Afgørelse

lyngbyapotek.dk

Lyngby Løve Apotek v/Mahboubeh Dadkhah Tehrani

MOD

Electric Domains

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført følgende: ”Domænet har tidligere tilhørt Rådhusapoteket kgs. Lyngby, cvr. 36130962. Pr. 01.12.14 overdrages apoteket til Mahboubeh Dadkhah Tehrani (Bilag+ 2) Pr.november 2014 får Mahbouebh Dadkhah Tehrani tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at ændre navnet fra Rådhusapoteket kgs. Lyngby til Lyngby Løve Apotek Som det fremgår i Bilag 4-7, som er udskrifter fra Wayback Machine, så har der i de sidste år eksisteret en hjemmeside for Lyngby Løve Apotek på domænet lyngbyapotek.dk, som henviser til Apoteket navn, apotekets lokation og tlf. nr. Som det fremgår i Bilag 8, så anerkender apotekerenamba.dk også Lyngby Løve Apotek som værende ejer af domænet lyngbyapotek.dk Uheldigvis var domænets informationer hos DK-Hostmaster ikke blevet opdateret korrekt, og dermed har i sendt faktura og rykkere til en mailadresse, som ikke eksisterer, og i har sendt fysisk post til en adresse, som intet har at gøre med apoteket. Vi anmoder derfor at få overdraget domænet tilbage til Lyngby Løve Apotek v/Mahboubeh Dadkhah Tehrani. Vi bør få overdraget domænet, fordi vi har været ejer af domænet, og det er blot en fejl, at domænet ikke har været fornyet. Vi har ligeledes også dokumenteret, at vi har mere rettighed til domænet end nuværende registrant Endvidere overtræder nuværende registrant god domæneskik og er i strid med domæneloven paragraf 25, stk. 2. Domænet er sat til salg (Bilag 9), hvor der er et link til https://www.mydomaincontact.com/index.php?domain_name=lyngbyapotek.dk, hvor man har mulighed for at give et tilbud på at købe domænet (Bilag 10) Når man udfylder skabelonen med et tilbud, så modtager man en bekræftelse på mail (Bilag 11) Derefter bliver man kontaktet af Internetvikings AB, som responderer på samme mail (Bilag 12) og fortæller, at man kan købe domænet, men for minimum 2.000 € + kommission Det er en klar overtrædelse af domæneloven, da det viser med al tydelighed, at de ikke har anden interesse i domænet end blot videresalg Endvidere kan vi påvise, at Registranten har mange domæner registreret (Bilag 13), hvor det er tydeligt at se, at mange af disse er registreret med henblik på videresalg. Eksempler kan ses på Bilagog Bilag Vi henviser dermed til afgørelse for J.nr.: 2018-0412 og beder om at få overdraget domænet” Som bilag har klageren fremlagt kopi af en aftale underskrevet den 19. november 2015 om overdragelse af et butikslejemål beliggende i Lyngby Storcenter, hvor Rådhusapoteket Kgs. Lyngby er anført som køber. Bilager en kopi af en aftale underskrevet den 26. november 2014 om overtagelse af Rådhusapoteket Kgs. Lyngby mellem Sundhedsstyrelsen og apoteker Mahboubeh Dadkhah Tehrani. Bilag er en apotekerbevilling udstedt af Sundhedsstyrelsen den 8. oktober 2014 til Mahboubeh Dadkhah Tehrani, hvoraf det fremgår, at Mahboubeh Dadkhah Tehrani gives tilladelse til at drive Rådhusapoteket Kgs. Lyngby. Bilag 4-7 er skærmprints af et opslag på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (archive.or• på den lagrede hjemmeside på domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” den 12. april 2018: Bilag er et udateret skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”apotekeramba.dk/find- apotek”: Bilager et udateret skærmprint fra hjemmesiden på det omtvistede domænenavn, hvoraf det bl.a. fremgår, at der øverst på hjemmesiden er teksten: ”Køb dette domæne”. Bilaget udateret skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”mydomaincontact.com”, hvoraf det fremgår, at domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” kan købes gennem udfyldelse af nærmere oplysninger, herunder et købstilbud i USD, i den formular, der fremgår af hjemmesiden,. Bilager kopi af en e-mail fra ”Internetvikings Support” af 2. november 2018 kl. 11.20 til ”Md”, hvor der i emnefeltet bl.a. fremgår ”Offer for domain lyngbyapotek.dk”. Endvidere fremgår det bl.a. af mailen, at forespørgslen er modtaget og gennemgås af support personale. Bilager kopi af en e-mail fra ”Alexey Kramar (Internetvikings Support)” af 2. november 2018 kl. 11.36 til ”Md”, hvoraf fremgår bl.a. følgende: ”Hello and thank you Mohammad. My name is Alexey and I work for Internet Vikings. We handle theses kinds of requests on the behalf of our customer who owns this domain at the moment. Our customers won’t sell for less than € 2.000, this is the lowest possible bid. We, Internet Vikings also take out a process fee, 15% on top of the amount to handle the administrative work in errands were we help customers sell their domain names.” Bilager et dokument, hvor det er anført, at indklagede er registrant af 229 domænenavne under top-level domænet ”.dk”. Bilagoger to udaterede skærmprint fra hjemmesiderne på domænenavnene ”112-taastrup.dk” og ”aarhusrevy.dk”, som indklagede også er registrant af. Af skærmprintene fremgår det, at der øverst på begge hjemmesider er teksten: ”Køb dette domæne”. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt af 7. november 2018 udstedt af Lyngby Løve Apotek til Klikko ApS til at repræsentere klager i sagen vedrørende det omtvistede domænenavn ved sagens behandling for klagenævnet. Bilag(litreret af sekretariate• er et udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klager. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” (med og uden ”www” fora• www.lyngbyapotek.dk” har sekretariatet den 13. november 2018 taget følgende kopi: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden på domænenavnet ”mydomaincontact.com”, der i det væsentligste svarer til sagens bilag 10: Ved opslag den 10. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – ED2570-DK – har registreret i alt 249 domænenavne. Ved sekretariatets opslag påtilfældige domænenavne blandt de 249 fremkom der i tre af tilfældene en hjemmeside svarende til den, der fremkommer ved opslag på domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” med en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg, mens der i fire tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside og de resterende tre tilfælde fremkom hjemmesider, der afspejlede domænenavnenes signalværdi. Ved opslag den 10. februar 2019 på ”lyngbyapotek.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 16. oktober 2011 og frem til den 28. december 2018. De lagrede hjemmesider fremstår som vedrørende Rådhusapoteket Kgs. Lyngby i perioden frem til den 5. november 2016, hvorefter hjemmesiderne frem til lagringen den 12. april 2018 fremstår som vedrørende Lyngby Løve Apotek. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klager tidligere har været registrant af det omtvistede domænenavn, • at klagers oplysninger ikke er blevet opdateret korrekt hos DK-Hostmaster A/S, og at der dermed har været sendt faktura og rykkere til en mailadresse, som ikke eksisterer, • at klager bør få overdraget domænet, fordi klager tidligere har været ejer af domænenavnet, og det blot er en fejl, at domænenavnet ikke har været fornyet, • at klager gennem udfyldelse af formularen på hjemmesiden på det omtvistede domænenavn er blevet kontaktet af Internetvikings AB, der har oplyst, at det omtvistede domænenavn kan købes for minimum 2.000 € + kommission, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet er en klar overtrædelse af domæneloven, da indklagede med al tydelighed ikke har anden interesse i domænenavnet end blot videresalg, og • at indklagede dermed overtræder domænelovens § 25, stk. 2. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at klageren endnu ikke har gjort brug af domænenavnet ”lyngbyapotek.dk”. Sagen giver herefter navnlig anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” – ud over at indeholde en samling ”relaterede” links – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link ledes videre til en side med en formular på hjemmesiden ”mydomaincontact.com”, hvor man kan byde på hjemmesiden. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at klager har fået oplyst af Internet Vikings, der tilsyneladende repræsenterer indklagede i forbindelse med et eventuelt salg af det omtvistede domænenavn, at domænenavnet kan købes for minimum € 2.000 plus 15% i gebyr. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn ”lyngbyapotek.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. På denne baggrund lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”lyngbyapotek.dk” skal overføres til klageren, Lyngby Løve Apotek v/Mahboubeh Dadkhah Tehrani. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.