Afgørelse

david.dk

David Wolffberg

MOD

Indklagede 1 (registranten)

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”david.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Domænet david.dk er registreret med forventning om, at det kan videresælges/udlejes. Registranten EIA352-DK har domæner (vedhæftet: david_dk_domains.tx• med samme forside som david.dk (vedhæftet: david_dk_forside.pn• og en kontaktformular som findes via linket "Forespørg om dette domæne" øverst på siden. Dette giver yderligere udtryk for, at domænet er tiltænkt salg/udlejning og ikke benyttes til andet. Siden har ifølge web.archive.org (vedhæftet: david_dk_wayback.pn• haft denne eller lign. Forsider i næsten et år (det kan være mere, men der er ingen kopier for 2015 og 2016). [...] Mit fornavn er David (vedhæftet: david_dk_identifikation.png). Jeg ønsker at bruge domænet i personligt øjemed til både hosting af personlig hjemmeside samt email. På registrators informationer (hentet fra dkhostmaster.d• ser det ikke ud til, at registrator har nogen forbindelse til navnet David. Desuden ejer denneandre domæner med forskellige navne og samme forside.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren efter det oplyste fremlagt et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk”, hvoraf der fremgår en række såkaldte relaterede links og teksten ”Forespørg om dette domæne”. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende en oversigt over domænenavnene under det danske .dk-internetdomæne, som indklagedeer registrant af. Bilag(litreret af sekretariate• er et foto af et sundhedskort tilhørende klageren. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende et skærmprint af domænenavnet ”david.dk” fra et opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Ved opslag den 11. januar 2019 på ”david.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”david.dk” den 14. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Domænet david.dk er registreret på vegne af David Byrial Hvejsel Stenstrøm (bilag A, David sygesikringskort). David Byrial Hvejsel Stenstrøm er den retmæssige indehaver af domæneregistreringen. David er ansat som udvikler i et andet selskab med samme ejer som Evergreen Internet ApS. Evergreen Internet ApS er af nemheds årsager, der hvor domæner normalt først registreres ifm. samtlige selskabernes aktiviteter og derfor er det også herigennem at david.dk er registreret på vegne af David Byrial Hvejsel Stenstrøm. [...] David Byrial Hvejsel Stenstrøm har en legitim ret til domæneregistreringen david.dk, da dette er hans fornavn. David Byrial Hvejsel Stenstrøm har været først i tid med domæneregistreringen. David har domænet for at kunne anvende det til hhv. email og ifm. hans virke som udvikler, at kunne lægge bl.a. kodeeksempler og open source-bidrag ud på et website på david.dk.” Som bilag A har indklagede fremlagt et foto af et sundhedskort tilhørende indklagede 2, David Byrial Hvejsel Stenstrøm. Ved opslag den 14. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”david.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagedeunder samme bruger-id (EIA352-DK) er anført af yderligeredomænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet. Det drejer sig således om følgende domænenavne: animationer.dk biblioteket.dk btt.dk båd.dk både.dk catgirl.dk chris.dk costa.dk cykelauktion.dk cykelmekaniker.dk dehvidesider.dk dog.dk dør.dk electrum.dk elizabeth.dk eventmanagement.dk eventmanager.dk farvelmor.dk fil.dk fotovogn.dk gogg.dk haiku.dk hjælpeorganisationer.dk hom.dk hotyoga.dk hvidesider.dk ica.dk jordmoder.dk kattemad.dk kkb.dk komplet.dk kursuskatalog.dk kva.dk language.dk liveleak.dk læs.dk mns.dk modeller.dk mp3.dk mugshot.dk mystery.dk nalini.dk namaste.dk navnebog.dk navnebogen.dk netstop.dk offentlige-stillinger.dk pages.dk pattern.dk personregister.dk personsøgning.dk perspektivbredband.dk photobooth.dk pod.dk politiker.dk pomeranian.dk procentregning.dk quotes.dk rafting.dk regnemaskine.dk scam.dk scholar.dk slam.dk slang.dk speedbåd.dk speedtest.dk steppeulv.dk sunhed.dk tabs.dk tamara.dk ted.dk telefonnummer.dk ugehoroskop.dk ugenumre.dk uploads.dk usynlig.dk vits.dk vitser.dk wegner.dk Sekretariatet har ved opslag den 16. april 2019 på tilfældige af indklagede 1’s registrerede domænenavnene, jf. ovenfor, konstateret, at der i ni tilfælde (”costa.dk”, ”cykelauktion.dk”, ”haiku.dk”, ”kattemad.dk”, ”language.dk”, ”navnebog.dk”, ”politiker.dk” og ”ted.dk”) fremkom hjemmesider af samme karakter, som der fremkom ved sekretariatets opslag den 11. januar 2019 på domænenavnet ”david.dk” med en række relaterede links og teksten ”Forespørg om dette domæne”, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. De sidste domænenavn (”båd.dk”) indeholdt en tilsyneladende ufærdig hjemmeside om både. Ved opslag den 16. april 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk har sekretariatet konstateret, at fornavnet David pr. 1. januar 2019 bæres af 8.560 personer. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at efternavnet David pr. 1. januar 2019 bæres af 256 personer. Ved sekretariatets søgning på ”david” den 16. april 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 11.100.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede eller 2. Søgeresultaterne vedrørte i stedet i overvejende grad omtale af Kong David fra de gammeltestamentlige beretninger, C. L. David – Davids Samling samt forskellige personer og selskaber, hvor David indgik i navnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagedehar registreret domænenavnet ”david.dk” i forventning om, at domænenavnet kan videresælges eller udlejes, • at indklagedesåledes har registreretdomænenavne under .dk-internetdomænet med samme hjemmeside som det omtvistede domænenavn, • at der på hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk” bl.a. kan findes en kontaktformular via linket ”Forespørg om dette domæne”, • at dette samlet leder frem til, at domænenavnet ”david.dk” må være tiltænkt videresalg/udlejning med fortjeneste for øje, • at klageren hedder David til fornavn og ønsker at anvende domænenavnet ”david.dk” i personligt øjemed til både en personlig hjemmeside og e-mail, • at det ikke ser ud til, at indklagedehar nogen forbindelse til navnet David, og • at domænenavnet ”david.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”david.dk” er registreret af indklagedepå vegne af indklagede 2, der bærer navnet David Byrial Hvejsel Stenstrøm, • at indklagede således er den retmæssige indehaver af registreringen af domænenavnet ”david.dk”, • at indklagede er ansat som udvikler i selskab med samme ejer som indklagede 2, og domænenavnet er af praktiske årsager registreret af indklagede 1, • at indklagedehar en legitim ret til at fastholde registreringen af domænenavnet ”david.dk”, da det er identisk med hans fornavn, • at indklagedehar været først i tid med hensyn til registreringen af domænenavnet ”david.dk” i forhold til klageren, • at indklagedehar registreret domænenavnet ”david.dk” for at kunne anvende det til henholdsvis e-mail og i forbindelse med hans virke som udvikler, • at indklagede således bl.a. vil kunne lægge kodeeksempler og open source-bidrag ud på hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk”, og • at domænenavnet ”david.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 7

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”david.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren eller de indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da klageren til støtte for sin klage har henvist til bl.a., at han er bærer af fornavnet David, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af navnelovens § 27, der er affattet således: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. I modsætning til et efternavn betegner et fornavn ikke en slægtsmæssig tilknytning til andre, der bærer samme navn. Benyttelsen af fornavne er således som udgangspunkt fri, idet der kun i helt særlige tilfælde kan opnås en eneretsbeskyttelse til et fornavn. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klageren har opnået en eneretsbeskyttelse til navnet David, og klageren har dermed heller ikke opnået nogen beskyttelse efter navnelovens § 27. Klageren har herudover gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor ligeledes anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”david.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har imidlertid ikke dokumenteret, at de indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”david.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at de indklagede udbyder – eller har udbudt – det omtvistede domænenavn til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at de indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder bl.a. også selve den omstændighed, at hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse har indeholdt et link med teksten ”Forespørg om dette domæne”. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at de indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”david.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”david.dk” til en personlig hjemmeside samt i forbindelse med e-mailkommunikation. Som bærer af fornavnet David må klageren anses for at have en naturlig interesse heri. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagedehar over for klagenævnet oplyst, at domænenavnet ”david.dk” er registreret på vegne af indklagede 2, som (også) bærer fornavnet David, og som er ansat som udvikler i et andet selskab med samme ejer som indklagede 1. Endvidere har indklagedeoplyst, at indklagedehar til hensigt at anvende det omtvistede domænenavn i forbindelse med e-mailkommunikation og som led i sit virke som udvikler, idet der bl.a. vil kunne lægges kodeeksempler og open source-bidrag på hjemmesiden under domænenavnet. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagede 1’s oplysninger om, at domænenavnet er registreret på vegne af indklagede 2, og det er dokumenteret under sagen, at indklagedebærer fornavnet David (jf. således bilag A). Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”david.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse ikke blev anvendt i forbindelse med en hjemmeside, som afspejlede domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder det på den baggrund påfaldende, at indklagedeførst nu efter klagens indgivelse har taget initiativ til at påbegynde etableringen af en egentlig hjemmeside. Nævnet finder dog efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet, herunder i betragtning af, at indklagedebærer fornavnet David. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”david.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”david.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”david.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, David Wolffberg, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.