Afgørelse

janitor.dk

Mads H. Christensen

MOD

Thomas Svaneborg

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”janitor.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

”Jeg har uden held forsøgt at finde frem til Thomas Svaneborg som er registeret som ejer af domænet Janitor.dk. I min søgen på ejeren har jeg været forbi alle tænke lige kaneler jeg har kunne finde. Krak, CVR, Facebook samt Hosting udbyder. Jeg ser dette som værende min eneste mulighed for at finde frem ejeren af domænet. Jeg står i den situation at jeg igennem det sidste års tid, har arbejdet på et software program som er blevet døbt Mahoch Janitor. Da Mahoch både ejer domænet Mahochjanitor.dk og Mahoch.dk. Var det nærlæggende også at have domænet Janitor.dk. Da det ikke har været muligt for mig at fremsøge noget som helst på janitor.dk. Antager jeg at dette ikke er i brug, og da det ikke har været muligt at tage kontakt til ejeren for at bekræfte dette. Er jeg nu her. Jeg ønsker en dialog omkring at overtage domænet, hvis det er som antaget ikke bruges. ... Domænet har været i ejerens varetægt siden 11-02-2003 og der findes intet på nettet eller i cvr med domæne, ejerens navn eller firma. Så med mindre ejeren har skriftet navn, og er involveret i cvr denne vej igennem. Kan jeg ikke se hvordan domænet Janitor.dk er i brug. Som beskrevet har det ikke været umuligt for mig at fremsøge eller bekræfte aktiviteten af Janitor.dk. Så med udgangspunkt i at denne ikke bruges. og at jeg Ejer et domæne tæt beslægtet med det omtalte domæne. At det ikke har været muligt at fremsøge den omtalte ejer. Ser jeg dette som min eneste mulighed for at komme i kontakt med ejeren.” Bilag fremstår som en ikke nærmere specificeret hjemmeside med overskriften ”Janitor” og endvidere med angivelse af bl.a. ”Made by Mahoch”. Bilag er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnene ”mahoch.dk” og ”mahochjanitor.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Mahoch ApS, der er stiftet og ledet af klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg ønsker at beholde janitor.dk. Jeg ønsker ikke at sælge, overdrage eller udlåne domænet. Jeg skal selv bruge det. Hvis sagen er at Mahoch vil overtage janitor.dk vil jeg kæmpe imod, hvis klagen går på at han mangler mine oplysninger, er han velkommen til at skrive en mail til ... eller ringe på ... Jeg har ikke bevidst forsøgt at undgå, at Mads H. Christensen skulle finde mig, men har grundet mit arbejde [......................] taget mig nogle forholdsregler og er derfor ikke så offentlig en person. ... Domæne navnet har for nuværende privat karakter for mig. I perioden 1996-2005 var vi et kammeraterhold, der arbejdede med at lave amatørfilm og lavede et filmselskab/kreativ selskab vi kaldte Janitor Production. Det er ikke noget der er registreret som filmselskab eller i andre sammenhænge som moms og cvr, men dog er navnet benyttet hos fx tømmerhandler mm. I forbindelse med indkøb, men dette er i meget begrænset omfang. Der er ikke planer om at janitor.dk skal bruges kommercielt, men hvis det på et tidspunkt skal bliver det med film, kunst, design eller noget andet kreativt. Navnet stammede fra en tegning af en ”pedel”/”janitor” som jeg lavede og det er siden blev til forskellig grafiske udgaver som er brugt i forskellige sammenhænge til fester, dvd’er, kasketter, t-shirts og logo. Janitor.dk har fungeret som og skal være vores ”facebook”, hvor vi har delt oplevelser, fotos mm. Og lavet arkiver over citater, oplevelser og andet inden for vennegruppen. Dette har ikke været til offentlig skue, men har været placeret under fx www.janitor.dk/thy eller www.janitor.dk/film2. Selve janitor.dk har blot været en indgang med et foto af en ”pedel”. Siden en opdatering af webhotellet (hos clich• sidste år har der dog ikke været noget på domænet, idet familie og arbejdsliv har været prioriteret. MEN planen har hele tiden været at billederne og arkivet skulle lægges op igen. Vi ønsker ikke at gøre det på facebook, Flickr eller andre platforme da det er vores indhold. Vores indhold og sidens funktioner er ved at blive opdateret inden det lægges ud igen. Vi i janitor-klubben holder stadig kontakten her efterår. Vi taler om når vi har set en af de gamle film, og janitor er blevet et symbol for det gamle venskab. Vi har en fælles ”cigarkasse” kaldet janitorfonden, som også er navnet på kontoen hos den lokale sparkasse, hvor vi indbetaler til og har efterhånden midler til nogle gode oplevelser. Vi i janitor-klubben har måske ikke nogle særlige rettigheder til ”janitor”-navnet, men vi fandt på det først og har ikke generet nogen med det. Vi har ikke brugt og har ikke i sinde at bruge navnet til noget der kompromittere eller konkurrere med Mahoch eller Mads H. Christensen. Vi vil beholder navnet fordi det er en del af vores identitet som gamle kammerater og gruppe, og fordi det er med til at holde sammen på os og stadig giver sjove oplevelser. ... Min påstand er at jeg skal beholde janitor.dk. Jeg har ikke misligholdt mine forpligtigelse overfor dk-hostmaster . Jeg har ikke brugt domænet til noget stødende eller på nogen måde forsøgt at købe domænet for at genere nogen. ... Jeg synes ikke det er relevant at jeg uploader gamle skærmprint af et forum hvor kammerater, taler om snowboard, traktorer, sprut og fodbold.” Ved opslag den 25. marts 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”janitor.dk”. Ved opslag på DK Hostmasters hjemmeside har sekretariatet den 31. marts 2019 konstateret, at domænenavnet ”mahochjanitor.dk” er ledigt. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har arbejdet på et softwareprogram, som hedder ”Mahoch Janitor”, • at klageren antager, at domænenavnet ”janitor.dk” ikke er i brug, og • at klageren ejer domænenavne, der er tæt beslægtet med domænenavnet ”janitor.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”janitor.dk” på nuværende tidspunkt har privat karakter for indklagede, • at indklagede i perioden 1996-2005 sammen med seks venner arbejdede med at lave amatørfilm og et filmselskab, som blev kaldt ”Janitor Production”, • at domænenavnet ”janitor.dk” har været brugt som et forum, hvor indklagede og de øvrige personer involveret i ”Janitor Production” har delt oplevelser, foto mm. og lavet arkiver med citater, oplevelser og andet, • at der siden en opdatering af webhotellet sidste år ikke har været noget indhold på domænenavnet ”janitor.dk”, og • at indklagede ikke har generet nogen med brug af domænenavnet ”janitor.dk”, men vil beholde det, fordi det er en del af identiteten for en gruppe af gamle venner.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede har oplyst, at domænenavnet ”janitor.dk” på nuværende tidspunkt ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”janitor.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet et softwareprogram, som hedder ”Mahoch Janitor”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at have en vis interesse i domænenavnet ”janitor.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”janitor.dk” indeholder det almindelige engelske ord ”janitor”, som betyder pedel, vicevært eller varmemester, og som også i Danmark må anses for at have en generisk betydning. Derfor kan mange andre end sagens parter have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst i perioden 1996-2005 sammen med seks venner at have arbejdet med at lave amatørfilm og et filmselskab, som blev kaldt ”Janitor Production”, samt at domænenavnet ”janitor.dk” har været brugt som et forum, hvor indklagede og de øvrige personer involveret i ”Janitor Production” har delt oplevelser, foto, citater mm. Indklagede har i forlængelse heraf endvidere oplyst, at domænenavnet ”janitor.dk”, er en del af identiteten for en gruppe af indklagedes venner, men at der ikke har været en hjemmeside med indhold på domænenavnet efter en opdatering af indklagedes webhotel sidste år. På den anførte baggrund, og da klagenævnet forstår indklagede således, at det er planen, at domænenavnet ”janitor.dk” også i fremtiden skal bruges som et forum for indklagede og dennes venner, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”janitor.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”janitor.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Mads H. Christensen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.