Afgørelse

thagaard.dk

Thagaard IVS

MOD

Finn Thagaard Bøgild

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”thagaard.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

”Af bilag 1-10 fremgår, at domænet Thagaard.dk ikke er anvendt. Følgende tekst har fremgået siden 2001 på hjemmesiden: ”Siden er under genopbygning, så kom igen senere.” Af bilagses én afhenvendelser til nuværende domæneejer fra perioden 2017-2018. ... Det skader på nuværende tidspunkt vores virksomhed at der bruges vores navn og vi kæmper dagligt med både henvisning til hjemmeside og email hvor der oftest sendes forkert og privat information til emails på Thagaard.dk. Vi har i Januar 2017 henvendt os til nuværende domæneejer pr. post og igen i December/Januar 2017/2018 henvendt os pr. Facebook (Se bilag 11). Herudover har vi gentagende gange i perioden henvendt os pr. mail for at finde en venlig overgang af domænenavnet til os. Der har dog ikke været noget ønske om dialog og/eller disse er ikke domænets nuværende registrant bekendt. Det er vores overbevisning at domænet burde tilfalde Thagaard Konsulenthus pga. års inaktivitet hvor man må konkludere at domænet ikke har været benytte. Finn Thagaard Bøgild var uden tvivl først i tid – men grundet inaktivitet må domænet anses som værende ubrugt og/eller en gammel placeholder for ukendte visioner. Vi har i både mail og brev tilbudt at varetage evt. email-hosting til Finn og hvem end der på nuværende tidspunkt er registreret under domænet Thagaard.dk sådan at evt. tab af email samtaler minimeres og udgiften varetages af Thagaard Konsulenthus fremadrettet. Thagaard Konsulenthus / Thagaard IVS har siden 2011 fungeret som dansk rådgivningsvirksomhed med et stærkt online brand inden for web-udvikling og som senior projektleder på de største IT Projekter i Danmark inden for offentlig IT-leverance” Som bilag 1-5 har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der den 25. september 2001, 22. november 2002, 27. december 2003, 16. december 2004, 8. november 2005 ogaugust 2009 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”thagaard.dk”: Bilag 6-10 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der den 17. december 2013, 18. december 2014, 8. maj 2015, 5. november 2016 og 29. august 2018 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”thagaard.dk”: Bilag er kopi af en personlig besked på Facebook/Messenger af 15. februar til Finn Thagaard Bøgild vedrørende domænenavnet ”thagaard.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Patrick Ulsted Thagaard. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domæne navnet har til dato været brugt i privat sammenhæng, som en familie hjemmeside. Der har været forskelligt indhold på siden – men den har altid været tilgængelig. Jeg købte navnet i 2000, da det er et familienavn, som jeg gerne ville have mulighed for at etablere en hjemmeside til, og om nødvendigt senere etablere en eventuel firma hjemmeside på, hvis jeg på sigt skulle ønske at etablere et firma. I dag benyttes thagaard.dk også som vej ind til nogle tjenester jeg hoster hos mig selv, i privat øjemed. Jeg har ingen relationer til indklager – ud over at vi sikkert et sted er i familie. Jeg har ikke – så vidt jeg kan huske – nogensinde modtaget e-mail eller brev fra indklager – og den messenger besked indklager har vedhæftet i sin dokumentation, må jeg indrømme ikke har fanget min opmærksomhed. Jeg har normalt kun kontakt på messenger, med de kontakter jeg selv har på facebook. Der ud over, så er der jo på CVR registeret registreret adskillige firmaer hvor thagaard indgår i navnet, så jeg kan ikke se at Thagaard IVS skulle have specielt ret til domænet. Se bilag B Indklager kunne jo registrere thagaardIVS.dk. ... Jeg har familienavnet thagaard – og vedlægger navneattest.” Som bilag A har indklagede fremlagt fødsels- og navneattest for Finn Thagaard Jensen. Bilag B er skærmprint fra Det Centrale Virksomhedsregister med søgeresultaterne ved en søgning på ”thaagaard”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Efter vores opfattelse samt dokumenteret i bilag til af 11. december 2018, er Thagaard.dk ikke benyttet efter almindelig god domænenavnsskik, da siden er inaktiv, uden indhold og har ikke i perioden 2001 – 2018 været brugt af nuværende registrant. Der er os bekendt at der efter forkyndelse omkring interessen i domænet Thagaard.dk, nu er lavet ændringer på domænet hvor nuværende registrant udelukkende benytter Thagaard.dk som linkbuilding til andre hjemmesider og efter år uden indhold er det stadig vores holdning at gældende almindeligt brug af domænet Thagaard.dk ikke er oprethold og bør overdrages til Thagaard IVS som nævnt i tidligere klageskrift. Det er herudover imod god dansk domæneskik at købe og blokere domæner, både privat eller erhverv, med henblik på at etablere virksomhed – hvorfor denne klage samt tidligere henvendelser er afgivet. Vi henviser her til perioden 2001-2018 hvor siden ikke har været brugt hverken privat eller erhvervsmæssigt (bilagtilaf 11. december 2018). Det er vores opfattelse at domænet bør overdrages grundet års inaktivitet samt at de nuværende ændringer af siden til en linkbuilding-side udelukkende er lavet med henblik på yderligere at blokere domænet til ”senere etablere en eventuel firma hjemmeside” som skrevet i registrantens svarskrift af 3. januar 2019.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg kan ikke vedgå at domænet thagaard.dk har været ubenyttet. Det være sig at indholdet af http siden ikke altid har været lige informativt, men har god været opsat. Min tidligere hjemmeside på adressen, blev af min tidligere internetudbyder taget ned uden varsel, da de lukkede, og en ny tager lang tid at opbygge ordentligt, og der har været andet der har haft højere prioritet. Indholdet på siden har dog på ingen måde kunnet foranledige nogen til at tro at det var en hjemmeside for indklagers firma. Thagaard.dk bruger jeg som nævnt også på andre porte, til at tilgå services jeg hoster for mig selv. Så domænet er i brug og anvendes. Ser man på regnskaberne for indklagers firma, så kan man forledes til at tro at der ikke meget længere vil eksistere et Thagaard IVS, og at det bare er brugt som en undskyldning for at kunne overtage det domænenavn jeg rettelig har købt og betalt for gennem mange år.” Ved opslag på domænenavnet ”thagaard.dk” har sekretariatet den 11. december 2018 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 9. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden 2011 har fungeret som rådgivningsvirksomhed med et stærkt onlinebrand for webudvikling, og at klageren har været seniorprojektleder på de største IT-projekter i Danmark inden for offentlig IT-leverance, • at domænenavnet ”thagaard.dk” ikke bliver anvendt, • at domænenavnet ”thagaard.dk” ikke har været anvendtår, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”thagaard.dk” skader klagerens virksomhed, • at der ofte ved en fejl sendes e-mails til adresser på domænenavnet ”thagaard.dk”, som var tiltænkt klageren, • at klageren flere gange har tilbudt indklagede at hoste indklagedes og andres e-mailadresser ved klagerens overtagelse af domænenavnet ”thagaard.dk”, • at først efter at klageren har gjort opmærksom på sin interesse i domænenavnet ”thagaard.dk”, har indklagede lavet ændringer på domænenavnet, og • at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”thagaard.dk” har været brugt i privat sammenhæng til en familiehjemmeside, • at indklagedes tidligere hjemmeside på domænenavnet ”thagaard.dk” af indklagedes tidligere internetudbyder blev taget ned uden varsel, da de lukkede, • at domænenavnet ”thagaard.dk” på ingen måde har kunnet give anledning til forveksling mellem klageren og indklagede, • at domænenavnet ”thagaard.dk” svarer til indklagedes familienavn, • at indklagede i dag også benytter domænenavnet ”thagaard.dk” som vej til nogle tjenester, som indklagede hoster i privat øjemed, • at klageren ikke har en særlig ret til domænenavnet ”thagaard.dk”, og • at klageren kunne registrere domænenavnet ”thagaardivs.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede har oplyst, at domænenavnet ”thagaard.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”thaagaard.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Navnet ”Thagaard” svarer til klagerens virksomhedsnavn, og klageren har oplyst at have drevet rådgivningsvirksomhed vedrørende webudvikling siden 2011. Klageren har endvidere oplyst, at indklagedes registrering af domænenavnet ”thagaard.dk” skader klagerens virksomhed, og at der ofte ved en fejl sendes e-mails til adresser på domænenavnet ”thagaard.dk”, som var tiltænkt klageren. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet ”thagaard.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger at domænenavnet ”thagaard.dk” svarer til indklagedes mellemnavn. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”thagaard.dk” har været brugt i privat sammenhæng til en familiehjemmeside, og at indklagede endvidere benytter domænenavnet ”thagaard.dk” til nogle tjenester, som indklagede hoster i privat øjemed. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”thagaard.dk”. Det forhold, at domænenavnet ikke tidligere har været anvendt til en offentlig tilgængelig hjemmeside med reelt indhold, kan ikke føre til andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”thagaard.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Thagaard IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.