Afgørelse

sea-doo.dk

Jet-Trade Powersport ApS

MOD

Sea-doo Klubben

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”sea-doo.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Lars Hallandsen Dahl tilpligtes at overdrage domænenavnet "Sea-Doo.dk" til Jet-Trade Powersport Aps. Steen Pedersen startede i 1982 som enkeltmandsvirksomhed, senere i 2003 blev virksomheden omregistreret til et anpartsselskab. Siden 1984 har Jet-Trade (senere kaldet Jet-Trade Powersport Aps, samme CVR numme• handlet med vandscootere af mærkerne Kawasaki, Yamaha og Sea-Doo samt tilbehør hertil. I 2000 blev Jet-Trade autoriseret Sea-Doo forhandler og i 2006 distributør for Sea-Doo samt Can-Am. (vandscooter og ATV). Domænenavnet "Sea-Doo.dk" har erhversmæssig betydning for Jet-Trade Powersport, da vi sælger Sea-Doo. Jet-Trade Powersport råder i dag over domænet seadoo.dk. Jet-Trade er Danmarks største forhandler af Sea-Doo. - I marts 2013 taler Lars og jeg sammen i tlf. hvor vi aftaler, han overdrager domænet til Jet- trade Aps. Se mail af 07.03.2013 bilag - D. 30/04-13 er det stadig ikke overdraget, men der linkes nu direkte til jettrade's hjemmeside. - D. 24/07-15 spørger jeg igen pr mail, hvorvidt Lars vil overdrage domænet www.sea- doo.dk. Bilag 2. - I 2016 er der nu lavet en hjemmeside på domænet. Der er dog ingen funktioner på siden. Det er der stadig ikke d.d. Mine gentagne forespørgler giver ingen respons fra Lars. Jeg har vedhæftet uddrag af distributør kontrakt imellem BRP og Jet-Trade Powersport, hvor "Sea-Doo" er nævnt, som et af BRPs Trademarks. Dette varemærke må kun bruges af autoriserede distributører og forhandlere. Bilag 3,4,5. ... Jeg mener, der ligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stkom overtrædelse af god domænenavnsskik. Domænet bliver ikke brugt til noget, da hjemmesiden ingen funktioner har. Varemærket "Sea-Doo" tilhører Jet-Trade Powersport's leverandør "BRP" og Jet-Trade Powersport har solgt dette varemærke på det danske marked i mange år. Sea-doo.dk bør overdrages til Jet-Trade Powersport Aps.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af e-mail af 7. marts 2013 fra klageren til e-mailadressen ”lars@dahl.dk”, hvori bl.a. er anført følgende: ”Hej Lars, Jeg takker for behagelig samtale og sender hermed information til overdragelse af domænet sea-doo.dk” Bilager kopi af e-mail af 24. juli 2015 fra klageren til e-mailadressen ”lars@dahl.dk”, hvori bl.a. er anført følgende: ”Hej Lars Vi har talt/skrevet sammen flere gange tidligere vedr. domænet Sea-Doo.dk. Jeg er i gang med en klage til google vedr. Trademarks og har i den forbindelse brug for at vide, hvorvidt du vil overdrage sea-doo.dk til os?” Bilag 3-5 er kopi af dele af en forhandleraftale af 1. februar 2018 mellem klageren og Bombardie Recreational Products (BRP European Distribution S.A.), hvoraf bl.a. fremgår, at BRP producerer og distribuerer produkter bl.a. med varemærket SEA-DOO, og at BRP giver forhandleren en ikke- eksklusiv ret til at bruge BRP’s varemærker. Det fremgår endvidere, at forhandleren ikke må registrere domænenavne, der indeholder BRP’s varemærker, medmindre der på forhånd er givet specifik skriftlig tilladelse hertil. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret som en frivillig forening med startdato den 18. januar 2012 med navnet ”Sindal Privat Børnehave Myretuen”. Den 11. juni 2015 ændrede indklagede navn til ”Sea-Doo Klubben”, og i perioden 27. juni 2017 til den 31. maj 2018 havde indklagede navnet ”Klubben”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er en forening, af vandscooter sejlere, der har det tilfælles at vi sejler sea doo vandscotere, foreningen er startet i 1999, og med internettets udvikling registrerede vi domainenavnet sea-doo.dk i foråret 2004 hjemmesiden har været i brug siden ligesom at foreningens medlemmer har en mailadresse xxx@sea-doo.dk, hjemmesiden er iøjeblikket under nyudvikling, vi ved ikke lige hvornår den er færdig da det er folk fra klubben der laver det på frivillig basis. vi er tidligere blevet kontaktet af klager samt af andre forhandlere der forhandler sea-doo vandscotere som ønskede at købe domainet, men det har vi afslået da det passer til vores forenings navn, vi kan ikke se at klager skulle have krav på domainet, de er også selv ejer af domainet seadoo.dk, som ikke der i brug, som kun omstiller til jettrade.dk. jettrade har jo ikke monopol på at sælge sea-doo, der er indtil flere forhandlere i danmark som også sælger sea- doo og reservedele hertil, jettrade har ydermere ikke engang sikret sig navnet hos erhvervs og selskabsstyrelsen som evt. binavn. ... Vi er ikke forhandler ell lign, vi bruger kun navnet foreningsmessigt, vi har ingen kommericiel brug af navnet, vi har været ejere af navnet iår uden nogen tidligere har ydret sig om at dette skulle være forkert.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Nedenfor er gennemgang af sea-doo.dk via hjemmesiden wayback machine, billeddokumentation findes i bilag. Sea-doo.dk registreres 12. august 2004. Domænenavnet er på daværende tidspunkt ikke aktiv. Den 27. september 2004 ændres teksten på domænet til: ”sea-doo.dk is hosted by Lars Dahl og Henrik Petersen. Køb og salg af sea-doo jetbåde” 18. juni 2013 redirectes sea-doo.dk til vores hjemmeside www.jettradepowersport.dk. Det samme fortsætter i 2014. Formoder dette sker, fordi jeg har været i kontakt med Lars Dahl i 2013 vedr. overdragelse. I januar 2016 oprettes en hjemmeside, som nu refererer til et solcenter. I marts 2016 ændres domænet til det nuværende, som er en ”hjemmeside” uden funktioner. Ligeledes er der ikke mulighed for at kontakte foreningen via hjemmesiden her år og måneder efter ”hjemmesiden” er oprettet. Der er ikke tilknyttet en facebookside til foreningen, som der antydes til på sea-doo.dk Indklagedes påstand om monopol på, at sælge sea-doo er ikke relevant. Jet-Trade Powersport Aps er importør af Sea-Doo i Danmark og har flere forhandlere rundt i landet. Det der gør sig gældende er, at Sea-Doo er et beskyttet varemærke, som Jet-trade Powersport Aps har rettighederne over ifølge kontrakt med producenten (BRP). Se bilag 3,og 5. Jeg fastholder min påstand om overdragelse af sea-doo.dk til Jet-Trade Powersport Aps.” Bilag er skærmprint med gengivelse af de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”sea-doo.dk” henholdsvis den 12. august 2004, 27. september 2014, 10. januar 2016, 9. marts 2016, 26. juni 2017, 18. november 2018 - samt den hjemmeside, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”jettradepowersport.com” denmaj. 2013. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Der er på intet tidspunkt aftalt noget om domaine overdragelse med denne Diana Wiliams, Vi bruger domainet i klubregi, ikke kommercielt, det er hovedsaligt emaladresser vi bruger for nuværende. Vi har vores klubnavn registreret i erhvervs og selskabsstyrelsens som seadoo klubben Jettrade ved Diana Wiliams hedder intet med navnet, hun forhandler bare vandscootere med dette navn, som så mange andre også gør i danmark” Ved opslag den 27. april 2019 på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”seadoo.dk” blev viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”jettrade.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 9. marts 2016, 10. oktober 2016, 26. juni 2017, 26. september 2017, 29. marts 2018 og 18. november 2018 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”sea-doo.dk”, jf. bilag 7: Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”sea-doo.dk” den 12. december 2018 fremkom en tilsvarende hjemmeside. Ved fornyet opslag den 27. april 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”nemmehjemmmesider.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag i EUIPOs database eSearch har sekretariatet konstateret, at Bombardie Recreational Products den 23. august 2005 fik registreret ordmærket SEA-DOO for bl.a. ”køretøjer og fartøjer til fritidsbrug, herunder; vandfartøjer”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden 1984 har handlet med vandscootere af mærkerne Kawasaki, Yamaha og Sea- Doo samt tilbehør hertil, • at klageren i 2000 blev autoriseret Sea-Doo-forhandler, • at klageren er registrant af domænenavnet ”seadoo.dk” og er Danmarks største forhandler af Sea-Doo-produkter, • at varemærket SEA-DOO indehaves af klagerens leverandør "BRP", og at klageren har anvendt dette varemærke på det danske marked i mange år, • at klageren i 2013 aftalte med indklagede, at indklagede skulle overdrage domænenavnet ”sea- doo.dk” til klageren, men at dette ikke skete, • at domænenavnet ”sea-doo.dk” ikke bliver brugt til noget, og • at indklagede har handlet i strid domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er en forening af personer, som sejler på vandscootere af mærket SEA DOO, • at domænenavnet ”sea-doo.dk” siden dets registrering i 2004 har været i brug, • at indklagedes medlemmer har e-mailadresse på domænenavnet ”sea-doo.dk”, • at der for øjeblikket er ved at blive udviklet en hjemmeside til domænenavnet ”sea-doo.dk”, • at indklagede tidligere har afslået at overdrage domænenavnet ”sea-doo.dk” til andre forhandlere, der forhandler SEA-DOO vandscootere, da domænenavnet passer til indklagedes navn, og • at klageren ikke har eneret til at sælge SEA-DOO-produkter, og at der er flere andre forhandlere i Danmark, som også sælger SEA-DOO-produkter.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede har oplyst, at domænenavnet ”sea-doo.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”sea- doo.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren siden 1984 har handlet med vandscootere bl.a. af mærket Sea-Doo samt tilbehør hertil, at klageren i 2000 blev autoriseret Sea-Doo-forhandler, og at klageren er Danmarks største forhandler af Sea-Doo-produkter. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren er registrant af domænenavnet ”seadoo.dk”, som viderestiller til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”jettrade.dk”, hvorfra klageren bl.a. udbyder Sea-Doo-produkter. På den anførte baggrund finder klagenævnet ikke at kunne udelukke, at klageren har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”sea-doo.dk”. Det bemærkes i den forbindelse, at klageren ikke har dokumenteret at være eneberettiget til at anvende Bombardie Recreational Products’ varemærkeret til ordmærket SEA-DOO i Danmark eller at være bemyndiget til at håndhæve denne varemærkeret i Danmark. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som en frivillig forening, og indklagede har oplyst at være en forening af personer, som sejler på vandscootere af mærket SEA DOO. Det fremgår af sagens oplysninger, at der i perioden 2016-2018 har været arkiveret en hjemmeside på domænenavnet ”sea-doo.dk”, der bl.a. indeholder teksten ”Velkommen til Sea-Doo klubben”. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet ”sea-doo.dk” siden dets registrering i 2004 har været i brug til e-mailadresser til indklagedes medlemmer, og at indklagede for øjeblikket er ved at udvikle en hjemmeside til domænenavnet ”sea-doo.dk”. Som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, har klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den tidligere og planlagte brug af domænenavnet ”sea-doo.dk” og finder derfor ikke at kunne udelukke, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”sea- doo.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”sea- doo.dk” overstiger indklagedes. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”sea-doo.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”sea-doo.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Jet-Trade Powersport ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.