Afgørelse

sydhavnsklubberne.dk

Sydhavnsklubberne

MOD

Frank Christensen

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet Sydhavnsklubberne (CVR-nummer 39655772) med startdato den 20. juni 2018. Klageren er registreret under branchekode 949900 ”Andre organisationer og foreninger i.a.n”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet er oprettet 7. marts 2013 med Frank Christensen som registrant for Sydhavnsklubberne. Ved etablering af ny hjemmeside nægter Frank Christensen at overgive domænenavnet til Sydhavnsklubberne, som rettelig har oprettet hjemmesiden ”Sydhavnsklubberne.dk”, men med Frank Christensen som underskriver for Sydhavnsklubberne. ... Hjemmesiden ”Sydhavnsklubberne.dk” fungerer både som klubblad og kilde til information såvel for deklubber, som udgør foreningen Sydhavnsklubberne, som for de mange sejlere, som passerer Slusen i Sydhavnen.” Klageren har som bilag fremlagt følgende udaterede udskrift fra domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk”: Ved sekretariatets opslag den 24. januar 2019 og den 8. april 2019 på ”sydhavnsklubberne.dk” fremstod hjemmesiden på samme på. Hjemmesiden fremstår som tilhørende klageren, idet hjemmesiden indeholder undersider med bl.a. klagerens vedtægter, oplysninger om medlemmerne af klagerens bestyrelse og oplysninger om medlemsklubberne. Klageren har som bilag(litreret af sekretariate• fremlagt sine vedtægter, der senest blev revideret den 19. november 2015. Det fremgår af vedtægternes § 2, at klagerens formål er at ”varetage medlemsklubbernes interesser overfor offentlige myndigheder og private aktører, styrke samarbejdet mellem medlemsklubberne” og ”gennem Sluselauget at arbejde for den størst mulige grad af fri gennemsejling gennem Slusen”. Som medlemmer optages ifølge vedtægtens § ”alle sejl-, motorbåds, skibs-, ro- og kajakklubber, samt øvrige interessegrupper”. Ifølge vedtægtens §trådte den nugældende vedtægt i stedet for en tidligere gældende vedtægt af 3. november 2004. Ved opslag den 8. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk” på vegne af klageren den 7. marts 2013, • at det omtvistede domænenavn indeholder klagerens hjemmeside, der bl.a. fungerer som klubblad og dermed en informationskilde for klagerens medlemmer, og • at indklagede har nægtet at overdrage det omtvistede domænenavn til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, Sydhavnsklubberne, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede, Frank Christensen, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk” efter aftale med klageren i forbindelse med, at klageren oprettede en hjemmeside vedrørende sin foreningsvirksomhed. Indklagedes registrering af domænenavnet er således foretaget efter fuldmagt fra klageren. På den baggrund finder klagenævnet, at indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens anmodning om at få overdraget domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk” til sig indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”sydhavnsklubberne.dk” skal overføres til klageren, Sydhavnsklubberne. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.