Afgørelse

businessesbjerg.dk

Business Esbjerg

MOD

Worldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A.

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 1. januar 2007 under navnet ”Esbjerg Erhvervsudvikling”, og at klageren den 19. november 2018 ændrede navn til ”Business Esbjerg”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”KLAGER, Business Esbjerg, er en forening bestående af et netværk af ca. 900 virksomheder og rådgivere, der fungerer som en betroet og professionel samarbejdspartner for sine medlemmer. Business Esbjerg støtter og er med til at udvikle et attraktivt og innovativt erhvervsmiljø i Esbjerg kommune gennem bl.a. karrieremesser, turismeprojekter, ledernetvæk og start-up tilbud. Ud over at skabe værdi for erhvervslivet ønsker Klager således med netværket Business Esbjerg også at fremme muligheder og vilkår for turister, arbejdstagere og studerende. Klager står bl.a. bag følgende lokalt forankrede tiltag og tilbud: - VisitEsbjerg - VisitRibe - Fanø Turistbureau - Karrrieremesse Esbjerg - Leadership Esbjerg - EnergiMetropol Esbjerg - Studiebyen Esbjerg - Work in Offshore I november 2018 skiftede Klager officielt navn fra Esbjerg Erhvervsudvikling til BUSINESS ESBJERG. Udskrift fra Klagers hjemmeside www.businessesbjerg.com, der foreløbigt dirigerer brugeren til Klagers (gaml• domænenavn og tilknyttede hjemmeside www.eeu.dk, vedlægges som Bilagi sagen. Klager registrerede domænenavnet den 16. november 2017. Udskrift fra www.whois.com, vedlægges som Bilagi sagen. Klager er desuden indehaver af en varemærkeansøgning for BUSINESS ESBJERG (fig.). Kopi af Klagers varemærkeansøgning, vedlægges som Bilagi sagen. INDKLAGEDE, OKEI S.M.B.A, er et webbureau med kontorer i Herning og Holbæk. Udskrift fra Indklagedes hjemmeside www.okei.dk , vedlægges som Bilagi sagen. Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside omkring Indklagede, vedlægges som Bilagi sagen. Udskrift fra DK Hostmaster A/S, vedrørende Indklagede og det omhandlede domænenavn, vedlægges som Bilagi sagen. BAGGRUND FOR KLAGEN I forbindelse med sine forberedelser af det tidligere omtalte navneskifte fra Esbjerg Erhvervsudvikling til Business Esbjerg opdagede Klager op til sommeren 2018, at det omhandlede domænenavn var optaget. Klager kunne dog imidlertid ikke konstatere nogen nævneværdig eller reel brug af domænenavnet fra registrantens side andet end en inaktiv forside af en hjemmeside uden dybere links og alene med et mindre skærmprint af en Wikipedia beskrivelse omkring størrelsen på Esbjerg by osv Forsiden er stadig hvad der kan ses i dag på www.businessesbjerg.dk . Udskrift fra www.businessesbjerg.dk , af 26. november 2018, vedlægges til illustration som Bilagi sagen. Ved søgning via Internet Archive har Klager heller ikke kunne finde nogen brug af eller registrerede aktiviteter på domænenavnet. Grundet sin geografiske placering i Esbjerg og lokale tiltag og aktiviteter målrettet Esbjerg området, ønsker Klager i sagens natur et .dk domænenavn registreret identisk med og indeholdende sit foreningsnavn og kendetegn BUSINESS ESBJERG, herunder . Klager rettede derfor henvendelse til Indklagede i e-mail af 26. juli 2018 for at høre nærmere om Indklagedes interesse i (den fortsatt• opretholdelse af domænenavnet samt invitere Indklagede til et møde. Kopi af Klagers e-mail, vedlægges som Bilagi sagen. Klager og Indklagede afholdte herefter et møde medio august 2018, men Indklagede ønskede ikke at overdrage domænenavnet til Klager. Indklagede har under parternes kontakt gjort gældende over for Klager, at Indklagede agter at benytte domænenavnet til en nyhedsportal. Idet Klager, Business Esbjerg, har en naturlig interesse i at indehave og kunne gøre aktivt og kommercielt brug af domænenavnet og idet Indklagede har forhindret Klager heri uden selv at gøre nævneværdigt brug af domænenavnet, hvis overhovedet siden dets registrering, har Klager set sig nødsaget til at indbringe sagen for Domæneklagenævnet...” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med branchekoden ”Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”whois.com” med registreringsoplysninger om domænenavnet ”businessesbjerg.com”, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registrant af det pågældende domænenavn. Bilager kopi af skrivelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren har søgt om varemærkeregistrering af et figurmærke, der består af betegnelsen ”Business Esbjerg” i en særlig skriftlig udformning og farvekombination. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”okei.dk”. Bilager kopi af e-mail af 26. juli 2018 fra klageren til Tommy Wohlert, hvori der inviteres til et møde om brug af domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato den 1. oktober 2009 med det formål ”at drive virksomhed med internetforretninger; herunder webshops, webportaler, databaser samt hermed beslægtet virksomhed af hovedsageligt importerede varer - eksport kan også finde sted”. Indklagede er oprindeligt registreret under navnet ”POOZ S.M.B.A.”. Den 7. november 2016 ændrede indklagede navn til ”OKEI S.M.B.A.” og igen den 19. december 2018 til ”Worldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A.”, jf. i det væsentlige bilag 6. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”INDKLAGEDE har vendt klagesagen med Clemens advokatpartnerselskab fra Århus. Den følgende sagsfremstilling kan med fordel sammenholdes med bilag A1 – Tidslinien, Nyhedsmediet og bilag A2 – Oversigt, businessdomæner, for løbende at kunne forstå sammenhængene af aktiviteter og handlinger samt hjælpe Klagenævnet til et bedre overblik. INDLEDNING INDKLAGEDE har drevet firmaet OKEI S.M.B.A. ved siden af andre jobs siden 01.10.2009. Firmaet producerer og udvikler primært hjemmesider, webshops og portalløsninger. Kunderne kommer fra ind- og udland. INDKLAGEDE har siden 2015 været i gang med at opstarte et nyt landsdækkende nyhedsmedie med 100% fokus på business, og som vil fungere på lokalt-, regionalt- og nationalt niveau. Nyhedsmediet har som det nationale domæne brugt ”BusinessRegioner.dk”, ”BusinesR.dk”, ”DagensBusiness.dk” og ”BusinessOnly.dk”, dog blev det korrekte navn og domænenavn først landet den 15-07-2018 – nemlig ”DanmarksBusiness.dk”. Siden primo 2015, hvor de første tanker om et nyt landsdækkende nyhedsmedie begyndte at rumstere, og frem til i dag, har der kun været formindsket aktivitet i projektet fra 20. marts 2017 og frem til foråret 2018, hvor ejeren af OKEI S.M.B.A./INDKLAGEDE var hårdest ramt af arbejdsstress og derfor fuldtidssygemeldt. 2015 Marts 2015 Idéen med nyhedsbrevet vendes telefonisk med mulig partner, JG, fra Haderslev. JG har været direktør for Kohberg, Merrild Kaffe, Royal Unibrew, Fakta, AB Catering, System Frugt og DanÆg. BusinessJylland.dk findes ledigt og købes – og snart følger flere end hundrede businessdomæner med. Deriblandt landets regioner: BusinessSjælland.dk, BusinessHovedstaden.dk, BusinessMidtjylland.dk, BusinessSyddanmark.dk og BusinessNordjylland.dk – og derefter landets kommuner, fra størst til mindst, og her på 5. pladsen kom BusinessEsbjerg.dk. Se bilag B - BusinessEsbjerg.dk. Efter et par dage registreres BusinessRegioner.dk til brug som det nationale domæne for hele nyhedsmediet, da det ligesom kunne samle regionerne og landet under ét. Se bilag C – BusinessRegioner.dk. Domænerne oprettes hos Gigahost med selvstændige hjemmesider. Se bilag D1 – Gigahost, BusinessEsbjerg.dk og bilag D2 – Gigahost, domæneliste. April 2015 Det tager tid at finde det helt rigtige navn til nyhedsmediet, idet ”BusinessDanmark.dk” og andre oplagte domænenavne var taget. Kort tid efter driller det nationale domæne for nyhedsmediet dog stadig, og BusinessRegioner.dk bliver forkortet til BusinessR.dk og domænet købes. Se bilag E – BusinessR.dk købes. Maj 2015 Alle businessdomæner, oprettet hos Gigahost med egne hjemmesider, opdateres og der laves mappestruktur lokalt på INDKLAGEDEs computer i Dropbox’en. Også BusinessEsbjerg.dk får en mappe og i den oprettes filen ”index.htm”, som ved besøg på domænet, viser følgende tekst ”businessesbjerg.dk” i øverste linie, og nedenunder ”Website under construction.”. Index-filen er dateret "22-05-2015 kl. 14:58”. Se bilag F1 – Først i tid med navnet BusinessEsbjerg.dk og bilag F2 – Først i tid med navnet BusinessEsbjerg.dk - index-filen. Juni 2015 JG bliver en aktiv partner i BusinessR.dk og der kommer mere flow på de mange opgaver. Første version af forretningsplanen / præsentationen bliver færdig og udskrives: ”BusinessR_Strategi_2015-2018_ver001". Se bilag G1 – BusinessR_Strategi_2015- 2018_ver001 og bilag G2 – BusinessR_Strategi_2015-2018_ver001. Juli 2015 Dialogen med cHosting vedr. professionel webhotel til et stort antal domæner er i gang. Se bilag H – Dialog med cHosting.dk. Kort tid derefter gennemføres første tekniske test med succes. Se bilag I – Teknisk test er en succes. September 2015 Et møde med MJ vedr. indtræden i eller teknisk samarbejde om BusinessR.dk. MJ havde på det tidspunkt et webbureau i Herning. Se referatet af mødet som bilag J – Referat af møde med MJ. Partneren i nyhedsmediet, JG, trækker sig, da han har fået tilbudt nyt direktør job. Se bilag K – Partneren JG trækker sig. Oktober 2015 INDKLAGEDE sender mail til JBR, ejeren af et mediehus i Hobro, i forhold til investering og samarbejde omkring nyhedsmediet. Mailen indeholder præsentation af BusinessR og strategiplanen for 2015-2020. Usikkerheden om navnet på nyhedsmediet fortsætter, og ”DagensBusiness.dk” nævnes. Se bilag L1 – Mail til JBR, præsentationer og bilag L2 – Mail til JBR, præsentationer. 2016 Februar 2016 INDKLAGEDE har i Hobro møde med JBR, vækstkonsulent fra Region Nordjylland og to ansatte i Mediehuset vedr. BusinessR.dk / DagensBusiness.dk. Mødet forløber godt, og beslutningen bliver at en igangsættelse i hele landet på én gang vil kræve for meget – så derfor skal konceptet vokse fra kommune til kommune. Se bilag M – Møde i Hobro. Marts 2016 Alle businessdomæner flytter til stort webhotel hos cHosting.dk og der tilkøbes forskellige tekniske løsninger for at gøre håndteringen af de mange domæner så let og overskuelig som muligt. Alle domænerne bliver oprettet som et WordPress multisite, hvor ændringer og opdateringer kan styres centralt. Alle domæner fungerer som selvstændige websites (udadtil), men bag facaden er de koblet sammen som en pyramide. Multisitet blev valgt for at spare tid og muliggøre en nem flytning/kopiering af nyheder/artikler o.l. i mellem de mange businessdomæner. BusinessEsbjerg.dk begynder at få de første besøg på det nye webhotel. Se bilag N – Statistikken er i gang. April 2016 Der afholdes igen møde med JBR hos Mediehuset i Hobro. Denne gang er vi kun tre personer, og der snakkes om planen for igangsættelse og drift. Se bilag O – Møde i Hobro. Maj-oktober 2016 Der bygges videre på demo og designskabelonen på BusinessR.dk til brug for hele nyhedsmediet. Designskabelonen vil blive kopieret nedad i domænestrukturen, og - niveau for niveau - blive "lettere" og mere simpel. Domænestrukturen ændres fra ét centralt og styrende domæne, i toppen af alle businessdomænerne, hvorigennem alt teknik styres og vedligeholdes - til at ethvert domæne får "selvstyre" og eget website og database. Denne manøvre tager flere måneder at gennemføre pga. det store antal businessdomæner. De tre primære årsager til ændringen er sikkerhed, hastighed og bedre statistikker. November 2016 Der indkøbes teknisk assistance hos programmør via Codeable.dk, en dansk portal for hjælp til WordPress hjemmesider. Programmør Bogdan leverer filer til strukturerede kategorier. Se bilag P – Codeable, Bogdan. 2017 Januar 2017 Logoer til BusinessR indkøbes af lokal grafiker, og de er alle udformet som ”BR” som forkortelse af BusinessR. Se bilag Q1 – Logoer til BusinessR og bilag Q2 – Logoer til BusinessR. Hos Envato Market købes et system til at håndtere store mængder media i form af billeder, pdf'ere, videoer o.l. Se bilag R – Envato Market, mediesystem købes. Hos Bitmedia indkøbes et funktionelt danmarkskort med opdeling i regioner og kommuner. De forskellige typer kort har været brugt på BusinessR.dk siden købet. Se bilag S1 – Bitmedia, Kort med Danmark, regioner og kommuner, bilag S2 – Bitmedia, Kort med Danmark, regioner og kommuner, bilag S3 – Bitmedia, Kort med Danmark, regioner og kommuner og bilag S4 – Bitmedia, Kort med Danmark, regioner og kommuner. Marts 2017 BusinessR.dk udskiftes som det nationale domæne med ”BusinessOnly.dk” og der opbygges på domænet sider og mapper for alle regioner og kommuner for hele Danmark. Alle businessdomæner ændres midlertidig til at pege direkte ind på https://businessOnly.dk. BusinessOnly.dk har siden registreringen af domænet været brugt til den videre opbygning af demoen for nyhedsmediet, hvorpå der findes fiktivt indhold, billeder m.v. for fiktive virksomheder, som i det tænkte scenarie, skulle komme fra hhv. ”BusinesHerning.dk”, ”BusinessIkast-Brande.dk” og ”BusinessSilkeborg.dk”. Se bilag T1 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T2 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T3 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T4 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T5 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T6 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T7 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T8 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T9 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T10 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T11 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T12 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T13 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T14 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T15 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T16 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T17 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T18 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T19 – BusinessOnly.dk kommer i spil, bilag T20 – BusinessOnly.dk kommer i spil og bilag T21 – BusinessOnly.dk kommer i spil. INDKLAGEDE bliver senere i marts 2017 fuldtidssygemeldt. Se bilag U – Sygemelding til JBJ. Juli 2017 Knap 120 dage efter sygemeldingen bliver INDKLAGEDE fyret. Se bilag V – Fyring. 2018 April 2018 INDKLAGEDE begynder så småt at ændre på businessdomænerne, således at de peger ind på respektive mapper, struktureret som regioner og kommuner på BusinessOnly.dk. BusinessEsbjerg.dk peger således ind på https://businessonly.dk/syddanmark/esbjerg/ og igen bekræftes besøgende i at navnet "BusinessEsbjerg.dk" er taget i brug. Se bilag W1 – Navnet BusinessEsbjerg.dk er stadig i brug. Også billedet med et lille kort over Esbjerg og omegn bliver uploadet i April 2018, hvilket url'en til mediet bekræfter med år ”2018” og måned ”04”: https://businessonly.dk/wp-content/uploads/2018/04/Businessesbjerg.png. Se bilag W2 – Esbjerg kort uploadet i april 2018. Nogle af businessdomænerne får desværre oprettet forkerte "pegninger" så de kun viser forsiden af BusinessOnly.dk, men ved søgning på websitet så kan alle regioner og kommuner findes – også BusinessEsbjerg.dk. Se bilag W3 – Esbjerg findes på BusinessOnly.dk. Juni 2018 KLAGER - personificeret af Randi Høxbro - ringer til INDKLAGEDE ... KLAGER begynder samtalen med at "INDKLAGEDE har noget som tilhører dem (Esbjerg ErhvervsUdvikling)." Tonen fra KLAGER er hård og nedladende - og KLAGER hører ikke hvad der bliver sagt. Til slut beder INDKLAGEDE om at få en mail tilsendt som opfølgning samt at samtalen afsluttes - hvilket sker. Samtalen varede 15-20 minutter og blev overhørt af INDKLAGEDEs kæreste ..., da samtalen blev foretaget på højttaler på mobiltelefonen. ... INDKLAGEDE var rystede bagefter. Nogle uger senere sender KLAGER - personificeret af Randi Høxbro - opfølgningsmailen og håber at INDKLAGEDE vil vende tilbage med input. Se bilag X – Klager sender mail. INDKLAGEDE sender mail til KLAGER, Randi Høxbro, og forklarer at domænet skal benyttes til en nyhedsportal. Nyhedsportalen vil styrke virksomhederne i kommunerne, da INDKLAGEDE, både journalistisk og søgemaskinemæssigt, vil gøre det anderledes end de allerede etablerede nyhedsmedier. Planen er at starte med den første kommune primo 2019, og så "åbnes" der løbende nye kommuner, efterhånden som økonomien passer dertil. Vi vil gerne i dialog og samarbejde med kommunernes erhvervsafdelinger, så vi - på begge sider af bordet - får en så let start som muligt. Jo, mere vi kan hjælpe og styrke virksomhederne i kommunerne og i hele landet - jo, stærkere står vi overfor udlandet (og den øgede internationale nethandel). Mailen sluttes af med at ønske KLAGER en god dag. Se bilag Y – INDKLAGEDE sender mail. Juli 2018 Det nationale domæne er endeligt fundet og registreret – nemlig ”DanmarksBusiness.dk”. Se bilag Z - DanmarksBusiness.dk. KLAGER - personificeret af marketingchef, Birgit Bech Jensen, sender mail vedr. "Tidligere på sommeren var vores erhvervskonsulent, Randi Høxbro, i kontakt med dig. Som hun fortalte, er vi interesserede i domænet www.businessesbjerg.dk. Jeg henvender mig for at invitere dig til et møde med undertegnede og vores direktør, Susanne Nordenbæk, om dine tanker for benyttelsen af domænet samt mulighederne for et samarbejde i den forbindelse. Jeg håber derfor, at du har mulighed for at komme forbi til et møde – gerne i begyndelsen af august – evt. den 3. eller 7. Jeg ser frem til at høre fra dig." Se bilag Æ – KLAGER sender mail. INDKLAGEDE sender mail til sin far, FW: "Så henvendte Esbjerg sig igen :-) Jeg tager et møde med dem medio august og bliver klogere på dem og mit eget koncept. Måske de også er interesserede i et samarbejde omkring jobesbjerg.dk! Spændende." Se bilag Ø – Mail til FW. INDKLAGEDE sender mail retur til Birgit Bech Jensen: "Tak for din mail og tanker. Jeg vil gerne mødes med jer for drøftelse af mulighederne for samarbejde, dog så er sommerferien først slut medio august, så jeg kan byde ind med datoerne 15.-16. august. Lad mig vide om datoerne passer ind med jer." Se bilag Å – INDKLAGEDE sender mail. KLAGER, Birgit Bech Jensen, svarer på mailen: "Det lyder godt. Jeg har lavet en separat invitation til møde den 15. august kl. 9.30 og håber at tidspunktet passer. God weekend!" Se bilag ÅA – KLAGER svarer. INDKLAGEDE svarer på mail til KLAGER, Birgit Bech Jensen, vedr.: "Dato og tidspunkt er perfekt. Jeg formoder adressen er: Niels Bohrs Vej· DK-6700 Esbjerg. Tak og i lige måde med weekenden." Se bilag ÅB – INDKLAGEDE svarer. KLAGER, Birgit Bech Jensen, svarer som den sidste mail i rækken: "Fint. Ja, adressen er korrekt." Se bilag ÅC – KLAGER som det sidste. Logo med ”DanmarksBusiness – Styrker virksomhederne” uploades til DanmarksBusiness.dk. Se bilag ÅD – Logo på DanmarksBusiness.dk. August 2018 INDKLAGEDE mailer sammen med sin far, FW, omkring aflønning af sælgerne i DanmarksBusiness. Mødet med Esbjerg ErhvervsUdvikling nævnes i begge mails. Faderen er af den opfattelse, at Esbjerg Erhvervsudvikling slet ikke vil snakke om samarbejde – og han fik ret, jf. mødet den 15-08-2018 i Esbjerg. Se bilag ÅE – INDKLAGEDE og FW mailer sammen. INDKLAGEDE møder, den 15-08-2018, op hos KLAGER i Esbjerg, hvor Birgit Bech Jensen tager i mod, og vi går sammen hen til direktørens, Susanne Nordenbæk, kontor. Knapt har vi sat os ved bordet førend at direktøren i en meget bestemt tone melder følgende ud "Hvorfor vil du ikke sælge domænet?". INDKLAGEDE er rimelig forvirret, idet mailen fra Birgit Bech Jensen klart antydede en snak om samarbejde - og derfor har INDKLAGEDE brugt 5-6 timer på at lave en PowerPoint præsentation til mødet. INDKLAGEDE forklarer at meningen med domænet er at bruge det til et nyhedsmedie, som en del af et større setup i hele Danmark. Direktøren forklarer at hun af Bestyrelsen har fået besked på at skaffe domænet. INDKLAGEDE åbner computeren og forsøger at rette fokus på PowerPoint præsentationen. Præsentationen når aldrig at blive færdig førend, at primært direktøren, i nedladende vendinger forklarer at hverken mit koncept eller INDKLAGEDE vil få succes med nyhedsmediet. INDKLAGEDE indbyder trods alt KLAGER til samarbejde om domænet, således at vi deler forsiden: venstre lodrette halvdel til KLAGER og højre lodrette halvdel til INDKLAGEDE. Fra forsiden kunne de besøgende, så vælge om det var foreningen eller nyhederne, de ville undersøge nærmere. Ved klik på foreningen, da ville den besøgende blive videresendt til enten en mappe eller underdomæne med indholdet, og det samme ville gælde for klik på nyhederne på forsiden. Da begge parter jo har interesse i at udvikle og styrke virksomheder i Esbjerg, så det kunne jo være et oplagt samarbejde. Til samarbejdet svarer direktøren: "Det kan slet ikke komme på tale!". Mødet fortsætter og på et tidspunkt spørger direktøren om hvad INDKLAGEDEs pris er for domænet. INDKLAGEDE forklarer igen at domænet skal bruges til et nyhedsmedie, og at det ikke er til salg. Det får dog ikke direktøren til at stoppe – hun prøver igen på forskellige måder, at få INDKLAGEDE til at sælge domænet. På intet tidspunkt spørger INDKLAGEDE ind til størrelsen på købsprisen, da det jo ingen interesse har. Birgit Bech Jensen siger en af gangene, hvor INDKLAGEDE afviser at sælge: "Pokkers så bliver det bare dyrere at købe senere". Stemningen er trykket, så INDKLAGEDE rejser sig og takker for mødet. KLAGER ønsker slutteligt INDKLAGEDE: ”Held og lykke med det!”. Dagen efter mødet, den 16-08-2018 kl. 08:16, ændrer INDKLAGEDE BusinessEsbjerg.dk til igen at være et helt selvstændigt website. BusinessEsbjerg.dk fjernes således fra at pege ind på https://businessonly.dk/syddanmark/esbjerg/. Se bilag ÅF1 – BusinessEsbjerg.dk får eget website igen og bilag ÅF2 – BusinessEsbjerg.dk får eget website igen. Knap 1050 personer har, siden august og frem til nu, besøgt http://BusinessEsbjerg.dk ca. 1700 gange og bekræftet INDKLAGEDEs brug af navnet BusinessEsbjerg.dk. Se bilag ÅF3 – BusinessEsbjerg.dk får eget website igen (http). Knap 300 personer har, siden august og frem til nu, besøgt den SSL-sikrede version https://BusinessEsbjerg.dk ca. 850 gange og bekræftet INDKLAGEDEs brug af navnet BusinessEsbjerg.dk. Se bilag ÅF4 – BusinessEsbjerg.dk får eget website igen (https). Oktober 2018 Menu- og sidestrukturen på DanmarksBusiness.dk laves. Se bilag ÅG1 - Menustruktur på DanmarksBusiness.dk, bilag ÅG2 - Menustruktur på DanmarksBusiness.dk, bilag ÅG3 - Menustruktur på DanmarksBusiness.dk, bilag ÅG4 - Menustruktur på DanmarksBusiness.dk og bilag ÅG5 - Menustruktur på DanmarksBusiness.dk. November 2018 Danmarkskortet på forsiden af DanmarksBusiness.dk uploades. Se bilag ÅH - Danmarkskort på DanmarksBusiness.dk. December 2018 Ny version af forretningsplanen / præsentationen ”DanmarksBusiness” bliver færdig. Se bilag ÅI – Præsentation af DanmarksBusiness. Denne præsentation sendes samme dag kl. 20:24 til faderen og kl. 20:33 til kæresten med ønske om feedback. Se bilag ÅJ – Mail til FW og bilag ÅK – Mail til MNS. Dagen efter, den 03-12-2018 kl. 12:08, modtages klagen. Ca. en uges tid efter modtagelsen af klagen bliver yderligere to businessdomæner anskaffet, stavet på den ”normale” måde jf. forretningsplanen / præsentationen ”DanmarksBusiness”, se bilag ÅI - Præsentation af DanmarksBusiness. Domænerne er ”BusinessVarde.dk” og ”BusinessOdsherred.dk”. Begge domæner er med til at styrke og simplificere projektet ”DanmarksBusiness”. Se bilag ÅL - BusinessVarde.dk og bilag ÅM - BusinessOdsherred.dk. FORKLARING AF PROJEKTET DANMARKSBUSINESS: DanmarksBusiness.dk er det nationale domæne, hvor alle nyheder/artikler, medlemsnyheder, pressemeddelelser, arrangementer, jobs, nytomnavne, kurser, uddannelser, handel med produkter og serviceydelser vises frem fra hele landet. På regionsdomænerne: ”BusinessNordjylland.dk”, ”BusinessMidtjylland.dk”, ”BusinessSyddanmark.dk”, ”BusinessSjælland.dk” og ”BusinessHovedstaden.dk” bliver alt publiceret indhold fra den pågældende region samt underliggende kommuner vist frem. På kommunedomænerne f.eks. ”BusinessEsbjerg.dk” der findes kun de lokale nyheder og øvrige indhold. Herunder ses et udsnit af den samlede struktur af alle 104 businessdomæner for DanmarksBusiness: DanmarksBusiness.dk (nationalt domæne, samlet indhold fra hele landet / alle niveaue• --- BusinessNordjylland.dk (regionalt domæne, samlet indhold fra regionen og underliggende kommune• --- --- BusinessFrederikshavn.dk (lokalt domæne, indeholdende alt fra kommune• --- --- BusinessHjørring.dk --- --- BusinessRebild.dk --- --- Osv. --- BusinessMidtjylland.dk --- --- BusinessHerning.dk --- --- BusinessIkast-Brande.dk --- --- BusinessSilkeborg.dk --- --- Osv. --- BusinessSyddanmark.dk --- --- BusinessEsbjerg.dk --- --- BusinessÅbenrå.dk --- --- BusinessOdense.dk --- --- Osv. --- BusinessSjælland.dk --- --- BusinessHolbæk.dk --- --- BusinessGreve.dk --- --- BusinessLejre.dk --- --- Osv. --- BusinessHovedstaden.dk --- --- BusinessKøbenhavn.dk --- --- BusinessHillerød.dk --- --- BusinessBallerup.dk --- --- Osv. På overfladen kan nyhedsmediet, DanmarksBusiness, og tilhørende businessdomæner se ud som værende uden den store aktivitet, men under overfladen har der løbende, men undtagelse af det første år efter sygemeldingen, være gang i opbygningen af nyhedsmediet. Der er for nuværende brugt ca. kr. 70.000,00 på teknik og hjælp til opstart af nyhedsmediet, og dertil kommer mindst 400-500 timers arbejdsløn. INDKLAGEDEs baggrund for at bygge og lancere nyhedsmediet kommer fra knapår hos FBG Medier i Herning, hvor han var salgs- og udviklingschef. Bl.a. fik han vækstet det største medie i huset fra ca. 60.000 til ca. 1.200.000 månedligt besøgende ved bl.a. at tage udgangspunkt i indhold, brugeradfærd og indgå samarbejde med lignende nyhedsportaler. INDKLAGEDE har således den solide, nødvendige erfaring og indsigt til at få succes med DanmarksBusiness. INDKLAGEDE overvejer stadig om der skal anlægges sag for anvendelse af navnet ”Business Esbjerg” som KLAGER har taget i brug flere steder. CVR-dk viser tydeligt at navnet er taget i brug efter mødet i august og vores øvrige kommunikation. Så KLAGER har fuldt ud været orienteret om at navnet var i brug, bl.a. på ”BusinessEsbjerg.dk”, hvor det står to gange. Se bilag ÅN1 – KLAGER skifter navn 19-11-2018 og bilag ÅN2 – KLAGER skifter navn 19-11-2018. Mellemrummet i navnet er dog en lille forskel og det kan også håndteres med domæner, såfremt navnene adskilles af en bindestreg. KLAGER står allerede som registrant for domænet ”business-esjberg.dk” samt ”business-esbjerg.com”. Se bilag ÅO1 – business-esbjerg.dk og bilag ÅO2 – business-esbjerg.com. INDKLAGEDE er glad for at se, at KLAGER har taget ”businessesbjerg.com” i brug som foreningshjemmeside – samt til håndtering af mails. Det er er der ikke noget ulovligt i. Se bilag ÅP – businessesbjerg.com er taget i brug. INDKLAGEDE har i flere år været registrant for flere hundrede domæner, hvoraf ca. 95% er til kommercielt brug – og aldrig har der været problemer med overholdelse af god domænenavnsskik jf. § 25, stk. i lov nr 164 af 26/02/2014 (domæneloven). God domænenavnsskik er også overholdt i denne sag, selvom der nu er indløbet en klage. BusinessEsbjerg.dk, som en del af DanmarksBusiness, forventes at få ca. 30-35% af virksomhederne i Esbjerg kommune som medlem. Samme procentsats er gældende for de øvrige top-20 kommuner i Danmark. I forhold til bilag ÅQ – Virksomheder i Esbjerg kommune, hvor INDKLAGEDE kunne fremsøge sig til mindst 4129 virksomheder, så vil det betyde 1250-1450 medlemmer, men det er intet i forhold til det antal brugere som forventes at besøge BusinessEsbjerg.dk. Her forventer vi 8000-12000 brugere og 50000-60000 besøgende hver måned. Så INDKLAGEDEs kommercielle interesse og nytteværdi er med flere længder den største! Archive.org er lige så sikkert, som det er usikkert at anvende. F.eks. så burde der have været meget mere at vise ved fremsøgning af ”BusinessR.dk” på http://archive.org/, da websitet kørte i næsten et helt år. Eneste markering er 2. december 2016 og som faktisk intet viser. INDKLAGEDE har også undersøgt andre domæner, som der haves domæneregistrering og aktivitet på siden slutningen af 90’erne – og der er store mangler. Se bilag ÅR – archive.org – BusinessR. At Archive.org ikke har taget et ”billede” af BusinessEsbjerg.dk i perioden 2015-2018 bevidner intet om at domænet skulle have været inaktiv eller uden indhold – det bevidner blot at Archive.org endnu ikke har besøgt domænet/hjemmesiden og at INDKLAGEDE ej heller selv har uploadet indhold fra BusinessEsbjerg.dk til denne tjeneste. Langt størstedelen af indholdet på Archive.org genereres automatisk af tjenestens “web crawlers”, som forsøger at konservere så meget som muligt af det offentlige internet. Archive.org har dog haft tid til at besøge BusinessOnly.dkgange i alt i 2017-2018. Der kan ses at demoen for nyhedsmediet har gennemgået nogle forandringer og der er kommet mere indhold på. Det er ligeledes tydeligt at se, at businessdomænerne er oprettet som sider i respektive regioner. Se bilag ÅS1 – archive.org - BusinessOnly.dk, bilag ÅS2 – archive.org - BusinessOnly.dk og bilag ÅS3 – archive.org - BusinessOnly.dk. INDKLAGEDE har pt. ingen problemer i at KLAGER har fået varemærkebeskyttelse på et logo / en figur til brug på domænet ”businessesbjerg.com”, og slet ikke da logoet / figuren synes at vise ”BUSINESS IN ESBJERG”. Til orientering så henleder INDKLAGEDE opmærksomheden på at netop dette domæne er ledigt. Se bilag ÅT – businessinesbjerg.dk. INDKLAGEDE har været først i tid med hensyn til lovlig registrering af domænet ”BusinessEsbjerg.dk” (bilag B – BusinessEsbjerg.d• – også først i tid med hensyn til ibrugtagning af navnet BusinessEsbjerg.dk ved brug på hjemmesiden hos Gigahost.dk i marts 2015. Se bilag D1 – Gigahost, BusinessEsbjerg.dk og bilag D2 – Gigahost, domæneliste. Domænet BusinessEsbjerg.dk er et generisk deskriptivt domænenavn, som ingen kan gøre krav på – såfremt der på registreringstidspunktet for domænet ikke var anmeldt et fuldstændig identisk varemærke eller navn o.l. Danske domæner kan købes af alle i hele verden, hvorfor KLAGERS påstand om at domænet hører til i Esbjerg og derfor bør have domænet overført, ikke gør sig gældende. KLAGERS køb af varemærkeregisteringen er foretaget i ond tro, da de er vidende om at INDKLAGEDE har og bruger navnet, dog så gælder den kun en figur - ikke et navn, og denne registrering er foretaget efter at KLAGER blev orienteret om at INDKLAGEDE skulle bruge domænet til at bygge et nyhedsmedie til gavn for virksomhederne i Esbjerg kommune og resten af landet, flere år efter at navnet BusinessEsbjerg.dk første gang blev taget i brug på websitet hos GigaHost, flere måneder efter at navnet BusinessEsbjerg.dk blev taget i brug på BusinessOnly.dk i mappen https://businessonly.dk/syddanmark/esbjerg/ - som domænet https://businessesbjerg.dk direkte pegede på samt efter at BusinessEsbjerg.dk igen blev et selvstændigt website, hvorpå navnet ”BusinessEsbjerg.dk” to gange nævnes. INDKLAGEDE henleder også opmærksomheden på de mange års besøgsstatistik for BusinessEsbjerg.dk, som bevidner om at domænet er taget i brug, har været aktivt i flere år og stadig er aktivt. Desværre har det ikke været muligt at fremskaffe statistikker for den tid, hvor domænet kørte med egen hjemmeside hos Gigahost. Se bilag ÅU1 - STATS 2016 - BusinessEsbjerg.dk, bilag ÅU2 - STATS 2017 (1) - BusinessEsbjerg.dk, bilag ÅU3 - STATS 2017 (2) - BusinessEsbjerg.dk, bilag ÅU4 - STATS 2018 (1) (htt• - BusinessEsbjerg.dk og bilag ÅU5 - STATS 2018 (2) (http• - BusinessEsbjerg.dk. INDKLAGEDE anmoder Klagenævnet om anonymisering af følgende kommercielle bilag: G2, ÅE og ÅI. Da disse indeholder erhvervshemmeligheder og derfor ikke ønskes offentliggjort på klagenævnets hjemmeside. INDKLAGEDE forventer en klar frifindelse.” Som bilag A1 har klageren fremlagt en tidslinje over begivenheder vedrørende indklagedes planer om et nyt nyhedsmedie som beskrevet i svarskriftet. Bilag A2 er en oversigt over indklagedes domænenavne under landedomænet ”.dk” til brug for indklagedes planer om et nyt nyhedsmedie, og hvoraf langt de fleste består af består af betegnelsen ”business” efterfulgt af en dansk geografisk betegnelse. Bilag B er skærmprint for hjemmesiden ”WHOIS lookup” med registreringsoplysninger om domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag C er skærmprint for hjemmesiden ”WHOIS lookup” med registreringsoplysninger om domænenavnet ”businessregioner.dk”. Bilag D1 er skærmprint fra hjemmesiden ”Gigahost” med oplysninger om domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag E er ordrebekræftelse af 16. april 2015 fra ”MyWebToNet Webhosting” adresseret til indklagede vedrørende registrering af domænenavnene ”businesser.dk” og ”businessr.dk”. Bilag F1 er skærmprint fra Dropbox med gengivelse af mapper, der blandt adskillige andre mapper omfatter en mappe med navnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag F2 er skærmprint fra Dropbox, der i forbindelse med navnet ”businessesbjerg.dk” angiver følgende: ”Website under construction”. Bilag G1 er skærmprint med metadata vedrørende en Power Point-præsentation med navnet ”BusinessR_Strategi 2015-2018_ver001”. Bilag G2 er kopi af ”Strategi 2015-2018 R Business”, der fremstår som et dokument vedrørende et forretningskoncept med navnet ”BusinessR”. Bilag H fremstår som skærmprint fra en ikke nærmere specificeret e-mailkonto. Bilag I er kopi af e-mail af 18. juli 2015, der bl.a. indeholder teksten ”BusinessR – Første tekniske test gennemført med succes”. Bilag J er kopi af referat/notater fra ”Møde med Morten Jakobsen, Kommerce, Herning”. Bilag K er kopi af e-mail af 24. september 2015 vedrørende bl.a. afsenderens deltagelse i forretningsmodellen ”BusinessR”. Bilag L1 og L2 er kopi af e-mail af 12. oktober 2015 med omtale af et projekt, der omtales som ”BusinessR” og ”DagensBusiness.dk”. Bilag M er skærmprint fra en Outlook-kalender fra februar 2016. Bilag N er skærmprint med betegnelsen ”Statistics for: businessesbjerg.businessr.dk”. Bilag O er skærmprint fra en Outlook-kalender fra april 2016. Bilag P fremstår som et i vid udstrækning sløret skærmprint fra en mappe i et e-mailprogram. Bilag Q1 er kopi af et dokument med overskriften ”BR Farveværdier”. Bilag Q2 fremstår som skærmprint fra programmet Windows Stifinder vedrørende en mappe under mappenavnet ”DanmarksBusiness”. Bilag R er kopi af en e-mail af 8. januar 2017 med en ordrebekræftelse på et softwareprodukt. Bilag S1 er kopi af en ordrebekræftelse af 30. januar 2017 vedrørende download af filer. Bilag S2-S4 fremstår som skærmprint af en hjemmeside med overskriften ”BusinessRegioner i Danmark”. Bilag T1 fremstår som et i vid udstrækning sløret skærmprint fra en mappe i et e-mailprogram. Bilag T2-T21 fremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”businessonly.dk”. Bilag U er kopi af e-mail af 20. marts 2017. Bilag V er kopi af brev af 18. juli 2017 vedrørende opsigelse af et ansættelsesforhold. Bilag W1-W3 fremstår som skærmprint fra en hjemmeside under kendetegnet BR med en omtale af domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag X er kopi af e-mail af 21. juni fra klageren til indklagede vedrørende klagerens interesse i at overtage domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag Y er kopi af e-mail af 22. juni 2018 fra indklagede til klageren, hvori indklagede bl.a. oplyser at ville bruge domænenavnet ”businessesbjerg.dk” til en nyhedsportal. Bilag Z fremstår som skærmprint med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnet ”danmarksbusiness.dk”. Bilag Æ er kopi af e-mail af 26. juli fra klageren til indklagede med invitation til et møde om et eventuelt samarbejde vedrørende domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag Ø er kopi af e-mail af 26. juli 2018 fra indklagede til ”wohlertfinn”. Bilag Å, AA, AB, AC er kopi af e-mails af 26. juli og 27. juli 2018 mellem indklagede og klageren om planlægning af et møde mellem parterne. Bilag AD er kopi af logo for ”Danmarks Business”. Bilag AE er kopi af e-mailkorrespondance af 14. august 2018 mellem Finn Wohlert og Tommy Wohlert. Bilag AF1-AF2 fremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag AF3-AF4 er skærmprint med betegnelsen ”Statistics for: businessesbjerg.busi...ly.dk”. Bilag AG1-AG5 er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”danmarksbusiness.dk”. Bilag AH fremstår som materiale under bearbejdelse til en hjemmeside på domænenavnet ”danmarksbusiness.dk”. Bilag AI er kopi af en brochure for mediet ”DanmarksBusiness” med en præsentation af forretningsmodellen bag mediet. Bilag AJ-AK er kopi af e-mails af 2. december med meddelelse af præsentationen ”DanmarksBusiness”. Bilag AL er skærmprint med registreringsoplysninger om domænenavnet ”businessvarde.dk”. Bilag AM er skærmprint med registreringsoplysninger om domænenavnet ”businessodsherred.dk”. Bilag AN1-AN2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag AO1 er skærmprint fra DK Hostmasters Whois-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”business-esbjerg.dk”. Bilag AO2 er skærmprint med registreringsoplysninger om domænenavnet ”businessesbjerg.com”. Bilag AP er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”eeu.dk”. Bilag AQ er skærmprint fra en hjemmeside, hvoraf fremgår, at der fremkommer 4.129 virksomheder ved en søgning på en række nærmere bestemte postnumre. Bilag AR er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”businessr.dk”. Bilag AS1-AS2 skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 30. juni 2017 i forbindelse med domænenavnet ”businessonly.dk”. Bilag AS3 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”businessonly.dk”. Bilag AT er skærmprint fra hjemmesiden ”netsite” med gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på betegnelsen ”businessesbjerg”. Bilag AU1-AU2 er skærmprint med betegnelsen ”Statistics for: businessesbjerg.businessr.dk”. Bilag AU3- AU5 er skærmprint med betegnelsen ”Statistics for: businessesbjerg.busi...ly.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede & nyt navn Klager skal for en god ordens skyld gøre Domæneklagenævnet opmærksom på, at Indklagede siden klageskriftets indgivelse har skiftet navn og at det omhandlede domænenavn således står anført med Worldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A. som registrant. Udskrift fra DK Hostmaster A/S af. 1. februar 2019, vedlægges som Bilag 10. Indklagedes bilagsmateriale Indklagede har til sit svarskrift vedlagt, hvad der må karakteriseres som et omfattende bilagsmateriale. Størstedelen af disse bilag er dog ikke specielt relevante for afgørelsen af nærværende sag om domænenavnet og herunder i særligt grad den interesseafvejning, der skal foretages. Det omfattende bilagsmateriale synes således at være blevet fremlagt fra Indklagedes side som et forsøg på at kompensere for den manglende reelle aktivitet, der har været omkring det omhandlede domænenavn i sagen, hvilket er med til at illustrere og bekræfte, at Indklagede blot har opretholdt domænenavnet i en årrække uden at gøre nævneværdigt brug af heraf. Det anses således for irrelevant og mindre væsentligt for vurderingen af lige netop denne sag om domænenavnet , hvorledes Indklagede for år tilbage har kategoriseret filer i mapper, hvordan Indklagedes far har reageret på Indklagedes møde inden og efter mødet med Klager i august 2018, at Indklagedes partner omkring hovedprojektet har valgt at trække sig, at Indklagede har været i en design- og indkøbsproces af logoer vedrørende kendetegnet og domænenavnet BusinessR, at Indklagede kan fremvise materiale relateret til , hvilket logo Indklagede har valgt til navnet DanmarksBusiness, hvornår Danmarkskortet på forsiden af hjemmesiden www.danmarksbusiness.dk blev uploadet, hvordan Indklagedes far og kæreste bidrog til med input til Indklagedes forretningsplan omkring navnet og kendetegnet DanmarksBusiness, at Indklagede har erhvervet et domænenavn, hvor eksempelvis Odsherred indgår og at Indklagede har erhvervserfaring fra en virksomhed i Herning. Parternes drøftelser Indklagede gør i sit svarskrift gældende, at Klager har ageret nedladende og aggressivt over for Indklagede under parternes drøftelser i relation domænenavnet . Dette bestrides af Klager. Klager havde intet belæg herfor eller forhåndskendskab til Indklagede i øvrigt og Klager rettede således alene kontakt til Indklagede med henblik på en mindelig løsning af domænenavns spørgsmålet. De af Indklagede fremlagte bilag med e-mails fra Klager til Indklagede illustrerer også at Klager kun har ageret venligt og professionelt over for Indklagede, jf. bl.a. Bilag X, Æ, ÅA samt ÅC. Under alle omstændigheder findes det ikke relevant for afgørelsen af denne domænenavnssag, hvorvidt der har været en venlig tone eller ej mellem parterne, men Klager skal dog fastholde kun at have ageret venligt og imødekommende over for Indklagede med henblik på at finde en mindelig løsning vedrørende Indklagedes ikkebenyttede domænenavn , der var identisk med Klagers kendetegn og binavn Business Esbjerg. Klagers ældre brug Business Esbjerg Indklagede gør i sit svarskrift gældende, at Klager har handlet i ond tro med sin navneændring til Business Esbjerg og indgivelse af varemærkeansøgning for Business Esbjerg. Dette bestrides af Klager. Indklagede synes generelt, at være under indtryk af eller forsøge at skabe et billede af, at Klagers handlinger i forbindelse med navnskiftet mv. til Business Esbjerg er foranlediget af mødet mellem sagens parter i august 2018 og Indklagedes opretholdelse af domænenavnsregistreringen af . Som det er Indklagede bekendt fra drøftelserne med Klager, daterer Klagers brug af navnet og kendetegnet Business Esbjerg sig længere tilbage end 19. november 2018, hvor ændringen hos Erhvervsstyrelsen formelt kom på plads. Allerede tilbage i begyndelsen af 2017 blev der således foreslålet og drøftet et navnskifte til Business Esbjerg og man besluttede i den forbindelse under et bestyrelsesmøde hos Klager, foreløbigt at registrere Business Esbjerg som binavn til Esbjerg Erhvervsudvikling, - dog med den mulighed ”... at bestyrelsen frit kan beslutte at benytte binavnet Business Esbjerg som hovednavn”. Kopi af referat fra Esbjerg Erhvervsudviklings bestyrelsesmøde af 22. februar 2017, fremlægges som Bilag 11. Kopi af Esbjerg Erhvervsudviklings vedtægter af 22. februar 2017, vedlægges som Bilag 12. Der henvises i den forbindelse særligt til §§ 1-3 vedrørende navn, formål og hjemsted. Som Bilag 13, fremlægges udskrift af referat af ekstraordinær generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling af 14. marts 2017, hvor bl.a. de nye vedtægter blev enstemmigt godkendt. Som Bilag 14, fremlægges avisartikel af 15. marts 2017 fra Jyske Vestkysten, sektion Esbjerg, hvor det blev oplyst, at Esbjerg Erhvervsudvikling får Business Esbjerg som binavn, og at bestyrelsen frit kan beslutte at bruge binavnet som hovednavn. Som Bilag 15, fremlægges udskrift af referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Esbjerg Erhvervsudvikling af 27. marts 2017, hvor bl.a. vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. Vedrørende Indklagedes påstande om Klagers varemærkeansøgning i ond tro mv. må dette ligeledes bero på en misforståelse hos Indklagede og afvises under henvisning til bl.a. bilag 11-15. Klagers varemærkeansøgning var således en naturlig følge af Klagers navnskifte til Business Esbjerg, lancering af hjemmeside mv. da logo mv. endeligt kom på plads. Oplægget til et logo for Klagers nye navn Business Esbjerg blev ligeledes drøftet tilbage i begyndelsen af 2017. Som eksempel på dokumentation herfor, fremlægges som Bilag udskrift af referat fra bestyrelsesmøde af 15. november 2017, hvor Klager skal henlede opmærksomheden på punkt 4. Som Bilag i sagen fremlægges avisartikel fra Ugeavisen Esbjerg af 26. marts 2018. Her blev det ligeledes oplyst, at Esbjerg Erhvervsudvikling i løbet af 2018 skifter navn til Business Esbjerg. Sammenfattende skal det således gøre gældende, at Klager helt tilbage i begyndelsen af 2017 tog de første forberedende handlinger til sit navnskifte til Business Esbjerg med registrering af binavnet Business Esbjerg, der frit kunne bruges som hovednavn og at Klager i forlængelse heraf i 2017 gik i gang med planlægning af sit nye logo/varemærke for Business Esbjerg. Klagers handlinger i relation til Business Esbjerg har således intet med Indklagede at gøre og Klager blev først bekendt med Indklagede i 2018 da Klager opdagede, at domænenavnet var optaget. Indklagedes manglende brug af Indklagedes svarskrift og bilag bekræfter, som tidligere anført, at der ikke har været nævneværdig reel aktivitet omkring domænenavnet siden dets registrering og ikke på en måde og i en grad, der bør berettige Indklagedes fortsatte opretholdelse af domænenavnet og forhindring af Klager i at kunne gøre brug af et .dk domænenavn for sit navn, kendetegn og varemærke Business Esbjerg. Indklagede gør gældende, at det omhandlede domænenavn første gang blevet taget i brug i 2015 efter dets registrering og på hjemmesiden hos gigahost.dk. Denne påstand skal tillægges begrænset vægt idet Indklagede ikke har kunne påvise en brug af det omhandlende domænenavn andet end at det var et af hundredevis af registrerede businessdomæner der ikke blev reel brugt, hverken som eksempelvis e-mailadresse, hjemmeside eller lignende, - eller i øvrigt på en måde der opvejer Klagers legtime og kommercielle interesse i domænenavnet. Det omhandlede domænenavn har alene indgået og mere eller mindre henstået som led i en stor masse af Indklagedes oplyste ”hundredevis af businessdomænenavne”, herunder som en passiv registrering og til tider som et pegedomæne, med henblik på at kunne blive en del af Indklagedes påtænkte (men endnu ikke realisered• nye setup under hoveddomænenavnet DanmarksBusiness fra juli 2018. Det er naturligvis beklagelige og triste omstændigheder med stress, sygemelding og fyring men disse oplysninger har ikke så meget relevans for den interesseafvejning, der skal foretages i denne domænenavnssag og desuden har Indklagede haft mulighed for at tage faktisk i brug inden og efter sin sygemelding, hvilket ikke er sket. Den eneste reelle brug og aktivitet af relevans af domænenavnet synes at blive påbegyndt i sommeren 2018, foranlediget af Indklagedes drøftelser med Klager og denne sag. Indklagede oplyser også, at hoveddomænet DanmarksBusiness først ”blev landet” den 15. juli 2018, jf. Bilag Z, og først den 16. august 2018, lige efter mødet med Klager, ændrede Indklagede til at være et selvstændigt website. I relation til aktivitet på og omkring bemærkes det i øvrigt, at Indklagede ikke har kunne modbevise de oplysninger Klager har kunne fremlægge fra Internetarchive om aktiviteter på siden dets registrering, herunder dokumentere den påståede ”årelange” aktivitet som Indklager gør gældende, at der har været på domænenavnet siden registreringstidspunktet og til i dag. Indklagede gør alene gældende, at oplysninger fra Internetarchive kan være upræcise. Klager skal i den forbindelse bemærke, at oplysninger og dokumentation fra Internetarchive i praksis ofte accepteres og lægges til grund, herunder bl.a. i domæneklagesager. Siden anlæggelsen af denne sag har eneste aktivitet på www.businessesbjerg.dk været, at Indklagede har uploadet et Danmarkskort og ellers bliver man nu, ikke nærmere specificeret eller konkretiseret, oplyst om, at: ”DanmarksBusiness starter op efter sommerferien 2019”. Udskrift fra www.businessesbjerg.dk af 1. februar 2019, fremlægges som Bilagi sagen. En sådan form for ”proforma brug” af et domænenavn ved fortsat opretholdelse af en hjemmeside, hvor der ligeså godt kunne have stået ”under udarbejdelse” og ”kommer snart”, kan ikke anses for reel brug og bør have processuel skadevirkning for Indklagede under Domæneklagenævnets interesseafvejning. Indklagedes påståede omkostninger og nedlagte timer i Indklagedes samlede DanmarksBusiness projekt er udokumenterede og i sig selv ikke relevante for interesseafvejningen og afgørelsen af nærværende sag omkring netop domænenavnet , herunder ikke mindst henset til, at det påståede ressourceforbrug ikke har udmøntet sig i en reel brug af det omhandlede domænenavn, der vil kunne berettige Indklagedes fortsatte opretholdelse af domænenavnet. Indklagedes anførte forventninger og tal for sit endnu ikke-realiserede projekt, herunder for Esbjerg området, anses desuden for hypotetiske og udokumenterede. Domænenavnet Indklagede gør i sit svarskrift gældende, at han i flere år har været registrant af ”hundredevis af businessdomænenavne”. Det er i sig selv ikke specielt relevant for denne sags afgørelse, hvor mange domænenavne Indklagede er og har været registrant af og at Indklagede aldrig har oplevet sager vedrørende god domænenavnsskik. Sidstnævnte kan i øvrigt skyldes, at det ikke tidligere er blevet afprøvet ved Domæneklagenævnet, som i denne sag, hvorvidt Indklagede opretholder og/eller bruger et domænenavn i strid med god domænenavnsskik. I forhold til at have registreret et stort antal domænenavne, skal Klager dog fremhæve Højesterets dom i U.2007.1857 H, hvor en af de udslagsgivende faktorer til fordel for sagsøger var, at sagsøgte/registranten havde registreret omkring 200 andre domænenavne, hvoraf kun få var anvendt aktivt. I relation til Indklagedes ”hundredevis af businessdomænenavne” findes det imidlertid interessant og relevant at fremhæve, at Indklagede bl.a. er registrant af domænenavnet , der ligeledes blev registreret i 2015. Udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside vedrørende dette domænenavn, vedlægges som Bilag 19. Indklagede nævner ikke dette domænenavn i sit svarskrift. Ved søgning på den tilknyttede hjemmeside www.esbjergbusiness.dk kommer man til en lignende side som på www.businessesbjerg.dk, men her bliver man som besøgende mødt af beskeden: ”Kom snart igen – DanmarksBusiness lanceres i første region og kommune efter sommeren 2019”. Udskrift fra www.esbjergbusiness.dk vedlægges som Bilag 20. Som Klager gjorde gældende under parternes møde i august 2018, vil Klager være indforstået med, som led i en løsning og på trods den mulige forvekslingsrisiko, at Indklagede i stedet gør brug af navnet/domænenavnet ”EsbjergBusiness”. Denne ordstilling ville også være langt mere i tråd med Indklagedes hoveddomæne/kendetegn ”DanmarksBusiness”, og i tråd med eksempelvis Indklagedes domænenavne , og . Klager skal gøre gældende, at Indklagedes ønske om at kunne gøre brug af et domænenavn relateret til ”business” i Esbjerg området sagtens vil kunne opfyldes mindst lige så godt gennem registrering af et andet domænenavn eller ikke mindst gennem brug af et af Indklagedes hundredevis af businessdomænenavne. Et sådant alternativt domænenavn kunne være Indklagedes domænenavn, som Indklagede i øvrigt synes at have planer med, ”efter sommeren 2019”, jf. Bilag 20. Trafik på Klager sætter pris på, at Indklagede har fremlagt bilag i sagen, der viser statistik over besøgende på det omhandlede domænenavn i tiden op til og efter Klagers navnskifte / brug af Business Esbjerg i 2018 som hovednavn i stedet for binavn. Bilagene illustrerer netop problemerne ved, at Indklagede har et domænenavn registreret som er identisk med Klagers navn og forretningskendetegn Business Esbjerg og understreger berettigelsen og nødvendigheden af Klagers indsendte klageskrift. Der ses således en markant og tydelig stigning i antal besøgende på www.businessesbjerg.dk efter Indklagedes lancering af samme i august 2018 som selvstændig hjemmeside, hvilket kom i forlængelse af Klagers officielle navnskifte til Business Esbjerg, der bl.a. havde været belyst i medierne. De fremlagte pludselige besøgstal på hjemmesiden passer således rigtigt fint med den række af generende forvekslingstilfælde som Klager har oplevet, hvor besøgende i sagens natur troede, at der var tale om Klagers .dk domænenavn for klagers kendetegn og navn Business Esbjerg. Klager og undertegnede har desuden jævnligt efter parternes møde og i forbindelse med og sagens anlæg besøgt www.businessesbjerg.dk for at indhente en status på Indklagede evt. aktiviteter omkring domænenavnet. Indklagede synes således at være kommet under det indtryk, at det tydelige udsving i statistikken i den sidste halvdel af 2018, skyldes besøgende der søger efter Indklagede. Det savner enhver begrundelse, hvorfor et så relativt stort antal besøgende på et ”lokalt domænenavn” som , pludselig skulle være kommet af sig selv ved søgning på den tilknyttede hjemmeside, herunder ikke mindst henset til, hvor indholdsløs og inaktiv hjemmesiden har været indtil anlæggelsen af denne sag og ikke mindst henset til, at Indklagede, et selskab fra Herning, endnu ikke har ført sine overvejelser og projekt omkring DanmarksBusiness ud i livet. Trafikken påvist af Indklagede er således hovedsageligt skabt af brugere der ønskede at finde frem til Klagers.dk hjemmeside for Business Esbjerg og således ikke en søgning efter en hjemmeside tilhørende et selskab fra Herning området, hvor der blot er blevet uploadet et Danmarkskort og hvor der efter det oplyste ikke sker yderligere før ”efter sommeren 2019”. Trafikken er desuden skabt af, at Klager og undertegnede har fulgt status på Indklagede tilknyttede hjemmeside www.businessesbjerg.dk i forbindelse med og efter denne klagesags anlæggelse.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2017 i Esbjerg Erhvervsudvikling. Bilager kopi af vedtægter af 22. februar 2017 for Esbjerg Erhvervsudvikling. Bilag er kopi af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2017 i Esbjerg Erhvervsudvikling. Bilager kopi af nyhedsartikel af 15. marts 2017 fra Jydskevestkysten, hvori det bl.a. omtales, at klageren antager binavnet ”Business Esbjerg”, og at bestyrelsen frit kan beslutte at anvende binavnet som hovednavn. Bilager kopi af referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2017 i Esbjerg Erhvervsudvikling. Bilager kopi af referat fra klagerens bestyrelsesmøde den 15. november 2017 Bilager kopi af nyhedsartikel af 26. marts 2018 fra Ugeavisen Esbjerg, hvori det bl.a. nævnes, at klageren skifter navn til Business Esbjerg. Bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Bilag er skærmprint fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger om domænenavnet ”esbjergbusiness.dk”. Bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”esbjergbusiness.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Det nye firmanavn og udlandet INDKLAGEDE har skiftet navn til Worldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A. for have et stærkere businessorienteret og digitalt firmanavn, også på den internationale bane, idet INDKLAGEDE på sigt går efter at udbrede konceptet for nyhedsmediet til udlandet. En begyndende dialog herom fandt sted i uge i år i Berlin sammen med en dygtig forretningsudvikler og tidligere chef for et dansk nyhedsmedie, der har været bosiddende flere år i Tyskland. Dernæst har INDKLAGEDE fået oprettet flere binavne, hvoraf ”BusinessEsbjerg S.M.B.A.” er det ene. Se bilag AV - Binavn BusinessEsbjerg. Ifølge CVR.dk og Bisnode, så har KLAGER ikke registreret ”Business Esbjerg” som binavn, selvom det anføres i duplikken på side 3: ”Allerede tilbage i begyndelsen af 2017 blev der således foreslålet og drøftet et navnskifte til Business Esbjerg og man besluttede i den forbindelse under et bestyrelsesmøde hos Klager, foreløbigt at registrere Business Esbjerg som binavn til Esbjerg Erhvervsudvikling, - dog med den mulighed ”... at bestyrelsen frit kan beslutte at benytte binavnet Business Esbjerg som hovednavn”.”. Se bilag AW1 - CVR, intet binavn og bilag AW2 - Bisnode, intet binavn. Ved en generel søgning på ”businessesbjerg” på CVR.dk, så fremkommer Worldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A. Se bilag AX - CVR, Søgning på businessesbjerg. Redaktøren er snart på plads INDKLAGEDE har siden årsskiftet haft ekstra fokus på at finde redaktøren til nyhedsmediet. To kandidater var tidligere i 2018 kontaktet omkring stillingen, og begge kunne begynde efter sommeren 2019, men ved nærmere eftertanke, så kræver det en stærkere, bredere og bedre profil at opstarte og drive nyhedsmediet, sammen med INDKLAGEDE, til succes. Derfor tog INDKLAGEDE fandt i en tidligere redaktør (KE) for en stor og landsdækkende avis samt tilhørende nyhedsportal, og vi er kommet langt i forhandlingsforløbet. Vi skal mødes igen primo marts 2019. Se bilag AY - Redaktøren – KE, som viser mailkorrespondancen fra 8. januar og frem til 25. januar 2019. Redaktøren er en altafgørende brik i hele nyhedsmediet. Bilagsmaterialet har stor relevans Det af KLAGER benævnte ”omfattende bilagsmateriale” er det bedste bevis på, at der netop har været aktivitet på, omkring og bagved domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk”. Intet hus bygges før, grunden er købt, der er søgt om byggetilladelse, der er blevet foretaget grundige jordbundsundersøgelser, der er blevet lavet en plantegning, der er indkøbt materialer og lavet aftaler med øvrige leverandører, mandskabet er på plads og der er lavet en brugbar arbejdsplan og strategi. DanmarksBusiness, som ”BusinessEsbjerg.dk” er en yderst vigtig del af, er ikke bare et hus – men derimod en del af en gigantisk skyskraber med over 100 etager (involverede domænenavne). Og en sådan bygning kræver tid til planlægning, klargøring og igangsættelse. Kun få tekniske detaljer mangler nu samt en endelig aftale med redaktøren, og så er lanceringen en realitet. Uanset, hvordan KLAGER ønsker at vende og dreje sagen, så har INDKLAGEDEs registrerede domænenavn ”BusinessEsbjerg.dk” hele tiden været aktivt og med indhold, været tiltænkt og anvendt i forretningsøjemed – og vil også fortsat være det. Ingen af INDKLAGEDEs registrerede domænenavne til brug for nyhedsmediet har været passive og dermed henlagt ubrugt igennem længere tid – dette bevidner tidslinien også. Se bilag A1 – Tidslinien, Nyhedsmediet. Der er en klar sammenhæng mellem opbygningen af nyhedsmediet, domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” og den hidtidige, faktiske anvendelse – også gældende for INDKLAGEDEs fremtidige anvendelse af domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk”. Samfundsmæssig nytteværdi Den samfundsmæssige nytteværdi, målt i forhold til skabelse af nye arbejdspladser, er størst hos INDKLAGEDE, idet planen er at ansætte journalister i næsten alle kommuner og regioner, herunder også flere journalister på hovedkontoret for DanmarksBusiness. Dertil kommer de mange sælgere, koordinatorer, grafikere, webfolk og øvrige ansatte. Samlet set minimum 70-80 ansatte, når nyhedsmediet er rullet ud i hele landet. Nyhederne og indholdet som INDKLAGEDE skaber på domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” vil både gavne Esbjerg kommune, herunder indbyggere og virksomheder, da nyhedsformidlingen og hjælpen med bl.a. søgemaskineoptimeringen vil vækste virksomhederne og skabe flere jobs – dertil kommer at den danske befolkning – lokalt, regionalt og nationalt – også oplyses om aktiviteter, tendenser og udvikling fra Esbjerg. Det bliver således ikke bare esbjergensiske personer og virksomheder, som får et stort bidrag ud af INDKLAGEDEs brug af domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk”, men så sandelig også nabokommuner, regionen og hele landet. Væsentlig betydning Det må tillægges væsentlig betydning, at INDKLAGEDE har registreret domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” og haft aktivitet på og omkring domænet siden 2015, dvs. ca.år før KLAGER i 2017 fandt på og overvejede at anvende navnet ”Business Esbjerg” som deres nye foreningsnavn og kendetegn. Uanset hvor mange bestyrelsesmøder, ordinære- eller ekstraordinære generalforsamlinger KLAGER har afholdt og i den sammenhæng har drøftet, ført til referat eller fået publiceret indhold i lokale aviser, så skulle KLAGER have gjort sig bekendt med INDKLAGEDEs registrering af domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” og ibrugtagning af navnet ”BusinessEsbjerg”, før KLAGER flere steder begyndte at anvende navnet ”Business Esbjerg” i medier, tryksager og etablerede en rettighed. Det er på ingen måder acceptabelt og INDKLAGEDE overvejer fortsat om der skal anlægges sag mod KLAGER for anvendelse af navnet ”Business Esbjerg”. KLAGER har haft rigelig mulighed for at registrere domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” før INDKLAGEDE gjorde det, og er således selv årsag til, at de ikke råder over det .dk domænenavn, som de ønsker at bruge til deres forening. INDKLAGEDE anbefaler, at KLAGER, med sit store internationale virke, fortsætter brugen af det internationale domænenavn ”businessesbjerg.com”. Også da KLAGER allerede bruger ”businessesbjerg.com” til mails. Se bilag AP. INDKLAGEDE har en væsentlig, loyal, legitim og kommerciel interesse i at fortsætte brugen af domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk”. BusinessBallerup.dk, BusinessAabenraa.dk og BusinessRoskilde.dk INDKLAGDE blev allerede tilbage i 2015 kontaktet af erhvervsforeninger fra kommunerne Ballerup (24. april), Aabenraa (1. jul• og Roskilde (1. september). Med samtlige personer har der været en rolig og behagelig telefonisk snak eller mailkorrespondance. Ballerup ønsker INDKLAGEDE ”Held og lykke med dit fortagende...”. Aabenraa informerer bl.a. at det hele tiden har været planen at gå med domænenavnet ”businessaabenraa.com”, hvilket også – i stor lighed med KLAGER – må være perfekt i forhold til deres internationale virke. Roskilde får essensen af INDKLAGEDEs plan oplyst i mailen, og aftalen vedr. domænenavnet ”BusinessRoskilde.dk” bliver, at INDKLAGEDE vender tilbage, såfremt konceptet ikke bliver til noget. Se bilag AZ1 - businessballerup, bilag AZ2 - businessaabenraa og bilag AZ3 - businessroskilde. Archive.org har fået uploadet indhold Til orientering så har INDKLAGEDE selv, primo 2019, uploadet indhold for ”BusinessEsbjerg.dk” og mange andre businessdomæner til Archive.org, da denne tjeneste stadig ikke har besøgt disse domæner. Se bilag AÆ - Archive-org. INDKLAGEDE har undersøgt sagen nærmere, på Archive.org og på forskellige fora, for manglende indhold på Archive.org vedr. de registrerede businessdomæner og øvrige domænenavne. Tendensen er at andre domæneejere, udover INDKLAGEDE, giver udtryk for manglende indhold og underlige redirects på Archive.org, hvilket indikerer at Archive.org i nogle tilfælde vil oplyse at et givent domænenavn peger ind på et andet domænenavn, en undermappe o.l. Specielt vil denne oplysning fremkomme, hvis der er tale om permanente pegninger og forwards – i tekniske termer kaldet en http 301 redirect. INDKLAGEDE har bl.a. domænenavnet nwm.dk til permanent at pege ind på mlm.dk og derfor ses dette midlertidige skærmbillede før den besøgende videresendes til mlm.dk. Se bilag AØ - archive.org - nwm. Mens søgninger på Archive.org på domænenavne med midlertidige pegninger og forwards typisk ikke vises – i tekniske termer kaldet en http 302 redirect. INDKLAGEDEs primære domænenavne, for hele nyhedsmediet og heriblandt ”BusinessEsbjerg.dk”, pegede, i perioden fra at de var selvstændige websites og til de igen blev selvstændige websites, midlertidigt ind på 100% relevante undermapper på BusinessOnly.dk. Denne midlertidige pegning kan således også ligge til grund for manglende indhold på Archive.org. Domænenavnet BusinessJylland.dk, som var det første businessdomæne, der blev registreret af INDKLAGEDE, peger stadig midlertidigt ind på forsiden af BusinessOnly.dk og som det kan ses af bilag AÅ - archive.org - businessjylland, så er der intet af vise. Yderligere så har Archive.org flere gange, i perioden fra 2001 og frem til nu, ændret og tilpasset deres tjeneste. Frem til omkring år 2015-2016 var det faktisk muligt at se en besked a la den på bilag AØ - archive.org - nwm, dog denne gang for midlertidige pegninger (http 302 redirect). Archive.org har ligeledes haft problemer med at ”crawle” servere med opsat SSL (http bliver til https), hvor serverens brug af SNI (Server Name Indicatio• ikke var kompatibel med java- bibliotekerne. Dette resulterede i at serverens domæner ikke blev fundet og tilføjet tjenesten. INDKLAGEDE har gennemgået de fleste af de registrerede domænenavne på Archive.org, og intet har ændret sig. Der er stadig rigtig mange af INDKLAGEDEs domænenavne – f.eks. spirituellenyheder.dk, se bilag BE - spirituellenyheder, som siden 2017 har kørt som et selvstændigt nyhedsmedie – og som ikke er blevet ”crawlet” af denne tjeneste. En del af de undersøgte domænenavne fra gennemgangen, som INDKLAGEDE lavede i december 2018, på Archive.org fremstår stadig ”tomme”, og det til trods for at Archive.org kender domænenavnene fra tidligere søgninger – og derfor nemt kunne have tilføjet disse til samlingen. INDKLAGEDE fastholder at Archive.org er et upræcist værktøj. Medlemmer, brugere og besøg Modsat KLAGER, så har INDKLAGEDE den faktiske erfaring med opbygning, drift og udvikling af store nationale websites. At opnå 1.200.000 besøgende om måneden på et ikke- sælgende website i Danmark er ekstraordinært og kan ikke skabes på tilfældigheder, manglende markedsindsigt og -forståelse. Derfor fastholdes følgende påstand fra svaret til klageskriftet: ”I forhold til bilag AQ – Virksomheder i Esbjerg kommune, hvor INDKLAGEDE kunne fremsøge sig til mindst 4129 virksomheder, så vil det betyde 1250-1450 medlemmer, men det er intet i forhold til det antal brugere som forventes at besøge BusinessEsbjerg.dk. Her forventer vi 8000-12000 brugere og 50000-60000 besøgende hver måned. Så INDKLAGEDEs kommercielle interesse og nytteværdi er med flere længder den største!”. ”EsbjergBusiness.dk” – det omvendte og beskyttende domænenavne Det kan på ingen måder være rimeligt, som KLAGER ellers tænker det i forhold til det omvendte domænenavn ”esbjergbusiness.dk”, at INDKLAGEDE evt. kan blive påtvunget at bruge dette domænenavn eller for den sags skyld andre domænenavne for nyhedsmediet i Esbjerg kommune. INDKLAGEDE har været først i tid med hensyn til lovlig registrering af domænet ”BusinessEsbjerg.dk”, også først i tid med hensyn til ibrugtagning af navnet BusinessEsbjerg samt først i tid med etablering og opretholdelse af website på domænet. Som nævnt i svaret til Klageskriften vedr. forretningsplanen (BILAG AI), så har INDKLAGEDE registreret flere andre businessdomæner til beskyttelse af forretningsidéen, hvoraf ”EsbjergBusiness.dk” er et af dem. Af andre beskyttende domænenavne kan f.eks. nævnes ”KøbenhavnBusiness.dk”, ”OdenseBusiness.dk”, ”BusinessStorkøbenhavn.dk” og ”BusinessNyhederne.dk”. Af åbenlyse årsager, så ville INDKLAGEDE ønske at det havde været muligt at registrere ”BusinessDanmark.dk” som hoveddomænet, men den mulighed forpassede i 2004. KLAGER gør i sin replik gældende: ”Som Klager gjorde gældende under parternes møde i august 2018, vil Klager være indforstået med, som led i en løsning og på trods den mulige forvekslingsrisiko, at Indklagede i stedet gør brug af navnet/domænenavnet ”EsbjergBusiness”.” Dette bestrides på det kraftigste af INDKLAGEDE – for på intet tidspunkt blev ”EsbjergBusiness” nævnt på dette møde. I øvrigt et møde, som skulle have været om et samarbejde, men som, for INDKLAGEDE, endte som mange spildte timer og lang køretur. INDKLAGEDE er den eneste som har lagt op til en løsning og samarbejde – nemlig omkring forsiden på domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” på mødet i Esbjerg, hvor begge parter kunne have en halvdel. Det nægtede KLAGER at blive en del af. Via domæneovervågning hos Netsite A/S (netside.dk), da har INDKLAGEDE, i flere år, stået klar til at registrere de få ”normale” domænenavne som mangles i puslespillet, f.eks. som ”BusinessSlagelse.dk” og ”BusinessHaderslev.dk”, såfremt de bliver ledige på markedet – netop for at gøre vores landsdækkende nyhedsmedie mere fuldendt. Se bilag BA - domæneovervågning. Derfor vakte det enorm begejstring medio december 2018, da INDKLAGEDE fik mulighed for at registrere netop ”BusinessVarde.dk” og ”BusinessOdsherred.dk” – til styrkelse af konceptet. Trafikken er skabt af aktive valg Den øgede trafik, jf. bilag AU4 - STATS 2018 (1) (htt• - BusinessEsbjerg.dk og bilag AU5 - STATS 2018 (2) (http• - BusinessEsbjerg.dk, på domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” skyldes på ingen måder en speciel aktivitet fra KLAGERs side, som det ellers påstås, men derimod INDKLAGEDEs aktivering af søgemaskineoptimeringsprogrammet ”Yoast SEO” i forbindelse med installationen af WordPress på domænet. Aktiveringen af ”Yoast SEO” skaber en direkte forbindelse til Google og øvrige søgemaskiner. Processen går ud på at få ”ejendommen”/domænenavnet oprettet i Google’s Search Console og her lave de krævede indstillinger for at tiltrække trafik. Samme proces skal gentages for de øvrige søgemaskiner. KLAGERs uvidenhed om besøgsstatistikker, trafik og ”teknisk SEO/søgemaskineoptimering” afspejler sig klart her, og KLAGERs forsøg på at fremstå som det trafikskabende element afvises på det kraftigste. En gennemgang af statistikkerne, i dette tilfælde bruges december 2018 jf. bilag BB - trafik afvises, så vises der ingen – gentager ingen - besøg fra nyhedsmedier, links fra artikler, nyhedsbreve o.l. Disse nyhedsmedier og evt. links vil have været placeret under ”Connect to site from”, undergrupperet i ”Links from an external page (other web sites except search engines)”. ”BusinessEsbjerg.dk” har fået trukket ”demo-overtøjet” på sig ”BusinessEsbjerg.dk” har ultimo januar 2019 fået uploadet demo-designet fra BusinessOnly.dk – dog i en forfinet og tilpasset version. Der er ligeledes oprettet de første artikler ”Forretningsplanen er klar”, ”DanmarksBusiness er kommet tættere på redaktøren til nyhedsmediet”, ”Landsdækkende nyhedsmedie” og ”Esbjerg – Danmarks 3. vækstcenter”. Dernæst har INDKLAGEDE bl.a. produceret websiden med priserne for medlemskabet (https://businessesbjerg.dk/medieinfo/medlemskab/) samt websiden for Esbjerg (https://businessesbjerg.dk/danmark/syddanmark/esbjerg/). Se bilag BC1-BC11 – BusinessEsbjerg er klar. De tre førstnævnte artikler vil blive genbrugt på de mange søster- businessdomæner i resten af landet, gældende for hele nyhedsmediet og DanmarksBusiness. Et eksempel herpå er for domænet ”BusinessOdense.dk” – se bilag BD - BusinessOdense. Et landsdækkende nyhedsmedie skabes ikke ”overnight” INDKLAGEDE har lige siden 2015 været i gang med opbygningen af det landsdækkende nyhedsmedie bestående af over 100 domæner. En så stor opgave af både teoretisk, praktisk og teknisk karakter kræver tid – meget tid. Intet i denne størrelsesorden kan skabes ”overnight”, ej heller af store organisationer og virksomheder. INDKLAGEDE har hele tiden, siden registreringen af domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk” og øvrige businessdomænenavne, haft aktivitet, om end af forskellig kvalitet, på og omkring domænerne. Det er af altafgørende betydning for hele nyhedsmediet/DanmarksBusiness, opstarten heraf og succesen hermed, at landets største kommuner har en fremtrædende rolle i konceptet, er geografisk spredte og at de har enslydende sammensatte navne/domænenavne, så som BusinessKøbenhavn.dk, BusinessÅrhus.dk, BusinessÅlborg.dk, BusinessOdense.dk og BusinessEsbjerg.dk. Der gøres IGEN opmærksom på, at INDKLAGEDE har været sygemeldt i en længere periode (2017-2018), hvorfor etableringen af nyhedsmediet uvilligt er blevet forsinket. Det er interessant og bemærkelsesværdigt, at KLAGER fremfører i sin argumentation at sygdom ikke har indflydelse på at projekter/deadlines udskydes eller ændres, når selvsamme KLAGERs repræsentant, grundet sygdom, bad omuges udskydelse for aflevering af replikken til denne sag. Afsluttende bemærkninger INDKLAGEDE har på intet tidspunkt, under mødet i Esbjerg i august 2018, spurgt ind til prisen, som KLAGER var villig til at give for domænenavnet ”BusinessEsbjerg.dk”. Ej heller efter flere pågående købsforsøg fra KLAGERs side. Og grunden er enkel, idet INDKLAGEDE ønsker at fortsætte brugen af domænet til nyhedsmediet. Samme scenarie gør sig gældende for henvendelserne fra Ballerup, Åbenrå og Roskilde kommune. INDKLAGEDE agter at gå rettens vej, såfremt denne domæneklagesag ikke giver INDKLAGEDE medhold og frifindelse.” Bilag AV er skærmprint fra hjemmeside ”Bisnode”, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede har binavnet ”Businessesbjerg S.M.B.A”. Bilag AW1 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvori ikke er angivet nogle binavne for klageren. Bilag AW2 er skærmprint fra hjemmeside ”Bisnode” vedrørende klageren, hvori ikke er angivet nogle binavne for klageren. Bilag AX er skærmprint fra Det Centrale Virksomhedsregister, der viser, at ved en søgning på betegnelsen ”businessesbjerg” fremkommer indklagede. Bilag AY er kopi af e-mailkorrespondance af januar 2019 vedrørende mediet DanmarksBusiness, der bl.a indeholder et tilbud om posten som redaktør af mediet. Bilag AZ1 er kopi af e-mail af 24. april 2015 vedrørende en forespørgsel på domænenavnet ”businessballerup.dk”. Bilag AZ2 er kopi af e-mail af 1. juli 2015 vedrørende en forespørgsel på domænenavnet ”businessaabenraa.dk”. Bilag AZ3 er kopi af e-mailkorrespondance af 1. og 2. september 2015 vedrørende en forespørgsel på domænenavnet ”businessroskilde.dk”. Bilag AÆ er skærmprint fra hjemmeside ”Archive.org” med overskriften ”OKEIwebbureau”. Bilag AØ er skærmprint fra hjemmeside ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”nwm.dk” den 25. marts 2018 viderestillede til domænenavnet ”mlm.dk”. Bilag AÅ er skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”businessjylland.dk”. Bilag BA er skærmprint fra hjemmeside Netsite, hvoraf bl.a. fremgår, at en antal domænenavne bestående af betegnelsen ”business” efterfulgt af en dansk geografisk betegnelse er tilmeldt ”Domæneovervågning”. Bilag BB er er skærmprint med betegnelsen ”Statistics for: businessesbjerg.busi...ly.dk”. Bilag BC1-BC11 fremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”BusinessEsbjerg”. Bilag BD fremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”BusinessOdense”. Bilag BE er skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”spirituellenyheder.dk”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”eeu.dk” har sekretariatet den 8. maj 2019 taget følgende kopier, jf. bilag 2: Ved opslag på domænenavnet ”businessesbjerg.dk” den 30. november 2018 taget følgende kopi, jf. bilag 8: Ved fornyet opslag den 18. maj 2018 har sekretariatet taget følgende kopier: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, som har navnet ”Business Esbjerg”, og som driver et stort lokalt netværk tilknyttet Esbjerg-området, har en åbenlys kommerciel interesse i at kunne bruge domænenavnet ”businessesbjerg.dk”, • at klageren har registreret domænenavnet ”businessesbjerg.com” den 16. november 2017, • at klageren har søgt om varemærkeregistrering af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”business esbjerg”, • at klageren ikke har handlet i ond tro ved at ændre sit navn til ”Business Esbjerg” eller ved indgivelse af en varemærkeansøgning, der indeholder betegnelsen ”Business Esbjerg”, • at klageren har en legitim og kommerciel interesse i domænenavnet ”businessesbjerg.dk”, • at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” ikke er blevet anvendt nævneværdigt i erhvervsøjemed, hvis overhovedet af indklagede siden domænenavnets registrering i 2015, • at hjemmesiden på domænenavnet ”businessesbjerg.dk” blot har bestået af en inaktiv forside med et Wikipedia-skærmprint, • at indklagede ikke har kunnet fremvise nogle legitime eller kommercielle interesser i domænenavnet ”businessesbjerg.dk”, • at indklagede først har haft reelle, nævneværdige aktiviteter på domænenavnet ”businessesbjerg.dk” efter klagerens henvendelse til indklagede i 2018 og efter påbegyndelsen af nærværende sag, • at indklagedes ønske om at kunne gøre brug af et domænenavn relateret til ”business” i Esbjergområdet vil kunne opfyldes mindst lige så godt gennem brug af et andet af indklagedes registrerede domænenavne, • at indklagedes manglende brug af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” kunne skabe en formodning for, at indklagede ikke har behov for at kunne gøre brug af domænenavnet, og at indklagede måske alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg eller udlejning for øje, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” forhindrer klageren i at benytte dette domænenavn for sin virksomhed, • at klageren i større omfang end indklagede vil kunne udnytte den kommercielle værdi af domænenavnet ”businessesbjerg.dk”, og at det derfor har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet, og • at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har drevet virksomhed siden den 1. oktober 2009 primært med produktion og udvikling af hjemmesider, webshops og portalløsninger, • at indklagede siden 2015 har været i gang med at starte et nyt landsdækkende nyhedsmedie med fokus på business, der vil fungere på lokalt-, regionalt- og nationalt niveau, og som nu markedsføres på domænenavnet ”danmarksbusiness.dk”, • at indklagede til brug for sit nye landsdækkende nyhedsmedie har registreret et stort antal domænenavne under landedomænenet ”.dk”, der består af en kombination af ordet ”business” og en dansk geografisk betegnelse, herunder navnene på regioner og kommuner, • at hjemmesiden på domænenavnet ”businessesbjerg.dk”, der fremstår som en selvstændig hjemmeside, men er koblet sammen med en lang række andre lignende hjemmeside, fik de første besøg i marts 2016, • at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” i perioder har peget på andre af indklagedes domænenavne navnlig domænenavnet ”businessonly.dk”, • at indklagede har oplyst klageren, at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” skal benyttes til en nyhedsportal parallelt med tilsvarende nyhedsportaler for andre kommuner, • at indklagede har tilbudt klageren, at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” kan bruges til en fælles indgang, hvor man kan vælge at gå videre til enten klagerens eller indklagedes hjemmeside, • at indklagede den 16. august 2018 påbegyndte brug af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” til igen at være en selvstændig hjemmeside, • at der på domænenavnet ”busineseesbjerg.dk” findes lokale nyheder og andet indhold, • at klageren først har skiftet navn til ”Business Esbjerg” efter klagerens møde med indklagede i august 2018 og efter den øvrige korrespondance mellem parterne, • at indklagede registrerede domænenavnet ”busineseEsbjerg.dk” og har anvendt domænenavnet aktivt fra 2015, dvs. ca.år, før klageren begyndte at anvende navnet ”Business Esbjerg” som nyt foreningsnavn og kendetegn, • at indklagede har fået registreret binavnet ”BusinessEsbjerg S.M.B.A.”, • at indklagedes interesse i domænenavnet ”businessesbjerg.dk” er større end klagerens, • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, • at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” er et generisk deskriptivt domænenavn, som ingen kan gøre krav på, og • at klagerens ansøgning om varemærkeregisteringen af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”business esbjerg”, er foretaget i ond tro. 35

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes manglende brug af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” skaber en formodning for, at indklagede alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg eller udlejning for øje. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”businessesbjerg.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at selve den omstændighed, at indklagede er registrant af et stort antal andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 19. november 2018 ændrede navn til ”Business Esbjerg”, at klageren markedsfører sine aktiviteter vedrørende erhvervsudvikling i byen Esbjerg under denne betegnelse, og at klageren har ansøgt om varemærkeregistrering af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”business esbjerg”. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” indeholder kombinationen af det almindelige engelske ord ”business” og det danske bynavn ”Esbjerg”, og at denne kombination også i Danmark har en generisk betydning, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst siden 2015 at have været i gang med at starte et nyt landsdækkende nyhedsmedie med fokus på ”business” og til brug herfor at have registreret et stort antal domænenavne under landedomænenet ”.dk”, der består af en kombination af ordet ”business” og en dansk geografisk betegnelse, herunder navnene på regioner og kommuner. I den forbindelse har indklagede tillige registreret domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” skal benyttes til en nyhedsportal med lokale nyheder og andet indhold parallelt med tilsvarende nyhedsportaler for andre kommuner. En sådan brug af domænenavnet ”businessesbjerg.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”businessesbjerg.dk” for øjeblikket anvendes til en hjemmeside med erhvervsmæssige nyheder, der fremstår som i hovedsagen vedrørende forhold i området omkring Esbjerg. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”businessesbjerg.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Business Esbjerg, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.