Afgørelse

lrh.dk

Lasse Rune Hansen

MOD

Karsten Andersen CO/ Lotte Thomsen

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lrh.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg har i længere tid været interesseret i at anskaffe et domæne til brug til e-mail og hjemmeside. Domænet skal knytte sig til mit navn, og derfor har jeg bl.a. undersøgt om domænet lrh.dk (som består af initialerne i mit nav• er ledigt. Jeg har konstateret, at domænet ikke peger på en hjemmeside. En yderligere undersøgelse af mx records viser, at domænet heller ikke benyttes til mail. Jeg har dermed konstateret, at domænet overhovedet ikke bruges. Derfor kontakter jeg registranten via mail mhp. at erhverve domænet. Registranten beder mig give et bud på, hvor meget jeg vil betale ham for domænet. Jeg foreslår ham, at jeg betaler ham 500 kr. for besværet med at overdrage domænet, men han afslår med den begrundelse, at domænets registrering har kostet mange flere penge over årene. Mailkorrespondance og screenshots som dokumentation er vedlagt. [...] Jeg mener, at det står helt klart, at registranten ikke agter at bruge domænet til andet end at sælge det, idet han faktisk udtrykker velvillighed for at sælge det, hvis blot prisen er høj nok. Domænet står således bare parkeret, hvorfor jeg, som har en egentlig interesse i rent faktisk at benytte domænet til noget meningsfyldt ikke får mulighed herfor. Registranten, som end ikke er bosat i Danmark, har derimod tilsyneladende ingen tilknytning til domænet, ligesom han heller ikke har brug for det.” Som bilager kopi af en e-mailkorrespondance fra den 27. og 28. november 2018 mellem klageren og Karsten Andersen vedrørende domænenavnet ”lrh.dk”. Af korrespondancen fremgår bl.a.: Klageren ”Hej Jeg kan se, at INTERACTIVE er registreret som registrant af domænenavnet lrh.dk, og at hjemmesiden forINTERACTIVE ApS er lukket ned. Da jeg er interesseret i domænet lrh.dk, og kan konstatere, at det ikke bruges til noget, vil jeg høre, om du/I er interesseret i at sælge det til mig?” Karsten Andersen: ”Hej Lasse Jeg ejer domænet da jeg har købt rettigheder til alle deres kunder m.m. Så hvis du er interesseret bedes du fremsende et tilbud/pris som jeg vil svare tilbage på.” Klageren ”Hej Karsten Taget i betragtning, at du ikke benytter det til noget, tænker jeg at 500 kr. for ulejligheden med at overdrage det ville være et fair bud. Hvad siger du til det?”. Karsten Andersen: ”Det har kostet mange flere at eje det i mange år :-) Tak for tilbuddet :-)”. Bilag er et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”lrh.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.mxtoolbox.com, der ifølge klageren dokumenterer, at indklagede ikke anvender domænenavnet ”lrh.dk” i forbindelse med e- mailkommunikation. Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”lrh.dk”, hvoraf det fremgår, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Bilag(litreret af sekretariate• er et foto af et sundhedskort tilhørende klageren, Lasse Rune Hansen. Ved sekretariatets opslag den 5. december 2018 og fornyet opslag den 27. april 2019 på ”lrh.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”lrh.dk er mit domæne. Jeg er den originale køber igennem mit tidligere firma 24interactive og har blot overdraget til mit eget navn”. Som bilag A (litreret af sekretariate• har indklagede fremlagt en kopi af meddelelse af 11. december 2018 til klagenævnet. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Registranten nævner i sit svar ingen planer om at tage domænet i brug, ligesom han heller ikke redegør for, hvilken tilknytning han har til domænenavnet. Hans svar bekræfter efter min mening dermed blot, at han har registreret domænet med henblik på at opbevare det indtil han måtte få et godt købstilbud. Det falder efter min bedste overbevisning ind under warehousing. Jeg har i min klage redegjort for mine intentioner om at bruge domænet aktivt – både til mail og website – og for hvorfor netop dette domæne vil være relevant for mig.” Indklagede har i sin duplik bl.a. anført følgende: ”Kommentar: Registranten nævner i sit svar ingen planer om at tage domænet i brug, ligesom han heller ikke redegør for, hvilken tilknytning han har til domænenavnet. MIT SVAR: Jeg er webudvikler og indtil jeg har tid og råd vil jeg gerne forbeholde mig retten til at benytte mine domæner som jeg har betalt for og hostet i mange år... der er ingen brand- overtrædelser og har ikke domæner for blot at parkere dem... hr. Rune er blot for sent ude mht. købet af domæne som han nu mener han har mere lov til end mig... Hans svar bekræfter efter min mening dermed blot, at han har registreret domænet med henblik på at opbevare det indtil han måtte få et godt købstilbud. Det falder efter min bedste overbevisning ind under warehousing. MIT SVAR: jeg dealer ikke i domæner. Jeg ejer et webudviklingsfirma og derfor har jeg erhvervet mig en del domæner som engang vil blive benyttet... Hvornår dette vil ske er som jeg ser det, ikke relevant... Jeg har i min klage redegjort for mine intentioner om at bruge domænet aktivt – både til mail og website – og for hvorfor netop dette domæne vil være relevant for mig. MIT SVAR: Jeg vil til en hver tid kunne bekræfte at jeg ikke er domæne warehouse-person.. Det vil min historik hos dk-hostmaster.dk kunne bekræfte samme situation var for mange år siden da telia ville have mit tlia.dk som jeg ikke har benyttet endnu. Jeg gentager. der er sikker mange der hedder lrh, feks. lasse ravn hansen, louise ravn hansen, Lis Rønne Hansen osv... som alle sikkert ville mene samme som Hr, Rune, men faktum er at de ikke været tilstede på det tidspunkt for 10-12 år siden som jeg var og tænkt på koncepter jeg udvikler... så en skønne dag vil det blive benyttet, blot ikke pt. hvilket ikke strider imod nogen regler jeg kender til.” Sekretariatet har ved opslag den 27. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”lrh.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KACL1-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant afdomænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: 24-i.dk 24-interactive.dk 24i.dk 24interactive.dk b-v.dk bivirkning.dk blv.dk gei.dk livedating.dk mhg.dk moreweb.dk nbh.dk prutomprisen.dk tgo.dk topplacering.dk videodating.dk Ved opslag den 27. april 2019 på deførste af indklagedes registrerede domænenavne, jf. ovenfor, har sekretariatet konstateret, at der i otte tilfælde (”24-interactive.dk”, ”24interactive.dk”, ”b-v.dk”, ”bivirkning.dk”, ”blv.dk”, ”gei.dk”, ”livedating.dk” og ”mhg.dk”) ikke fremkom nogen hjemmesider. De sidste to domænenavne ”24-i.dk” og ”24i.dk” indeholdt begge en tilsyneladende indholdstom hjemmeside, hvoraf der bl.a. fremgik følgende tekst: ”www.24i.dk LUKKER NED”. Sekretariatet har ved opslag den 27. april 2019 på ”lrh.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden er lagret i altgange i perioden fra den 4. januar 2004 og til den 8. marts 2016. I perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet ”lrh.dk” den 10. november 2006 og frem er hjemmesiden lagret seks gange. Det omtvistede domænenavn ses i denne periode ikke at have indeholdt en egentlig hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”lrh” den 27. april 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 11.600, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet en række forskellige forhold, herunder omtale fa en beskrivelsesramme ved navn LRH-taksonomi, en lufthavn beliggende i La Rochelle (LRH), Laguna Resorts & Hotels, flere virksomheder, hvori betegnelsen LRH indgik i virksomhedsnavnet og L. Ron Hubbard (Scientology). Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren gennem længere tid har været interesseret i at anskaffe sit et domænenavn til brug for e-mail og hjemmeside, • at pågældende domænenavn skal knytte sig til klagerens navn, hvorfor klageren bl.a. har undersøgt muligheden for at registrere domænenavnet ”lrh.dk”, • at domænenavnet ”lrh.dk” således består af initialerne i klagerens navn, • at klageren har konstateret, at domænenavnet ”lrh.dk” ikke indeholder en hjemmeside på nuværende tidspunkt, • at klageren herudover har konstateret, at domænenavnet ”lrh.dk” heller ikke benyttes af indklagede til e-mailkommunikation, • at det derfor kan konkluderes, at indklagede ikke gør brug af det omtvistede domænenavn, • at klageren har været i dialog med indklagede om en overdragelse af domænenavnet ”lrh.dk”, • at indklagede har opfordret klageren til at komme med et bud på domænenavnet ”lrh.dk”, • at indklagede dog har afvist klagerens tilbud om at købe domænenavnet for 500 kr., fordi domænenavnets registrering har kostet mange flere penge gennem årene, • at det står klart, at indklagede ikke agter at bruge domænenavnet ”lrh.dk” til andet end at sælge det, da han faktisk udtrykker velvillighed i forhold til at sælge det, • at klageren i modsætning til indklagede har en hensigt om at anvende domænenavnet ”lrh.dk” på en aktiv måde, og • at domænenavnet ”lrh.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede oprindeligt registrerede domænenavnet ”lrh.dk” gennem sin tidligere virksomhed 24interactive, men senere har overdraget domænenavnet til sig selv personligt, • at indklagede er webudvikler og gerne vil forbeholde sig retten til at benytte sine domænenavne, indtil indklagede har tid og råd, • at der ikke foreligger nogen overtrædelse af varemærkerettigheder eller lignende, ligesom indklagede ikke har registreret domænenavne blot for at parkere dem, • at indklagede heller ikke handler med domænenavn, men at indklagede som webudvikler har erhvervet sig en del domænenavne gennem tiden, • at det er irrelevant for sagen, hvornår indklagede påtænker at tage sine registrerede domænenavne i anvendelse, • at der må antages at være mange andre end klageren, som ville kunne have en interesse i at få registreret domænenavnet ”lrh.dk”, og • at domænenavnet ”lrh.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”lrh.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”lrh.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har imidlertid ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”lrh.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Det bemærkes i den forbindelse, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig godtgør, at et domænenavn er registreret med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en række domænenavne under .dk-internetdomænet. Det ændrer ikke ved klagenævnets vurdering, at indklagede ifølge klagerens oplysninger (jf. bilag 1) umiddelbart forud for indgivelsen af nærværende klage pr. e-mail er indgået i en dialog med klageren om at overdrage domænenavnet ”lrh.dk”. Nævnet finder således efter en konkret vurdering af omstændighederne i sagen, herunder karakteren af klagerens og indklagedes kommunikation, at indklagedes indstilling i forhold til at drøfte en overdragelse af det omtvistede domænenavn mod et økonomisk vederlag ikke kan tages som udtryk for, at indklagede alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg eller udlejning for øje. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at de indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”lrh.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren gennem længere tid har været interesseret i at registrere et domænenavn til brug for e-mail og hjemmeside samt at klageren har et ønske om, at det pågældende domænenavn skal knytte sig til klagerens navn. Domænenavnet ”lrh.dk” består af initialerne i klagerens navn, hvorfor klageren forud for klagens indgivelse har været i dialog med indklagede om en mulig overdragelse af domænenavnet, men klageren og indklagede har imidlertid ikke kunnet blive enige om et passende beløb for en sådan overdragelse. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”lrh.dk”, idet klagenævnet efter det oplyste lægger til grund, at klageren ønsker at registrere domænenavnet til sin personlige brug. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”lrh.dk” er sammensat af tre bogstaver, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Desuden må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”lrh” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at domænenavnet ”lrh.dk” på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen hjemmeside, ligesom der heller ikke er oplysninger som tyder på, at indklagede på anden måde gør brug af domænenavnet. Indklagede har over for klagenævnet oplyst bl.a., at indklagede oprindeligt registrerede domænenavnet ”lrh.dk” gennem sin tidligere virksomhed 24interactive, men at domænenavnet senere er blevet overdraget til indklagede personligt. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede er webudvikler og gerne vil forbeholde sig retten til at benytte sine domænenavne, indtil indklagede har tid og råd hertil, idet det er irrelevant for sagen, hvornår indklagede måtte påtænke at tage sine domænenavnsregistreringer i anvendelse. Indklagede anvender efter det oplyste på nuværende tidspunkt ikke domænenavnet ”lrh.dk” på nogen aktiv måde, og indklagede har ikke – udover at have tilkendegivet en generel interesse i potentielt at kunne anvende de domænenavne, som indklagede er registrant af – oplyst, hvilke eventuelle hensigter indklagede måtte have med registreringen af domænenavnet ”lrh.dk”. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet derfor ikke at kunne lægge til grund, at indklagede har nogen aktuelle planer om at anvende det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”lrh.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”lrh.dk” skal overføres til klageren, Lasse Rune Hansen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.