Afgørelse

digitalt.dk

TechZensor ApS

MOD

Løkke Foto

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”digitalt.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet TechZensor ApS med startdato den 15. februar 2018. Selskabets formål er virksomhed inden for journalistik, og selskabet er registreret under branchekode ”581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner”. Det er oplyst i klageskriftet, at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”digitalt.biz” i forbindelse med udgivelsen af mediet Digitalt. Ved opslag den 24. marts 2019 på ”digitalt.biz” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på linket ”OM DIGITALT” øverst på ovenstående hjemmeside fremkommer følgende tekst: ”Om Digitalt Digitalt beskæftiger sig med anvendelsen af nye teknologier i private virksomheder og offentlige organisationer. Historierne handler om kunstig intelligens, Internet-of-Things, Smart City, blockchain, virtual reality og andre transformative teknologier, der understøtter nye arbejdsgange og nye forretningsmodeller. Arbejder du i krydsfeltet mellem teknologi og forretning, og bruger du de nye teknologier til at styrke forretningen og til at levere en bedre service til kunderne, så er du i målgruppen for Digitalt. Har du interesse for casehistorier fra virksomheder og organisationer samt analyser af de nye teknologier, så er Digitalt det rigtige sted at være.” I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ” Techzensor Aps starter i februar 2019 et online medie med navnet "Digitalt", hvor indholdet vil være redaktionelle artikler, video og podcast, omhandlende de nye digitale teknologier. (BIlag 5) I øjeblikket har vi domænet digitalt.biz. (Bilag 6) Da vi er en dansk virksomhed der behandler emner og cases, der har stor relevans for beslutninger i danske virksomheder og organisationer samt samfundsmæssig og kulturel betydning, ønsker vi selvfølgelig et dansk topdomæne [...] Vi har været i gang i ca. et år med forberedelserne til lanceringen og har lagt et stort arbejde i at få kontakt til indehaveren af domænet digitalt.dk, da vi opdagede at domænet åbenbart ikke er i brug og ifølge Wayback Machine ikke har været det i mange år (Bilag 1). Ifølge DK-Hostmaster skulle domænet være ejet af Løkke Foto i Skanderborg. (Bilag 1) Vi har været i telefon kontakt med Løkke Foto beliggende i Tønder, der bekræfter at de aldrig har ejet domænet. (Bilag 2) Telefonnummeret hos DK-Hostmaster på registrant og fuldmægtig tilhører Martin Storm- Andersen bosiddende på Amager og har haft telefonnummeret i en længere årrække. Han har ikke nogen tilknytning til Løkke Foto og har heller ikke ejet domænet. (Bilag 2) DK-Hostmaster oplyser at der er knyttet en mailadresse der hedder digitalt@digitalt.dk til domænet, men der er åbenbart heller ikke en aktiv mailserver tilknyttet domænet. (Bilag 3). Da domænet skulle fornyes i juni 2018, formodede vi at det ville udløbe, så vi skrev os op på venteliste til domænet som nr.(Bilag 4). Domænet er imidlertid stadig aktivt hos DK-Hostmaster, men ingen af oplysningerne på registrant og fuldmægtig refererer til ejeren, så vi formoder, at der er tilknyttet en automatisk betaling, som måske er gået i glemmebogen.” Som bilag har klageren fremlagt et dokument vedrørende opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• på domænenavnet “digitalt.dk”. Bilager et dokument, der ifølge klageren viser diverse søgninger på oplysninger om registranten af domænenavnet ”digitalt.dk”. Bilager et skærmprint af, hvad der fremstår som e-mails fra klageren til indklagede vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”digitalt.dk”. Bilag er et skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside (www.dk-hostmaster.d• vedrørende klagerens placering som nr.på ventelisten til domænenavnet ”digitalt.dk”. Bilag er udskrift af 28. november 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager et skærmprint af et opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet ”digitalt.biz”. Ved sekretariatets opslag den 4. december 2018 og fornyet opslag den 24. marts 2019 på ”digitalt.dk” fremkom der ingen hjemmeside. Ved opslag den 24. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”digitalt.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (LF1834-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne end det omtvistede. Ved opslag den 24. marts 2019 på ”digitalt.dk” på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i alt 133 gange er lagret hjemmesider under domænenavnet i perioden fra den 7. oktober 1999 og frem til den 12. januar 2014. Det fremgår heraf bl.a., at domænenavnet fra oktober 1999 og frem til februar 2001 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende salg af digitale kamera. Herefter fremgår det, at domænenavnet fra maj 2003 og frem til august 2011 periodevist har været anvendt til en hjemmeside med følgende indhold: I den efterfølgende periode ses domænenavnet ikke at have været anvendt aktivt, idet der i 2013 og 2014 er lagret en hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår ”The site you are trying to view does not currently have a default page [...]”. Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.d• den 24. marts 2019 på ”digitalt” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 9.350.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk, og af de førstesøgeresultater fremstod ingen med forbindelse til sagens parter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i februar 2019 har lanceret et online-medie med navnet Digitalt, der beskæftiger sig med artikler, videoer og podcast vedrørende nye teknologier, • at klageren pt. udgiver mediet Digitalt under domænenavnet ”digitalt.biz”, • at klageren er en dansk virksomhed, der på mediet Digitalt behandler emner af stor relevans og betydning for danske virksomheder og organisationer mv., hvorfor klageren ønsker at anvende et domænenavnet ”digitalt.dk”, • at klagerens forberedelser til lanceringen af mediet Digitalt har varet ca. et år, og at der er lagt et stort arbejde i at få kontakt til indklagede med henblik på at drøfte muligheden for at få overdraget domænenavnet ”digitalt.dk”, som ikke har været i brug i mange år, • at klageren har været i kontakt med virksomheden Løkke Foto, der har oplyst, at de aldrig har været registrant af domænenavnet ”digitalt.dk”, • at klageren har forsøgt at kontakte indklagede ved brug af telefonnummeret på registranten ifølge DK Hostmasters WHOIS-database, men at det anførte telefonnummer tilhører en person, der hverken har tilknytning til virksomheden Løkke Foto eller har været registrant af domænenavnet ”digitalt.dk”, • at e-mailadressen ”digitalt@digitalt.dk” ifølge DK Hostmasters WHOIS-database er knyttet til domænenavnet ”digitalt.dk”, men at der ifølge klageren ikke er en aktiv mailserver tilknyttet domænenavnet, • at klageren har skrevet sig på venteliste til domænenavnet ”digitalt.dk” og her står anført som nr. 1, • at domænenavnet stadig står registreret som aktivt i DK Hostmasters WHOIS-database, men at klageren formoder, at den fortsatte registrering af domænenavnet skyldes en automatisk betaling, der er opretholdt ved en fejl, og • at domænenavnet ”digitalt.dk” på den baggrund skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”digitalt.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”digitalt.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren udgiver mediet Digitalt, der bringer artikler mv. om nye digitale teknologier. Klageren benytter på nuværende tidspunkt domænenavnet ”digitalt.biz” men ønsker fremadrettet at benytte domænenavnet ”digitalt.dk”, da mediet Digitalt henvender sig til danske virksomheder, organisationer mv. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”digitalt.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”digitalt.dk” består af et almindeligt kendt dansk ord, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”digitalt.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Indklagede registrerede domænenavnet den 4. april 1999. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet frem til august 2011 periodevis har været anvendt til en hjemmeside med en række links, der ud fra teksten ses at vedrøre private fotoalbum. Herefter ses domænenavnet ikke at have været anvendt aktivt af indklagede. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”digitalt.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”digitalt.dk” vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”digitalt.dk” skal overføres til klageren, TechZensor ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.