Afgørelse

skishop.dk

One Open Sky A/S

MOD

SPORT DANMARK A/S

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”skishop.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet One Open Sky A/S (CVR-nummer 28516851) med startdato den 31. marts 2005. Som binavne har siden 31. oktober 2018 været registreret Nautic A/S, Skishop.dk A/S og Ski.dk A/S. Selskabets formål er detail- og engrosvirksomhed og dermed tilknyttede aktiviteter samt investering, og selskabet er desuden registreret under branchekode ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”. Sekretariatet har ved en søgning den 9. marts 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”oneopensky.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed. Af opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”oneopensky.dk” er registreret den 6. juni 2018, og at registranten af det pågældende domænenavn er klageren. Ved opslag den 9. marts 2019 på ”oneopensky.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Indklagede ejer af domænet skishop.dk, Sport Danmark A/S, benytter ikke det pågældende domæne, og har ikke brugt det siden 2014. Klager, Skishop.dk A/S, ønsker at overtage domænet idet det ønsker at drive on-line forretning i virksomhedens navn, som er identisk med indklagedes domænenavn. Indklagede forhindrer således Skiskop.dk A/S i at benytte deres virksomhedsnavn som domænenavn på internettet. Vedhæftet er screenshot af dags dato fra Wayback Machine, som dokumenterer den manglende aktivitet på domænenavnet (link herunder): https://web.archive.org/details/http: //www.skishop.dk. Endvidere vedhæftet som fil screenshot af dags dato, hvor det fremgår at domænet skishop.dk ikke er tilknyttet nogen server eller bliver benyttet. http://www.skishop.dk. [...] Vi driver virksomheden Skihop.dk A/S med salg af ski og skitilbehør fra fysiske butikker i bl.a. Herning og København, og ønsker at overtage domænenavnet skishop.dk af indklagede, da dette ikke bliver benyttet, og domænet ikke har været aktivt siden 2014. Vi mener retteligt at domænet bør overdrages til os, da det er nødvendigt for os at drive virksomhed on-line med udgangspunkt i vores virksomhedsnavn, som er identisk med domænenavnet.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 7. november 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”skishop.dk”. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”skishop.dk”, hvoraf det fremgår, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Ved sekretariatets opslag den 13. november 2018 og fornyet opslag den 9. marts 2019 på ”skishop.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved opslag den 9. marts 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet SPORT DANMARK A/S (CVR-nummer 12559496) er registreret et aktieselskab med startdato den 1. januar 1989. Selskabet har registreret et antal binavne, herunder binavnet SPORT MASTER A/S. Selskabet er oplyst at have følgende formål: ”Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed med henblik på at betjene et såvidt muligt landsdækkende net af egnede forretninger, der driver detailhandel inden for sportsbranchen og har tiltrådt selskabets samhandelsvilkår, samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed. Selskabets formål vil primært opfyldes ved vareforsyning og markedspositionering af de selskabet tilknyttede forretninger og kæder samt gennem etablering af butiksstyringssystemer og butikskoncepter. Selskabets formål kan opnås direkte eller indirekte gennem datter-, associerede- eller samarbejdede virksomheder”. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde” og med bibranchen ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”. Sekretariatet har ved opslag den 9. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”skishop.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SDA1079-DK) er anført som registrant af yderligeredomænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: arsenaltrøje.dk barcelonatrøje.dk bgie-shop.dk billig-fodboldtrøje.dk billige-fodbolde.dk billigefodbolde.dk billigefodboldstovler.dk billigefodboldstøvler.dk billigefodboldtrøjer.dk billigfodboldtrøje.dk bmi-shop.dk broeruphus-shop.dk bsv-shop.dk chelseatrøje.dk containerroutlet.dk cyclingsportconcept.dk cyklingsportconcept.dk fodbold-trøje.dk fodbold-trøjer.dk fodboldekspert.dk fodboldeksperten.dk fodboldekspressen.dk fodboldexperten.dk fodboldexpressen.dk fodboldexpert.dk fortuna-shop.dk gug-shop.dk hk-shop.dk hovedgaard-shop-dk klank-shop.dk liverpooltrøjer.dk lyseng-shop.dk manchesterunitedtrøjer.dk realmadridtrøje.dk rezetsneakerstore.dk rezetstore.dk rudehoej-shop.dk running-concept.dk runningconcept.dk skødstrup-shop.dk sneakerlife.dk sport-danmark.dk sport-master.dk sportmaster-club.dk sportmaster-online.dk sportmaster-retail.dk sportmaster-shop.dk sportmaster-webshop.dk sportmaster.dk sportmasteronline.dk sportng.dk sports-master.dk sportsaver.dk sportsavers.dk sportsmaster-online.dk sportsmaster-retail.dk sportsmaster-shop.dk sportsmaster-webshop.dk sportsmaster.dk vild-med-fitness.dk vild-med-fodbold.dk vild-med-løb.dk vild-med-outdoor.dk vild-med-sneakers.dk vild-med-sport.dk vildmedfitness.dk vildmedløb.dk vildmedoutdoor.dk vildmedsport.dk vri-shop.dk Sekretariatet har ved opslag den 9. marts 2019 på tilfældige af indklagedes registrerede domænenavne, jf. ovenfor, konstateret, at der i ni tilfælde (”chelseatrøje.dk”, ”fodboldexperten.dk”, ”realmadridtrøje.dk”, ”sneakerlife.dk”, ”sport-master.dk”, ”sportsaver.dk”, ”sportmaster-retail.dk”, ”vild-med-fitness.dk” og ”vildmedsport.dk”) ikke fremkom nogen aktive hjemmesider, idet teksten ”Det ser ud til, at din PHP-installation mangler MySQL-udvidelsen, som kræves af WordPress” dog fremgik i to af tilfældene. Det sidste domænenavn (”sportmaster.dk”) indeholdt en hjemmeside, hvorfra der blev solgt sportstøj, -sko, og -tilbehør mv. Ved opslag den 9. marts 2019 på ”skishop.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at den pågældende hjemmeside er lagret i alt 138 gange i perioden fra den 15. september 2000 og til den 7. november 2017. Af de lagrede hjemmesider fremgår det bl.a., at domænenavnet ”skishop.dk” i hvert fald periodevis frem til 2014 har indeholdt en hjemmeside for virksomheden SKI SHOP med fokus på markedsføring og salg af skiudstyr og - tilbehør. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”skishop.dk” i perioden fra den 5. oktober 2014 og frem til i hvert fald den 8. oktober 2016 har viderestillet til en hjemmeside under domænenavnet ”sportmaster.dk”, hvorfra der er blevet markedsført og solgt bl.a. skiudstyr og -tilbehør. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 2. marts 2014 og den 8. oktober 2016: Ved sekretariatets søgning på ”skishop” den 10. marts 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 27.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet navnlig en række andre online ski-butikker, men knyttede sig herudover til bl.a. skirejser og -destinationer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede er registrant af domænenavnet ”skishop.dk”, men at indklagede ikke har benyttet det pågældende domænenavn aktivt siden 2014, • at dette understøttes af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), jf. herom bilag 2, • at klageren, der er registreret under navnet Skishop.dk A/S, ønsker at overtage domænenavnet ”skishop.dk”, • at klageren beskæftiger sig med salg af ski og skitilbehør fra fysiske butikker i bl.a. Herning og København, • at klageren ønsker at drive online forretning i virksomhedens navn, som er identisk med domænenavnet ”skishop.dk”, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”skishop.dk” imidlertid udgør en hindring herfor, og • at domænenavnet ”skishop.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Det bemærkes indledningsvist, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”skishop.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det bl.a., at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• under navnet One Open Sky A/S med startdato den 31. marts 2005, ligesom klageren siden den 31. oktober 2018 har haft registreret bl.a. binavnet Skishop.dk A/S. Endvidere fremgår det, at klageren er registreret under branchekode ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”. Herudover ses klageren ifølge sekretariatets undersøgelser i sagen på nuværende tidspunkt at gøre brug af domænenavnet ”oneopensky.dk” i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed, men klageren har over for klagenævnet oplyst, at denne fremover ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”skishop.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”skishop.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”skishop.dk” består af de to almindelige ord ”ski” og ”shop”, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, og som sammensat er rent beskrivende for klagerens virksomhed. Hertil kommer, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes af mange andre end lige netop sagens parter, og at betegnelsen ”skishop” ikke på internettet ses særligt forbundet med klageren. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”skishop.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at der på nuværende tidspunkt ikke fremkommer nogen hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”skishop.dk”, men at domænenavnet ifølge oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• i hvert fald periodevis fra 2000 og frem til 2014 har indeholdt en hjemmeside for virksomheden SKI SHOP med markedsføring og salg af skiudstyr og -tilbehør. Samtidig fremgår det, at domænenavnet ”skishop.dk” i perioden fra den 5. oktober 2014 og frem til i hvert fald den 8. oktober 2016 har været anvendt til viderestilling til en hjemmeside under domænenavnet ”sportmaster.dk”, som indklagede i øvrigt er anført som registrant af. På hjemmesiden under domænenavnet ”sportmaster.dk” er der desuden blevet markedsført og solgt bl.a. skiudstyr og -tilbehør. Det må på det foreliggende grundlag lægges til grund, at indklagede i hvert fald frem til den 8. oktober 2016 har anvendt domænenavnet ”skishop.dk” på en måde, der reflekterer domænenavnets signalværdi. Endvidere er indklagede registreret i Det Centrale Virksomhedsregistrer under navnet SPORT DANMARK A/S med startdato den 1. januar 1989 og under branchekode ”464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde” og med bibranchen ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”. Klagenævnet finder herefter ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at indklagede ikke har en naturlig kommerciel interesse i fortsat at kunne råde over det omtvistede domænenavn. Da der ikke tilvejebragt oplysninger, som giver grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skishop.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, finder klagenævnet herefter ikke, at der efter en samlet vurdering af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, er grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, One Open Sky A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.