Afgørelse

vinter.dk

Michael Vinter

MOD

BC2M INVEST ApS

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”vinter.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg bærer efternavnet Vinter. Jeg ønsker derfor at gøre brug af domænenavnet " vinter.dk " dette til brug af e-mail adresser i vores familie. Vi erstykker i vores familie som ønsker at gøre brug af domænenavnet. Da jeg ikke kan se at domænenavnet anvendes aktivt, så ønsker jeg at anvende domænenavnet til e-mail adresser for min familie. Hjemmesiden for domænenavnet er blank og henviser blot til, at siden ikke findes. [...] Da jeg ikke kan se at domænenavnet anvendes aktivt, så ønsker jeg at anvende domænenavnet for brug af email adresser til min familie. Jeg mener at jeg skal have medhold i klagen, da domænenavnet ikke anvendes aktivt, og da jeg hedder " vinter " til efternavn så mener jeg at jeg har mere ret til domænenavnet, end nuværende ejer. Jeg vedlægger en kopi af mit sygesikringskort samt dokument fra "The way back machine" Da domænenavnet står tomt, så mener jeg at det vil have mere værdi hvis det anvendes aktivt.” Som bilaghar klageren fremlagt en kopi af et sundhedskort, hvoraf det fremgår, at klageren bærer efternavnet ”Vinter”. Bilager et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine vedrørende en søgning på domænenavnet ”vinter.dk”. Ved sekretariatets opslag den 16. november 2018 og fornyet opslag den 24. februar 2019 på ”vinter.dk” fremkom der ingen hjemmeside. Ved opslag den 24. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”vinter.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (BIA422-DK) har registreret yderligere følgendedomænenavne: agent.dk bank.dk bc2m.dk bingonet.dk biograf.dk chancen.dk chat-city.dk computer.dk dataforeningen.dk dietzer.dk doktor.dk edb.dk elektronik.dk euroshopper.dk f.dk forsikring.dk gips.dk granvej7.dk gsm.dk gulv.dk hund.dk kommunikation.dk kontokort.dk kup.dk l.dk lavprisrejser.dk pa.dk realkredit.dk reklame.dk restaurant.dk shareware.dk slup.dk soeg.dk software.dk stat.dk storcenter.dk sygehus.dk varehus.dk x2.dk Ved sekretariatets opslag påtilfældige af de oven for angivne domænenavne fremkom der i syv af tilfældene ingen aktiv hjemmeside, og i de resterende tilfælde fremkom i et tilfælde (”doktor.dk”) en hjemmeside vedrørende en klinik inden for plastikkirurgi, mens der i to tilfælde (”forsikring.dk” og ”realkredit.dk”) blev viderestillet til hjemmesider under andre domænenavne vedrørende virksomheder inden for henholdsvis forsikring og realkredit. Ved opslag den 2. marts 2019 på ”vinter.dk” på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i alt gange er lagret hjemmesider under domænenavnet i perioden fra den 5. april 2001 og frem til den 20. juli 2013. Det fremgår heraf, at domænenavnet i perioden fra 2001-2005 bl.a. har været anvendt til at viderestille til en hjemmeside under domænenavnet ”cybercity.dk”. I den efterfølgende periode er der alene i et tilfælde, den 20. juli 2013, lagret en hjemmeside under domænenavnet. Den lagrede hjemmeside ses imidlertid kun at indeholde en fejlmelding med bl.a. følgende tekst: ”The requested URL / was not found on this server”. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 2. marts 2019 på ”vinter” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 18.200.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af resultaterne klageren eller indklagede. De søgeresultater vedrørte ordet ”vinter” i dets almindelige betydning. Sekretariatet har ved opslag den 2. marts 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• konstateret, at der pr. 1. januar 2019 var 469 mænd og kvinder i den danske befolkning med efternavnet ”Vinter”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren bærer efternavnet Vinter, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”vinter.dk” til brug for e-mailadresser for sig selv og sin familie på otte familiemedlemmer, • at domænenavnet ”vinter.dk” ikke anvendes aktivt af indklagede, • at klageren har større interesse i domænenavnet ”vinter.dk” end indklagede, og • at domænenavnet ”vinter.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”vinter.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har dokumenteret at være bærer af efternavnet Vinter. Efter de foreliggende oplysninger bæres efternavnet alene af et begrænset antal personer i Danmark, og klagerens efternavn er derfor beskyttet, jf. navnelovens § 3. Sagen giver derfor især anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt navnelovens § 27, der er sålydende: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, såfremt der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Beskyttelsen af efternavne, som er identiske med ord, der har en alternativ betydning, er begrænset, idet anvendelsen af ord i deres alternative betydning ikke vil indebære en sådan risiko for forveksling, som er betingelsen for, at der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Klagenævnet finder, at ordet ”vinter” er egnet til at blive opfattet som en henvisning til det almindelige danske ord ”vinter” og dermed har en alternativ betydning. Klageren har da heller ikke dokumenteret eller antageliggjort, at der er eller vil ske en brug af domænenavnet ”vinter.dk”, som indebærer en forveksling med klageren eller klagerens slægt. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”vinter.dk” indebærer en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven. Selvom klagenævnet herefter ikke kan lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet ”vinter.dk” udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven, har indklagede som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren og klagerens familie bærer som nævnt efternavnet Vinter, der efter det oplyste pr. 1. januar 2019 alene blev båret af et begrænset antal personer i Danmark. Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”vinter.dk” til brug for e-mailadresser for sig selv og sine familiemedlemmer. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”vinter.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”vinter.dk” består af et almindeligt dansk ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”vinter.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at der på Internet Archive Wayback Machine ikke ses at være lagret en aktiv hjemmeside under domænenavnet ”vinter.dk” siden 2005. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”vinter.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vinter.dk” skal overføres til klageren, Michael Vinter. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.