Afgørelse

skymedia.dk

Sky Media ApS

MOD

Frederik Valeur Esch Raaschou

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”skymedia.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede er registrant for domænet skymedia.dk (Bilag 1), som ikke er i brug. Navneserver er sat til GratisDNS, hvor hverken hjemmeside (Bilag 2) eller anden service er opsat for domænet (Bilag 3). Klager har kontaktet indklagede for at bede om overdragelse af domænet, men indklagede kræver en meget høj pris for at sælge domænet. ... Klager (Sky Media ApS) anvender domænet sky-media.dk i fuld virke og ønsker derfor at minimere fejlslag på emails og web overfor kunder og samarbejdspartnere ved også at være registrant for domænet skymedia.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”ultratools.com” med oplysninger om ”DNS record” vedrørende domænenavnet ”skymedia.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår at klageren er registreret med startdato den 7. januar 2016 med det formål at drive konsulent- og reklamevirksomhed samt virksomhed, der er forbundet hermed. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ved siden af mit fuldtidsjob har jeg en virksomhed (Valeur Promotion IVS) som forhandler af logokuglepenne/ reklamekuglepenne som er verden mest udbredte medie. Virksomheden er påbegyndt den 01.10.2014. (Bilag A) Jeg startede virksomheden efter års ansættelse hos en producent af reklamekuglepenne (Prodir ApS), hvor jeg havde solgte disse kuglepenne via forhandlere. Forhandlerne solgte også andet merchandise som tøj, accessories, kufferter m.v. Ideen var ved siden af mit fuldtidsjob at starte salg af kuglepenne og senere udbygge med andre merchandise artikler og på et tidspunkt at kunne leve af det. Jeg har således pga. skiftende jobs og jobsøgning siden jeg stoppede hos Prodir i 2014 ikke haft resurser til at lægge meget arbejde i Valeur Promotion IVS. Jeg registrerede mit domænenavn, da jeg har ca.års erhvervserfaring fra mediebranchen (Bilag B og C) og derfor havde planer om på et tidspunkt, at starte op som selvstændig i branchen. Dette har dog indtil videre ikke været tilfældet. Som klageren skriver, har vi været i telefonisk dialog. Jeg har dog på intet tidspunkt krævet noget beløb. Klager tilbød mig et beløb og jeg nævnte, så at jeg tidligere havde fået tilbudt et beløb af forskellige (2-4 gange), der var en del højere end det klageren tilbød. Grunden til at jeg tidligere ikke har ville sælge domænenavnet trods tilbud om høj pris, skyldes, at jeg forventer at gøre brug af det. Se ovenstående i pkt. 2.4 ... Jeg har dog stadig et ønske om at få bygget Valeur Promotions IVS op og samtidig som selvstændig have en rådgivende funktion i mediebranchen. Derfor mener jeg at jeg bør beholde mit domænenavn. Som led i mit ønske om at starte som selvstændig tog jeg fra 2012-2015 en Bachelor i ledelse fra Cph Business. (Bilag D). Da jeg blev kontaktet af klager fik jeg således igen ”blod på tanden” til at bruge flere resurser på min virksomhed. Derfor har jeg også den 28.11.2018 oprettet flere binavne til min virksomhed: (Bilag E og F). Sky Media Promotion IVS, SkyMedia Promotion IVS, Skymedia IVS, Skymedie IVS.” Som bilag A har indklagede fremlagt stiftelsesdokument af 10. oktober 2014 for Valeur Promotion IVS, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er stifter af selskabet. Bilag B er indklagedes curriculum vitae. Bilag C fremstår som udskrift fra indklagedes LinkedIn-profil. Bilag D er kopi af ”Transcript of Records – Diploma Degree in Management” vedrørende indklagede. Bilag E og F er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes virksomhed Valeur Promotion IVS, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede har fået registreret binavne Sky Media Promotion IVS, SkyMedia Promotion IVS, Skymedia IVS og Skymedie IVS. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi må understrege, at det er yderst påfaldende at indklagede, ud af år og tre interessenter, får ”blod på tanden” netopdage efter vi opretter domæneklagen. Vi mener dette strider med god domænenavnsskik at opretholde domæne trods inaktivitet i usædvanlig lang tid uden planer om anvendelse. Indklagedes opretholdelse af domæne og manglende villighed i et samarbejde, giver vores allerede veletablerede virksomhed udfordringer ift. fejlslag (typosquattin• og misforståelser fra kunder, partnere og leverandører, samt internt. Indklagede har ved telefonisk kontakt efterspurgt et bud på overtagelsen af domænet, hvor vi har tilbudt 2.000 kr., hvilket rigeligt dækker omkostninger for opretholdelsen igennem indklagedes registrantperiode. Indklagedes nuværende selskab (Valeur Promotion IVS) har ifølge erhvervsstyrelsen ingen omsætning haft siden selskabets oprettelse. Hertil må vi henvise til domæneloven, § 25. Stk. 2., da opretholdelsen af domænet, efter vores mening, tyder mere på henblik på videresalg end selv at benytte det. Udsnit af telefonisk samtale (Bilag 5): Klager: ”Altså det jeg har tænkt over er sådan 2.000 kr. Det er sådan noget jeg tænker.” Indklagede: ”Okay, jah, men så er det bare hyggeligt at vi har talt sammen, vil jeg sige, så er der ikke mere i det.” Klager: ”Hvad har du da tænkt dig, bare ren nysgerrig.” Indklagede: ”Jeg mener at jeg sidste gang, du må ikke hænge mig op på det, jeg mener at jeg sidste gang kom frem til, at det var noget med en 25-30.000.” Vi kan desuden oplyse, at vi pr. d.d. har ansøgt om varemærkebeskyttelse af vores selskabsnavn Sky Media, således der fremover ikke kan drives selskabs- og binavne lignende vores selskabsnavn.” Som bilaghar klageren fremlagt en lydfil med optagelse af dele af en telefonsamtale. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg har ikke så mange flere kommentarer end, at hvis min intention med mit domæne var videresalg, havde jeg solgt det én af de gange, hvor jeg er blevet tilbudt op til ca. 30.000 kr. Så det burde bevise at jeg har intention om, at bruge det til eget virke. Samtidig vil jeg pointere, at jeg synes det er dybt uanstændigt og usympatisk, at optage en samtale, hvor jeg ikke er bekendt med dette. For mig viser det at der bliver handlet i ond tro. I øvrigt mener jeg ikke hele samtalen er sendt med som lydbånd. (Læs: Det er redigere• Ydermere mener jeg ikke, at det er lovligt som virksomhed (Læs: Klager, Sky Media ApS) at optage en telefonsamtale uden mit samtykke. Jeg har ikke haft mulighed for at få dette verificeret hos en advokat på nuværende tidspunkt.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sky-media.dk” har sekretariatet den 21. april 2019 taget følgende kopier: Ved opslag har sekretariatet konstateret, at der den 21. april 2019 ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”skymedia.dk”, jf. bilag 2. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under bruger-id. – FR4046-DK – ikke har registreret andre domænenavne end domænenavnet ”skymedia.dk”. Ved en søgning i Google den 27. april 2019 på ”skymedia” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.150, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstod søgeresultater som vedrørende omtale af klageren, mens de resterende søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”skymedia.dk” ikke er i brug, • at klageren har kontaktet indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet ”skymedia.dk”, men indklagede har krævet en meget høj pris for at overdrage domænenavnet, • at klageren, der har selskabsnavnet Sky Media ApS, anvender domænenavnet ”sky-media.dk” og ønsker at minimere risikoen for kunders og samarbejdspartneres fejlindtastninger i forbindelse med e-mails og hjemmeside ved også at kunne disponere over domænenavnet ”skymedia.dk”, • at indklagedes opretholdelse af domænenavnet giver klageren udfordringer i forhold til fejlindtastninger og misforståelser for kunder, partnere og leverandører samt internt, • at det er i strid med god domænenavnsskik at opretholde registreringen af et domænenavn, der har været inaktivt i en usædvanlig lang tid uden planer for dets anvendelse, og • at indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”skymedia.dk” tyder på, at indklagedes registrering af domænenavnet er foretaget med henblik på videresalg, jf. domæneloven, § 25, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er indehaver af virksomheden, Valeur Promotion IVS, der forhandler logokuglepenne/reklamekuglepenne, som er verdens mest udbredte medie, • at indklagede har ca.års erhvervserfaring fra mediebranchen, • at indklagede registrerede domænenavnet ”skymedia.dk”, da indklagede havde planer om på et tidspunkt at starte som selvstændig i branchen, hvilket der dog indtil videre ikke været mulighed for, • at klageren har tilbudt indklagede et beløb for overtagelse af domænenavnet ”skymedia.dk”, og at indklagede i den forbindelse nævnte, at han tidligere havde fået tilbudt et beløb af forskellige andre, som var en del højere end det, klageren tilbød, • at indklagede tidligere ikke har villet sælge domænenavnet ”skymedia.dk” på trods af tilbud om høj pris, da indklagede forventer selv at gøre brug af domænenavnet, • at indklagede den 28. november 2018 i forbindelse med sin virksomhed fik registreret binavnene ”Sky Media Promotion IVS”, ”SkyMedia Promotion IVS”, ”Skymedia IVS” og ”Skymedie IVS”, og • at klageren har handlet i ond tro ved at have optaget en telefonsamtale mellem klageren og indklagede uden indklagedes vidende, og at optagelsen i øvrigt er redigeret.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”skymedia.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har kontaktet indklagede og har tilbudt at overtage domænenavnet ”skymedia.dk” for 2.000 kr. Under denne telefonsamtale oplyste indklagede på klagerens forespørgsel, at han tidligere var blevet tilbudt 25-30.000 kr. for domænenavnet. Klagenævnet finder ikke, at klageren på den anførte baggrund har dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”skymedia.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet derfor ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”skymedia.dk” adskillige år inden stiftelsen af klagerens virksomhed, og at manglende brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har selskabsnavnet Sky Media ApS og markedsfører sig under betegnelsen Sky Media bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sky-media.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”skymedia.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser Det er ubestridt, at indklagede ikke på nuværende tidspunkt har gjort brug af domænenavnet ”skymedia.dk”. Indklagede har imidlertid anført at have ca. års erhvervserfaring inden for mediebranchen, og at indklagede påtænker at tage domænenavnet i brug til en selvstændig virksomhed i mediebranchen. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”skymedia.dk” overstiger indklagedes. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skymedia.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skymedia.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Sky Media ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.