Afgørelse

netværkfyn.dk

Netværk Fyn ApS

MOD

Brian Ingvard Christiansen

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”netværkfyn.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag 4, er registreret under navnet Netværk Fyn ApS (CVR-nummer 39998939) med startdato den 1. november 2018. Klageren er registreret under branchekode 889990 ”Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.”. Det fremgår endvidere, at klagerens formål er at drive erhvervsnetværk samt anden hermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Efter som vi valgte at gå ud af et andet netværk, valgte vi at starte vores eget, Netværk Fyn ApS inden selskabets papir var på plads, og efterfølgende banken så vi kunne bestille domænet, som vi forinden havde tjekket var ledigt. d. 24/10-2018 tager vi navnet i brug i vores kontrakter med underskrifter ..., og navnet Netværk Fyn, bliver fra den dag kendt i andre netværks kredse, samt lokalt. Hvor tilfældigt det så er, at en samme dag, vi opretter vores firma, vælger at bruge Netværkfyn.dk domænet, kan jeg kun gisne om. Begrundelse (anbringender): 1. Vi har det juridiske navn som firmanavn. 2. Hvis konkurrerende netværk bruge navnet, kan det medføre store økonomiske tab, grundet forvirring om det firma med samme juridiske navn. 3. ... vi mener, at anden part ikke har tilknytning til navnet. 4. Vi er på Facebook under navnet Netværk Fyn (Bilag 1) 5. Vi er LinkedIn under navnet Netværk Fyn ApS (Bilag 2) 6. Samme dag som vores firmanavn er kendt, køber den anden part rettighederne til domæne (kan virke som chikane). 7. Har underskrevet kontrakter fra d.24/10-2018 (Bilag...) 8. Anden part har ikke taget domænet i brug.” Klageren har som bilagfremlagt følgende udaterede skærmprint fra klagerens Facebook-profil: Klageren har som bilagfremlagt følgende udaterede skærmprint fra klagerens LinkedIn-profil: Det fremgår af skærmprintet, at klageren på det pågældende tidspunkt havdefølgere på LinkedIn. Ved opslag på klagerens LinkedIn-profil den 9. april 2019 har sekretariatet konstateret, at klageren nu harfølgere. Klageren har som bilag fremlagt et eksempel på en blanket til brug for indgåelse af en erhvervsnetværksaftale med klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi er en gruppe personer med relationer til ordblinde, som er ved at starte en forening på Fyn. Navnet NetværkFyn er i god tråd med vores ambitioner, der handler om at skabe et netværk, der kan hjælpe ordblinde på Fyn, jf. bilag A. side 2: ”Vi er en forening. Vi er her for at skabe oplysning, viden og læring for ordblinde og talblinde i de fynske kommuner i offentlige og private virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner på Fyn”. Vi har endnu ikke gjort brug af vores domænenavn, da dette i henhold til vores tidsplan først vil ske i april, jf. bilag B. Vi arbejder ud fra principperne for Center for frivilligt socialt arbejde (5 trin når I starter en ny forening, jf. bilag C. Jeg har hverken kendskab eller særlige relationer til klageren. Jeg blev telefonisk kontaktet af klageren den 8. november. Klageren havde to formål med at kontakte mig: 1. finde ud af, om jeg havde noget tilknytning til hans netværksgruppe, og om jeg var en person, som have lækket information om deres tanker om et nyt netværk. Jeg kunne kun afkræfte, at jeg havde noget kendskab til ham, eller hvad de arbejdet med. 2. Han gjorde mig også opmærksom på, at jeg havde taget deres navn, og han ville have, at jeg skulle aflevere rettighederne til dem. Den 13. november kontaktede klageren mig igen, og jeg kunne fortælle, at vi i gruppen ikke ønskede at afgive vores navn. ... Vi har købt domænenavnet i god tro den 01-11-2018, jf. bilag B under punkt 1: vi [lavede] i oktober analyser samt forslag om forening, herunder domænenavnet, og det blev besluttet på et møde den 01-11-2018, at det skulle hedde NetværkFyn. Vi opfylder også kravet, jf. lov om internetdomæner §stk.(jf. bilag D). Vi har kun købt domænet til eget brug og ikke med videresalg eller udlejning for øje. Angående anklagerens påstand: 1. Det er ikke vores opfattelse, at klagerens juridiske navn er NetværkFyn, jf. bilag F, hvor man kan se, at klagerens juridiske navn er: NetværkFyn ApS. 2. Vi mener ikke, at det, som klageren påstår, vil få økonomiske konsekvenser for klagerens virksomhed, da vores forening er en nonprofit forening og ikke et selskab (ApS). 3. Efter vores opfattelse har vi en særlig stor tilknytning til navnet NetværkFyn, da vi er en forening på Fyn, der er baseret på netværk. Medlemmerne er fynske kommuner i offentlige og private virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner på Fyn 4. Vi mener, at Netværk Fyn ApS oprettelse af en fb profil snarere kan ses som chikane fra deres side, da de ikke kunne købe domænenavnet NetværkFyn, da fb først er oprettet den 03-11-2018 og da deres navn er NetværkFyn ApS. 5. Denne teori understøttes af at klageren har oprettet en LinkedIn profil med navnet NetværkFyn ApS. 6. Det er korrekt, at vi købte vores navn den 01-11-2018, jf. bilag E, men det er en tilfældighed, at klagerens firmanavn NetværkFyn ApS samme dag bliver registreret i CVR. 7. Dette punkt har efter vores opfattelse ingen relevans for sagen. 8. Vi tager først domænet i brug senere, da vi følger normal procedure for en frivillig social forening (se bilag B, fase 5).” Indklagede har som bilag A fremlagt en række plancher, der beskriver formålet med den frivillinge forening ”NetværkFyn”, som klageren påtænker at stifte. Heraf fremgår bl.a.: Indklagede har som bilag C fremlagt en pjece fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der beskriver de fem trin, som centeret anbefaler man gennemgår, når man ønsker at stifte en ny forening. Som bilag B har indklagede fremlagt sin 5-trins-plan til stiftelse af foreningen ”NetværkFyn” med en angivelse af, hvilke milepæle der er nået frem til den 6. december 2018. Som bilag E har indklagede fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”netværkfyn.dk” er registreret den 1. november 2018, og at indklagede er registrant heraf. Klageren har i replikken bl.a. anført følgende: ”1. ApS er ikke et firmanavn men en selskabsbetegnelse, Vi har Netværk Fyn som det juridiske navn som firmanavn. 2. Vi kan have store økonomiske tab eftersom der kan komme forvirring, om hvem reelt Netværk Fyn er, og derved en del misforståelser/forvirringer omkring vores juridiske navn, som nu bruges af overpartner samt leverandør. Vi er en virksomhed i vækst og har på blot de måneder vi har været i gang, omsat for over 200.000 d.kr. Og bruge vores juridiske navn i div. Materialer. Eftersom domænet ikke er taget i brug af indklagede, vil der ikke være nogen økonomiske tab for indklagede i modsætning til oprettelsen af et ApS selskabet samt vedtægter. 3. Tilknytning til Netværk Fyn kan man ikke have eftersom der ikke er tale om en igangværende forening. Modsat at vi har taget navnet i brug inden d.24/10-2018, samt oprettes i firma med et juridisk navn Netværk Fyn. Som er et Fynsk erhvervsnetværk i vækst, for at fremme det Fynske erhverv. 4. Vores navn er ikke Netværk Fyn ApS men Netværk Fyn, og ApS er en selskabsbetegnelse, 5. Det er ikke normalt kutyme, at selskabsbetegnelse indgår i domæner eller FB. Hvorimod LinkedIn er en erhvervsportal, hvor man kan registrer sit firma såvel som CVR.dk. 6. Domænet er købt som privat person og ikke forening. Ud af Danmarks befolkning er det i iøjefaldende, at navnet bliver taget, eftersom det ikke har været brugt, men kort tid efter vi gør brug af navnet d.24/11-2018, og det er en fra selvsamme by, der kommer på samme navn, tilfældigt? 7. Vi har taget navnet i brug inden d.24/12-2018, hvilket betyder vi har igangsat partner indmeldelser samt igangsat vores advokat med oprettelse af vores selskab. 8. Kan ikke se hvilken interesse man skulle have i at en forening, som ikke er startet op endnu, skulle lægge sig op at et i igangværende firmanavn, uden det skulle være for en vis chikane.” Ved opslag den 30. november 2018 på ”netværkfyn.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 26. april 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod på samme måde. Ved sekretariatets søgning på ”Netværk Fyn” den 9. april 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 6.940, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte fire klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Af de fire søgeresultater vedrørende klageren angik ét domænenavnet ”netfyn.dk”, som ifølge DK Hostmasters WHOIS-database blev registreret den 6. november 2018, som klageren er registrant af, og som ved sekretariatets opslag herpå den 9. april 2019 fremstod som indeholdende en hjemmeside vedrørende klageren. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt en række forskellige netværk og foreninger med tilknytning til Fyn. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et anpartsselskab, der blev registreret den 1. november 2018, idet stifterne bag klageren var brudt ud af et andet netværk, • at klageren allerede den 24. oktober 2018 tog navnet ”Netværk Fyn” i brug i deres kontrakter, hvorved navnet fra dette tidspunkt blev kendt i netværkskredse i lokalområdet, • at klageren har profiler på såvel Facebook som LinkedIn, • at klageren inden valg af navn havde undersøgt, at domænenavnet ”netværkfyn.dk” var frit, • at det ikke kan være tilfældigt, at indklagede registrerede domænenavnet ”netværkfyn.dk” præcis samme dag, som klageren blev registreret som selskab ved Erhvervsstyrelsen, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”netværkfyn.dk” vil kunne medføre store økonomiske tab for klageren, idet domænenavnet svarer til klagerens navn, og dermed nemt forveksles hermed, • at indklagede efter egne oplysninger endnu ikke har stiftet den forening, som indklagede angiveligt påtænker at stifte, • at indklagede ikke har nogen reel tilknytning til navnet ”Netværk Fyn” og dermed ikke har nogen interesse i at råde over det omtvistede domænenavn, • at indklagede endnu ikke har taget det omtvistede domænenavn i brug, hvorved indklagede ikke vil lide noget økonomisk tab ved at domænenavnet overdrages til klageren, og • at indklagedes registreringen af domænenavnet er udtryk for en vis form for chikane.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er en del af en gruppe af personer med relationer til ordblinde, der er ved at stifte en forening på Fyn, der skal have til formål at fremme ordblindes interesser, • at det er korrekt, at indklagede endnu ikke har taget domænenavnet ”netværkfyn.dk” i brug, men dette skyldes, at indklagede ifølge den 5-trins-plan, som indklagede i overensstemmelse med Center for Frivilligt Socialt Arbejdes vejledning har udarbejdet, først i april 2019 vil tage domænenavnet i brug, • at indklagede hverken har kendskab eller relationer til klageren, bortset fra at klageren to gange har ringet til indklagede for at få overdraget domænenavnet ”netværkfyn.dk”, • at indklagede registrerede det omtvistede domænenavn den 1. november 2018 efter at indklagede havde holdt et møde, hvor det blev besluttet, at den kommende forening skulle hedde ”NetværkFyn”, • at det ikke er korrekt, når klageren anfører, at klagerens navn er ”Netværk Fyn”, idet klagerens rette navn er ”Netværk Fyn ApS” • at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn ikke medfører nogen risiko for økonomisk tab for klageren, bl.a. fordi indklagedes forening vil være en non-profit forening, • at indklagede har en særlig tilknytning til navnet ”NetværkFyn”, idet indklagede netop vil stifte en forening, dvs. et netværk, på Fyn, • at klagerens oprettelse af profiler på Facebook og LinkedIn er sket den 3. november 2018 og således efter indklagedes registrering af domænenavnet, hvorfor klagerens profiler kan anses som chikane mod indklagede, • at det er tilfældigt, at indklagede registrerede det omtvistede domænenavn samme dag, som klageren registrerede sin virksomhed, • at indklagede har registreret domænenavnet i god tro, og • at indklagedes registrering af domænenavnet ikke er i strid med domæneloven.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”netværkfyn.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, Brian Ingvard Christensen, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”netværkfyn.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som et anpartsselskab under navnet Netværk Fyn ApS med startdato den 1. november 2018. Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren har til formål at drive erhvervsnetværk samt anden hermed beslægtet virksomhed, og at klageren er registreret under branchekode 889990 ”Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n”. Klageren anvender hjemmesiden på domænenavnet ”netfyn.dk” til at markedsføre sin virksomhed. Betegnelsen ”netværkfyn” er en sammensætning af den generiske betegnelse, netværk, og et geografiskområde, Fyn. Navnet på klagerens virksomhed, Netværk Fyn ApS, indgår i betegnelsen ”netværkfyn”. Sekretariatets undersøgelser har vist, at betegnelsen ”netværkfyn” på internettet forbindes med en række forskellige foreninger og netværk med tilknytning til Fyn, og i et vist omfang også med klagerens virksomhed. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig interesse i, at kunne råde over domænenavnet ”netværkfyn.dk” i forbindelse med klagerens markedsføring. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”netværkfyn” som nævnt alene er rent beskrivende for den generiske betegnelse ”netværk”, som klageren erhvervsmæssigt beskæftiger sig med, og det geografiske område, som klageren leverer sine ydelser i, og at også mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagede har den 1. november 2018 registreret domænenavnet ”netværkfyn.dk” til brug for en hjemmeside for foreningen ”NetværkFyn, som indklagede efter det oplyste er ved at stifte. Foreningen skal efter det oplyste varetage ordblindes interesser på Fyn. Klagenævnet finder på baggrund heraf, at indklagede har en naturlig og legitim interesse i at kunne råde over domænenavnet til det nævnte formål. Uanset at indklagede endnu ikke har taget domænenavnet i brug, finder nævnet efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”netværkfyn.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”netværkfyn.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 10

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Netværk Fyn ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.