Afgørelse

sejler.dk

Sejler.dk v/Nikolaj Skjellerup

MOD

Carsten Moeslund-Hansen

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”sejler.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed stiftet den 1. april 2006 under navnet ”Service- og Rengøring v/Nikolaj Skjellerup”, og at klageren i perioden fra den 27. oktober 2015 til den 9. december 2018 havde navnet ”Yachtbroker Midtjylland”, jf. bilag 1,og B. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Firmaet Sejler er en sejlerskole der tilbyder forskellige former for kurser inden for sejlads. Vores base er på Marselisborg havn, hvor vi også driver firmaet Yachtbroker hvilket er Nordens største bådmægler kæde. Vi tilbyder nye sejler kurser og certifikater inden for sejlads i alle typer både. Det er en vigtig del af vores markedsføring at få domæne navnet sejler.dk til at markedsfører vore sejlerskole. Jeg har løbende været inde for at se om domænenavnet var ledigt Hjemmesiden Sejler.dk har aldrig været anvendt siden det blev registret dennov 1998. til andet end et web hotel for domænet. Jeg har flere gange forsøgt at få kontakt til Indklagede Carsten Moeslund-Hansen BRUGSPLIGT Indklagede overtræder paragraf 14, stk. 1, om brugspligt, da det ikke fremgår at domænet bliver benyttet aktivt og domænet har aldrig blevet brugt. Dette kan dokumenteres via dette link https://web.archive.org/web/*/sejler.d ... KONKLUSION Da der aldrig har eksisteret nogen aktiv hjemmeside bag domænet Sejler.dk under den nuværende ejer (siden 1998). Anmoder jeg hermed venligst om at få overdraget domænet med henblik på at benytte det i erhvervs regi forbindelse med sejlseskolen sejler.dk CVR nr. 29430039.” Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”sejler.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 9. august 2018 ikke var arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”sejler.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er en aktiv sejler familie der tilbringer det meste af vores fritid med Sejlads og aktiviteter på vandet. Vi benytter sejler.dk til e-mail domain og er meget glade for det. Vi har længe haft planer om et sejler site på sejler.dk og er påbegyndt udvikling af dette. Der er nu HTML indhold på sejler.dk og hjemmesiden er aktiv. (se bilag). ... - Vi benytter domain sejler.dk aktivt som e-mail domain til familien og sejlerkammerater. - Vi er påbegyndt udvikling af sejler site og hjemmesiden er nu aktiv for brugere. - Sejler.dk har aldrig været udbudt til salg og jeg har blotdomæner registreret hos DK- Hostmaster. - Der er tale om et generisk navn ”sejler” der relaterer til en person der dyrker sejlsport og jeg mener vi klart opfylder den beskrivelse. - Jeg har aldrig hørt fra klageren. Jeg findes med navn, adresse og telefonnummer på nettet. Ved en alm. google søgning efter mit efternavn ligger det øverst i søgning. - Klager har d. 09.12.2018 dvs.dage før klagen modtages af mig ændret firmanavn i CVR register fra ”Yachtbroker Midtjylland” til ”Sejler.dk”. Klager har tydeligvis rettet CVR registrering for at styrke sin egen sag (se bilag). Klager har i mine øjne ikke noget legitimt forhold til ”sejler.dk”.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”At “nuværende ejer" er påbegyndt udvikling af sejler site og hjemmeside. Er først sket efter vi har kontaktet klagernævnet. Der er blevet oprettet en wordpress ligende side, hvor han selv laver kommentar, dette er ikke retsvisende. Selve sejler.dk har ikke været i brug siden 18. november 1998, hvilket vi har dokumenteret via skærmprint af wayback machine. Link: Bevis på at det aldrig har været brugt. https://web.archive.org/web/*/sejler.dk Det er overår hvor det ikke har været aktivt. Indklagede har ret i at han ikke har udbudt domænenavnet sejler.dk til salg. Da vi gentagende gange ikke har kunne få telefonisk kontakt med den indklagede, i håbet om en løsning. Så vi ikke anden mulighed end at kontakte klagenævnet. Vi er villigt til at betal for alle omkostninger “nuværende ejer" har haft i alle år for hostning mv, selvfølgelige indenfor rimelighedens grænser. Vi mener at vi har et legitimt forhold til sejler.dk grundet følgende: 1. Domænenavnet har ikke være brugt / aktiv 2. Under firmaet Sejler.dk / Yachtbroker Midtjylland som er et bådmægler, har vi flere sejlerskoler. Aarhus speedbådsskole og Københavns speedbådsskole, vores sejlerskoler har vi haft i år. Vi har de sidste to år udvidet vores kurser med sejlads og handling kursus i fods sejlbåd, Duelighedscertifikat, Yachtskipper, og mange flere kurser i sejlads. Grunden til navne ændring er at vi laver alt inden for sejlads, med over 3000 kursister årligt. Vi gerne vil ligge alle sejlerskolerne under det samme domæne navn ”sejler.dk” Og da sejler.dk er ikke blevet brugt i overår ændrede vi vores cvr. register navn til sejler.dk. I troen om at et ikke aktivt domæne i så mange år ikke vil være noget problem at få overført. 3. Indklagede påstår at familien bruger sejler.dk som e-mail domain, dette kan vi ikke bekræfte eller afkræfte, da vi har ikke kunne finde noget mail adr. til indklagede på nogle sociale platforme. På vedhæftet links kan i se mere om hvem og hvad vi laver: https://kbhbaadskole.dk bilag https://aarhusbaadskole.dk bilag http://www.yachtbroker.dk bilag 8” Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Københavns Speedbådsskole”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Aarhus Speedbådsskole”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”YachtBroker”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Vi er i gang med udvikling af nyt site på sejler.dk henvendt til sejlere, det har altid været planen at udvikle sitet. Vi har allerede brugt mange timer på det. Klagers personlige mening om indhold og valg af udviklingsværktøj er urelevant. Jeg kan oplyse vi benytter det mest anvendte udviklingsværktøj på Internettet. ... Klager har ikke noget tilhørsforhold til sejler.dk. ... Sejler.dk indeholder det almindelige danske ord sejler. Rigtig mange aktive sejlere, klubber m.m har naturlig interesse i at råde over domænenavnet.” Ved opslag den 12. december 2018 har konstateret, at der ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”sejler.dk”, jf. bilag 2. Ved fornyet opslag den 13. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag A: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en sejlerskole, der tilbyder forskellige former for kurser inden for sejlads, • at det er en vigtig del af klagerens markedsføring at kunne gøre brug af domænenavnet ”sejler.dk” til at markedsføre klagerens sejlerskole, • at domænenavnet ”sejler.dk” siden dets registrering i 1998 aldrig har været anvendt, • at indklagede ved opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”sejler.dk” overtræder § 14, stk. 1, i domæneloven, • at indklagede først er påbegyndt udarbejdelse af en hjemmeside på domænenavnet ”sejler.dk” efter indbringelse af klagen i denne sag, og • at klageren ændrede navn, fordi klageren har flere forskellige sejlerskoler og gerne vil have alle sejlerskolerne samlet under det fælles domænenavn ”sejler.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede tilhører en aktiv sejlerfamilie, der tilbringer det meste af fritiden med sejlads og aktiviteter på vandet, • at indklagede benytter domænenavnet ”sejler.dk” til e-mailadresser for indklagedes familiemedlemmer og venner, • at indklagede og indklagedes familie længe har haft planer om en hjemmeside på domænenavnet ”sejler.dk” og har påbegyndt udviklingen af en hjemmeside, • at domænenavnet ”sejler.dk” aldrig har været udbudt til salg, • at domænenavnet ”sejler.dk” indeholder det generiske navn ”sejler”, der relaterer sig til en person, der dyrker sejlsport, • at klageren den 9. december 2018, tre dage inden klagen modtages af indklagede, ændrede navn fra ”Yachtbroker Midtjylland” til ”Sejler.dk”, og at denne ændring er sket for at styrke klagerens stilling i denne sag, og • at klager ikke har noget tilhørsforhold til domænenavnet ”sejler.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede har oplyst, at domænenavnet ”sejler.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”sejler.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har virksomhedsnavnet ”Sejler.dk”. Klagenævnet finder det dog påfaldende, at klager skiftede navn fra ”Yachtbroker Midtjylland” til ”Sejler.dk” dagen inden indgivelse af klagen i denne sag. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren driver flere sejlerskoler, der tilbyder forskellige former for kurser inden for sejlads, og at klageren ønsker at markedsføre disse sejlerskoler på det fælles domænenavn ”sejler.dk”. Da en sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet ”sejler.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”sejler.dk” består af et almindeligt dansk ord, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er påbegyndt udarbejdelse af en hjemmeside vedrørende sejlads, som på selve hjemmesiden beskrives som et ”forum for sejlere”. En sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede benytter domænenavnet ”sejler.dk” til e-mailadresser for indklagedes familiemedlemmer og venner. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”sejler.dk”. Det forhold, at domænenavnet ikke tidligere har været anvendt til en hjemmeside, kan ikke føre til andet resultat. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forhold ikke er en overtrædelse af §i domæneloven. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”sejler.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Sejler.dk v/Nikolaj Skjellerup, medhold. 8Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.