Afgørelse

arcteryx dk

AMER SPORTS CANADA INC.

MOD

Vanmala Bansode

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”arcteryx dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren beskæftiger sig med design og fremstilling af beklædning og udstyr til udendørsbrug og at klageren markedsfører sin virksomhed under navnet ”ARCTERYX”. Endvidere har klageren oplyst, at klageren er registrant af domænenavnet ”arcteryx.com” samt en række andre domænenavne, hvor betegnelsen ”arcteryx” også indgår i det pågældende domænenavn. Ved opslag den 18. april 2019 på ”arcteryx.com” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: “Klageren (se venligst deres hjemmeside på: https://arcteryx.com/) designer og fremstiller udendørs beklædning og udstyr (Bilag 2). Klageren er ejer af det internationale varemærke ARC'TERYX® n° 1210369, som dækker Danmark, og af de europæiske varemærker ARC'TERYX® n° 2502797 og n°8210247 (Bilag 3). Klageren ejer flere ARC'TERYX® domænenavne, såsom , der bruges til klagerens officielle hjemmeside (Bilag 2) og (Bilag 4). Det omstridte domænenavn blev registreret den 16. oktober 2018 af Indklagede ” Vanmala Bansode” (Bilag 5). Hjemmesiden med relation til det omtvistede domænenavn er en parkeringsside med pay per click links siden dens registrering. Det omstridte domænenavn er også angivet som værende til salg for 2.500 EUR (på fransk på skærmbilledet: "ACQUERIR LE DOMAINE Le propriétaire met en vente le domaine arcteryx.dk au prix de 2.500 EUR.") (KØB DOMÆNET Ejeren har domænet arcteryx.dk til salg til en pris på 2.500 Euro") (Bilag 6). Klageren fastholder at det omstridte domænenavn til forveksling ligner det særskilte varemærke ARC'TERYX®. Faktisk er sletningen af apostrof i varemærket ikke tilstrækkeligt til at skelne domænenavnet fra varemærket ARC'TERYX®. Ved at gøre således, ligner det omstridte domænenavn også til forveksling varemærketARC'TERYX® og det officielle domænenavn (Bilagog 4). Klageren hævder endvidere, at tilføjelsen af ccTLD ".DK" ikke er tilstrækkelig til at undgå det resultat, at domænenavnet er identisk med hans varemærke ARC'TERYX®. Det ændrer ikke det samlede indtryk af betegnelsen som værende forbundet med Klagerens varemærke. Det forhindrer ikke sandsynligheden for forveksling mellem det omtvistede domænenavn og Klageren, dets varemærke og dets tilknyttede domænenavn. Endelig giver en Google-søgning på udtrykket "ARCTERYX" flere resultater, som alle er relateret til klageren (Bilag 7). Ud fra disse fakta ligner det omstridte domænenavn til forveksling Klagerens varemærke ARC'TERYX®. [...] Klageren bekræfter, at Indklagede ikke har nogen rettigheder eller legitime interesser med hensyn til domænenavnet . Klager har hverken givet licens eller tilladelse til Indklagede til at gøre nogen brug af varemærket ARC'TERYX®, eller at ansøge om registrering af det omstridte domænenavn. En Whois søgning på det omstridte domænenavn giver følgende oplysninger om Indklagede: “Vanmala Bansode”. Tidligere paneler har fastslået, at en Respondent ikke var almindeligt kendt af et omtvistet domænenavn, hvis Whois-oplysningerne ikke lignede det omstridte domænenavn. Således er Indklagede ikke kendt som "Arcteryx", men som "Vanmala Bansode" (Bilag 5). Hjemmesiden i relation med det omtvistede domænenavn er en parkeringsside med pay per click links siden dens registrering (Bilag 6). Klageren hævder, at den Indklagede har registreret det omtvistede domænenavn og bruger det til drift af en klik-gennem-hjemmeside. Den Indklagede handler derved forsætligt mod Klagerens gode vilje ved at tiltrække internetbrugere og omdirigere internettrafik beregnet til klageren, til Indklagedes hjemmeside med henblik på pengemæssig gevinst. Mens reklame er en accepteret brug for et domænenavn under Politikken og under visse betingelser, er det blevet fastslået, at ”hvis ejeren af det pågældende domænenavn bruger det til en sådan tjeneste for uberettiget at udnytte eller på anden måde drage fordel af en lighed med en andens varemærke, ville en sådan brug ikke give registranten ret eller legitim interesse i domænenavnet”. Af de ovennævnte grunde har den Indklagede således ingen retlig eller berettiget interesse for det omtvistede domænenavn ”arcteryx.dk”. Desuden er domænenavnet ”arcteryx.dk” angivet som værende til salg (på fransk på skærmbilledet: "ACQUERIR LE DOMAINE Le propriétaire met en vente le domaine arcteryx.dk au prix de 2.500 EUR.") (KØB DOMÆNET Ejeren har domænet arcteryx.dk til salg til en pris på 2.500 Euro") (Bilag 6). At det omtvistede domænenavn udbydes til salg til 2.500 EUR udgør en klar overtrædelse af Politikken, da dette beløb langt overstiger de normale op-af lommen udgifter, der er direkte relateret til registrering af et domænenavn. Klageren hævder, at domænenavnet var registreret eller erhvervet primært med det formål at sælge, udleje eller på anden måde overføre registreringen af domænenavnet til Klager, som er indehaver af varemærket. Endelig er den Indklagede kendt for at være i ond tro i tidligere cybersquatting-tilfælde. Se venligst WIPO Case No. D2018-1597, OSRAM GmbH v. Vanmala Bansode ”osram.xyz”. Af de ovennævnte grunde hævder Klageren således, at det omtvistede domænenavn , som til forveksling ligner Klagerens særskilte varemærke ARC'TERYX®, at den Indklagede ikke har nogen rettigheder eller legitime interesser i det omstridte domænenavn, og at det omstridte domænenavn er blevet registreret og bruges i ond tro.” Som bilag har klageren fremlagt et såkaldt ”CERTIFICATE OF AMALGAMATION” af 1. juli 2015 vedrørende klagerens virksomhed. Bilag er efter det oplyste en udskrift af 30. oktober 2018 fra klagerens hjemmeside under domænenavnet ”arcteryx.com”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag indeholder en række udskrifter, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af forskellige varemærkeregistreringer, hvori betegnelsen ”ARC’TERYX” indgår. Det fremgår således bl.a., at klageren den 6. juni 2003 har fået registreret EU-varemærket ”ARC’TERYX” som ordmærke i vareklasse 25, der omfatter bl.a. fodtøj. Endvidere har klageren bl.a. den 29. oktober 2008 fået registreret EU-varemærket ”ARC’TERYX” som ordmærke i vareklasserne 18, 22, og 28, der omfatter bl.a. sportsartikler, kufferter og rejsetasker. Bilag er en udskrift af 30. oktober 2018 fra hjemmesiden ”whois.domaintools.com” vedrørende domænenavnet ”arcteryx.bike”. Bilager en udskrift af 30. oktober fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”arcteryx.dk”, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Bilager et skærmprint af 30. oktober 2018 fra et opslag på domænenavnet ”arcteryx.dk”, hvoraf klageren har taget følgende kopi: Bilager en udskrift af 30. oktober 2018 fra en søgning i Google (www.google.d• på betegnelsen ”ARCTERYX”. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt af 15. november 2018 vedrørende repræsentation i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Ved opslag på ”arcteryx.dk” den 21. november 2018 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”arcteryx.dk” den 18. april 2019 fremkom der ikke nogen hjemmeside under domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag den 18. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”arcteryx.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (VB3641-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af domænenavnene ”conforama.dk”, ”deceuninck.dk” og ”vibram.dk”. Ved opslag den 18. april 2019 på domænenavnet ”conforama.dk” fremkom der ingen hjemmeside, mens der ved opslag samme dag på domænenavnet ”deceuninck.dk” viderestilledes til ”rpgmasterleague.com”, der tilsyneladende relaterede sig til et online rollespil ved League of Angels III. Det sidste domænenavn ”vibram.dk” indeholdt en hjemmeside, hvor det tilsyneladende var muligt at lytte til fri musik og radio. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 22. april 2019 på ”arcteryx” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 115.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, idet samtlige af disse vedrørte omtale af klageren eller klagerens produkter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et canadisk selskab, som beskæftiger sig med design og fremstilling af beklædning og udstyr til udendørsbrug, • at klageren markedsfører sine produkter under navnet ”ARCTERYX”, og at klageren er indehaver af flere internationale varemærker, • at klagerens varemærkeregistreringer omfatter bl.a. to EU-varemærker til ordmærket ”ARC’TERYX”, jf. bilag 4, • at klageren desuden er registrant af flere domænenavne, hvori betegnelsen ”ARCTERYX” indgår, herunder domænenavnet ”arcteryx.com”, • at indklagede siden registreringen af domænenavnet ”arcteryx.dk” har anvendt dette som en parkeringsside med pay per click links, • at det omtvistede domænenavn endvidere er angivet som værende til salg for EUR 2.500 på hjemmesiden under domænenavnet, jf. bilag 6, • at domænenavnet ”arcteryx.dk” til forveksling ligner klagerens registrerede varemærke ”ARC’TERYX”, • at sletningen af apostrofen i klagerens varemærke således ikke er tilstrækkeligt til at skelne indklagedes domænenavn fra klagerens varemærke, • at indklagede ikke har nogen rettigheder eller legitime interesse i registreringen af domænenavnet ”arcteryx.dk”, • at klageren således hverken har givet licens eller tilladelse til, at indklagede kan gøre brug af klagerens varemærke, • at indklagede er kendt for at være i ond tro i tidligere cybersquatting-tilfælde under WIPO- proceduren, • at indklagede alene har registreret domænenavnet ”arcteryx.dk” med henblik på videresalg eller udlejning med gevinst for øje, og • at domænenavnet ”arcteryx.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”arcteryx.dk” ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”arcteryx.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren bl.a. den 6. juni 2003 har fået registreret EU- varemærket ”ARC’TERYX” som ordmærke i vareklasse 25. Endvidere har klageren den 29. oktober 2008 fået registreret EU-varemærket ”ARC’TERYX” som ordmærke i vareklasserne 18, 22,og 28. Det forhold, at klageren har opnået de pågældende varemærkeregistreringer, hvori betegnelsen ”ARC’TERYX” indgår, kan ikke føre til, at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”arcteryx.dk” er i strid med klagerens varemærkerettigheder, allerede fordi indklagede ikke anvender domænenavnet for varer omfattet af klagerens varemærkeregistrering eller varer af lignende art. Der er desuden efter sagens oplysninger ikke noget grundlag for at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne varer. Klageren har desuden over for klagenævnet gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af oplysningerne i sagen bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet ”arcteryx.dk” den 30. oktober 2018 – udover at indeholde en række såkaldte relaterede links – indeholdt en tekst på fransk, hvorefter det omtvistede domænenavn var til salg for et beløb på EUR 2.500 (jf. bilag 6). Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”arcteryx.dk” omkring tidspunktet for klagens indgivelse den 16. november 2018 ikke længere indeholdt en hjemmeside af den nævnte karakter med opfordring om at købe domænenavnet. Det pågældende domænenavn sås således den 21. november 2018 ikke at indeholde en egentlig hjemmeside, idet det i stedet nu fremgik, at webstedet havde registreret, at Microsoft Windows-systemet i øjeblikket ikke var opdateret og beskadiget. Ved sekretariatets fornyede opslag på domænenavnet ”arcteryx.dk” den 18. april 2018 fremkom der ingen hjemmeside under det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder det efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen ikke godtgjort, at indklagede alene har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”arcteryx.dk” med videresalg eller udlejning for øje. Klagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på bl.a. den omstændighed, at hjemmesiden under domænenavnet ”arcteryx.dk” med de nævnte relaterede links og opfordringen om at købe domænenavnet tilsyneladende ikke længere fremkom på tidspunktet for klagens indgivelse, hvorfor nævnet på det foreliggende grundlag ikke finder at kunne afvise, at indklagede på dette tidspunkt kan have opgivet sin hensigt om at sælge domænenavnet med henblik på at opnå en økonomisk fortjeneste. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at de indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”arcteryx.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren er et canadisk selskab, som beskæftiger sig med design og fremstilling af beklædning og udstyr til udendørsbrug, ligesom klageren markedsfører sine produkter under navnet ”ARC’TERYX”. Desuden er klageren som nævnt indehaver af bl.a. flere EU- varemærkeregistringer til ordmærket ”ARC’TERYX” i en række forskellige varemærkeklasser. Endelig er klageren registrant af flere domænenavne, hvori betegnelsen ”arcteryx” indgår, herunder domænenavnet ”arcteryx.com”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne råde over domænenavnet ”arcteryx.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, men det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede ikke på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet ”arcteryx.dk” for en hjemmeside, ligesom sagens oplysninger heller ikke tyder på, at indklagede tidligere har gjort brug af det omtvistede domænenavn på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Tværtimod fremgår det af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”arcteryx.dk” tidligere har indeholdt en opfordring til at købe domænenavnet. Det er derfor klagenævnets opfattelse, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet på en måde, som afspejler dets signalværdi. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”arcteryx.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”arcteryx.dk” skal overføres til klageren, AMER SPORTS CANADA INC. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.