Afgørelse

alevi.dk

Randers Alevi Kultur Center

MOD

[A]

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”alevi.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

DK Hostmaster har oplyst, at Alevi Forbundet i Danmark var registrant af domænenavnet ”alevi.dk” i perioden fra den 6. september 2002 til den 21. juni 2018, hvor domænenavnet blev slettet på grund af manglende betaling af et genopretningsgebyr. Klageren er en frivillig forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Randers Alevi Kultur Center (CVR-nummer 29579865) med startdato den 27. juni 2006. Klageren er registreret under branchekode 949900 ”Andre organisationer og foreninger”. Klageren er ifølge udskrift fra Kirkeministeriets hjemmeside (km.dk), der er fremlagt af klageren som bilag 2, s. 1, en menighed under det anerkendte trossamfund Alevi Forbundet i Danmark. Klagerens repræsentant, Feramuz Acar, er ifølge oplysninger om Alevi Forbundets organisationsforhold, der er fremlagt som bilag 2, s. 4-5, formand for Alevi Forbundet i Danmark. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”1- Domænenavnet www.alevi.dk tilhøre i 2008 lovlig anerkendt/godkendt ALEVI-trossamfund i Danmark... 2- Alevi trossamfund er 12.000 år gammelt trossamfund, som stammer fra Anatolien / Tyrkiet, sidst struktureret af Haci Bektash Veli i 1200-tallet. Første Alevi forening i DK dannet i 1994 og Alevi Forbundet i DK (DABF) blev danne i 1999 og ansøgt og blev af Kirkeministeriet gokendt/anderkendt som selvstændigt trossamfund i 2008, af undertegnede som formand for trossamfundet. 3- Alevi trossamfundet har siden omk. 2004 og frem til juni 2018 har betalt og brugt domænenavnet www.alevi.dk, som siden hen på en mærkværdigvis ukendt måde/årsag overdraget eller overgået til en ukendt ejer. Som misbruger bruger vores kendte domænenavn med urigtige oplysninger om vores samfund (samt mit undertegnedes nav• med sammen med sex /pornografiske materiale. 4- Jeg/undertegne personligt og på vejene af Alevi trossamfundet i DK og formand for lokal afd. Randers Alevi Kultur Center. Anmoder STRAKS domænenavnet www.alevi.dk fratages fra nuværende ukendt ejer og overdrages til undertegnede Randers Alevi Kultur Center. (Som straks vil betale for domænenavnet www.alevi.dk mindstår frem i tiden.) ...” Som bilag 2, s. 4, har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint fra klagerens Facebook-side: Som bilag 2, s. 2, har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprints fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”alevi.dk”: Ved opslag den 12. december 2018 og den 19. februar 2019 på ”alevi.dk” har sekretariatet konstateret, at startsiden på hjemmesiden så ud på følgende måde: Sekretariatet har konstateret, at man ved at klikke på linket ”Stilhed i dampbadet” under fanen ”Seneste indlæg” ledes videre til en underside, hvis indhold svarer til bilag 2, s. 2, som er indsat ovenfor. Ved opslag den 19. februar 2019 på ”alevi.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i perioden fra den 4. december 2002 til den 8. maj 2018 344 gange er taget kopi af domænenavnet, og at hjemmesiden den 8. maj 2018 så ud på følgende måde: Ved sekretariatets søgning på ”Alevi” den 19. februar 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 26.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, Alevi Forbundet i Danmark, som klageren er en menighed i, eller andre menigheder under Alevi Forbundet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der er en menighed i Alevi-trossamfundet, siden 2004 har været registrant af domænenavnet ”alevi.dk”, • at Alevi-trossamfundet er anerkendt af Kirkeministeriet og har en naturlig interesse i at kunne råde over det omtvistede domænenavn, • at indklagede har registreret domænenavnet efter, at klageren ved en fejl mistede registreringen, og • at indklagede misbruger domænenavnet til at sprede urigtige oplysninger om Alevi-trossamfundet, og til i den forbindelse at promovere pornografisk materiale. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”alevi.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, Randers Alevi Kultur Center, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”alevi.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”alevi.dk” oprindelig blev registreret den 6. september 2002 af trossamfundet Alevi Forbundet i Danmark. Den 24. august 2018 blev domænenavnet slettet på grund af manglende betaling af et genopretningsgebyr, hvorefter indklagede samme dag registrerede domænenavnet. Klageren, der er en menighed under Alevi Forbundet i Danmark, er under denne sag repræsenteret af forbundets formand Feramuz Acar. Klagenævnet finder, at det må lægges til grund, at Alevi Forbundet har været indforstået med klagerens indgivelse af klagen i denne sag, og at klageren må anses for at have en naturlig og væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”alevi.dk”, som Alevi Forbundet fra 2002 til 2018 anvendte til sin hjemmeside. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede anvender domænenavnet ”alevi.dk” til udbrede, hvad der efter klagerens oplysninger er urigtige oplysninger om Alevi Forbundet samt til at promovere bl.a. sexlejetøj, som herved associeres med trossamfundet. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, og klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel, legitim interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet (gen)registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”alevi.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”alevi.dk” skal overføres til klageren, Randers Alevi Kultur Center. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.