Afgørelse

levlykkeliv.dk

Jens Estrup

MOD

Michael Birk Petersen

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er stifter og ejer af domænet Levlykkeligt.dk, som er Danmarks største og mest besøgte markedsføringsportal for personlig udvikling og livskvalitet siden 2006. Flere af vores professionelle brugere har indenfor de seneste uger gjort mig opmærksom på at hjemmesiden Levlykkeliv.dk kommer højt i Google søgeresultater sammen med min portal pga. af det åbenlyse navnesammenfald. Som alt andet lige vil føre mere trafik over på Levlykkeliv.dk siden. Levlykkeliv.dk er oprettet af Michael Birk Petersen d. 12. januar 2017, men bestyres og benyttes af hans kone Anja Lindberg til madopskrifter – et område som ikke findes på Levlykkeligt.dk. Efter forgæves at have skrevet til hendes email, er det de seneste dage lykkedes at opnå korrespondance med Anja Lindberg på Facebook via hendes virksomhedside Levlykkeliv (korrespondancen har jeg vedhæftet som screenshots fra facebook: se vedhæftede bilag). Her svarer hun helt utvetydigt, at da hun og hendes mand opdager at domænet Levlykkeligt er optaget, vælger de helt bevidst at købe domænet Levlykkeliv.dk, da det lå tæt op af. Jeg skrev så til hende at det mente jeg ikke er lovligt al den stund at Levlykkeligt og Levlykkeliv efter min overbevisning må hidrøre under Typosquatting og ikke mindst fordi Levlykkeligt blev registreret varemærke i 2016: https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202016%20007 Jeg har tidligere har været udsat for lignende tilfælde: hvor personer har markedsført produkter ved købe domæner som navnemæsssigt er nært beslægtet med Levlykkeligt.dk. Senest igrelle tilfælde som Levlykkeligt.nu og Lev-lykkeligt.dk - med bindestreg. Begge er i dag er nedlagte efter at jeg tog kontakt til dem, efterfølgende opkøbte jeg præventivt sidstnævnte domæne). [...] Jeg mener at der er tale om misbrug af mit domæne Levlykkeligt.dk pga. flg.: * Det åbenlyse navnesammenfald som er valgt helt bevidst og som alt andet lige vil føre mere trafik over på Levlykkeliv.dk. * Levlykkeligt blev oprettet i 2006, og varemærkeregistreret i 2016 af Patent - og Varemærkestyrelsen, Levlykkeliv.dk er oprettet i januar 2017. * Levlykkeliv.dk har fokus på madopskrifter – et område som ikke findes på Levlykkeligt.dk og som efter min overbevisning derfor må hidrøre under Typosquatting” Som bilagoghar klageren fremlagt kopi af en korrespondance på Facebook mellem klageren og indklagede. Bilag er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at ordmærket Levlykkeligt er registreret den 12. maj 2016 i klasserne (annonce- og reklamevirksomhe• og(underholdnings; sportsarrangementer). Indehaverne er Estrup Enterprize og Korax Kommunikation v/ Signe Camilla Saxe Jensen (begge med adresse svarende til klagerens, jf. ovenfor). I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”1. Indklagedes brug af levlykkeliv.dk Det bemærkes, at domænet levlykkeliv.dk er registreret af Michael Birk Petersen, men anvendes af hans hustru, Anja Lindberg. Når der i det følgende refereres til Indklagedes brug, er dette således synonymt med Anja Lindbergs brug af det omstridte domæne. Indklagede driver på domænet levlykkeliv.dk en blog, hvor Indklagede deler sine personlige erfaringer med antiinflammatorisk kost, i hvilken forbindelsen Indklagede blandt andet deler opskrifter. Indklagede fik for nogle år siden diagnosticeret sygdommen leddegigt, og det var efter dette, at idéen til bloggen opstod, fordi Indklagede ønskede at dokumentere sin personlige historie med forsøget på at spise sig rask. Bloggen er således ikke udtryk for erhvervsmæssig brug, men drives udelukkende på personligt hobbybasis. Dette har været gældende fra det tidspunkt, hvor domænet blev registreret, og gør sig stadig gældende. Som bilag A fremlægges udskrift fra bloggen på levlykkeliv.dk under fanen ”Om Anja”, hvoraf Indklagedes motivation for oprettelsen af bloggen fremgår. Under fanen ”Blog”, der fremlægges som bilag B, fremgår en lang række blogindlæg med det formål at dele private historier, erfaringer, opskrifter og gode råd vedrørende kost og ernæring. Under fanen ”Opskrifter”, der fremlægges som bilag C, kan læserne hente opskrifter. Indklagedes personlige interesse for kost og vejledning herom understøttes desuden af hendes uddannelsesvalg, da hun i januar 2018 begyndte at uddanne sig til Ernæringsterapeut. Det følger af varemærkelovens §4, stk.1, at indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket. Uanset hvilke varemærkerettigheder Klager måtte have, er eneretten således begrænset til erhvervsmæssig brug. Da domænet levlykkeligv.dk ikke anvendes erhvervsmæssigt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 3, vil Klager under alle omstændigheder ikke kunne få medhold i sin påstand om sletning af det omstridte domæne på baggrund af Klagers påståede varemærkerettigheder. Idet Indklagedes brug af levlykkeliv.dk alene udgør privat personlig brug, finder varemærkelovens beskyttelsesområde ikke anvendelse. 2. Klagers påståede rettigheder På Klagers domæne levlykkeligt.dk driver Klager en markedsføringsportal, der drives som reklame- og annoncevirksomhed inden for personlig udvikling, fysisk velvære samt livskvalitetsrelaterede ydelser og produkter. Yderligere markedsfører Klager retreats, ophold, sundheds- og rekreative rejser m.m. En eventuel uregistreret varemærkeret, som Klager måtte have opnået som følge af sin brug af levlykkeligt.dk, er således begrænset til ydelser inden for reklame- og annoncevirksomhed samt salg af rejser og lignende ophold. Indklagedes gør dog gældende at navnet ”Levlykkeligt” mangler særpræg for alle disse tjenesteydelser, fordi navnet består afalmindeligt forståelige danske ord, som af de relevante kunder vil blive opfatte som en henvisning til ydelser, der kan hjælpe kunden med at leve lykkeligt, herunder ved at rejse. Der vil således ikke kunne opnås en uregistreret varemærkeret til navnet ”Levlykkeligt”, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, jf. § 13, hvorfor Klager ikke besidder uregistrerede rettigheder, der kan påberåbes over for Indklagede. Klager er i besiddelse af en dansk varemærkeregistrering for ”Levlykkeligt”, der blev indleveret den 17. marts 2016, jf. bilag D. Som sagens bilag E fremlægges Patent- og Varemærkestyrelsens svar på Klagers ansøgning, hvoraf det fremgår, at Det på ansøgningstidspunktet var Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, at varemærket manglede særpræg i forhold til en række af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 4, nemlig ”uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og kulturelle arrangementer”. Ansøgningen blev således afvist for disse tjenesteydelser, som det fremgår af kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens register, der fremlægges som bilag F, hvoraf det ses, at registreringen udelukkende dækker ”annonce- og reklamevirksomhed” i klasse samt ”underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer” i klasse 41. Som det tydeligt fremgår, omfatter Klagers varemærkeregistrering således ikke den type tjenesteydelser, som Indklagede udbyder på det omstridte domæne, hvilket Klager da også selv anerkender i sit klageskrift, f.eks. i sine anbringender. Selv hvis Indklagede drev erhvervsmæssig virksomhed fra det omstridte domæne, ville dette således ikke være i strid med Klagers varemærkerettigheder, allerede fordi der ikke er tale om de samme eller lignende tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr.og 2. Indklagede gør yderligere gældende, at navnet ”Levlykkeliv” uanset hvad, ikke er forveksleligt med Klagers registrerede og/eller uregistrerede varemærke ”Levlykkeligt”. ”Levlykkeligt” består som tidligere anført, at ordene ”lev” og ”lykkeligt” og udgør alene en sammentrækning, af det almindelige udtryk ”lev lykkeligt”. Navnet forstås således direkte og umiddelbart som en henvisning til indholdet, og vil derfor under alle omstændigheder i bedste fald have et meget snævert beskyttelsesomfang. Deroverfor står Indklagedes ”Levlykkeliv”, der udgør en sammentrækning af ordene ”lev”, ”lykke” og ”liv”. Uanset at der er visse ligheder mellem navnene, udgør Indklagedes navn en væsentligt mere speciel sammenstilling af danske ord, og adskiller sig således fra Klagers navn, fordi Indklagedes sammenstilling ikke er en naturlig dansk sproglig opstilling. Der skabes herved særpræg og afstand til Klagers navn. Navnet ”Levlykkeligt” består af et udsagnsord og tillægsord, der både syns- og lydmæssigt udgør en kort sætning i bydeform. Navnet ”Levlykkeliv” består derimod af tre selvstændige navneord, der ikke i sig selv danner en sætning. Udover, at det visuelle udtryk er forskelligt, indebærer sammensætningen af de tre selvstændige navneord, at udtalen adskiller sig væsentligt fra ”Levlykkeligt”. Der foreligger således hverken en syns- eller lydmæssig risiko for forveksling mellem ”Levlykkeligt” og ”Levlykkeliv”. Også af den grund, er der ingen risiko for forveksling, og Indklagedes opretholdelse af domænet levlykkeliv.dk er derfor ikke strid med varemærkeloven. Indklagede gør i øvrigt gældende, at ”Levlykkeligt” ikke burde have været registreret overhovedet, da det manglede særpræg på ansøgningstidspunktet, også for de tjenesteydelser, som Patent- og Varemærkestyrelsens godkendte det for. Registreringen af det omstridte domæne såvel som opretholdelsen af registreringen er på den baggrund således ikke i strid med god domænenavneskik jf. domænelovens § 25, stk.1. 3. Vedrørende indeksering hos Google Klager synes at mene, at Googles indeksering og placering af det omstridte domæne på en bestemt ”høj” placering i resultatlisten ved en søgning hos Google (det er uvist, hvad Klager har søgt på) i sig selv skulle være et argument for, at opretholdelsen af det omstridte domæne er i strid med Klagers rettigheder. Dette bestrides af Indklagede. Indekseringen skyldes udelukkende Googles algoritmer, og Indklagede har ikke arbejdet med SEO optimering eller tilpasning af hjemmesiden på det omstridte domæne på en måde og med det formål, at komme tæt på eller forsøge at udkonkurrerer Klagers domæne. Registreringen af det omstridte domæne såvel som opretholdelsen af registreringen er således ikke i strid med god domænenavneskik jf. domænelovens § 25, stk.1. 4. Korrespondance mellem parterne Klager henviser til en korrespondance på Facebook mellem Klager og Indklagede, og Klager påstår i den forbindelse, at Indklagede utvetydigt giver udtryk for at have valgt domænet levlykkeliv.dk, fordi levlykkeligt.dk var optaget og fordi levlykkeliv.dk lå tæt op af. Denne påstand bestrides i sin helhed. Der er efter Indklagedes mening udtryk for en bevidst fejlagtig gengivelse fra Klagers side. Som det fremgår af bilag 2, har det aldrig været Indklagedes hensigt at registrere et domæne, der bevidst skulle ligge tæt op af levlykkeligt.dk med henblik på at føre mere trafik over på det omstridte domæne. Indklagede fandt, at domænet levlykkeliv.dk var passende for den historie, som Indklagede gerne ville fortælle sine læsere. Udover Indklagedes generelle kendskab til, at domænenavnet levlykkeligt.dk allerede var registreret, var Indklagede i øvrigt uvidende om virksomheden bag domænet og de aktiviteter, Klager udfører på Levlykkeligt.dk. Registreringen af det omstridte domæne såvel som opretholdelsen af registreringen er således ikke i strid med god domænenavneskik jf. domænelovens § 25, stk.1. 5. Typosquatting Klagers påstand om, at levlykkeliv.dk må hidrøre under typosquatting bestrides. Ved typosquatting forstås tilfælde, hvor et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og derved skaber mere trafik på det første domænes hjemmeside. Det omhandler tilfælde, hvor brugeren foretager en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ombytning af ord. Levlykkeliv.dk falder overhovedet ikke under begrebet typosquatting, da det omstridte domæne ikke udnytter fejlstavninger, udbytning af bogstaver med forvekslelige karakterer eller lignende typosquatting virkemidler. Derimod er der tale om et selvstændigt fungerende domænenavn, hvorfor registreringen og opretholdelsen af det omstridte domæne, ikke er i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.” Som bilag A-C har indklagede fremlagt en række udskrifter fra indklagedes blog under ”levlykkeliv.dk”. Bilag D er en kopi af klagerens ansøgning af 17. juni 2016 om varemærkeregistrering af ordmærket Levlykkeligt. Bilag E er efter det oplyste et brev af 9. maj 2016 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til klageren vedrørende afslag på registrering af ordmærket Levlykkeligt for uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; kulturelle arrangementer. Bilag F er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register vedrørende klagerens registrering af ordmærket Levlykkeligt, jf. også sagens bilag 3. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Hermed svar på punkterne i Levlykkeliv advokats svarskrift Levlykkeliv erhvervsmæssig brug advokaten skriver at Levlykkeliv.dk p.t. ikke drives med forretning for øje, men udelukkende som privat hobby. Hertil gør advokaten opmærksom på at Anja Lindberg har påbegyndt en uddannelse som diætist i januar 2018, men på Levlykkeliv hjemmesiden forekommer det imidlertid at hun allerede er færdiguddannet d. januar 2018, jvf. screenshot af hendes eksamensbevis fra Kostakademiet se bilag og her: http://levlykkeliv.dk/category/blog/uddannelse Når advokaten anfører at Levlykkeliv udelukkende benyttes til privat brug, må jeg i sagens natur formode at dette betyder, at der ingen indtjening er, og at det indbefatter ikke at reklamere for produkter og derfor ikke er i konflikt med registreringen af Levlykkeligts kategori ”annonce- og reklamevirksomhed”. Sagen er dog den, at der forefindes content marketing på Levlykkeliv.dk, hvor Anja Lindberg i blogform personligt anbefaler bestemte produkter og linker til firmaer, dertil kommer at der ligeledes er mange bannerannoncer og reklamer for produkter på Levlykkeliv.dk som har indtjening eller anden gevinst for øje: Til at underbygge at der forefindes indtjening på Levlykkeliv.dk er at bannerannoncer og content marketing er udstyrede med såkaldte “partner add” links - så man kan tracke antal klik/køb og derved beregne indtjening. Jvf. oversigt over reklamer herunder; for eksempel i Bilagi forbindelse med Anja Lindbergs content marketing blog om glutenfrit knækbrød, med partnerlink til Netspiren.dk (helsekost webshop), se Bilag 8A. Her følger flere eksempler: [...] Selvom det udmærket kunne tænkes at Levlykkeliv.dk på sigt også kunne blive benyttet til at tilbyde diætist konsultationer mod betaling, så mener jeg fortsat: at tiltrækning af trafik ved at benytte domænernes navnesammenfald, (som jeg uden at være ekspert på området, mener må hidrøre under typosquattin• er af yderste relevans i sagen. Al online PR og online “marketing” handler i sagens natur om at tiltrække trafik - ikke mindst for hjemmesider der tilsyneladende alene får indtjening fra reklamer og bannerannoncer. Det siger sig selv at en hjemmeside uden, eller med ganske få, besøgende jo nærmest er uden værdi - med mindre at den er helt privat, fx alene tiltænkt ens familie e.lign. Fx har Anja Lindbergs facebook fanside, Levlykkeliv flere tusinder ”synes godt om” og Levlykkeliv Instagram med flere hundrede følgere, som alt andet lige (og på trods af Facebooks begrænsede visninger, jvf. deres Facebooks nyeste algoritme• også må være oprettet med det formål at generere trafik til hjemmesiden af samme navn. Se bilag 12. Se Levlykkeliv facebook side: https://www.facebook.com/Levlykkeliv/ Se Levlykkeliv instagram profil med hundredvis af følgere: https://www.instagram.com/levlykkeliv/ Facebook og Instagram er dog i for denne sags vedkommende sekundære, da posteringer på disse sociale medier i reglen ikke kan søges på Google (og heller ikke på facebook og Instagram sel• da opslag ikke (søge)indekseres. Jeg har blot taget det med for at underbygge billedet af at Anja Lindberg faktisk gør en bevidst online markedsføringsmæssig indsats for at tiltrække trafik til Levlykkeliv.dk. Søgeoptimering (SEO) og Googlesøgninger Googlesøgninger er det primære i denne sag. For selvindlysende er det, at der er enorm konkurrence på madopskrifter på nettet, som gør det mere end vanskeligt for et forholdsvist nyt site som Levlykkeliv.dk at komme højt i søgeresultater på Google - hvis hun havde valgt et domænenavn der ville associeres med madopskrifter. advokaten anfører: ”Levlykkeliv.dk falder overhovedet ikke under begrebet typosquatting, da det omstridte domæne ikke udnytter fejlstavninger , udbytning af bogstaver med forvekslelige karakterer eller lignende typosquatting virkemidler . (min kursiverede fremhævning)” At der ikke skulle være tale om ”forvekslelige karakterer eller lignende typosquatting virkemidler”, tror jeg ikke nogen andre end advokaten selv kan være enig i: jeg kan, som sagt, i hvert fald næsten ikke forestille mig to domænenavne som kunne komme tættere på hinanden. Det forekommer unægtelig fortænkt og futilt når advokaten anfører: ”Der foreligger således hverken en syns- eller lydmæssig risiko for forveksling mellem ”Levlykkeligt” og ”Levlykkeliv”. For det gør der jo helt åbenlyst. Bemærk i denne forbindelse at advokaten i sit eget svarskrift under punkt 1; i første sætning i afsnit 8, selv kommer til at fejlstave : “Da domænet levlykkeligv.dk ikke anvendes erhvervsmæssigt...” - bemærk”levlykkeligv.dk” (min fremhævelse med fe• hvor der skulle have stået ”levlykkeliv.dk”. Sammenstillingen af ”Lev” ”Lykke” ”Liv” giver i øvrigt ikke mening, når man remser dem op, men forekommer direkte konstrueret – og giver i øvrigt ingen associationer til det som hjemmesiden handler om: anti- inflammatoriske madopskrifter. advokatens forudgående grammatiske udredning af forskellene i ordsammensætningen i de to domæner, må være udtryk for forsøg på fokusforflytning, da det er uden betydning i forhold til det primære i min klage: Google robotten, uanset hvor kunstig intelligent den er, skelner ikke mellem eventuelle subtile betydningsforskelle i ordsammensætninger på dansk. Det primære problem består i at Google helt faktuelt forveksler domænenavnene (så Levlykkeliv og Levlykkeligt ofte står side om side i søgeresultater, se min dokumentation herunder), som fremadrettet vil have negativ indflydelse i forhold til søgeoptimering (SEO) af Levlykkeligt Portalen – på fjortende år arbejder jeg dagligt på at fremme SEO; både for portalen som helhed og for de betalende professionelle profiler som er ombord - hvoraf nogle netop gjorde mig opmærksom på at Levlykkeliv dukkede op i forbindelse med Levlykkeligt i Google søgninger. Dette var årsagen til at jeg netop har indgivet klage til Domæneklagenævnet. advokaten undrer sig over hvilke ord der er søgt på, som skulle vise at de to domæner ligger tæt i Googles søgeresultater og anfører at et sammenfald af de to domænenavne i søgninger alene må bero på at: ”Indekseringen skyldes udelukkende Googles algoritmer”. Ja, det er præcis det som er problemet: Google tracker enhver der benytter deres søgetjeneste med henblik på tilpasning og begrænsning på baggrund af tidligere søgninger på bestemte emner. For at omgå dette kunne advokaten til selvafprøvelse have benyttet fx “Impersonal me”, https://ambition.dk/kompetencer/media-search-social/trafik/tools/impersonal/ som er en mere neutral ”objektiv” søgetjeneste som forhindrer at Google begrænsende tilpasser de søgninger man måtte gøre på baggrund af tidligere søgninger (tracking). For at Impersonal me virker optimalt, kræves det selvsagt at man er logget ud af alle Googletjenester før man benytter den. Ved at benytte Impersonal me, får man altså mere de ”objektive” søgeresultater som personer ville få, når de første gang søger på ”Lev lykke” eller ”Levlykke”. Se bilag(bilagfølger nedenfor). Hvorfor er dette så vigtigt at gøre opmærksom på? Det er det bl.a. pga. den betydelige værdi der ligger i at tiltrække flere førstegangsbesøgende (new visitor• til en hjemmeside – førstegangsbesøgende udgør p.t. 86,6 % af Levlykkeligt.dk’s trafik (se Bilagfra Levlykkeligt.dk Google Analytic• og som Levlykkeligt.dk fortsat gerne skulle have flere af, da værdien af ekspansion netop ligger heri. Et par relevante eksempler på Google søgning via Impersonal me: Når man via impersonal me søger på Google på Levlykke (i et or• fremkommer Levlykkeligt.dk og Levlykkeliv.dk lige under hinanden, se screenshot i Bilag 14, eller lige her: https://www.google.dk/search?q=Levlykke&pws=0&nord=1&hl=da&gl=DK Når man via impersonal me søger på Google på Lev lykke (med mellemru• kommer levlykkeliv.dk ind på en klar første plads, se screenshot bilag 14, eller lige her: https://www.google.dk/search?q=Levlykke&pws=0&nord=1&hl=da&gl=DK advokaten anfører endvidere:”Indklagede har ikke arbejdet med SEO optimering eller tilpasning af hjemmesiden på det omstridte domæne på en måde og med det formål, at komme tæt på eller forsøge at udkonkurrere Klagers domæne”. Muligvis har Anja Lindberg ikke selv arbejdet med SEO – men det har den person i særdeleshed som har forestået den tekniske opsætning af Levlykkeliv.dk, se mere om kodningerne af Levlykkeliv.dk hjemmesiden herunder. Jeg mener, uanset om Anja Lindberg, som hun hævder, intet ved om Google søgeoptimering (SEO), så skriver hun jo direkte, som det fremgår i mit tidligere fremsendte bilag 2, at hun bevidst har valgt navnet Levlykkeliv fordi det netop lå tæt op ad Levlykkeligt (som hun og hendes mand ”tilfældigvis” erfarede var optaget). advokaten anfører i denne forbindelse: ”Korrespondance mellem parterne Klager henviser til en korrespondance på Facebook mellem Klager og Indklagede, og Klager påstår i den forbindelse, at Indklagede utvetydigt giver udtryk for at have valgt domænet levlykkeliv.dk, fordi levlykkeligt.dk var optaget og fordi levlykkeliv.dk lå tæt op af. Denne påstand bestrides i sin helhed. Der er efter Indklagedes mening udtryk for en bevidst fejlagtig gengivelse fra Klagers side.” Anja Lindbergs svar på facebook vedr. begrundelsen for valg af domænenavnet Levlykkeliv (Se mit tidligere fremsendte Bilag 2) forekommer mig at være en hurtig ”hovsa-forklaring”: sandsynligheden for at Anja Lindberg og hendes mand helt ud af det blå finder lige præcis på Levlykkeligt.dk og derefter køber Levlykkeliv.dk forekommer alt andet end troværdigt. Anja Lindberg skriver i sit svar: ”Faktisk var min allerførste tanke, da jeg skulle vælge et navn til min side, levlykkeligt.. Men jeg (vi, min mand og je• kunne hurtigt se, at domænenavnet var optaget, og derfor blev vi faktisk enige om, at Levlykkeliv måske også var mere sigende, til mig og min side. ... men jeg ved bare at i mit hjerte, skulle min side hedde Levlykkeliv”. At Anja Lindberg med ”hjertets vished” lander på Levlykkeliv.dk, som angiveligt blot har figureret som ledigt domæne lige under Levlykkeligt.dk hos den domæneudbyder hvor de købte domænet, forekommer mig at være røgslør og lidt for tilfældigt. At Anja Lindberg og hendes mand ikke skulle kende til Levlykkeligt Portalen er èn ting, men at de end ikke har undersøgt hvem og hvad Levlykkeligt.dk er for en størrelse, inden hendes mand købte domænet Levlykkeliv, forekommer meget lidt sandsynligt – alene forsiden på Levlykkeligt vidner om et gigantisk site og der står direkte i ”Om Levlykkeligt” at det er Danmarks største portal for personlig udvikling og livskvalitet siden 2006 og at Levlykkeligt er et registreret varemærke. Uanset om der har været en trafik-tiltrækning-intention bag valget af Levlykkeliv eller ej, så er sagen nu engang den; at selve domænenavnet har første prioritet i forhold til Googlesøgninger, derefter kommer sidetitlen. Af kildeteksten (der viser de indprogrammerede kode• for Levlykkeliv.dk fremgår det netop at titlen er: levlykkeliv.dk – titlen kunne jo have været noget mere sigende for hjemmesidens fokus fx: Sunde madvaner – få økologiske madopskrifter her. Men så ville hendes hjemmeside, som forklaret, komme bagest i rækken i Googlesøgninger i forhold de mange ældre emnemæssigt beslægtede hjemmesider. At Anja Lindberg, hendes mand eller hvem som må have forestået den tekniske indkodning af hjemmesiden, ikke skulle have forstand på Google søgeoptimering (SEO) forekommer også aldeles utroværdigt: for som det fremstår i mit Bilag 15, (“Levlykkeliv SEO optimering Onsite”), så vidner flg. kodninger i Levlykkeliv.dk’s kildetekst om det direkte modsatte: [...] Yoast SEO plugin er det mest berømte og mest effektive SEO værktøj til hjemmesider pas excellence, Levlykkeliv er en canonical url, som vejer tungt i Google søgeresultater – som det også fremgår i mine eksempler på søgningerne Levlykke og Lev Lykke (i hhv. et og to or• i Bilag 14. advokaten anfører: ”Indklagede gør i øvrigt gældende, at ”Levlykkeligt” ikke burde have været registreret overhovedet, da det manglede særpræg på ansøgningstidspunktet, også for de tjenesteydelser, som Patent- og Varemærkestyrelsens godkendte det for.” At Patent- og varemærkestyrelsen i første omgang afviste at Levlykkeligt blev varemærkeregistreret, beror ene og alene på, at jeg af uvidenhed havde angivet én forkert kategori: ”uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og kulturelle arrangementer” – som Levlykkeligt ikke selv forestår afholdelser af, det gør derimod vores professionelle profiler – så det alene var grunden til at denne kategori ikke blev accepteret af Patent- og varemærkestyrelsen i første omgang. Der var hundredvis af kategorier at vælge imellem, hvoraf nogle, herunder sidstnævnte, åbenbart krævede ”særpræg” - jeg havde aldrig prøvet at lave varemærkeregistrering før: efter telefonisk vejledning fra en medarbejder i Patent- og varemærkestyrelsen blev kategorierne rettet til og Levlykkeligt godkendt. Så når advokaten anfører: ”at ”Levlykkeligt” ikke burde have været registreret overhovedet...”, må det stå for advokatens helt egen regning. Det er der intet belæg for – Levlykkeligt blev jo godkendt uden yderligere problemer i og med at den af mig fejlagtigt angivne kategori blev tilrettet. In summa: I det foregående har jeg efter bedste evne imødegået advokatens punkter og ønsker fortsat på denne baggrund og tidligere fremsendte klage levlykkeliv.dk slettet.” Bilager efter det oplyste en kopi af indklagedes eksamensbevis. Bilag 5-11 er en række skærmprint fra indklagedes hjemmeside under ”levlykkeliv.dk”, der ifølge klageren er eksempler på såkaldt ”content marketing” og reklameannoncer mv. Bilag er skærmprint fra indklagedes sider under navnet Levlykkeliv på hhv. Facebook og Instagram, der viser antallet af følgere mv. på de pågældende sider. Bilager ifølge det oplyste en oversigt, der viser andelen af førstegangsbesøgende på klagerens hjemmeside under domænenavnet ”levlykkeligt.dk”. Bilager ifølge det oplyste en oversigt, der viser klagerens søgninger på hhv. ”Levlykke” og ”Lev lykke”. Bilager et dokument, der ifølge klageren viser ”kodninger i levlykkeliv.dk’s kildetekst”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”1. Indklagedes brug af levlykkeliv.dk Indklagede fastholder, at dennes brug af domænet levlykkeliv.dk ikke udgør erhvervsmæssig brug i varemærkelovens forståelse. Der er tale om personlig hobbymæssig brug, som ikke udgør erhvervsmæssig beskæftigelse for indklagede. At der på domænet findes en mindre række bannerreklamer, ændrer ikke herpå. Indklagede kan i den forbindelse oplyse, at der samlet har været en indtægt på 240 kr. fra disse bannerreklamer for det seneste år. Indklagede har i øvrigt ikke haft nogen indtægter fra anbefaling af andres varer eller hjemmesider, men det er rigtigt, at Indklagede f.eks. anbefaler andre hjemmesider, hvor Indklagede selv handler. Dette er imidlertid ikke en erhvervsmæssig aktivitet (content marketing), men derimod en rent privat anbefaling. At Indklagede tillige har en profil på facebook og en på Instagram er heller ikke ensbetydende med, at der er tale om erhvervsmæssig brug. Det er tale om private profiler, hvor Indklagede deler ud af egne personlige erfaringer, præcis som på hjemmesiden. Hjemmesiden er i øvrigt lavet af en bekendt til Indklagede fra en Wordpress skabelon. Heri findes som standard et SEO plugin, men Indklagede har som sagt ikke tænkt i SEO-optimering da siden blev lavet. I forhold til Anja Lindbergs uddannelse som ernæringsekspert, så er denne ikke færdiggjort. Hun tog fysik og anatomi som supplerende fag inden uddannelsens start, fordi dette var et adgangskrav til uddannelsen som ernæringsekspert. Det er dette, der fremgår af hjemmesiden (bilag 4). Uddannelsen som ernæringsekspert tager 3, og Anja Lindberg mangler stadigår af uddannelsen. 2. Det omstridte navn Klager angiver i sin replik, at Indklagede bevist skulle have valgt navnet ”Levlykkeliv” for at snylte på Klagers rettigheder. Dette bestrides. 3. Vedrørende søgninger hos Google Klager har fremlagt en række søgninger, som viser forskellige resultater, hvor det omstridte domænenavn indgår i. Disse har efter Indklagedes opfattelse ingen betydning for sagen, men til illustration fremlægges søgninger foretaget af undertegnede via tjenesten ”impersonal me”, som Klager henviser til. Som bilag G fremlægges en søgning på ”levlykke” og en søgning på ”lev lykke”, hvoraf det fremgår, at samtlige resultater hidrører fra det omstridte domænenavn. Som bilag H fremlægges en søgning på ”lev lykkeligt”, hvoraf det fremgår, at Klagers domæne har deøverste resultater, og at det omstridte domænenavn slet ikke fremkommer som resultat. Som det tydeligt fremgår heraf, så kan Google sagtens adskille de navne/domæner fra hinanden, og søgningerne viser, at man kan får stort set det resultatet frem, som man måtte ønske, ved at søge på den rigtige måde. 4. Klagers påståede rettigheder Klagede misforstår tydeligvis, hvordan det danske varemærkesystem fungerer, og hvad det vil sige, at et varemærke skal have særpræg. Fakta er imidlertid, at Klagers varemærkeregistrering kun er registreret for ”annonce- og reklamevirksomhed” i klassesamt ”underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer” i klasse 41. Indklagede tilbyder ingen af disse ydelser på det omstridte domænenavn, hvorfor brugen heraf under alle omstændigheder ikke udgør en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder. Tværtimod udbyder Indklagede netop de ydelser, som Klagers varemærkeansøgning blev afvist for, nemlig uddannelse og undervisning i form af levering af oplysninger om opskrifter og effekten af en bestemt diæt. Det er således helt oplagt, at der ikke er tale om en varemærkeretlig krænkelse, og at Indklagede brug af det omstridte domæne derfor heller ikke er i strid med domæneloven. Ligeledes udgør Indklagedes brug heller ikke en krænkelse af markedsføringsloven eller andre danske retsprincipper, og der er således inden basis for at give Klager medhold i sagen.” Som bilag G har indklagede fremlagt et skærmprint af en søgning i Google på ”levlykke” og ”lev lykke”, der ifølge indklagede er foretaget via tjenesten ”impersonal me”. Bilag H er et skærmprint af en tilsvarende søgning i Google på ”lev lykkeligt”. Det er oplyst i klageskriftet, at klageren er registrant af domænenavnet ”levlykkeligt.dk”. Ved opslag den 7. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”levlykkeligt.dk” er registreret den 8. december 2006, og at domænenavnet er registreret af klageren. Ved opslag samme dag på ”levlykkeligt.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 14. november 2018 på ”levlykkeliv.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 7. maj 2019 fremstod hjemmesiden i det væsentlige uændret. Sekretariatet har ved opslag den 7. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”levlykkeliv.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (MP16599- DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 7. maj 2019 på ”levlykkeliv” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.250, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstod samtlige søgeresultater som vedrørende omtale af eller med relation til indklagede, herunder i forbindelse med omtale af bl.a. hjemmesiden under domænenavnet ”levlykkeliv.dk” eller anden omtale af indklagedes ægtefælle. Ved en søgning i Google samme dag på ”levlykkeligt” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 23.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstod af søgeresultaterne som vedrørende omtale af eller med relation til klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver Danmarks største og mest besøgte markedsføringsportal for personlig udvikling under domænenavnet ”levlykkeligt.dk”, • at klageren er blevet gjort opmærksom på, at hjemmesiden under ”levlykkeliv.dk” kommer højt i Googles søgeresultater sammen med klagerens portal på grund af navnesammenfaldet mellem de to domænenavne, • at klageren har været i dialog med indklagedes ægtefælle, der driver hjemmesiden under ”levlykkeliv.dk” og har oplyst, at domænenavnet ”levlykkeliv.dk” er valgt, da ”levlykkeligt.dk” var optaget, og det omtvistede domænenavn ligger tæt op ad domænenavnet ”levlykkeligt.dk”, • at klageren har tilkendegivet over for indklagede, at registreringen af ”levlykkeliv.dk” udgør typosquatting og dermed ikke er lovlig, • at klageren i 2016 har varemærkeregistreret ordmærket Levlykkeligt, • at klageren flere gange har været udsat for, at der bliver registreret domænenavne, der er nært beslægtet med domænenavnet ”levlykkeligt.dk”, og at flere disse i dag er nedlagt, efter at klageren har været i kontakter med de pågældende registranter, • at indklagedes registrering af ”levlykkeliv.dk” udgør misbrug af klagerens domænenavn, • at indklagedes registrering af ”levlykkeliv.dk” er valgt som følge af navnesammenfaldet med ”levlykkeligt.dk” for at føre trafik over på indklagedes hjemmeside, • at Levlykkeligt er registreret som varemærke i 2016, mens domænenavnet ”levlykkeliv.dk” er registreret i januar 2017, • at hjemmesiden under ”levlykkeliv.dk” har fokus på madopskrifter, hvilket ikke er en del af indklagedes portal under ”levlykkeligt.dk”, • at indklagedes registrering af ”levlykkeliv.dk” udgør typosquatting, • at indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”levlykkeliv.dk” indeholder en række eksempler på ”content marketing”, bannerannoncer og reklamer for produkter, og at hjemmesiden dermed har til formål at skabe indtjening, • at indklagede har en række markedsføringsaktiviteter, herunder sider på Facebook og Instragram under navnet Levlykkeliv, som har til formål at generere trafik til indklagedes hjemmeside under ”levlykkeliv.dk”, • at der åbenlyst foreligger en syns- og lydmæssig risiko for forveksling mellem domænenavnene ”levlykkeliv.dk” og ”levlykkeligt.dk”, • at sammenstillingen af ordene ”lev”, ”lykke” og ”liv” ikke giver mening, men forekommer konstrueret og uden associationer til indholdet af indklagedes hjemmeside under ”levlykkeliv.dk”, • at søgemekanismen i Google forveksler domænenavnene ”levlykkeliv.dk” og ”levlykkeligt.dk”, hvilket har en negativ indflydelse på klagerens mulighed for søgeoptimering af klagerens portal under ”levlykkeligt.dk”, og • at domænenavnet ”levlykkeliv.dk på den baggrund bør slettes.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”levlykkeliv.dk” er registreret af Michael Birk Petersen, men anvendes af dennes hustru, Anja Lindberg, som i sagen skal forstås synonymt med indklagede, • at domænenavnet anvendes til en blog vedrørende antiinflammatorisk kost, • at bloggen ikke er udtryk for erhvervsmæssig brug, da den udelukkende drives på hobbybasis, og at formålet er at dokumentere indklagedes personlige historie og forsøg på at spise sig rask gennem deling af private historier, opskrifter og råd om kost og ernæring, • at indklagedes indtægter fra bannerreklamer på dennes hjemmeside har været på 240 kr. i det seneste år, og at indklagedes anbefalinger af andre hjemmesider har karakter af rent private anbefalinger, • at indklagedes personlige interesse i kost og vejledning understøttes af, at indklagede i januar 2018 har påbegyndt en uddannelse til ernæringsterapeut, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” ikke udgør en erhvervsmæssig brug, og at der alene af denne grund ikke kan være tale om en krænkelse af klagerens varemærkeret, • at klageren anvender domænenavnet ”levlykkeligt.dk” til en markedsføringsportal, der drives som en reklame- og annoncevirksomhed inden for personlig udvikling, fysisk velvære samt livskvalitetsrelaterede ydelser og produkter, ligesom der bl.a. markedsføres bl.a. retreats og rekreative rejser, • at klagerens varemærkeregistrering af ordmærket Levlykkeligt dækker ”annonce- og reklamevirksomhed” (klasse 25) og ”underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer” (klasse 41), • at klagerens varemærkeregistrering således ikke omfatter de tjenesteydelser, som indklagede udbyder på hjemmesiden under domænenavnet ”levlykkeliv.dk”, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”levlykkeliv.dk”, selv hvis der herved var tale om en erhvervsmæssig brug, ikke krænker klagerens varemærkeret, da der ikke er tale om de samme eller lignende tjenesteydelser, • at selve domænenavnet ”levlykkeliv.dk” ikke er forveksleligt med ordet ”Levlykkeligt”, der består af en sammentrækning af ordene ”lev” og ”lykkeligt”, • at ”levlykkeliv” udgør en sammentrækning af ordene ”lev”, ”lykke” og ”liv”, der udgør en mere speciel sammenstilling af danske ord og derved adskiller sig fra klagerens navn, • at det visuelle udtryk i ”levlykkeliv” er forskelligt fra ”levlykkeligt”, og at der endvidere ikke lydmæssigt er en risiko for forveksling, • at Levlykkeligt efter indklagedes opfattelse slet ikke burde have været registreret som varemærke, da det manglede særpræg på ansøgningstidspunktet, • at en ”høj” placering i resultatlisten ved en søgning i Google ikke i sig selv er et argument for, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” er i strid med klagerens rettigheder, • at indklagede ikke har arbejdet med søgeoptimering eller tilpasning af hjemmesiden under ”levlykkeliv.dk” med det formål at komme tæt på eller udkonkurrere klagerens domænenavn ”levlykkeligt.dk”, • at klagerens gengivelse af korrespondancen mellem klageren og indklagede i bilager fejlagtig, og at det aldrig har været indklagedes hensigt at registrere et domænenavn, der skulle ligge tæt op ad ”levlykkeligt.dk” for at føre trafik over på indklagedes hjemmeside, • at indklagede fandt, at domænenavnet var passende for den historie, som indklagede ville fortælle sine læsere, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” ikke er omfattet af begrebet typosquatting, da der ikke er tale om, at domænenavnet udnytter fejlstavninger, ombytning af bogstaver eller lignende i forhold til domænenavnet ”levlykkeligt.dk”, men at domænenavnet ”levlykkeliv.dk” derimod er et selvstændigt fungerende domænenavn, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har oplyst, at domænenavnet ikke har erhvervsmæssig betydning for denne, og klagenævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver under domænenavnet ”levlykkeligt.dk” en portal for ydelser inden for personlig udvikling og rekreative rejser mv. og har en registreret varemærkeret til ordmærket Levlykkeligt for annonce- og reklamevirksomhed og underholdnings- og sportsarrangementer. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” har spekuleret i navnesammenfaldet med det af klageren registrerede domænenavn ”levlykkeligt.dk”, og at det omtvistede domænenavn er valgt for at generere trafik fra klagerens hjemmeside over til indklagedes hjemmeside. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”levlykkeliv.dk” anvendes til en personlig blog for indklagedes ægtefælle (i det følgende indklagede), der er under uddannelse som ernæringsterapeut, vedrørende antiinflammatorisk kost, herunder navnlig deling af kostråd og opskrifter. Indklagede har i den forbindelse oplyst, at formålet med bloggen er at dokumentere indklagedes personlige historie og forsøg på at spise sig rask. I den fremlagte korrespondance mellem parterne (bilag 2) har indklagede bl.a. anført, at indklagede oprindeligt ønskede at registrere domænenavnet ”levlykkeligt.dk”, men da dette domænenavn var optaget, valgte indklagede i stedet at registrere ”levlykkeliv.dk”, som ifølge indklagede fandtes passende for den historie, indklagede ville fortælle sine læsere. På baggrund af det anførte finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” har haft til hensigt at udnytte ligheden med klagerens registrerede domænenavn ”levlykkeligt.dk”. Klagenævnet har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at domænenavnet ”levlykkeliv.dk” – på trods af visse ligheder – bl.a. visuelt og i meningsindhold adskiller sig fra ”levlykkeligt.dk”, samt at klagerens portal under ”levlykkeligt.dk” er relateret til ydelser, der adskiller sig fra indholdet på indklagedes blog under ”levlykkeliv.dk”, og at der på den baggrund ikke vurderes at være en nærliggende risiko for forveksling mellem de to domænenavne. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”levlykkeliv.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Jens Estrup, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.