Afgørelse

jagt-jagt.dk

Jagt-jakt.dk ApS

MOD

DANGATE ApS

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”jagt-jagt.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager og indklagede driver begge virksomhed med online salg af udstyr til jagt. Klager fra sin webshop www.jagt-jakt.dk ("jagt" på hhv dansk og svensk), og indklagede fra www.dangate.dk. I 2018 blev klager kontaktet af en utilfreds kunde, som ikke kunne finde en vare, på hvad han troede var klagers hjemmeside. Adspurgt forklarede kunden, at han var inde på www.jagt-jagt.dk, og da han stavede det, gik det op for klager, at kunden havde skrevet "jagt" med "g" i stedet for "k" til sidst i domænenavnet. Klager undersøgte sagen og fandt ud af, at indklagede d. 07-03-2018 havde registreret domænenavnet www.jagt-jagt.dk (Bilag 1), og at det blev brugt som et domæne-alias der linkede direkte til indklagedes webshop www.dangate.dk. Klager rettede henvendelse til indklagede, og stillede krav om at indklagede opgav domænet (Bilag 2). Indklagede svarede, at de "midlertidigt" ville "lukke for re-direct til Dangates hjemmeside" (Bilag 3). Efterfølgende modtog klager en e-mail fra indklagedes advokat, hvem bestred at reglerne om god domæneskik var blevet overtrådt (Bilag 4). I mellemtiden havde indklagede oprettet en ny hjemmeside med "guides, tips & anmeldelser" - som fortsat er under opbygning (Bilag 5). ... Nævnet kan ubestridt lægge til grund, at domænet www.jagt-jagt.dk, i hvert fald da klager rettede henvendelse til indklagede, blev brugt som alias for www.dangate.dk, jf. bilag 3. Det bemærkes i den forbindelse, at parterne driver med hinanden konkurrerende virksomhed. Det gøres gældende, at indklagedes domænenavn www.jagt-jagt.dk, er kvasi-identisk med klagers domænenavn www.jagt-jakt.dk og klagers virksomhedsnavn Jagt-jakt.dk ApS. Det gøres gældende, at indklagede ved registreringen af domænenavnet www.jagt-jagt.dk har spekuleret i lighederne med klagers virksomheds- og domænenavn med det formål at lede internetbrugere, der søger efter klager, over til en anden hjemmeside. Efter klagers henvendelse lukkede indklagede for omdirigeringen til www.dangate.dk og oprettede en ny hjemmeside. Kort efter skrev indklagedes advokat, at der var tale om to "fuldstændigt forskellige hjemmesider" (Bilag 4). Det gøres gældende, at indklagedes forklaring om at man ville lave en hjemmeside med "guides, tips & anmeldelser" ikke er troværdig. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede fortsat intet har gjort ved hjemmesiden (der fremstår som en tom skal), og at indklagede ved Bilag anførte, at man kun "midlertidigt" ville lukke for omdirigeringen. Nævnet kan efter klagers opfattelse ubetænkeligt lægge til grund, at indklagede har spekuleret i domænenavnenes forvekslelighed. Det gøres gældende, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Der henvises i den forbindelse til nævnets afgørelse nr. 2018-0454.” Som bilaghar klageren fremlagt brev af 12. juli 2018 fra klagerens advokat til indklagede, hvori det bl.a. gøres gældende, at indklagedes brug af domænenavnet ”jagt-jagt.dk” er i strid med god domænenavnsskik. Bilag er kopi af e-mail af 16. juli 2018 fra indklagede til klagerens advokat, hvori indklagede meddeler, at indklagede midlertidigt og uden præjudice for en eventuel retlig tvist vedrørende domænenavnet ”jagt-jagt.dk” er ophørt med at viderestille domænenavnet til indklagedes hjemmeside. Bilag er kopi af e-mail af 31. juli 2018 fra indklagedes advokat til klagerens advokat, hvori førstnævnte stiller sig tvivlende over for, at indklagede skulle have handlet i strid med god domænenavnsskik. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”jagt-jagt.dk”, der fremstår som en hjemmeside, der er under opbygning. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har aldrig erhvervet domænet www.jagt-jagt.dk med henblik på at anvende dette til køb og salg af jagtartikler. Formålet med hjemmesiden har alene været at lave guides og manualer m.v. til folk med interesse for jagt i Danmark. Dette formål står også at læse direkte af hjemmesiden, hvorfra klager har fremlagt sagens bilag 5. Da klager gør indklagede opmærksom på det uheldige i, at der fra jagt-jagt.dk henvises til www.dangate.dk lukkes dette straks, således at der ikke er den af klager påberåbte forvekslingsmulighed.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Klager registrerede domænenavnet www.jagt-jakt.dk d. 28-02-2012 (Bilag 7). Dengang samarbejdede parterne – idet indklagede var leverandør til klager. Dangate ApS (indklaged• blev stiftet i 2010 og har altid haft ét formål; ”ikke-specialiseret engroshandel” (Bilag 8). Af indklagedes årsrapport fremgår det, at selskabets væsentligste aktiviteter består i ”... køb og salg af jagtudstyr.” (Bilag 9) Foruden domænenavnet www.jagtjagt.dk, som indklagede registrerede i 2018 (bilag 1), har indklagede i hvert fald tre andre hjemmesider; www.altijagt.dk, www.danautomatik.dk og www.dangate.dk (Bilagene 10-12), ingen af hvilke har informationsmæssige formål. Siden klagen blev indgivet, har indklagede opdateret hjemmesiden www.jagt-jagt.dk, så den ikke længere fremstår som dokumenteret ved bilag 5. Det bemærkes imidlertid, at det indklagede har gjort, er at kopiere og indsætte en række artikler fra www.dangate.dk (Bilagene 13-14). ... Indklagede gør gældende, at det aldrig har været meningen at anvende domænenavnet www.jagt-jagt.dk til køb og salg af jagtartikler. Det er imidlertid ubestridt, at domænet – i hvert fald da klager rettede henvendelse til indklagede – blev anvendt til netop det formål. Jeg skal i den forbindelse henlede nævnets opmærksomhed på bilag 3, hvoraf blandt andet fremgår: ”Med den korte tidsfrist har vi ikke – her midt i ferietiden – haft mulighed for at drøfte jeres henvendelse med vores advokat, og vi har indtil da midlertidigt og uden præjudice for en eventuel retslig tvist lukket for re-direct til Dangate’s hjemmeside.” (min fremhævnin• Jeg mener ikke at der kan være nogen tvivl om, at indklagede har spekuleret i lighederne med klagers virksomheds- og domænenavn, med det formål at lede internetbrugere, der søger efter klager, over til indklagedes hjemmeside. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede har indgående kendskab til klagers virksomhed fra tidligere samarbejder og tvister. Det ligger i øvrigt implicit i indklagedes svar om at man kun ”midlertidigt” ville lukke for omdirigeringen, at det netop var formålet at lede de besøgende over til indklagedes hjemmeside www.dangate.dk. Allerede af den grund mener jeg, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede har spekuleret i domænenavnenes forvekslelighed. Sammenholder man bilag med det faktum, at indklagede ikke driver sine øvrige hjemmesider med andre end rent kommercielle formål, mener jeg ikke at det er troværdigt, når indklagede anfører, at man alene ville lave en hjemmeside med ”guides og manualer”. Indklagedes slet skjulte forsøg på at maskere det oprindelige formål kan ikke lede til et andet resultat. Det bemærkes i den forbindelse, at siden har været ”under opbygning” i ikke under 192 dage, og at indklagede først nu er begyndt at arbejde på siden – i, hvad der må være, et forsøg på at mislede nævnet. Indklagede gør gældende, at ”jagt” er et samlebegreb af så generisk karakter, at der bør ske frifindelse. Det gøres i den forbindelse gældende, at selvom ”jagt” er et generisk begreb, så er kombinationen ganske usædvanlig – og særegen for klager. Der er ingen andre som kombinerer ordene på den måde, og klager har brugt store ressourcer på at markedsføre sit navn. I jagtkredse ved folk hvem [jagt-jagt] er, og i udtale er der ingen forskel på de to domænenavne.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klager anfører, at parterne tidligere har haft samhandel, angiveligt tilbage i 2012. Dette ses uden relevans for nærværende klagesag. Ligeledes er det uden relevans for nærværende sag, at Indklagede ejer og driver andre domæner end det i sagen omhandlede. De aktiviteter Indklagede beskæftiger sig med under andre domæner har ingen betydning for det i denne sag omhandlede domæne. Klager anfører, at Indklagede har benyttet domænet www.jagt-jagt.dk til køb og salg af jagtartikler, hvilket imidlertid er i strid med sandheden. Dels har der aldrig været købt jagtartikler fra nogen af Indklagedes domæner, dels har der aldrig fra www.jagt-jagt.dk været solgt jagtartikler. Der har alene - og det kun i en opbygningsfase - været linket til et af Indklagedes øvrige domæner. Da Klager i sommerferien 2018 retter henvendelse til Indklagede, vælger Indklagede for alle tilfælles skyld at fjerne dette link til www.dangate.dk. Dette sker alene for det tilfældes skyld, at der kunne være en krænkelse af Klagedes rettigheder i dette link til www.dangate.dk. Forholdet havde Indklagede ikke mulighed for at få afdækket ved sin advokat henset til sommerferien. Der er således ingen anerkendelse i, at Indklagede fjernede dette link. Det var blot udtryk for at man valgte at "gå med livrem og seler". Klager overfortolker med andre ord på Indklagedes reaktion. Det fremgår af replikken, at Klager er enig i, at ordet/begrebet jagt er en generisk betegnelse. Imidlertid mener Klager tilsyneladende, at det at man anvender det generiske begreb to gange gør det særegent. Dette synspunkt bestrides. Det faktum, at Klager vælger at anvende ordet/begrebet jagt i sit domænenavn og firmanavn, medfører en risiko, som Klager har valgt at gå ind i med åbne øjne. Klager gør videre gældende, at dennes kombination af det danske ord Jagt og det svenske ord Jakt er ganske usædvanlig og særegen. Det er vanskeligt for Indklagede at vurdere, og det fremgår ikke, på hvilket grundlag dette synspunkt støttes. Imidlertid er dette også af mindre betydning, da Indklagede ikke har kombineret det danske og svenske ord i sit domæne. Afslutningsvist skal anføres, at Klagers beskyldning om at Indklagede skulle forsøge "at mislede nævnet" er en grov beskyldning. Det antages, at Klager kan dokumentere denne beskyldning. Såfremt dette ikke kan dokumenteres af Klager, forventes det, at denne beskyldning trækkes tilbage. I modsat fald forbeholdes Indklagedes retsstilling, henset til beskyldningens grovhed.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”jagt-jakt.dk” har sekretariatet den 24. marts 2019 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”jagt-jagt.dk” har sekretariatet den 23. marts 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dangate.dk” har sekretariatet den 24. marts 2019 taget følgende kopier: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klager og indklagede begge driver konkurrerende virksomhed med onlinesalg af udstyr til jagt - klageren fra sin webshop på domænenavnet ”jagt-jakt.dk” og indklagede fra domænenavnet ”dangate.dk”, • at indklagede har været klagers leverandør, • at indklagedes domænenavn ”jagt-jagt.dk” er kvasi-identisk med klagerens domænenavn ”jagt- jakt.dk” og klagers virksomhedsnavn Jagt-jakt.dk ApS, • at domænenavnet ”jagt-jagt.dk” er blevet anvendt til viderestilling til indklagedes webshop på domænenavnet ”dangate.dk”, • at klageren har oplevet forveksling mellem klageren og indklagede, • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”jagt-jagt.dk” har spekuleret i lighederne med klagers virksomheds- og domænenavn ”jagt-jakt” med det formål at lede internetbrugere, der søger efter klageren, til indklagedes hjemmeside, • at selvom ”jagt” er et generisk begreb, så er kombinationen jagt-jakt/jagt-jagt ganske usædvanlig og særegen for klager, • at i jagtkredse ved folk hvem ”jagt-jakt” er, og i udtale er der ingen forskel på klagerens og indklagedes domænenavne, • at da klager rettede henvendelse til indklagede, blev domænenavnet ”jagt-jagt.dk” anvendt til køb og salg af jagtartikler, • at indklagede efter klagers henvendelse stoppede for viderestilling til domænenavnet ”dangate.dk” og oprettede en ny hjemmeside, • at indklagedes opdatering af hjemmesiden på domænenavnet ”jagt-jagt.dk” indebærer, at indklagede har kopieret og indsat en række artikler fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dangate.dk”, • at indklagedes forklaring om, at indklagede i forbindelse med domænenavnet ”jagt-jagt.dk” vil lave en hjemmeside med guides, tips og anmeldelser ikke er troværdig, og • at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at ”jagt” er et samlebegreb af så generisk karakter, at klager ikke kan påberåbe sig rettigheder til betegnelsen, • at det, at den generiske betegnelse ”jagt” anvendes to gange i et udtryk, ikke gør det samlede udtryk særegent, • at en eventuel risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes domænenavne er sagsøgers egen risiko, idet denne har valgt at anvende en generisk betegnelse til sin hjemmeside, • at klagers hjemmeside også henvender sig til det svenske marked, hvilket ikke er tilfældet for indklagedes hjemmeside, • at indklagedes hjemmeside alene har til formål at publicere guides, manualer m.v. til jægere og folk med interesse for jagt i Danmark, og • at indklagede ikke har benyttet domænenavnet ”jagt-jagt.dk” til køb og salg af jagtartikler.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”jagt- jagt.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Betegnelsen ”jagt-jagt” er kvasi-identisk med klagerens selskabsnavn ”Jagt-jakt.dk ApS” og klagerens domænenavn ”jagt-jakt.dk”, hvorfra klageren markedsfører produkter til brug for jagt. Domænenavnet ”jagt-jagt.dk” fremstår som en variant af – og er forveksleligt med – klagerens selskabsnavn og domænenavn. Henset hertil samt til de forhold, at der tidligere har været et samarbejdsforhold mellem parterne, samt at domænenavnet ”jagt-jagt.dk” tidligere i en periode har viderestillet til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dangate.dk”, hvorfra indklagede markedsfører varer af samme art, som de varer klageren markedsfører på sin hjemmeside på domænenavnet ”jagt-jakt.dk”, finder klagenævnet at lægge til grund, at indklagede ved anvendelsen af domænenavnet ”jagt-jagt.dk” til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dangate.dk” har spekuleret i lighederne med klagerens selskabsnavn og domænenavn med henblik på at kunne lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til indklagedes hjemmeside. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”jagt-jagt.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”jagt-jagt.dk” skal overføres til klageren, Jagt-jakt.dk ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.