Afgørelse

hankypanky.dk

Hanky Panky ApS

MOD

HKSDK COMPANY A/S

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”hankypanky.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Hanky Panky ApS (CVR-nummer 31514894) med startdato 20. juni 2008. Klageren er registreret under branchekode 464500 ”Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik”. Det fremgår endvidere, at klagerens formål er at drive handel eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Indklagede er et aktieselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet HKSDK COMPANY A/S. Indklagede er registreret under branchekode 464220 ”Engroshandel med fodtøj”, og bibranchekode 682040 ”Udlejning af erhvervsejendomme”. Det fremgår endvidere, at selskabets formål er at drive handel med sikkerhedsfodtøj samt investering. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Undertegnede, som er indehaver af virksomheden Hanky Panky ApS og ejer domænet hanky- panky.dk ønsker at benytte hankypanky.dk (uden bindestreg), Hankypanky.dk har været optaget siden 2004, men har aldrig været benyttet som hjemmeside. Jeg har på et tidspunkt bedt om lov til at købe domænet, men prisen var for høj. Jeg er blevet oplyst, at hvis domænet ikke har været i brug i længere tid, kan jeg gøre krav på at overtage det, idet det ligger tæt op af min virksomheds domæne. Da virksomheden blev etableret i 2006 var netop hankypanky.dk optaget, og det blev derfor til hankypanky.dk (med bindestreg), men efter alle disse år, hvor hankypanky.dk ikke er blevet benyttet, er det vel rimeligt, at vi kan overtage dette. Hvis det er tilfældet, at virksomheden får ret til at overtage domænet, vil jeg gerne anvises til hvorledes dette skal foregå.” Klageren har som bilag fremlagt følgende udaterede skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”hanky-panky.dk”: Ved opslag den 30. november 2018 og den 8. februar 2019 på ”hankypanky.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 8. februar 2019 på ”hankypanky.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i perioden fra den 6. maj 2008 til den 10. november 2018gange er taget kopi af domænenavnet, og at der ingen af disse gange har været en hjemmeside på domænenavnet. Ved sekretariatets søgning på ”Hanky Panky” den 8. februar 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 56.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne viste i øvrigt sider med salg af bl.a. undertøj. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et selskab ved navn Hanky Panky ApS, hvorfor klageren har en interesse i at overtage domænenavnet ”hankypanky.dk”, • at indklagede ikke har anvendt det omtvistede domænenavn siden det blev registreret i 2004, • at klageren tidligere har tilbudt at købe domænenavnet af indklagede, men at indklagede krævede en alt for høj pris. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, HKSDK COMPANY A/S, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”hankypanky.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der virksomhed under navnet Hanky Panky ApS, og klageren har i kraft heraf en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”hankypanky.dk” til brug for sin nethandelsvirksomhed, der i øjeblikket drives fra domænenavnet ”hanky-panky.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”hankypanky.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”hankypanky.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”hankypanky.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hankypanky.dk” skal overføres til klageren, Hanky Panky ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.