Afgørelse

vækstfonden.dk

Vækstfonden

MOD

W 5 Holding ApS

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”vækstfonden.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en selvstændig offentlig virksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 5, er registreret under navnet Vækstfonden (CVR-nummer 16294675) med startdato den 1. juli 1992. Klageren er registreret under branchekode 643040 ”Ventureselskaber og kapitalfonde”, og det fremgår, at klagerens formål er at fremme vækst og fornyelse i dansk erhvervsliv med henblik på at skabe størst muligt samfundsmæssigt afkast. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra CVR (cvr.dk), er registreret under navnet W Holding ApS (CVR-nummer 33589824) med startdato den 1. april 2011. Klageren er registreret under branchekode 643040 ”Ventureselskaber og kapitalfonde”, og det fremgår, at klagerens formål er holdingvirksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vækstfonden har i forbindelse med en relancering og opdatering af sin hjemmeside konstateret, at selskabet WHolding ApS har registreret domænenavnet ”vækstfonden.dk”. ... Domænenavnet ”vækstfonden.dk” er identisk med Vækstfondens firmanavn. Vækstfonden har til formål at fremme vækst og fornyelse i dansk erhvervsliv med henblik på at skabe størst muligt samfundsmæssigt afkast. Dette har Vækstfonden gjort under navnet ”Vækstfonden” siden 1992. Den manglende adgang til at anvende domænenavnet ”vækstfonden.dk” indebærer en ikke uvæsentlig hindring i Vækstfondens interessenters adgang til relevante oplysninger om Vækstfonden. Med henblik på at få overdraget domænenavnet tog Vækstfonden derfor, d. 19. november 2018, kontakt til WHolding ApS ved fremsendelse af anbefalet brev. ... WHoling ApS meddelte efterfølgende Vækstfonden telefonisk, at domænenavnet ikke vil blive overdraget til Vækstfonden, med mindre Vækstfonden betaler minimum DKK 5.000,00. I et forsøg på at indgå en forligsmæssig løsning tilbød Vækstfonden, ved mail af 23. november 2018, at betale de udgifter, som WHolding ApS har afholdt – og som Vækstfonden ellers selv skulle have afholdt – for brugsretten til domænet; DKK 700,00. ... Dette tilbud er telefonisk blevet afslået af WHolding ApS. WHolding ApS er holdingselskab for en række selskaber, der overordnet set efter deres formålsbeskrivelser beskæftiger sig med IT-udvikling, kosmetik og medifarmaka. ... Ingen af disse selskabers navne eller formål relaterer sig til domænenavnet ”vækstfonden.dk”. W Holding ApS er registrant for en lang række generiske domænenavne, hvoraf dem Vækstfonden stikprøvevist har slået op ikke er i brug. Dette gælder også for ”vækstfonden.dk”. ... W Holding ApS’ registrering af domænenavnet er i strid med generalklausulen i lov om internetdomæner § 25, stk. 1, idet Vækstfonden, ud fra en afvejning af parternes interesse i domænenavnet, har den største interesse. WHolding ApS’ registrering af domænenavnet har endvidere karakter af ’warehousing’, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 2, da 1) domænenavnet ikke er taget i brug af WHolding og 2) WHolding kræver penge af Vækstfonden for overførsel af domænenavnet.” Klageren har som bilag fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at indklagede er registrant af domænenavnet ”vækstfonden.dk”. Udskriftet viser endvidere, at indklagede er registrant af yderligeredomænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag på deførst domænenavne konstateret, at der på ingen af disse findes en hjemmeside. Som bilaghar klageren fremlagt et brev af 13. november 2018, hvori klageren oplyser indklagede om, at indklagede – efter klagerens opfattelse – ved sin registrering af domænenavnet ”vækstfonden.dk” overtræder domænelovens §og markedsføringslovens § 3, og at klageren var indstillet på at finde en forligsmæssig løsning vedrørende denne krænkelse, hvis indklagede inden dage overdrog domænenavnet til klageren. Som bilag har klageren fremlagt en mail af 23. november 2018, hvori klageren tilbød at betale indklagede 700 kr. mod overdragelse af domænenavnet, idet dette beløb – efter klagerens opfattelse – svarede til de udgifter, som indklagede siden registreringen i 2005 måtte antages at have haft til opretholdelse af registreringen. Som bilaghar klageren fremlagt udskrifter fra CVR vedrørende selskaberne SEO-1 ApS (CVR- nummer 33597568), Invertus ApS (CVR-nummer 31945372), OQ ApS (CVR-nummer 36554436) og Trading The Web ApS (CVR.-nummer 11764401), der er datterselskaber af indklagede. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Wønsker på ingen måde at stå i vejen for en overdragelse som Julie også er blevet informeret om gentagne gange pr. telefon. Whar gentagne gange tilbudt Vækstfondens direktør at overdrage domænet gratis, men er hver gang blevet informeret om, at Vækstfonden ingen interesse havde i domænet, da de kun ønskede at bruge vf.dk. Domænet er købt tilbage i 04, hvor andre regler om domæner var gældende. Derfor synes W 5, at når Vækstfonden nu efterår (jeg gentagerå• henvender sig 1. gang på den arrogante måde med trussel om bål, brand - retsforfølgelse og erstatning - og pludselig ønsker at gøre brug af domænet er det vel super rimeligt, at Vækstfonden afholder et min. af udgifter til W 5. De udgifter forløber sig i langt mere end 5.000 Kr. (Årsgebyrer - DNS pegninger, mail m.m.).” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Vækstfonden noterer sig, at indklagede i sit svarskrift ikke forholder sig til, at indklagedes registrering af domænenavnet, efter Vækstfondens opfattelse, er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, og god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3. Indklagede opfordres derfor til at redegøre for, med hvilket formål domænenavnet blev registreret. Vækstfonden fastholder fuldt ud det i klagen fremførte, herunder at domænenavnet blev registreret af indklagede med henblik på videresalg.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Først så skal jeg lige igen overfor juristerne i Vækstfonden udpensle, at vi talerår tilbage, da domænet blev registreret og den gang var andre regler var i spil. Det har aldrig været til hensigt at reg. med hensigt til videresalg. Undertegnede har igennem deår, jeg har arbejdet med IT reg. over 300 domæner personligt til projekter, for kunder m.v. For det andet skal jeg igen understrege, at der er gåetår, hvor undertegnede gentagne gange har tilbudt at overføre domænet gratis til Vækstfondens direktør, men ligesom nu var arrogancen til at tage og føle på hos vækstfonden – og svaret var som tidligere nævnt, at de ikke skule bruge det, men alene brugte vf.dk – så jeg mener helt bestemt, at der rent juridisk er dømt nøl i sagen. Andet ville da være at omgå den klokkeklare juridiske betegnelse, der ofte bliver brugt i alle slags retsager. Sidst men ikke mindst så skal jeg også igen understrege, at jeg på ingen måde har til hensigt at genere Vækstfonden – hvis det var tilfældet, ville jeg bare have solgt domænet til en kineser – så kunne i slås med ham – men jeg mener, at det er top arrogance fra Vækstfonden og deres juridiske rådgivere herunder Julie – at de vil bruge tusindvis af kroner og masser af timer – betalt af de danske skatteborgere – på at slås med mig om domænet – når jeg har tilbudt at overføre det mod at de betaler mindre end jeg har haft i udgifter i deår, jeg har haft det registreret, fordi tiderne var anderledes forår siden lige juraen var det dengang - og kun undladt at overdrage det fordi de ikke selv ønskede at gøre brug af det. Derfor må den endelig konklusion på sagen helt klart være at Vækstfonden har sovet i timen og der kan ikke siges andet end der er dømt nøl i sagen fra Vækstfonden og Julies side. Andet ville være at tilsidesætte den Danske lovgivning.” Ved opslag på ”vækstfonden.dk” den 11. december 2018 og den 11. marts 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved sekretariatets søgning på ”vækstfonden” den 11. marts 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 441.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte alle klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”vækstfonden.dk” er identisk med det navn (Vækstfonden), som klageren har drevet virksomhed under siden 1992, • at klagerens manglende adgang til domænenavnet indebærer en ikke uvæsentlig hindring i relevante interessenters adgang til oplysninger om klageren, • at klageren har haft rettet henvendelse til indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet, men at indklagede alene har ønsket at overdrage dette mod betaling af 5.000 kr., hvilket klageren har afslået, idet klageren alene ønsker at betale de udgifter, som indklagede har haft til registreringen af domænenavnet, der kan opgøres til 700 kr., • at hverken indklagede eller indklagedes datterselskaber har et navn eller et formål, der tilsiger, at de skulle have ret til at opretholde registreringen af domænenavnet, • at indklagedes registrering af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet klageren – ud fra en afvejning af parternes interesse – har den største interesse i domænenavnet, og • at indklagedes registrering af domænenavnet endvidere er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, idet domænet ikke er taget i brug af indklagede, og idet indklagede kræver penge for overdragelse af domænenavnet.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ikke vil stille sig i vejen for, at domænenavnet ”vækstfonden.dk” overdrages til klageren, men en sådan overdragelse må ske mod betaling af 5.000 kr., hvilket er mindre end de udgifter, som indklagede har haft vedrørende domænenavnet til bl.a. registrering, pegning og mails, • at indklagede tidligere har gjort klageren opmærksom på, at indklagede var villig til at overdrage domænenavnet til klageren uden betaling, men at klageren ikke tidligere i deår, som indklagede har haft domænenavnet, har ønsket at overtage domænenavnet, • at klageren har udvist passivitet, idet klageren, uanset at klageren i mange år har kendt til indklagedes registrering af domænenavnet i mange år, først nu gør krav herpå, • at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet aldrig har været at videresælge domænenavnet, idet indklagede derimod har registreret domænenavnet som led i sin it- virksomhed, hvorigennem indklagede i løbet af de sidste år har registreret mere end 300 domæner for kunder og til personlige projekter, og • at indklagede intet ønske har om at genere klageren, hvilket indklagedes handlinger også viser.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen er oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”vækstfonden.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren rettede ved brev af 13. november 2018 henvendelse til indklagede med henblik på, at indklagede skulle overdrage domænenavnet ”vækstfonden.dk” til klageren. Af brevet fremgik bl.a., at klageren var indstillet på en forligsmæssigløsning vedrørende den krænkelse, som indklagedes registrering af domænenavnet – ifølge klageren – udgjorde. Efter det oplyste besvarede indklagede klagerens brev telefonisk med besked om, at indklagede ville overdrage domænenavnet mod betaling af 5.000 kr. Dette blev ved mail af 23. november 2018 afvist af klageren, der dog var villig til at betale 700 kr. for domænenavnet. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnet [offentligt] til salg, og har alene fremsat sit krav om betaling for overdragelse af domænenavnet, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede herom. Indklagede har i øvrigt efter det oplyste flere gange tidligere tilbudt klageren, at klageren kunne overtage domænenavnet uden betaling – uden at klageren dog tidligere har ønsket dette. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”vækstfonden.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Vækstfonden, er en selvstændig offentlig virksomhed, der blev etableret i 1992 med det formål at fremme vækst og fornyelse i dansk erhvervsliv med henblik på at skabe størst muligt samfundsmæssigt afkast. Klagenævnet finder, at klageren må anses for at have en naturlig og væsentlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”vækstfonden.dk”, der svarer til klagerens navn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har i de processkrifter, der er indgivet i sagen, ikke nærmere redegjort for baggrunden for eller formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”vækstfonden.dk”. Indklagede har derimod oplyst, at indklagede ikke vil stå i vejen for klagerens overtagelse af domænenavnet, så længe klageren betaler de udgifter, som indklagede mener at have haft til bl.a. registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den baggrund, at indklagede ikke har nogen reel, legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”vækstfonden.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vækstfonden.dk” skal overføres til klageren, Vækstfonden. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.