Afgørelse

musicmindgames.dk

Michiko Yurko

MOD

Carsten Viuf

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”musicmindgames.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”I am the sole creator of Music Mind Games, a method of teaching music theory and literacy using more than 300 games. I am a published author of two books: Exhibit 1: Music Mind Games (Warner Bros. Publications, Inc.) in 1992 and Exhibit 2: No H in Snake: Music Theory for Children (Alfred Publishing Co.) in 1979. I am the sole owner of Music Mind Games, a company that sells my original music game materials to teachers and parents worldwide. This is my life's work. I began to develop my methodyears ago, in 1973, when I was in graduate school at Ohio University. Exhibit 3: I received the Alumni Award from Ohio University in 2006 for my contributions. Exhibit 4: I have traveled to hundreds of workshops and conferences, as my work is known around the world. Exhibit 5: I hold the US patent and trademark for the three words, Music Mind Games as well and the company logo. Exhibit 6: My official website, www.musicmindgames.com, is a source of information and guidance for teachers and parents. All my work bears my copyright. ... Write www.musicmindgames.dk in a web browser it immediately goes to the site www.legendemusikteori.dk. This site belongs to three Danish teachers based in Aalborg who are trying to establish an imposter method based on Music Mind Games. They are not authorized by me to train teachers yet they offer courses using my materials and many of my games. It is confusing for Danish teachers who want to learn the real Music Mind Games. I have tried many times to reason with them, but they are only interested in pursuing their own unethical agenda. Exhibit 7: In issue #3 2018 of the magazine Musikskolen they wrote an article flattering themselves that Music Mind Games is their baby. Exhibit 8: November 2010 issue of Modus (older title), I was on the cover and two articles by Kirsten Brunbech featured Music Mind Games. As the creator of Music Mind Games, I would like www.musicmindgames.dk to be registered to me if it is possible for an American citizen to do so. If it must be a Danish citizen, I have teacher colleagues who are Danish citizens. Together, we want to open a real Music Mind Games website for Danish teachers.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af brochure for konceptet “Music Mind Games”, der er knyttet til navnet Michiko Yurko. Bilag er kopi af en publikation med titlen ”No H in Snake: Music Theory for Children” af Michiko Yurko. Bilager fotografi af en ”Achievement in Music Award” tildelt Michiko Yurko i juni 2006. Bilager en kopi af ”Michiko’s International and Domestic Travel for Music Mind Games 1990– 2018”. Bilager kopi af certifikat fra the United States Patent and Trademark Office, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket Music Mind Games som amerikansk varemærke i klasse for ”Printed instructional, educational, and teaching materials in the field of music”. Bilager kopi af Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad MUSIKSKOLEN, nr. 3, 2018 med en artikel af indklagede, hvis tjenesteydelser er baseret på ”Music Mind Games”. Bilager kopi af Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad MODUS af november 2010 med en artikel om klageren og hendes indlæringssystem ”Music Mind Games”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det bemærkes indledningsvist, at MY ikke har et registreret varemærke i hverken DK eller EU. Herom fremlægges sagens bilag A, screenshots fra hhv. Patent- og Varemærkestyrelsen og EUIPO, samt at MY i forbindelse med sin klage har undladt betydelige og væsentlige oplysninger. I perioden 2006 - 2008 deltager og assisterer CV sammen med Inge Brink Nielsen (Herefter "IBN") og Gitte Chren (Herefter "GN") i forskellige kurser hos og sammen med MY. De er frontfigurer i at brede kendskabet til Music Mind Games i Danmark, og arbejder tæt sammen. Herom fremlægges sagens Bilag B, artikler fra De Frie Skoler, 2008, og Nordjyske, 2009. Hjemmesiden musicmindgames.itide.dk udarbejdes i samarbejde med Aalborg Kommune. CV, IBN og GN er alle musiklærere på kulturskolen i Aalborg, mens GN også er på musikskolen i Rebild Kommune. Siden, der stadig er oppe, flyttes senere til musicmindgames.dk. Screenshots fra hhv. MusicMindGames.Itide.dk og MusicMindGames.dk gennem tiderne fremlægges som sagens bilag C. Som det bl.a. fremgår heraf, opretter og driver de også facebooksiden Music Mind Games Danmark. CV, IBN og GN's samarbejde med MY udvikler sig generelt løbende i årene efter 2008, og de bistår hende med en række kurser, som de formidler i Danmark og Europa. I 2010 bliver CV, IBN og GN ud af første certificerede Music Mind Games Teacher Trainers i verden. De betaler samlet USD. 2.178,17 jf. bilag D, kvittering for udgifter forbundet med workshop og certificeringsprocessen. Certificeringen giver dem mulighed for i henhold til MY at undervise andre i Music Mind Games, jf. bilag E, CV, IBN og GN’s certifikater. Der bliver ikke udarbejdet nogen kontrakter i forbindelse hermed, og det skal fremhæves, at der ingen steder er anført, at certifikatet udløber. Med afsæt i denne certificering begynder CV, IBN og GN at dyrke brandet Music Mind Games Danmark – med fuld accept af MY. De afholder mange kurser i samarbejde med MY, men dog altid faciliteret af enten CV, IBN og GN. I 2013 udgiver GN bogen ”MMbyG Sangbogen”. Bogen er en videreudvikling af Music Mind Games konceptet, som CV, IBN og GN løbende videreudvikler, så det passer til det Danske Marked. Kopi af bogens forside samt forord, hvori MY nævnes, fremlægges som sagens bilag F, mens MY’s opslag på Music Mind Games facebook side af 2. juli 2013 fremlægges som sagens Bilag G. CV, IBN og GN udvikler og arbejder løbende med Music Mind Games, hvilket MY er velvidende om. Som det bl.a. fremgår af Bilag H, screenshot af 19. december 2018 fra MusicMindGames.com, anvender MY bl.a. musik udarbejdet af GN til sin hjemmeside. IBN og GN uddanner ligeledes, uden MY’s tilstedeværelse nye Music Mind Games undervisere fra hhv. USA, England, Spanien og Sverige. Kursusplan fremlægges som sagens bilag I, mens et eksempel på et certifikat og billede fremlægges som sagens bilag J. I 2014 bistår Music Mind Games Danmark ved IBN og GN Aalborg Kommune med at inddrage ideerne i Music Mind Games i Aalborg Kommunes læseplan for folkeskolens musikundervisning. Herom fremlægges sagens bilag K, læseplan for 2014 for musikundervisning i folkeskolerne i Aalborg Kommune. I foråret 2015 begynder CV, IBN og GN at fjernundervise afghanske studerende og lærer i Music Mind Games på Afghanistan National Institute of Music. De modtager samme år ”Unit 2” certificering i Nordkraft i Aalborg af MY, jf. bilag E og bilag L. Senere i 2015 påbegynder CV, IBN og GN et 2-årigt projekt støttet af Mærsk Fonden til at opkvalificere musikundervisere i Rebild Kommune. Herom fremlægges sagens bilag M. Sideløbende med alt ovenstående afholder CV, IBN og GN et stort antal kurser, arrangementer mv. – både gratis og betalt. MY er løbende orienteret og inddrages tilmed ofte heri. I 2016 skriver fagbladet musikskolen ensiders lang artikel om CV, IBN og GN samt deres arbejde med Music Mind Games Danmark. Artiklen fremlægges som sagens bilag N. Ud af det blå modtager CV, IBN og GN imidlertid hver et brev fra My den 26. februar 2017 – år efter de første gang påbegyndte deres samarbejde og år efter deres certificering. I brevet forlanger hun, at de skal acceptere en vedhæftet aftale indeholdende en række særligt byrdefulde vilkår, hvis de fortsat ønsker at være certificerede. Et af kriterierne er bl.a., at de fremover skal betale for at deltage i et kursus ved hende minimum hvertår, og at de nu ikke længere må videreudvikle på konceptet, hvilket de ellers løbende har gjort i samarbejde med MY og deres mange samarbejdspartnere, jf. bl.a. bogen udgivet af GN, læreplanen for Aalborg Kommune mv. MY's breve af 26. februar 2017 fremlægges som sagens bilag O, mens den vedhæftede kontrakt fra MY fremlægges som sagens bilag P. Som det fremgår af MY's brev, mener hun, at hun kan tilbagekalde CV, IBN og GN's certifikater, hvis de ikke accepterer kontrakten. Hun oplyser samtidigt, at hun vil tage kontakt til deres kunder, hvis de ikke skriver under. Herom bemærkes blot, at det i indklagede opfattelse er helt åbenbart strid med aftalelovens principper om aftaleindgåelse. Den 10. marts 2017 fremsender CV, IBN og GN's advokat et brev til MY, hvori han oplyser, at CV, IBN og GN ikke kan acceptere aftalevilkårene. De opfordrer MY til at fortsætte samarbejdet, og til ikke at starte en smædekampagne og rette henvendelse til CV, IBN og GN’s kunder i strid med markedsføringslovens regler. Det forbeholdes at holde hende ansvarlig for alle tab, som hendes adfærd vil medføre CV, IBN og GN. Brevet fremlægges som sagens bilag Q. MY retter dog alligevel henvendelser til den kundegruppe, som CV, IBN og GN igennem mange år har opdyrket i Danmark, dvs. musikskoler, kommuner mv. Her opfordrer hun deres kunder til at kontakte hende, såfremt de fortsat ønsker at anvende teorierne bag Music Mind Games. MY's breve til CV, IBN og GN's kunder fremlægges som sagens bilag R. Ligesom i sin klage til klagenævnet for domænenavne undlader hun at oplyse, at der har været et langt samarbejde tidligere, og at samarbejdet ensidigt er ophørt grundet hendes forsøg på at pålægge yderligere vilkår og krav om ekstra betalinger. CV, IBN og GN brev, som de har set sig nødsaget til at fremsende deres samarbejdspartnere, fremlægges som sagens bilag S. CV, IBN og GN’s advokat udarbejder herefter et nyt brev til MY den 30. maj 2017. Brevet fremlægges som sagens bilag T. MY har aldrig svaret herpå, men har i stedet påbegyndt forskellige smædekampagner og chikane. Hun har bl.a. uberettiget fået overført facebooksiden ”Music Mind Games Danmark” til sig selv, selvom den har tilhørt CV, IBN og GN i overår, ligesom at hun fortsat retter henvendelse til CV, IBN og GN's kunder.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ikke er registreret varemærker, der indeholder betegnelsen ”Music Mind Games”. Bilag B er kopi af forskellige artikler om brug af klagerens musiklæringskoncept i Danmark. Bilag D fremstår som faktura af juli 2010 vedrørende ”UnitTeacher Training ... at 2010”. Bilag E er kopier af diplomer, der viser, at indklagede og indklagedes samarbejdspartnere har gennemført forskellige workshops udbudt af klageren vedrørende konceptet ”Music Mind Games”. Bilag F er kopi af ”MM by G Sangbogen. Sange fra musikteoriens univers” med Gitte Chren angivet som forfatter. Bilag G fremstår som udskrift fra en Facebook-profil. Bilag H fremstår som skærmprint fra en ikke nærmere specificeret hjemmeside, der nævner Gitte Chren og klagerens navn, Bilag I er program for et ”Music Mind Games UnitTT Retreat Aalborg DK June– July 2014”. Bilag J er kopi af diplom for gennemførelse af Music Mind Games workshop udstedt på vegne af klageren med Gitte Cren og Inge Brink Nielsen som undervisere. Bilag K oger kopi af publikationen ”Music Mind Games. Læseplan for folkesko- lens musikundervisning” udgivet af Aalborg Kommune. Bilag L er kopi af et fotografi af fem personer med en medalje om halsen. Bilag M oger kopi af en artikel med overskriften ”Music Mind Games i Rebild Kommune – Et samarbejde mellem folkeskolerne og kulturskolen”, der bl.a. omtaler Gitte Chren som underviser og afbilleder forskelligt musikteoretisk undervisningsmateriale. Bilag N fremstår som en artikel fra 2016 fra publikationen ”Musikskolen” med en omtale af Music Mind Games og med angivelse af instruktørerne Inge Brink Nielsen, Carsten Viuf og Gitte Chren, der præsenteres som ”Teacher Trainers ved Michiko Yurko”. Bilag O er kopi af enslydende breve af 26. februar 2017 fra Michiko Yurko til ”Inge”, ”Gitte” og ”Carsten” med en opfordring til at underskrive en aftale inden for en nærmere angiven tidsfrist, Brevene indeholder tillige meddelelse om, at hvis adressaterne ikke indgår aftalen, kan deres certificering ophæves, og at dette vil anses som udtryk for, at de ikke ønsker at fortsætte som ”Music Mind Games Teacher Trainers”, og at alle musikskoler i Danmark vil modtage et brev om dette. Bilag P er kopi af ”Music Mind Games Teacher Trainer Agreement”. Bilag Q er kopi af brev af 10. marts 2017 fra indklagedes advokat, der tillige er advokat for Inge Brink Nielsen og Gitte Chren, til klageren, hvori det bl.a. gøres gældende, at advokatens klienter ikke vil indgå den fremsendte aftale, og der gøres indsigelse mod den mulige ophævelse af klienternes certificering. Bilag R er kopi af brev af 25. april 2017 fra Michiko Yurko til ”Music School Leader” med meddelelse om, at indklagede, Inge Brink Nielsen og Gitte Chren har valgt ikke lade sig gencertificere, og at de workshops, som de måtte udbyder under betegnelsen ”Music Mind Games” ikke har Music Mind Games LLC eller Michiko Yurkos støtte. Bilag S er kopi af brev af 30. maj 2017 fra indklagedes advokat til ”rette vedkommende” med meddelelse om, at indklagede, Inge Brink Nielsen og Gitte Chren er certificerede undervisere i Music Mind Games og forklaring om uoverensstemmelsen mellem disse og Michiko Yurko. Bilag T er kopi af brev af 30. maj 2017 fra indklagedes advokat til Michiko Yurko med bemærkninger til det brev (bilag S), som Michiko Yurko har sendt til musikskoler i Danmark. Bilag U er skærmprint fra en hjemmeside med en annonce for ”MMbyG Sangbogen – Music Mind Games Sangbog af Gittte Chren”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”1. About Music Mind Games In 1973, I began creating games and materials to teach music theory to children. For the past years, I continued developing the method, named Music Mind Games in 1992, and children love it. This is my life’s work and I am passionate about sharing it with music teachers throughout the world who would like a thorough, happy, and nurturing alternative for teaching a rather difficult subject. Music Mind Games is a result of my studies at Ohio University. I earned an undergraduate degree in piano performance and did graduate work in music theory. I wrote two books (Alfred Publishing Co. 1979 and Warner Bros. Publications, 1992) for teachers and am currently at work on a third book. I founded and own Music Mind Games, LLC that sells more than unique materials worldwide for teachers, parents and children to use when playing the games. My books and materials have been under copyright protection for years. I hold two United States trademarks for the 1) Music Mind Games logo and 2) the three words “music mind games”. The United States has copyright and trademark relations with most countries throughout the world. There are a number of international treaties and conventions that provide protection for creative works that are the subject matter of copyright. Generally, those international agreements provide protection for copyrightable works, including mine, once they are created. I want to clarify that my company, Music Mind Games, LLC is not a multinational conglomerate employing many people and many lawyers. It consists of two part-time helpers and me. Exhibit 9: Countries Where Music Mind Games Has Traveled Exhibit 10: Cornerstones – The Philosophy of Music Mind Games Exhibit 11: Music Mind Games Copyrighted Materials 2. The Difference Between An Approach And A Method In Education An Approach: When an instructional design is quite explicit at the level of theory and learning, but can be applied in many different ways depending on the objectives, teacher and learner roles and activities, it is referred to as an approach. Teachers adopting an approach have considerable flexibility in how they apply the principles. A Method: When an instructional design includes a specific level of application in terms of objectives, teacher and learner roles and student activities, it is referred to as a method. With a method, there are prescribed objectives, roles for teacher and learners and guidelines for activities. Music Mind Games is an example of a method. 3. Music Mind Games Has Been In Continuous Use In Denmark From 2004 – present In 2004, I was invited to teach the first Danish Unit 1, a 5-day 30-hour course for teachers at Albertslund Music School in Copenhagen by my colleague and friend, Shannon Hawes. My work was enthusiastically received. I returned to Albertslund in 2005 to teach Unit 2, a 5-day 30-hour course and a Unitat Aarhus School of Music at the invitation of Jan Matthiesen. I have been active and personally traveled to Denmark times in years. I led workshops and meetings for teachers from all over Denmark as well as teachers who traveled from Sweden, Norway, Spain, England, Japan, Italy, the United States and other countries. I found the Danish teachers, parents and children to be exceptionally wonderful and treat me with kindness and welcoming hospitality. This list shows my activities in Denmark during the lastyears: June 2004 Copenhagen UnitTT workshop June 2005 Aarhus UnitTT workshop June 2005 Copenhagen UnitTT workshop June 2006 Copenhagen 0ne-day TT workshop June 2007 Aalborg UnitTT workshop April 2008 Aalborg meetings, presentations June 2008 Aalborg UnitTT workshop April 2009 Aalborg UnitTT workshop April 2009 Aalborg UnitTT workshop June 2009 Holstebro UnitTT workshop June 2009 Aalborg UnitTT workshop August 2009 Aalborg UnitTT workshop September 2009 Aalborg UnitTT workshop June 2010 Faaborg UnitTT workshop June 2010 Holstebro UnitTT workshop June 2010 Aalborg UnitTT workshop June 2013 Aalborg UnitTT workshop July 2015 Aalborg UnitTT workshop/retreat October 2016 Copenhagen, Aarhus day TT workshops October 2016 Aalborg meeting June 2018 Copenhagen UnitTT workshop February2019 Copenhagen (schedule• T Presenter certification Exhibit 12: Photos of several MKY MMG workshops in Denmark Exhibit 13: Samples of MKY MMG teacher evaluation forms and rosters in Denmark 4. Certified Music Mind Games Teacher Trainers Are Unified in Training Teachers in the Music Mind Games Method Occasionally, there are teachers who show interest and skills necessary to help me train other teachers in Music Mind Games. Becoming a Music Mind Games Teacher Trainer requires years to master the games and curriculum. Teachers repeatedly assist me in Unitand Unit workshops, teach short workshops on their own and use Music Mind Games with their students. When ready, they are invited to a weeklong retreat and at the conclusion, receive a certificate to train teachers. Teacher Trainers know their certificate is not a license or a franchise. It does not give them permission to develop a method or open their own business that uses any portion of my copyrighted concepts, books, games or materials. Music Mind Games Teacher Trainers embrace Kaizen Continuous Improvement (CI) as a strategy to work together to achieve regular, incremental improvements to improve the Music Mind Games curriculum and courses. Trainers present the same workshops and focus on achieving the goal of sharing specific information with the trainees. Each trainer brings his or her own personality and background to the training course, but the subject and specifics of the course are the same. This has been a brilliant success around the world. I have not taken money from Teacher Trainers for the Music Mind Games workshops they teach. Music Mind Games, LLC has a legal Teacher Trainers Agreement that clarifies what certification covers and how to maintain one’s certification in good standing. Trainers continue to teach students, assist teacher trainers at workshops (at no charge), cooperate and show unity in the global Music Mind Games community. Music Mind Games Teacher Trainer Certificates are not issued for the lifetime of the recipient. As with any professional organization, e.g. doctors, plumbers and truck drivers, Music Mind Games Teacher Trainers need to recertify their teacher training status. Currently, there areTeacher Trainers andTeacher Presenters: Alexia Luscher, USA Akiko Takahashi, England Kari Lapins, USA Karin Halborg, USA Kristen Tourville, USA Magdalena Prahl Broström, Sweden Silvia Crusellas Mãna, Spain certified Teacher Presenters in Japan certified Teacher Presenter in Norway certified Teacher Presenter in Spain Exhibit 14: Music Mind Games Teacher Trainer Letters: UK ES SE JP Exhibit 15: Music Mind Games Teacher Trainer Letters: USA 5. The Teachers Behind Legende MusikTeori Originally Embraced Music Mind Games I met the three teachers from Aalborg in June 2006 when they took my Unit course in Sweden. Between 2006 and 2011 many good things happened. I nurtured them and shared every aspect of Music Mind Games with them for many years. I found them to be dedicated teachers. After their certification in 2010, I became aware of their divergence from the Music Mind Games Teacher-training courses and I opened many discussions with them. Some things I agreed to when they told me that it was Danish custom. Some things I liked, but communicated to them that their many singing and movement games were not consistent with the Music Mind Games method or the teacher-training course they were certified to teach. As time went on, their courses plainly did not follow the Music Mind Games format of the Unit courses, philosophy, method or curriculum. Music educators work in an atmosphere of collaboration and cooperation with trust and respect for each other and our many unique contributions; it would have been unusual to feel the need to protect myself from these teachers at each step along the way. Unfortunately, there was overt hostility towards me during a trip to Aalborg in July 2015. Soon after, the three teachers disassociated themselves from me and the other Music Mind Games Teacher Trainers. They continued on an unrecognizable path that included creating Music Mind Games courses without my knowledge and actively advertising them on their website as official Music Mind Games courses for Danish teachers. I traveled to Aalborg in the fall of 2016 to talk with them, but they were resolute about their direction. In February 2017, I spoke with each one individually on the phone about signing the Teacher Trainer Agreement and working together with the international Music Mind Games teacher trainer group. After they received it, their response was silence and letters from their lawyer stating their refusal to sign. The three teachers from Aalborg believe Music Mind Games is an approach that can be modified, transformed and changed into something that they believe it should be. They clearly state their dogma in numerous articles, and it is demonstrated by their current actions. They continue to train teachers using the essential components of the Music Mind Games philosophy, curriculum, games, names of games, materials and course material. This is misleading and morally objectionable. Using www.musicmindgames.dk to link to their site www.legendemusikteori.dk is unethical. I could never have foreseen this situation happening in Denmark. It is unique in the entire world of all the countries that are using Music Mind Games. 6. Distinctive Trademarks, Copyrights And Trade Names Are Vital For The Consumer To Know What Products Or Services They Will Receive It is possible that the three teachers in Aalborg have a great affinity and attachment to the Music Mind Games methodology, philosophy, materials and games. However, what they have done in Denmark is to dilute the method into something it is not and was never intended to be. It is misleading, unprofessional and in bad faith to have my trademarked name link to their domain. Their site is pretty, but as of February consists of an abundance of information, downloads and photos of Music Mind Games materials and concepts. On their site, in their courses, on social media and in Danish magazine publications, their dramatic changes to the Music Mind Games method are woven into the curriculum they use as if it is part of the international training program but it is not. Their site looks and acts like Music Mind Games, and the general public will not know the difference. I want to draw the Board’s attention that the many of the documents and photos in their Response of Januaryreflect the time before 2015 when our relationship was mostly good. Unfortunately, as of February 1, 2019 many of those documents are on their website. This leads teachers to assume that they remain in good standing with the international Music Mind Games Teacher Trainers group and have my permission and encouragement to continue. I want to state clearly that they do not have my consent or the support of the international Music Mind Games teacher trainer group. These exhibits currently found on the www.ledgendemusikteori.dk website show how the name Music Mind Games and photos of Music Mind Games materials are found throughout their website. Exhibit 16: Lise-og-Bjarkes-speciale-i-musikpædagogik Exhibit 17: LMT website photos of Music Mind Games Concepts: Materials, vocabulary words, photos and videos using Music Mind Games materials Exhibit 18: MMG i Rebild Kommune Exhibit 19: Music Mind Games I Børnehaven forår 2017 Exhibit 20: Music Mind Games Læseplan 2014 Exhibit 21: Music-Mind-Games-projekt Exhibit 22: MusicSkolen article LMT 2016 Exhibit 23: Short: Benediktes MMG Sang, Se-se-se-i-nat-er-faidet-sne, Stjernelóbmed- MusikTeori, Uhyggendans-1 7. The Future of Music Mind Games In Denmark I am very excited to have taught Unitto a terrific group of Danish teachers at Albertslund Music School in June 2018. Several of them would like to become Music Mind Games Teacher Trainers. They clearly understand that Music Mind Games is a method and not an approach. They will fit comfortably and effectively into the international Music Mind Games teacher trainer group. I am very happy about this new beginning for Music Mind Games in Denmark. If your Board makes the decision that I can own the domain name, www.musicmindgames.dk it will make it possible for these teachers and others to share information in Danish to Danish music teachers and schools about the authentic Music Mind Games method. They can introduce themselves and welcome teachers to upcoming training courses. The domain will be a great resource for information, guidance and provide an important link to my website to learn more about Music Mind Games. It is important that these new teachers be successful, for the Danish music schools and teachers to feel comfortable and to know they are in contact with teachers who respect and utilize the authentic Music Mind Games curriculum. Danish teachers can again be part of the global Music Mind Games community. Exhibit 24: Letters from Danish teachers who have taken Music Mind Games workshops” Som bilag har klageren fremlagt kopi af en liste af februar 2019 med navne på de lande, hvor Music Mind Games har været. Bilager kopi af præsentationer udarbejdet af klageren med titlerne ”Cornerstones for Teachers and Parents” samt ”Cornerstones for Students”. Bilager kopi af ”Music Mind Games Materials”. Bilager fotografier fra klagerens workshops i Danmark. Bilager kopier af udfyldte deltagerevalueringsskemaer fra klagerens ”Teacher Training Course – UnitWorkshop” i Aalborg og Holstebro, lister med angivelse af deltagere i disse arrangementer, samt deltagerliste for klagerens workshop i Albertslund i 2018. Bilagoger breve fra et antal ”Music Mind Games Teacher Trainers” med deres erfaring med og vurdering af Music Mind Games. Bilag er kopi af kandidatspeciale i musikpædagogik, Aalborg Universitet 2017, med titlen ”Music Mind Games som undervisningsredskab i folkeskolens musikundervisning”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”legendemusikteori.dk”, hvor der bl.a. omtales, at indklagede, Inge Brink Nielsen og Gitte Chren har udbredt Music Mind Games-metoden i Danmark og stiftet kursusvirksomheden ”Music Mind Games Danmark”, og der vises forskelligt undervisningsmateriale. Bilag er kopi af en rapport udarbejdet af Malene Horsfeldt i foråret 2017 med titlen ”Music Mind Games i Børnehaven”. Bilag er kopi af en uddannelsesrapport fra uddannelsen i musikpædagogik ved Aalborg Universitet fra 2016 med titlen ”Music Mind Games – Som teori og praksis”. Bilag er kopi af en artikel fra publikationen Musikskolen skrevet af indklagede, Inge Brink Nielsen og Gitte Chren med titlen ”Music Mind Games Danmark - siden sidst”. Bilager kopi af musikteoretisk undervisningsmateriale, der bl.a. indeholder ”Benediktes MMG Sang”. Bilag er kopi af brev fra Adem Fajkovic, der er leder af en privat musikskole på Østerbro, og som giver udtryk for at føle sig vildledt af, at der på hjemmesiden på domænenavnet ”musicmindgames.dk” udbydes musikteoretisk undervisning under betegnelse ”Music Mind Games”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Det bemærkes indledningsvist, at det ikke bør være op til Klagenævnet for Domæne og vurdere, om der er forskel på teori og metoder, hvorvidt MY kan tilbagekalde en certificering på baggrund af nye vilkår og krav løbende betaling, eller om CV, IBN og GC kan eller ikke kan videreudvikle på Music Mind Games konceptet. MY er opfordret til at udtage stævning, hvis hun mente, at de forbrød sig på hendes ret. Det har hun ikke gjort. domænelovens § CV, Inge Brink Nielsen (Herefter "IBN") og Gitte Chren (Herefter "GC") har været først i tid til at registrere domænet. De har som udgangspunkt derfor også været bedst i ret. Domænet har og er fortsat anvendt af CV, IBN og GC til at undervise i musikteori. Nu også med deres egen videreudvikling af MY's koncept. De har anvendt domænenavnet på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser, og deres klienter og potentielle klienter forbinder fortsat domænet med CV, IBN og GC's arbejde. Der er ikke efter en samlet vurdering tungtvejende hensyn der gør, at MY's interesse overstiger CV, IBN og GC's interesse i fortsat at kunne anvende det domæne, der har været omdrejningspunkt for de sidste mange år af deres arbejde. MY har været bekendt med anvendelsen siden starten, men har ikke reageret herpå før mange år senere. MY har intet europæisk varemærke. Hun har ingen beskyttelsesværdig interesse, og der er ingen forvekslingsrisici med MusicMindGames.com. Hjemmesiderne er vidt forskellige på både udseende og indhold. Bemærkninger til MY's sagsfremstilling Selvom MY har været i Danmark over flere gange, har det typisk været i relation til CV, IBN og GC's arbejde. Der henvises til sagens bilag og svarskriftets sagsfremstilling. Det bemærkes hertil yderligere, at CV, IBN og GC's har afholdt over 100 kurser i Danmark, Norge, Finland og Afghanistan. At Music Mind Games har været anvendt i Danmark skyldes CV, IBN og GC's arbejde hermed. Det var dem, der opsøgte hende udenlands og fik hende til Danmark. Det er ikke MY, der fx har foranlediget, at Aalborg Kommune har indarbejdet konceptet i deres undervisningsplan. Alle artiklerne og bilagene om brugen i Danmark nævner også CV, IBN og GC ved navn, hvorfor de også har en berettiget og legitim interesse i fortsat at kunne anvende deres brand og det dertil knyttede domæne. MY ønsker at fratage CV, IBN og GC anvendelse af deres domæne i overår, således at hun – uberettiget - kan høste frugterne af deres arbejde, og så hun kan skade deres arbejde. MY’s intentioner fremgår meget tydeligt af sagens bilag O og P, hvor hun pludseligt begynder at forlange yderligere betalinger. MY ses også bevidst at have en omvendt opfattelse af, hvordan kontrakter forpligter hinanden end resten af samfundet. Hun henviser i bilag O bl.a. til, at såfremt de ikke underskriver de nye vilkår med betydelige løbende betalinger til hende, så vil hun – jf. de nye vilkår – tilbagekalde deres certificering og sende breve ud til deres klienter. Modsat har CV, IBN og GC på intet tidspunkt handlet illoyalt eller på anden måde retsstridigt i forhold til MY. CV, IBN og GC kan på ingen måde genkende den udokumenterede påstand om, at de på nogen måde skulle have forvoldt vanskeligheder i samarbejdet i 2015. Der henvises i stedet til sagens bilag O - T, hvori man tydeligt kan se, at det var MY's krav om at ændre vilkårene og kræve store betalinger fremadrettet, der var skadeligt for samarbejdet.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”musicmindgames.com” har sekretariatet den 29. maj 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 6: Ved opslag på domænenavnet ”musicmindgames.dk” viderestilles til domænenavnet ”legende musikteori.dk”, hvorfra sekretariatet den 5. juni 2019 har taget følgende kopier: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der henholdsvis den 15. juni 2013, 18. december 2014, 27. april 2016 og 23. april 2017 er arkiveret følgende hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”musicmindgames.dk”, jf. bilag C: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er ophavsmand til ”Music Mind Games”, som er en metode vedrørende musikteori og -forståelse, • at klageren har udgivet bøgerne “Music Mind Games” og ”No H in Snake: Music Theory for Children”, • at klageren er stifter og eneindehaver af virksomheden ”Music Mind Games LLC”, som er en virksomhed, der sælger spil vedrørende musik til undervisere og forældre i hele verden, • at klagerens arbejde er kendt i hele verden, • at klageren har varemærkeret til ordene ”Music Mind Games” i USA samt et tilsvarende virksomhedslogo, • at klagerens forretningskendetegn MUSIC MIND GAMES har været anvendt kontinuerligt i Danmark i de sidsteår til udbud af klagerens workshop, • at personer, der har fået et ”Teacher Trainers”-certifikat fra klagerens virksomhed ikke herved har opnået status af klagerens licens- eller franchisetager, • at på et tidspunkt efter, at indklagede, Inge Brink Nielsen og Gitte Chren blev certificeret som ”Music Mind Games Teacher Trainers” i 2010, begyndte de bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”musicmindsgames.dk” at udbyde workshops under betegnelsen MUSIC MIND GAMES, som ikke fulgte Music Mind Games-formatet, • at klageren har sin hjemmeside på domænenavnet “musicmindgames.com”, som giver information og vejledning til lærere og forældre, • at indklagede anvender domænenavnet ”musicmindgames.dk” til viderestilling til domænenavnet ”legendemusikteori.dk”, hvorfra der udbydes tjenesteydelser, der er baseret på klagerens metoder og materialer mv., • at indklagedes brug af domænenavnet ”musicmindgames.dk” skaber forveksling mellem klageren og indklagede, og • at indklagedes brug af domænenavnet ”musicmindgames.dk” til viderestilling til domænenavnet ”legendemusikteori.dk” er uetisk.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede arbejder tæt sammen med Inge Brink Nielsen og Gitte Chren og er frontfigurer med hensyn til at udbrede kendskabet til ”Music Mind Games” i Danmark, • at indklagede og indklagedes samarbejdspartnere har oprettet facebooksiden ”Music Mind Games Danmark”, • at tvisten med klageren er af aftaleretlig karakter og bør afgøres af retten, • at indklagede har været først i tid med hensyn til at registrere domænenavnet ”musimindgames.dk” og dermed også bedst i ret, • at betegnelsen ”Music Mind Games Danmark” og domænenavnet ”musicmindgames.dk” er blevet anvendt i Danmark af indklagede i god tro og med klagerens fulde samtykke i mere end på hinanden følgende år, • at indklagede ved brug af betegnelsen ”Music Mind Games Danmark” og domænenavnet ”musicmindgames.dk” har oparbejdet en kundekreds og bidraget til videreudvikling af konceptet, • at indklagede har en retlig og legitim interesse i den fortsatte brug af domænenavnet ”musicmindgames.dk”, • at klageren ikke har nogen beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”musicmindgames.dk”, • at domænenavnet ”musicmindgames.dk” nu viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”legendemusikteori.dk”, som er indklagedes og indklagedes samarbejdspartneres videreudvikling af tankerne bag ”Music Mind Games”, • at betegnelsen ”Music Mind Games” på markedet forbindes med indklagede, • at klageren ikke ses at have registreret domænenavnene, som indeholder betegnelsen ”musicmindgames” under andre europæiske landedomæner som f.eks. ”musicmindgames.se” og ”musicmindgames.no”, • at en overførelse af domænenavnet ”musicmindgames.dk” til klageren vil medføre en uberettiget og betydelig økonomisk berigelse for klageren på bekostning af indklagede, • at indklagede er certificeret til at uddanne andre i ”Music Mind Games” og derfor har en retlig interesse i fortsat at kunne anvende denne viden og det brand, de har opbygget i den forbindelse, • at domænenavnet ”musicmindgames.dk” fungerer som et virtuelt forretningskendetegn for indklagede, • at klageren ikke har registreret eller markedsført sit amerikanske varemærke på det danske marked, • at klagerens aktiviteter i Danmark er sket på indklagedes og indklagedes samarbejdspartneres initiativ, • at betegnelsen ”Music Mind Games” er deskriptiv og har derfor ikke nogen selvstændig beskyttelsesværdi, • at domænenavnet ”musicmindgames.dk” får den gennemsnitlige danske forbruger til at tænke på indklagede og ikke klageren, • at indklagede aldrig har anført, at teorien vedrørende ”Music Mind Games” ikke skulle være skabt af klageren, • at klageren ikke har dokumenteret, at indklagede på nogen måde skulle have handlet illoyalt over for klageren, • at indklagede har anvendt udtrykket ”Legende Musik Teori” som en fordanskning af udtrykket ”Music Mind Games”, • at klageren har handlet illoyalt og mod bedre vidende har kontaktet indklagedes kunder og givet forkerte oplysninger med det formål at stjæle indklagedes kunder eller skade indklagedes forretning, • at klageren har handlet i strid med markedsføringslovens regler om illoyal adfærd og i strid med god domænenavnsskik, • at klagerens interesse i domænenavnet ”musicmindgames.dk” ikke overstiger indklagedes interesse, • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænenavnslovens § 25, og • at betingelserne i varemærkelovens § er opfyldt, og at klageren derfor ikke i henhold til principperne heri kan hindre indklagedes brug af domænenavnet ”musicmindgames.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af en amerikansk virksomhed med navnet ”Music Mind Games LLC”, at klageren driver virksomhed under betegnelsen MUSIC MIND GAMES bl.a. fra domænenavnet ”musicmindgames.com”, at klageren gennem en længere årrække har udbudt og afviklet kurser i musikpædagogik bl.a. i Danmark under betegnelsen MUSIC MIND GAMES, og at klagerens musikpædagogiske undervisningssystem og –materiale også i Danmark er kendt under betegnelsen MUSIC MIND GAMES. Betegnelsen MUSIC MIND GAMES kan opfattes som en henvisning til musiklæring og leg og kan således give en antydning af klagerens forretningsområde med udbud af kurser i musikpædagogik. Et sådant suggestivt mærke må anses for i sig selv at have tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse som varemærke for denne type virksomhed. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at klager har anvendt betegnelsen MUSIC MIND GAMES i forbindelse med udbud og afvikling af klagers tjenesteydelser i Danmark i en periode inden registrering af domænenavnet ”musicmindgames.dk” den 7. oktober 2008. På denne baggrund finder nævnet, at klager har stiftet varemærkeret ved ibrugtagning inden indklagedes registrering af domænenavnet ”musicmindgames.dk” den 7. oktober 2008, jf. herved varemærkelovens § 3, stk.nr. 3. Klageren kan derfor forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke som anført i varemærkelovens § 4, stk. og 2, der har følgende ordlyd: ”Stk. 1. Stiftelsen af en varemærkeret giver indehaveren en eneret. Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når 1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet, 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller 3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.” Domænenavnet ”musicmindgames.dk” er næsten identisk med klagers beskyttede varemærke, ”MUSIC MIND GAMES”, og indklagede bruger det omtvistede domænenavn til viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet ”legendemusikteori.dk”, hvorfra indklagede udbyder ydelser af samme art som klagers, nemlig kurser i musikpædagogik. Der foreligger således en nærliggende risiko for, at klagers kunder og andre internetbrugere, der ønsker at komme i kontakt med klager, vil forbinde det omtvistede domænenavn med klager og klagers virksomhed. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at parterne tidligere har haft et samarbejde, og indklagedes kendskab til klagers brug af kendetegnet MUSIC MIND GAMES er ubestridt. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede med klagerens samtykke har drevet virksomhed med udbud af kurser i musikpædagogik baseret på klagerens musikpædagogiske undervisningssystem og ved brug af det af klageren udviklede undervisningsmateriale samt brug af klagerens varemærke MUSIC MIND GAMES. Forudsætningen for indklagedes erhvervelse og brug af domænenavnet ”musicmindgames.dk” må anses for at være ophørt ved klagerens fremsendelse af brev af 26. februar 2017 fra klageren til indklagede og indklagedes samarbejdspartnere med tilbud om indgåelse af en ny aftale mellem parterne, og med meddelelse om, at klageren i tilfælde af, at aftalen ikke indgås, vil anse det som udtryk for, at indklagede og hans samarbejdspartnere ikke ønsker at fortsætte med udbud af de af klageren udviklede kurser under varemærket MUSIC MIND GAMES, samt ved brev af 10. marts 2017 fra indklagedes og indklagedes samarbejdspartneres advokat, hvori det bl.a. gøres gældende, at advokatens klienter ikke vil indgå den af klageren fremsendte aftale, jf. herved også princippet i Pariserkonventionens art. g, der giver varemærkeindehaveren (stamhuse• ret til at modsætte sig en agents uautoriserede registrering og brug af stamhusets varemærke. Samarbejdsforholdets ophør indebar således, at det herefter var med urette, at indklagede stod som registrant af – og har gjort brug af – domænenavnet ”musicmindgames.dk”. På baggrund af det anførte findes indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnet ”musicmindgames.dk” at være en overtrædelse af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner, som fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Nævnet finder på baggrund af sagens oplysninger ikke grundlag for at antage, at indklagede har haft en berettiget forventning om, at klageren vil undlade at gøre krav gældende i anledning af klagerens registrering og brug af domænenavnet ”musicmindgames.dk”. Der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at klageren har udvist retsfortabende passivitet. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”musicmindgames.dk” skal overføres til klageren, Michiko Yurko. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.