Afgørelse

billeje.dk

Swiss Blockchain Technologies AG

MOD

TL NORDIC A/S

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”billeje.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Swiss Blockchain Technologies AG er et schweizisk aktieselskab, der specialiserer sig i anvende blockchain teknologi i innovative forretningskoncepter og webprojekter. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede TL Nordic A/S ejer ”bileje.dk”, der er registreret den 14. september 1998 (bilag 2). Indklagede er ifølge opslag på Virk.dk et selskab oprettet med branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” og registreret med binavnene LM MOBIL A/S, LYNGSØ MOBIL A/S og TELE CONSULT A/S og har ifølge selskabets registreringshistorik beskæftiget sig med telebranchen siden 1989 (bilag 3). Der er ikke fundet oplysninger, der antyder at indklagede beskæftiger sig med billeje. Indklagede har ifølge opslag hos DK-Hostmaster registreret 1.877 danske internetdomæner, hvoraf næsten samtlige domæner ikke er taget i aktivt brug (bilag 4). Der er tydeligvis tale om spekulation og warehousing af domæner i stor stil. Indklagede anvender ikke domænenavnet ”billeje.dk” aktivt (bilag 5). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænets indhold i perioden 13. april 2001 til 9. august 2018 (bilag 6). I 2001 var domænenavnet kortvarigt i aktivt brug (bilag 7). I 2002 blev domænenavnet benyttet til at pege på ”Budget.dk” (bilag 8). I 2008 var domænenavnet til udbudt til salg hos domæneformidlingstjenesten SEDO.com (bilag 9). I 2011 var domænenavnet igen taget i brug i en kort periode. Siden maj 2017 – og formentlig tidligere - har domænenavnet været utilgængeligt og vist tekniske fejl (bilag 11). Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”billeje.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 12+13). Indklagede var indklaget hos Klagenævnet for Domænenavne i 2009-0117 vedrørende domænenavnet ”altaner.dk”. I sagen bemærkede nævnet følgende forhold: • ”Indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under internetdomænet ”.dk”, hvoraf mange består af generiske betegnelser. I hvert fald en del af disse domænenavne var på tidspunktet for klagens indgivelse også ”parkeret” hos ”sedo.com”, hvor de i denne forbindelse på samme måde blev annonceret til salg. Klagenævnet finder, at der herved er skabt en formodning for, at domænenavnet ”altaner.dk” er erhvervet med henblik på at tjene penge enten på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens links, eller ved salg til overpris af domænenavnet til tredjemand.” • ”Indklagede kan under de anførte omstændigheder ikke siges at have afkræftet den tidligere omtalte formodning for, at domænenavnet ”altaner.dk” er registreret enten i videresalgsøjemed eller med henblik på at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens links. Der er således intet, der tyder på, at indklagede selv har til hensigt at gøre brug af domænenavnet på en anden måde end den, som karakteriserer indklagedes øvrige domæner. Disse anvendes, som det fremgår af sagens oplysning, i vidt omfang for portaler med en lang række af links, der kun i begrænset omfang er relateret til det pågældende domænenavn, og anvendelsen afspejler derfor kun i meget begrænset omfang det enkelte domænenavns særlige værdi.” ... Indklagede var ligeledes indklaget hos Klagenævnet for Domænenavne i 2012-0052 vedrørende domænenavnet ”carporte.dk”. I sagen bemærkede nævnet følgende forhold: • ”Hertil kommer, at sagsforløbet og indklagedes forklaring om formålet med registreringen af ”carporte.dk” i flere henseender ligner sagsforløbet og indklagedes forklaring i sag nr. 2009-0117, idet indklagedes forklaring under nærværende sag fremstår som tilpasset afgørelsen i sag nr. 2009- 0117 og nærværende sags konkrete omstændigheder.” • ”På denne baggrund og under henvisning til nævnets bemærkninger i sag nr. 2009-0117, lægger klagenævnet herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes reelle formål med registreringen af domænenavnet ”carporte.dk” er sammenfaldende med det formål, der er lagt til grund i sag nr. 2009- 0117, nemlig at domænenavnet ”carporte.dk” er registreret enten i videresalgsøjemed eller med henblik på at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens bannerannoncer.” ... Indklagede og dennes datterselskab Inflow ApS blev af TV2 i TV-programmet ”Operation X” konstateret som sælger af danske domænenavne og bagmænd bag en skattefidus baseret på investering i danske domænenavne. I den forbindelse skrev TV2 ́s journalist følgende: • ”6. Michael Jakobsen indestår som komplementar for at kommanditselskabets kapital på 5.920.000 kr., i form af driftsmidler og knowhow ikke er behæftet. Dette understreger han yderligere på møder med investorerne. I så fald må Michael Jakobsen allerede inden Etech's stiftelse kontant have købt domænenavne, software og knowhow af TL Nordic og Inflow.” ... Indklagede TL Nordic A/S ejer ”billeje.dk”, men har kun anvendt domænenavnet ganske kortvarigt de sidste år og anvender ikke domænenavnet for nuværende. Det har været utilgængeligt i mindstmåneder. Der er intet, der tyder på at indklagede har reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet. Indklagede har tidligere været indklaget i en række domæneklager omkring warehousing og domænesalg og har tabt samtlige af disse sager og i den forbindelse afgivet tvivlsomme forklaringer. Det anses for særdeles tvivlsomt, om indklagede har reelle hensigter med at tage domænenavnet i brug i fremtiden. Indklagede har registreret 1.877 domæner og har tidligere haft dette og mange andre domæner sat til salg. Det kan antages, at det store antal registrerede domænenavne er erhvervet med henblik på warehousing og videresalg. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”billeje.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.og 2, i domæneloven. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal, for formidling af serviceydelser forbundet med billeje. Portalen vil gøre det nemt for danskere at finde det bedste tilbud på billeje i deres nærområde og dermed skabe en betydelig samfundsmæssig værdi for alle parter. Domænenavnet ”Billeje.dk” vil præcist beskrive internetportalens indhold og type af serviceydelse samt være særdeles fordelagtigt i markedsføringsøjemed, fordi det er så nemt at huske for brugerne af portalen. Vi har igennem længere tid arbejdet med at konkretisere forretningskonceptet, samt modtaget tilbud på softwareudvikling af portalen og ideer til grafisk identitet og designmanual til både online og offline markedsføring (bilag 14-19). Vi har ligeledes drøftet et samarbejde med en af markedets førende indenfor biludlejning og –leasing omkring at udvikle en fælles serviceydelse for billeje i Hovedstadsområdet.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”billeje.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”billeje.dk” den 15. april 2002 viderestillede til domænenavnet ”budget.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”billeje.dk” den 30. april 2008 viderestillede til domænenavnet ”sedoparking.com”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 16. maj 2017 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”billeje.dk”. Bilagoger skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved søgninger på henholdsvis ”billeje.dk” og ”www.billeje.dk”. Bilag 14-19 fremstår som forskelligt materiale til en hjemmeside samt anden form for markedsføring knyttet til domænenavnet ”billeje.dk”. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 13. april 2001 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”billeje.dk”, jf. bilag 7: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 27. november 2011 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”billeje.dk”, jf. bilag 10: Sekretariatet har ved opslag den 16. februar 2019 konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”billeje.dk”, jf. bilag 5. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – TNA203-DK – har registreret i alt 1.871 domænenavne, hvoraf langt de fleste er af generisk karakter, jf. bilag 4. Ved opslag på de første af disse domænenavne fremkom udelukkende hjemmesider uden reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klager er et schweizisk aktieselskab, der har specialiseret sig i anvendelse af blockchain- teknologi i innovative forretningskoncepter og webprojekter, • at indklagede har været beskæftiget i telebranchen siden 1989, • at indklagede har registreret 1.877 danske domænenavne, hvoraf næsten samtlige ikke er taget aktivt i brug, • at indklagede har registreret domænenavne med henblik på spekulation, warehousing og videresalg, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”billeje.dk” aktivt, • at domænenavnet ”billeje.dk” kortvarigt har været taget i brug i 2001 og 2011, • at domænenavnet ”billeje.dk” i 2002 viderestillede til domænenavnet ”budget.dk”, • at domænenavnet ”billeje.dk” i 2008 var udbudt til salg hos domæneformidlingstjenesten ”sedo.com”, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”billeje.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, samt i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og • at klageren vil anvende domænenavnet ”billeje.dk” til en internetportal til formidling af tjenesteydelser forbundet med billeje, så det bliver nemt for danskere at finde det bedste tilbud på billeje i deres nærområde. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”billeje.dk” med henblik på spekulation, warehousing og videresalg. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”billeje.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”billeje.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af et stort antal andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har specialiseret sig i anvendelse af blockchain-teknologi i innovative forretningskoncepter og webprojekter, og at klageren vil anvende domænenavnet ”billeje.dk” til en internetportal til formidling af tjenesteydelser forbundet med billeje, så det bliver nemt for danskere at finde det bedste tilbud på billeje i deres nærområde. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”billeje.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”billeje.dk” indeholder det almindelige danske ord ”billeje”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede benytter på nuværende tidspunkt ikke domænenavnet ”billeje.dk” på nogen aktiv måde, og det fremgår af sagens oplysninger, at der på domænenavnet ”billeje.dk” tilsyneladende ikke har været en hjemmeside med reelt indhold siden 2011. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”billeje.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”billeje.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”billeje.dk” skal overføres til klageren, Swiss Blockchain Technologies AG. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 9Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.