Afgørelse

zeniajeanine.dk

The Universal Creative IVS

MOD

[A]

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”zeniajeanine.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under navnet The Universal Creative IVS (CVR-nummer 37152633) med startdato 14. oktober 2015. Klageren er registreret under branchekode 592000 ”Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik”, samt bibranchekode 900120 ”Selvstændigt udøvende scenekunstnere”. Det fremgår endvidere, at klagerens formål er at drive handel og industri indenfor underholdningsbranchen, herunder indspilning, produktion, udgivelse af musik, arrangering af koncertarrangementer, management, formidling og forhandling af kontrakter, drive konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed i overensstemmelse med bestyrelsens skøn. Selskabet er delvist ejet af Zenia Jeanine Damgaard. DK Hostmaster har oplyst, at klageren oprindeligt registrerede domænenavnet ”zeniajeanine.dk” den 12. november 2015, hvorefter klageren den 22. december 2015 overdrog domænenavnet til Zenia Jeannie Damgaard. Zenia Jeannie Damgaard var herefter registrant af domænenavnet frem til den 24. august 2018, hvor domænenavnet blev slettet på grund af manglende betaling til DK Hostmaster. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Artist Zenia Jeanine er et offentlig navn, som har mistet adgang til domæne og dertilhørende mails, idet domænet www.zeniajeanine.dk på uheldigvis er blevet købt af en ny anonym registrant i august 2018. Domænet www.zeniajeanine.dk blev registreret d. 18.03.2014, hvor det blev købt af Jeanette Barner Schou, tidligere kendt som Jeanette Zeniia (se bilag 1), som dernæst foretog navneskifte til Zenia Jeanine. Registrering af domænet kan bekræftes af DK Hostmaster. Det kan blandt andet nævnes, at Zenia Jeanine har drevet blog på domænet www.zeniajeanine.dk i samarbejde med en af DK's støreste blogportaler, hvor hun har blogget om livet som artist, iværksætter samt familien. På privatfronten er Zenia Jeanine gift med artisten Joey Moe. (Se bilag 2) Domænet har omkring 2017 primært været brugt til at hoste mailkonto, som er benyttet til at oprette adgang på de sociale medier - herunder Snapchat, Instagram & Facebook. (Se bilag 3) Det vurderes at brandet Zenia Jeanine er i en meget sårbar position. ... Medhold ønskes på baggrund af, at Zenia Jeanine er et offentlig navn, med dertilhørende offentlig e-mailadresse, hvorfor den nye registrant kan tvinge sig adgang til Zenia Jeanine's sociale medier ved at få tilsendt gendannelseskoder til de mails, som domænet giver adgang til. Samarbejdspartnere i form af bloggernetværk, pladeselskaber og annoncører samt Zenia Jeanine's netværk generelt, har tidligere benyttet mails, som er tilknyttet domænet, hvilket på ingen måde er hensigtsmæssigt. Zenia Jeanine er formentlig den eneste i Danmark, der bærer dette navn, hvorfor det ikke giver mening, at andre ikke-relaterede personer skal have hverken adgang eller brugsret til domænet, da det sætter Zenia Jeanine's brand i en meget sårbar position.” Klageren har som bilagfremlagt en artikel fra Avisen DK af 22. november 2012, hvoraf fremgår af sangeren Joey Moe i november 2012 blev gift med sangerinden Jeanette Zeniia Barner. Som bilaghar klageren fremlagt en artikel fra Ritzau af 9. januar 2016, der omhandler Joey Moe og hans kæreste, Zenia Jeannine, der havde skrevet en blog om bl.a. graviditet. Som bilag har klageren fremlagt følgende skærmprint fra Instagram, der viser, at Zenia Jeannie Damgaard har ca. 14.100 følgere på denne platform: Ved opslag den 13. november 2018 og den 3. februar 2019 på ”zeniajeanine.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 3. februar 2019 på ”zeniajeanine.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden på domænenavnet ”zeniajeanine.dk” er lagret i altgange i perioden fra den 14. januar 2016 til den 25. marts 2018. Det fremgår af en kopi taget den 12. oktober 2016, at der på dette tidspunkt fandtes en blog på hjemmesiden, hvor Zenia Jeannie Damgaard bl.a. skrev om sin familie. Ved sekretariatets søgning på ”Zenia Jeanine” den 3. februar 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 59.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Zenia Jeannie Damgaard ved indklagedes overtagelse af domænenavnet ”zeniajeanine.dk” har mistet adgangen til sin blog og sine mailkonti, som klageren har haft siden marts 2014, • at Zenia Jeannie Damgaard fra 2017 hovedsageligt har anvendt domænenavnet til sine mailkonti, • at indklagede ved overtagelsen af domænenavnet har stillet Zenia Jeannie Damgaard i en sårbar position, idet indklagede herved kan tiltvinge sig adgang til Zenia Jeannie Damgaards profiler på Facebook, Instagram mv., • at Zenia Jeannie Damgaard formentlig er den eneste i Danmark, der bærer navnet Zenia Jeanine, og • at det ikke giver mening, at andre personer, uden relation til dette navn, skulle kunne råde over domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”zeniajeanine.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, The Universal Creative IVS, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”zeniajeanine.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”zeniajeanine.dk” oprindelig blev registreret den 12. november 2015 af selskabet The Universal Creative IVS, der den 22. december 2015 overdrog domænenavnet til Zenia Jeannie Damgaard. Den 24. august 2018 blev domænenavnet slettet på grund af manglende betaling for fornyelse af registreringen, hvorefter indklagede den 25. august 2018 registrerede domænenavnet. Klageren er et iværksætterselskab, der er delvist ejet af Zenia Jeanine Damgaard, og klageren har i kraft heraf en naturlig og væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”zeniajeanine.dk”, som Zenia Jeanine Damgaard i hvert fald tidligere har anvendt som hjemmeside for en blog, og som hun efter det oplyste frem til sletningen den 25. august 2018 anvendte til sine mailkonti. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”zeniajeanine.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender domænenavnet. På denne baggrund lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet genregistrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”zeniajeanine.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”zeniajeanine.dk” skal overføres til klageren, The Universal Creative IVS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.