kontrastcph.dk”, indtil klageren har fået et overblik over, om indklagede reelt ønsker at benytte domænenavnet ”kontrast.dk” aktivt, • at indklagede to år efter parterne indledte deres dialog stadig ikke anvender domænenavnet ”kontrast.dk” aktivt, • at klageren gennem de seneste to år har benyttet sig af navnet Kontrast, • at klageren ønsker at positionere sig selv som en landsdækkende virksomhed og ikke kun identificere sig med København, • at indklagede efter klagerens opfattelse ikke har intentioner om at anvende domænenavnet ”kontrast.dk” aktivt, da indklagede endnu ikke har genoptaget aktiviteten under domænenavnet, og domænenavnet ikke har været anvendt til en aktiv hjemmeside i over fire år, • at indklagede lader til at opretholde registreringen af domænenavnet i håb om at kunne opnå en høj salgspris for domænenavnet, og • at domænenavnet ”kontrast.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kontrast.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver et digitalt bureau med speciale i at skabe hjemmesider, webshops, grafisk design og branding, og at klageren i den forbindelse anvender navnet Kontrast. Endvidere fremgår det, at klageren har registreret en række binavne, herunder Kontrast CPH ApS og Contrast CPH ApS. Herudover fremgår det, at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”kontrastcph.dk” i forbindelse med sin virksomhed, men at klageren fremadrettet ønsker at anvende domænenavnet ”kontrast.dk”, herunder for at positionere sig som en landsdækkende virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”kontrast.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”kontrast.dk” består af et almindeligt kendt dansk ord, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, og det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at der på nuværende tidspunkt ikke er en aktiv hjemmeside under domænenavnet ”kontrast.dk”. Sekretariatets undersøgelser viser imidlertid, at domænenavnet ”kontrast.dk” i en periode fra 1998-2014 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende en design- og kommunikationsvirksomhed, der fremstår som identisk med indklagedes virksomhed. Endvidere fremgår det, at indklagede i CVR er registreret som en aktiv enkeltmandsvirksomhed under navnet Kontrast Design v/Uffe Rosenfeldt. Herudover fremgår det af den af klageren fremlagte e-mailkorrespondance, at indklagede i februar 2017 har tilkendegivet en forventning om igen at etablere en aktiv hjemmeside under domænenavnet ”kontrast.dk” i løbet af foråret 2017. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, hvad baggrunden er for, at indklagede fortsat ikke har etableret en aktiv hjemmeside under domænenavnet. Uanset dette finder klagenævnet, at indklagede på baggrund af det anførte må formodes at have en reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”kontrast.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”kontrast.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”kontrast.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnet ”kontrast.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, XWARE ApS, medholdTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.