Afgørelse

danskmønt.dk

Niels Jørgen Jensen

MOD

Møntbutikken

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” skal slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Klager, Niels Jørgen Jensen (uddannelseschef ved Gladsaxe Gymnasiu• har sammen med tidligere rektor for Gladsaxe Gymnasium, Mogens Skjoldager siden 1998 opbygget Danmarks største hjemmeside for mønter, internetsiden Dansk Mønt (bilag og 01a. Bilag viser forsiden til vores hjemmeside – uændret med den rullende mønt og navnet Dansk Mønt siden 1998; bilag 01a viser et udsnit af nyhederne på vores side fra vi begyndte at vise nyheder. Bilaget dokumenterer første (2001) og seneste (2018) nyheder). Vores internetside Dansk Mønt blev første gang anmeldt i Politiken 14. juni 2001 (bilag 02; anmelderen gengiver desværre ikke vores navn Dansk Mønt, som vores internetside har haft lige fra starten). I begyndelsen var vores hjemmeside hostet af Gladsaxe gymnasium på dettes hjemmeside, men i 2010 erhvervede vi domænet danskmoent.dk via en tidligere elev på vores gymnasium, Julius Sloth, der har hostet hjemmesiden lige siden (bilag og 06). I 2017 overgik domænet danskmoent.dk til klager Niels Jørgen Jensen (bilag 07,og 09). Vore samarbejdspartnere indbefatter Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, hvor vi gennem tiderne har fået adgang til at fotografere mønter og hvis medarbejdere i stort tal har stillet artikler til rådighed for Dansk Mønt – lige fra tidligere leder af KMMS, Jørgen Steen Jensen til museumsinspektør Michael Märcher (nu auktionsfirmaet Bruun Rasmusse• – sidstnævnte har ikke mindre end større eller mindre videnskabelige artikler på vores hjemmeside. Vi modtager til stadighed mails med tips og yderligere materiale fra museets ansatte (bilag 11). Vores samarbejde omfatter desuden diverse auktionshuse, (Th. Høiland og Bruun Rasmussen), andre interessenter i markedet (fx Siegs kataloge• foruden talrige møntforskere og –forfattere, som har stillet deres materiale til rådighed for os, bl.a. ud fra den forudsætning, at der var tale om en ikke-kommerciel hjemmeside. Et auktionsfirma som Bruun Rasmussen har selvsagt ingen interesse i, at en møntinteresseret internetbruger, der husker eller taster ét bogstav forkert, ikke ender på vores hjemmeside men hos Møntbutikken, som må opfattes som en kommerciel konkurrent til Bruun Rasmussen. Bilagbekræfter Bruun Rasmussens samarbejde med os og afviser enhver forbindelse til Møntbutikken/Claus Johannsen. Dansk Mønt har bidraget til udstillinger, senest udstillingen på Jægerspris Slot i 2017 i anledning af 500-året for Luthers teseopslag (bilag 12). Igen vil en forkert læsning af www.danskmoent.dk på vores ledsagetekster til udstillingen sende internetbrugeren til en kommerciel mønthandlers hjemmeside i stedet for til vores side. Dansk Mønt, som vi har opbygget som brand gennem år, er således truet af Møntbutikken/Claus Johannsens snyltning. Kronologi for Møntbutikken/Claus Johannsens snyltning: I 2007 CVR-registrerede indklagede Claus Johannsen firmanavnet Dansk Mønt. Dette markerer for os begyndelsen på snyltningen. I 2007 er der INGEN i den danske møntverden – og da slet ikke en mønthandler -, som er i tvivl om, hvem og hvad Dansk Mønt er - det er vores hjemmeside. Claus Johannsen bruger dog ikke aktivt det nye navn på de messer og udstillinger, han deltager i (således ikke på Dansk Numismatisk Forenings møntbørser (Skandinaviens største). Her optræder hans møntforretning stadig under navnet Claus Johannsen (bekræftet af formanden for Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen til mig. Mailen er p.t. bortkommet, men jeg kan problemfrit erhverve en ny tilkendegivelse, hvis det fremmer sagen). I 2010 registrerede vi som anført domænet danskmoent.dk. I 2012 registrerede Claus Johannsen domænerne danskmønt.dk og danskmont.dk - stadig uden at bruge navnene aktivt. Ved årsskiftet 2016-17 lancerede Claus Johannsen en ny internetside, hvor han introducerede Dansk Mønt som sit nye firmanavn (bilag 03). Det bliver mødt med øjeblikkelig protest fra vor side - mailvekslingen er vedhæftet (bilag 04). 7. juni 2017 (bilag 04, mail nr. 6) ændrede Claus Johannsen sit firmanavn og prøvede at sælge os de to domænenavne. Vi ønsker ikke at betale for at få tilbage, hvad vi opfatter som tyveri. I sensommeren 2018 hvor Københavns største møntklub, Amagerlands Numismatiske Forening, henviste til vores hjemmeside, men kom til at angive et af Claus Johannsens domæner, gik det op for os, at disse stadig eksisterer og stadig peger mod den kommercielle forretning, som nu hedder noget andet, nemlig Møntbutikken (bilag 13). Pres fra os og gode kræfter i møntverden fik Claus Johannsen til at skifte firmanavn, men han har beholdt de misvisende domænenavne. ... Vi har siden 1998 opbygget brandet Dansk Mønt. Siden 2007 har Claus Johannsen i det skjulte - og i årene 2017-18 åbent - snyltet på dette brand. De to domæneadresser, som han 2012 har registreret, er registreret år efter vores registrering af danskmoent.dk. I sommeren 2017 opgav Claus Johannsen efter pres fra os og andre firmanavnet Dansk Mønt og har dermed mistet det sidste figenblad af mulig interesse i domænerne danskmønt.dk og danskmont.dk, som efter vor mening kun opretholdes af snyltningsmæssige årsager. Der er ingen mulighed for, at Møntbutikken/Claus Johannsens brug af navnet Dansk Mønt samt domænenavne danskmønt.dk og danskmont.dk kan være sket i god tro.” Som bilaghar klageren fremlagt bl.a. følgende udskrift af domænenavnet ”danskmoent.dk”: Sekretariatet har ved opslag i DK-Hostmasters WHOIS-database den 4. maj 2019 konstateret, at klageren er registrant af domænenavnet ”danskmoent.dk”, der blev registreret den 11. november 2010. Klageren har som bilagfremlagt en note fra Politiken af 14. juni 2001, hvoraf det bl.a. fremgår: ”... Vidste De kære læser, at verdens mest omfattende web-site om gamle mønter er dansk. Nej vel. Men det er det, og den er lavet af Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager. ... Møntsiden er uhyre omfattende. Også for omfattende til, at vi kan yde den retfærdighed i denne note. Et besøg er den helt sikkert værd, hvis man interesserer sig for numismatik.” Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvoraf fremgår, at indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret under navnet Møntbutikken (CVR-nummer 30639820) med startdato den 1. august 2007. Indklagedes virksomhed er registreret under branchekode 477890 ”Detailhandel med varer i.a.n.”. Det fremgår endvidere, at indklagedes virksomhed fra den 28. maj 2012 til den 5. juni 2017 var registreret under navnet Dansk Mønt. Som bilaghar klageren fremlagt en sammenstykning af en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede, der efter det anførte fandt sted i perioden fra den 28. februar 2017 til 23. august 2018. Det fremgår heraf bl.a., at klageren i februar 2017 gjorde indsigelse mod klagerens brug af virksomhedsnavnet ”Dansk Mønt” og domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”. Indklagede bestred, at brugen af virksomhedsnavnet og domænenavnene krænkede klageren, men oplyste i juni 2017, at indklagede havde besluttet at skifte virksomhedsnavn til Møntbutikken. Indklagede oplyste samtidig, at domænenavnene fortsat pegede på et andet af indklagede registreret domænenavn (”møntbutikken.dk”), og at domænenavnene ville fortsætte hermed, indtil de blev solgt. Indklagede tilbød i den forbindelse at sælge domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” til klageren og oplyste, at indklagede ville beholde domænenavnene eller sælge dem til anden side, hvis klageren ikke ville købe dem. Klageren svarede ikke herpå. I august 2018 rettede klageren på ny henvendelse til indklagede med indsigelse mod indklagedes brug af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”, idet det havde vist sig, at et møntblad ved en fejl havde henvist til indklagedes domænenavn i stedet for klagerens. Indklagede bestred fortsat, at indklagede krænkede klageren og oplyste, at salgstilbuddet stadig stod ved magt. Klageren har som bilag fremlagt en mail fra Julius Sloth, hvoraf fremgår, at Julius Sloth i 2011 registrerede domænenavnet ”danskmoent.dk” på vegne af klageren, og at klageren i 2017 blev formel registrant af domænenavnet. Klageren har som bilag 7-9 fremlagt en mailkorrespondance vedrørende overførslen af domænenavnet fra Julius Sloth til klageren. Som bilaghar klageren fremlagt en mail af 11. november 2010, hvoraf fremgår, at DK-Hostmaster denne dag sendte en ordrebekræftelse vedrørende domænenavnet ”danskmoent.dk” til Julius Sloth. Klageren har som bilag fremlagt en mail af 13. december 2018 fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner, hvoraf fremgår: ”Vi vil meget gerne anerkende og bevidne, at vi har hjulpet jer med fotomateriale til jeres gode hjemmeside www.danskmoent.dk. Ligeledes kan jeg bekræfte, at Bruun Rasmussen ikke har nogen form for samarbejde med en Claus Johannsen, andet end hvad der eventuelt måtte være handlet på ordinær auktion.” Klageren har som bilagfremlagt en mail af 30. november 2018 fra seniorforsker Helle Horsnæs fra Nationalmuseet, hvori hun gør opmærksom på faglitteratur, der med fordel kunne beskrives på klagerens hjemmeside. Som bilaghar klageren fremlagt en mail af 25. oktober 2017 fra museumsleder Bente Jønsson, hvori hun takkede klageren for udlån af mønter til Jægerspris Slot. Klageren har som bilag fremlagt en mail af 19. august 2018 fra Steen Jakobsen, Amagerlands Numismatiske Forening, hvori det oplyses, at foreningen i en artikel om falske mønter ved en fejl kom til at henvise til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”danskmønt.dk” i stedet for til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”danskmoent.dk”. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg er hverken møntnørd eller snylter, og jeg kendte ikke til ”Klagers” infoside, da jeg fandt på at kalde min møntforretning/webshop: Dansk Mønt. Jeg startede min forretning i 2007 som en butik og auktionshus over samlerobjekter, primært gammelt legetøj (antikt bliklegetøj og Lego og teknobiler, tog, trælegetøj etc.) samt emaljeskilte, Anders And blade, krigsrelateret samlerobjekter (ordner mm.) samt mønter og pengesedler. Det var først et par år senere at mit primære erhverv blev mønthandel. Til det skulle jeg bruge et nyt firmanavn (til min kommende Websho• og valget faldt på Dansk Mønt. Jeg er altså et eksempel på en mønthandler, der ikke er startet som møntsamler først og som ikke er møntsamler nu. Det er ren business. Jeg nørder ikke mønter (hverken nu eller ved forretningsstar• og trawler ej heller nettet tynd for specifik info vedr. mønter (med undtagelse af priser og auktionsresultater, som jeg tænker, at man ikke finder på Klagers infoside, der vist primært er historisk oplysende), dette da jeg hverken har tid eller behov for det. Jeg kendte derfor ikke til Klagers infoside, da jeg startede mønthandel. ... Da jeg for 1½ år siden skiftede navn til Møntbutikken, tilbød jeg Klager at overtage mine domæner danskmønt.dk og danskmont.dk (kvit og frit, dog mod at han betalte mig den udgift jeg havde haft, med at opretholde disse), men det tog han som en ”fornærmelse” og svarede aldrig tilbage. Så jeg har valgt at beholde begge domæner, så de stadig peger på min nye shop. Egentlig også meget passende, da jeg stadig har ca. 1000-1200 (anslåe• varefotos på min nye shop med mit gamle firmanavn ”Dansk Mønt eller Danskmont” påskrevet. Det vil være et ret tidskrævende job, at ændre dette.” I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”Jeg konstaterer, at indklagede, Møntbutikken v. Claus Johannsen, ... argumenterer med uvidenhed om møntverden (!) samt med at det vil være arbejdskrævende for ham at ændre salgstekster på sine produkter. Jeg savner derimod argumenter for hans adkomst til at anvende domæner, som åbenlyst snylter på vort danskmoent.dk og kan i hele denne ulykkelige sag ikke se, at Møntbutikken/Claus Johannsen overhovedet lever op til ånd og bogstav i domænelovens §stk. 1, om god domænenavneskik. ...” Klageren har som bilag fremlagt et brev af 16. januar 2019 fra Dansk Numismatisk Forening, hvoraf fremgår bl.a. følgende: ”Erklæring vedrørende ”Dansk Mønt” Dansk Mønt, hjemmeside: danskmoent.dk Dansk Mønt, der oprindelig blev etableret af Mogens Skjoldager og Niels Jørgen Jensen i 1998 på gladsaxegymnasium.dk, har siden starten været den centrale informationskilde på internettet til orientering om numismatiske emner i Danmark. Dansk Numismatisk Forening har igennem årene arbejdet sammen med redaktørerne af Dansk Mønt, der i sit indhold også har medtaget bidrag fra Foreningens publikationer Numismatisk Rapport og Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. Det er Dansk Numismatisk Forenings opfattelse, at kendskabet til og brugen af indholdet på Dansk Mønt både blandt møntsamlere og andre er så udbredt, at Foreningen ikke har etableret en lignende formidling på sin hjemmeside. Foreningen betragter Dansk Mønt som den centrale database vedrørende dansk numismatik, og understøtter gerne indholdet heri. Det er Dansk Numismatisk Forenings hensigt at fortsætte det konstruktive samarbejde med ”Dansk Mønt”, hvorfor det er væsentligt for os, at der ikke er mulighed for at forveksle ”danskemoent.dk” og ”danskmønt.dk”.” Ved opslag den 7. januar 2019 på domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnene viderestillede til domænenavnet ”montbutikken.dk”, der fremstod således: Sekretariatet har ved fornyet opslag på domænenavnene den 5. maj 2019 konstateret, at de fortsat viderestillede til domænenavnet ”montbutikken.dk”, der fremstod som vist ovenfor. Sekretariatet har ved opslag den 5. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 5. maj 2019 på ”dansk mønt” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 9.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater angik fem omtale af klagerens hjemmeside på ”danskmoent.dk” (Dansk Mønt), mens et vedrørte indklagedes hjemmeside ”montbutikken.dk”. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. oplysninger om betaling i dansk mønt samt om den dansk mønts historiske baggrund. Sekretariatet har ved opslag den 5. maj 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke er foretaget nogen kopi af indholdet på domænenavnet ”danskmont.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at der alene er taget én kopi (den 8. august 2018) af indholdet på domænenavnet ”danskmønt.dk”, og at denne kopi viser, at domænenavnet viderestillede til domænenavnet ”montbutikken.dk”, der på det pågældende tidspunkt fremstod som vist ovenfor. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren sammen med Mogens Skjoldager siden 1998 har opbygget Danmarks største hjemmeside for mønter, der siden 2011 har været placeret på domænenavnet ”danskmoent.dk”, • at klagerens hjemmeside er kendt under navnet ”Dansk Mønt”, • at klageren bl.a. samarbejder med Den kgl. Mønt- og Medaillesamling (Nationalmusee• og auktionshuset Bruun Rasmussen, der har bistået med billeder og artikler til klagerens hjemmeside, • at klagerens hjemmeside (Dansk Møn• gennem år har opbygget et brand, der nu trues af indklagede ved dennes brug af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”, som indklagede bruger til at viderestille til domænenavnet ”montbutikken.dk”, hvorfra indklagede sælger bl.a. mønter, • at indklagede ved brug af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” snylter på klagerens hjemmeside (Dansk Mønt), • at indklagedes snyltning allerede begyndte, da indklagede i 2007 registrerede en virksomhed ved navn Dansk Mønt, • at indklagede registrerede domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” i 2012, men først i 2016-2017 lancerede indklagede en hjemmeside på disse domænenavne, hvilket klageren øjeblikket gjorde indsigelse mod, • at indklagede i juni 2017 forsøgte at sælge de omtvistede domænenavne til klageren, hvilket klageren dog aldrig svarede på, • at Københavns største møntklub, Amagerlands Numismatiske Forening, i sommeren 2018 ved en fejl kom til at henvise til hjemmesiden på domænenavnet ”danskmønt.dk”, som indklagede er registrant af, i stedet for til klagerens hjemmeside på ”danskmoent.dk”, • at indklagede ikke har nogen legitim interesse i de omtvistede domænenavne, idet det sidste figenblad af mulig interesse i domænenavnene bortfaldt, da indklagede i 2017 skiftede virksomhedsnavn fra ”Dansk Mønt” til ”Møntbutikken.dk”, • at det må anses for udelukket, at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne er sket i god tro, og • at de omtvistede domænenavne skal slettes, da indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen heraf er i strid med domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede hverken møntnørd eller snylter, • at indklagede etablerede sin forretning i 2007, der oprindeligt fungerede som butik og auktionshus over samlerobjekter, herunder gammelt legetøj, Anders And-blade, mønter og pengesedler, men som efter et par år fik mønthandel som sit primære fokusområde, • at indklagede i 2012 i forbindelse med sin beslutning om at fokusere på mønthandel ændrede navnet på sin virksomhed til ”Dansk Mønt” og registrerede domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”, • at klagerens info-hjemmeside på domænenavnet ”danskmoent.dk” primært indeholder historiske oplysninger om mønter, som indklagede ikke har nogen interesse i, hvorfor indklagede ikke havde kendskab til klagers info-hjemmeside, da indklagede besluttede at kalde sin møntforretning/webshop Dansk Mønt, • at indklagede i forbindelse med, at indklagede i 2017 skiftede virksomhedsnavn til Møntbutikken, tilbød klageren at overtage ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” mod at betale de udgifter, som indklagede havde haft til registreringen heraf, men at klageren aldrig svarede herpå, • at indklagede – da klageren ikke ville overtage de omtvistede domænenavne – besluttede sig for at beholde dem, og anvende dem til at pege på indklagedes nye webshop på domænenavnet ”montbutikken.dk”, og • at det egentlig passede indklagede fint, at klageren ikke ville overtage de omtvistede domænenavne, idet indklagede stadig har ca. 1.000 – 1.200 varefotos på den nye webshop, hvorpå det tidligere virksomhedsnavn ”Dansk Mønt” eller ”Danskmont” er påskrevet.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren gjorde i februar 2017 indsigelse mod indklagedes brug af virksomhedsnavnet ”Dansk Mønt” og domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”. På baggrund heraf fulgte en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede, der førte til, at indklagede i juni 2017 ændrede sit virksomhedsnavn til ”Møntbutikken”. Indklagede tilbød i den forbindelse at overdrage de omtvistede domænenavne til klageren mod betaling. Det følger af indklagedes salgstilbud, at indklagede alternativt ville anvende domænenavnene til at pege på domænenavnet ”montbutikken.dk”, som indklagede også var registrant af, eller sælge domænenavnene til anden side. Klageren svarede aldrig på indklagedes tilbud. Da klageren i august 2018 på ny gjorde indsigelse mod indklagedes brug af de omtvistede domænenavne, svarede indklagede, at salgstilbuddet stadig stod ved magt. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnene offentligt til salg og har alene fremsat sit krav om betaling for overdragelse heraf, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede med indsigelse mod indklagedes brug af domænenavnene. Indklagede anvender de omtvistede domænenavne til at viderestille til domænenavnet ”montbutikken.dk”, hvorfra indklagede driver sin webshop. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har efter det oplyste drevet hjemmesiden ”Dansk Mønt” sammen med Mogens Skjoldager siden 1997, og klageren har siden 2011 anvendt domænenavnet ”danskmoent.dk” til dette formål. Hjemmesiden ”Dansk Mønt”, der indeholder oplysninger om danske mønter, er ikke-kommerciel. Hjemmesiden er efter det oplyste anerkendt for sin kvalitet af bl.a. Dansk Numismatisk Forening. Klageren ønsker, at domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” slettes, idet klageren vil forhindre, at klagerens hjemmeside (Dansk Møn• forveksles med indklagedes hjemmeside (Møntbutikke• på domænenavnet ”montbutikken.dk”, som de omtvistede domænenavne viderestiller til. Klageren har på den anførte baggrund en interesse i at forhindre, at indklagedes hjemmeside forveksles med klagerens og dermed også i, at de omtvistede domænenavne slettes. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”danskmønt.dk” består af to helt almindelige danske ord ”dansk” og ”mønt”, og at domænenavnet ”danskmont.dk” består af de to samme ord, dog med fejlstavning af ordet ”mønt”. Mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Møntbutikken (CVR-nummer 30639820) med startdato den 1. august 2007. I forbindelse med, at indklagede i 2012 besluttede at koncentrere sin forretning omkring salg af mønter, ændrede indklagede sit virksomhedsnavn til Dansk Mønt og registrerede den 3. maj 2012 domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”. Indklagede anvendte efter det oplyste domænenavnene til en hjemmeside, hvorfra indklagede bl.a. solgte danske mønter. Indklagede besluttede i 2017 igen at ændre sit virksomhedsnavn – denne gang til Møntbutikken – og registrerede i den forbindelse domænenavnet ”montbutikken.dk”, som indklagede flyttede sin hjemmeside til. Domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” er efter det oplyste siden 2017 blevet anvendt til at viderestille til hjemmesiden på domænenavnet ”montbutikken.dk”. Indklagede, der som nævnt driver forretning med salg af bl.a. danske mønter fra den pågældende hjemmeside, har herefter en legitim interesse i, at kunne råde over domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnene ”danskmønt.dk” og ”danskmont.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Niels Jørgen Jensen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.