Afgørelse

thc.dk

CanFarm ApS

MOD

Andreas Gjørtler Jensen

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”thc.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

CanFarm ApS er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under CVR-nummer 39174375 med startdato den 15. december 2017. Selskabet er registreret under branchekode 212000 ”Fremstilling af farmaceutiske præparater”, og har til formål at drive virksomhed med fremstilling og handel af naturmedicin samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. I klageskriftet er anført bl.a.: ”I forbindelse med oprettelse af selskabet CanFarm den 15.12.2017, søgte jeg efter ledige domæner passende hertil. Jeg fandt via Sedo.com, at thc.dk var til salg. Jeg henvendte mig hertil, for at købe domænet. Jeg overførte penge og var i den tro, at jeg var den nye ejer af thc.dk. Jeg havde søgt om flytning til One.com, som ikke kunne gennemføres. Jeg undersøgte forholdene, og fandt ud af, at Andreas var den nye ejer af domænet. Jeg kontaktede ham, og han fortalte, at han havde indgivet en klage, som han havde fået medhold i, og var blevet den nye ejer. Efterfølgende har Andreas prøvet at sælge domænet til mig første gang den 02.07.2018 for 250.000 kr. og dernæst den 12.08.2018 for 50.000 kr. Nu næsten et år efter jeg første gang søgte på Google og fandt thc.dk, har hjemmesiden ikke ændret udseende, og der er stadig et link vedrørende salg af domænet hos Sedo.com. ... Jeg skal have medhold i min klage, da domænet stadig ikke bliver brugt efter hensigten (en blo• næsten et år efter overtagelse. Det virker som om, at Andreas udelukkende har købt domænet for at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg, samt at han ejer mindstandre lignende domænenavne, som han har købt efter, at forsøgsordningen vedrørende medicinsk cannabis trådte i kraft den 01.01.2018. Min hensigt med domænet er salg og kommunikation vedrørende medicinsk cannabis, som knytter sig til mit selskab CanFarm ApS.” CanFarm har som bilagfremlagt følgende udaterede skærmprint fra domænenavnet ”thc.dk”: I svarskriftet er anført bl.a.: ”Det er korrekt, at jeg har givet Niclas Hansen et tilbud for, hvad det ville koste, hvis han skulle købe domænenavnet af mig. Dette gjorde jeg efter han havde rettet henvendelse til min familie og jeg via e-mail, SMS osv. Først rådede jeg ham dog til at kontakte den domænehandelsplatform, som han havde overført penge til, i den tro, at han havde købt domænet. Dette kan jeg forstå er normal praksis hos sedo.com. Niclas Hansen fortalte mig i øvrigt, at han tidligere havde forsøgt at købe domænet til en pris jeg ikke var interesseret i, at sælge det til ham for, men jeg valgte alligevel at give ham et tilbud, da han spurgte om jeg var interesseret i at sælge det til ham. Dette tilbud er han dog tilsyneladende ikke interesseret i. ... Jeg arbejder på at få lavet den hjemmeside jeg gerne vil have lavet på domænet. Min ombudsmandsklage af 1. maj, som jeg har i sinde, at bloggen bl.a. skal omhandle, er stadig verserende, og så vidt jeg kan se, er der ikke et krav om, hvornår denne skal stå færdig iht. domænelovens bestemmelser. Den ’Køb dette domæne’ knap, som fremgår af domænets startside, og som før blev brugt til at lede videre til domænehandelsplatform-annoncen, hvor den forrige ejer havde listet domænenavnet til salg, vil i den kommende tid blive fjernet, selvom denne i forvejen ikke længere fører videre til annoncen. ... Det fremgår af klagen, at klagers hensigt med domænet, er salg og kommunikation vedrørende medicinsk cannabis, som knytter sig til sit selskab CanFarm ApS. Det fremgår på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, at CanFarm ApS pt. er et af deselskaber, som har fået afslag på deres anmodning om tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis efter forsøgsordningen. Selv har jeg anmodet om tilladelser til dyrkning af cannabis. En anmodning den 21. juni 2016 og en anmodning den 17. februar 2017, dog ikke efter den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Anmodningerne danner grundlag for en klage jeg har indsendt til Folketinget Ombudsmand den 1. maj 2018, som stadig bliver behandlet og som jeg har fået at vide jeg kan forvente svar på til januar 2019. Da jeg desuden har været først til at registrerer domænet mener jeg hverken, at CanFarm ApS med Nicklas Hansen som direktør er mere berettiget til domænet end jeg, eller at jeg med registreringen har brudt dansk domænelov.” Som bilag A har Andreas Gjørtler Jensen fremlagt en udateret mail (angiveligt fra den 28. juni 2018), hvori han – på baggrund af en henvendelse fra CanFarm – oplyser, at han ikke har solgt domænenavnet ”thc.dk” til CanFarm, men at han er bekendt med, at den tidligere registrant af domænenavnet, Atop Capital GmbH, har haft domænenavnet til salg, og at der muligvis er sket en fejl i forbindelse med, at domænenavnet blev overdraget til ham ved Domæneklagenævnets afgørelse af 13. juni 2018. Som bilag B har Andreas Gjørtler Jensen fremlagt en mail af 29. juni 2018 fra CanFarm til Andreas Gjørtler Jensen. Af mailen fremgår bl.a.: ”Tak for svar, så har det nok stået til salg ved den gamle ejer. Du vil ikke sælge domænet?” Som bilaghar CanFarm fremlagt en udateret mail (angiveligt fra den 2. juli 2018), hvori Andreas Gjørtler Jensen skriver bl.a. følgende til CanFarm: ”Hvis jeg endelig skulle af med thc.dk (+ andre cannabisrelaterede domæner), skulle det være i bytte for peberspray.dk (+ 150.000 kr.), og ellers sælger jeg dem ikke for mindre end 250.000 kr., hvilket jeg vurderer de er værd for mig baseret på bl.a. mulig indtægt gennem besøgende på bloggen mv. Så jeg ved godt jeg værdiansætter domæn(ern• lidt undergange mere, end hvad det tyske firma ATOP Capital GmbH havde reklameret med at sælge det for ... men for at besvarer dit spørgsmål: hvis du er interesseret i at betale det beløb, eller kan bytte for peberspray.dk (+ 150.000 kr.) vil jeg gerne overfører thc.dk til dig, men eller ikke.” Som bilaghar CanFarm fremlagt en mail af 12. august 2018, hvori Andreas Gjørtler Jensen skriver bl.a. følgende til CanFarm: ”Tak for tilbuddet, men hvad siger du til 50.000 kr.? I så fald er jeg lige nu villige til at sælge domænet (incl. tetrahydrcannibinol.d• til dig for den pris.” Andreas Gjørtler Jensen har som bilag C fremlagt et udskrift af 24. november 2018 fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (laegemiddelstyrelsen.dk), hvoraf fremgår, at CanFarm den 11. oktober 2018 har fået afslag på anmodning om tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug. I replikken har CanFarm anført bl.a.: ”Det er korrekt, at jeg har rettet henvendelse til Andreas’ familie og Andreas via mail og telefon, da han var registreret som ejeren af domænet, og jeg derfor var i den tro, at jeg havde købt domænet af ham, men at han ikke havde overført domænet videre til mig. Andreas gør mig opmærksom på, at han i mellemtiden har vundet domænet ved en klage hos Klagenævnet for Domænenavne. Det er korrekt, at jeg ikke har været interesseret i at købe domænet af Andreas, da der var tale om en absolut overpris. Jeg var i den tro, at jeg havde købt domænet gennem handelssplatformen til en pris på ca. 7.200 kr., og Andreas’ tilbud lød på 250.000 kr., vel vidende at indklagede selv var klar over, at dette var en overpris. ... Forefindes der dokumentation for ombudsmandsklagen af 1. maj? Hvis den skal være grundlag for materiale for den blog, som thc.dk skal blive til, som Andreas selv giver udtryk for, vil det være relevant at se denne klage. Det virker på mig som om, at Andreas prøver at vinde tid. Angående ’Køb dette domæne’ knap, er linket på nuværende tidspunkt ikke fjernet fra hjemmesiden, og man bliver fortsat ført videre til Sedo.com, hvor man kan få hjælp af en broker til at erhverve sig domænet. ... Det er korrekt, at CanFarm ApS i første omgang har fået afslag på forsøgsordningen, da ansøgningsformen har ændret sig i løbet af året, således at der er tale om en revideret ansøgning, som er under behandling, hvilket også fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Dette gælder desuden for flere ansøgere. Jeg vil mene, at det er på sin plads at se dokumentation for de to anmodninger fra den 21. juni 2016 samt den 17. februar 2017, da jeg vurderer, at det er usandsynligt, at indklagede har ansøgt tilbage i 2016, da der på daværende tidspunkt ikke var snak om en udviklingsordning. Det er ikke korrekt, at Andreas har været den første til at registrerer domænet, da dette var gjort, da Andreas i sin tid vandt klagesagen fra den daværende tyske ejer. I den tid, der er gået fra Andreas har fået thc.dk til nu, er der intet sket med domænet, og Andreas har ikke vist nogen form for interesse i at gøre brug af siden. Man ville forvente, at der som minimum blev lavet en frontpage for den kommende blog (ifølge Andreas), samt fjernelse af link med køb af domæne, således at enhver tvivl om sidens brug eller salg af denne var elimineret. I betragtning af Andreas’ tidligere erfaring omkring klagesager over domæner (peberspray.dk samt thc.d• ville man forvente, at han havde gjort brug af siderne, således der ikke ville herske tvivl om brugen af disse domæner for evt. fremtidige interesserede i domænerne. Andreas klagede i sin tid selv over den daværende ejer af thc, da domænet fremstod ubrugt. Jeg mener, at indklagedes registrering og brug (eller mangel på samm• af thc.dk er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, som fastslår, at registranter ikke må registrere eller anvende domænenavnene i strid med god domænenavnsskik. Foruden thc.dk er Andreas Gjørtler Jensen (bruger-id AGJ86-DK) også registrant afandre domæner. Registrant for følgende domænenavne: advokathansboserup.dk cannabisbureau.dk cannabisseeds.dk foodzoom.dk morfin.dk sportslægen.dk tetrahydrocannabinol.dk thc.dk udviklingsordningen.dk Ingen af deovenstående domæner er i brug. Vedrørende domænenavnet advokathansboserup.dk, fremgår det af en artikel fra 21. juli 2018 i JydskeVestkysten følgende: ”Køber til domænenavnet 24-årige Andreas Jensen fra Fynshav har lagt billet ind på Hans Boserups tidligere domænenavn på nettet. Det kosterkroner om året og er velegnet som reklamesøjle og til viderestillelse, når folk søger på Hans Boserups navn på nettet. Andreas Jensen skriver i en mail, at der er gode penge at tjene på private og virksomheder, der er indstillet på at betale høje summer for at erhverve domænenavne tilbage eller få et, der svarer til deres navn eller firmanavn. Han har eksempelvis domænet på thc.dk. Det er en direktør for en medicinsk cannabis virksomhed nu interesseret i at erhverve for en pæn rund sum. Hans Boserup er dog ikke interesseret i at betale store summer for at få domænet tilbage - heller ikke når han får sin bestalling tilbage i august næste år.” Denne ”udtalelse” til JydskeVestkysten underbygger min mistanke om, at Andreas har til hensigt at opnå økonomisk gevinst ved videresalg af thc.dk samt muligvis også andre af de registrerede domæner i Andreas’ navn. Det virker retsstridigt, at indklagede uden selv at have interesse for domænenavnet forsøger at udnytte min interesse i at råde over domænenavnet til at betinge sig en overpris for domænenavnet på trods af, at indklagede selv har fået dette registreret for et beskedent vederlag, idet dette ville indebære en overtrædelse af domænelovens § 12, stk. 1. Her henviser jeg til tidligere vedlagte bilag omhandlende mailkorrespondance, hvor Andreas tilbyder at sælge domænenavnet til overpris. Jeg vil mene, at hvis Andreas havde en oprigtig interesse i domænenavnet, ville han fra start have afvist, eller i hvert fald gjort det klart, at han ikke var interesseret i at sælge domænenavnet, hvilket må siges ikke at være tilfældet. For nylig har Andreas forsøgt at få mig til at trække klagen tilbage ved et tilbud om gratis overdragelse af udviklingsordningen.dk, som kompensation. Dette underbygger, at Andreas er en domænehaj, da han har forsøgt at undgå, at klager indsendte en klage til Domæneklagenævnet, da domænehajer netop ofte vil gøre alt for ikke at få opmærksomhed omkring lovgivningen på området. Yderligere oprettede jeg klagesagen den 6. november 2018, og jeg kunne se, at Andreas havde set dokumenterne den 7. november 2018, og da han tidligere har ført klagesager, er jeg i den tro, at han udmærket ved at fristen var den 23. november. Alligevel fik han udsættelse til den 28. november, hvilket han ikke overholdte, og først den 30. november er der uploadet dokumenter til svar .... Thc.dk bør overdrages til klager da: Jeg mener, at indklagede har overtrådt domænelovens § 12, stk. 1, da indklagede har forsøgt at betinge sig en overpris for domænenavnet, som han selv har betalt et beskedent beløb for. Yderligere finder jeg ”udtalelsen” til JydskeVestkysten som værende et stærkt bevis på, netop hvad indklagedes formål med domænet, og måske alle de domæner indklagede er registrant af, er - nemlig videresalg. Da jeg har en erhvervsmæssig interesse i domænet i forhold til mit firma CanFarm ApS. Domænet skal bruges til webshop, salg og kommunikation omkring medicinsk cannabis. CanFarm ApS har på nuværende tidspunkt en ansøgning til behandling hos Lægemiddelstyrelsen omkring dyrkning af medicinsk cannabis. thc.dk skal overdrages til klager, da det i 2005 af Folketinget er besluttet, at hamstring/warehousing af domæner er ulovligt. Altså må en registrant ikke registrere et domæne med det formål at sælge det igen for at profitere på det. I dette tilfælde gørvigtige forhold sig gældende, nemlig 1: Domænet (gælder samtligeaf indklagedes domæne• bliver ikke reelt brugt. 2: Registrant har forsøgt at sælge domænet. 3: Domænet er købt for at blive solgt videre. Artiklen med Andreas’ eget udsagn om videresalg til virksomheder eller private underbygger i den grad denne påstand. Til slut vil jeg mene, at det må være i Domæneklagenævnets interesse, at få sat en stopper for domænehajer, netop ved at undgå, at folk betaler en overpris for et domæne, blot fordi de ikke er klar over lovgivningen på området. Denne lovgivning skal bredes ud således, at der ikke længere eksisterer en forretning på dette område for såkaldte domænehajer, da de ikke længere vil kunne sælge til en overpris og derfor bliver nødt til reelt set at tage domænet i brug, for at beholde dette.” Som bilag(litreret af sekretariate• har CanFarm fremlagt et uddrag af artiklen ”Boserup frakendt domænenavn med titlen advokat”, som blev offentliggjort på JydskeVestkystens hjemmeside den 21. juli 2018. Uddraget har den ordlyd, som er gengivet i klagerens replik, jf. ovenfor. Som bilag (litreret af sekretariate• har CanFarm fremlagt en udateret mail fra Andreas Gjørtler Jensen til CanFarm, hvoraf bl.a. fremgår: ”Jeg er ked af at vores uenighed om prisen for domænenavnet er endt ud i en klage hos domæneklagenævnet. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke taber sagen, men vil du ikke alligevel være flink og trække din klage tilbage i dag, hvilket du sagtens kan ved at skrive til dem. Så får du gebyret tilbage og jeg overfører domænenavnet udviklingsordningen.dk til dig med det samme? Jeg er nemlig ikke interesseret i at uenigheden skal deles med offentligheden ved en evt. afgørelse, og kommer derfor med dette tilbud.” I duplikken har Andreas Gjørtler Jensen anført bl.a.: ”Niclas referer i [replikken] til Bilag+ 2, angiveligt som bevis for, at jeg vel vidende tilbød ham en overpris: [Af] bilag... fremgår ..., at jeg svarede ham, at ”hvis jeg endelig skulle af med thc.dk (+ de andre cannabisrelaterede domæner), skulle det min. være i bytte for peberspray.dk (+150.000 kr.), og ellers sælger jeg dem ikke for mindre end 250.000 kr., hvilket jeg vurderer de er værd for mig, baseret på bl.a. mulig indtægt gennem besøgende på bloggen mv.” Jeg skriver desuden, at hvis han ikke er interesseret i dette, er jeg heller ikke interesseret i at overfører dem til ham. Dette står jeg ved. Han blev ved med at skrive, at han ville give ca. 7.000 kr., og jeg prøvede at sætte det i perspektiv for ham, at hvis jeg endelig skulle sælge dem til ham, ville prisen være højere, alene baseret på hvad jeg vurderede de ville kunne indbringe mig. Hovedformålet har hele tiden været en blog, bl.a. om en Klagesag hos Folketingets Ombudsmand vedr. dyrkning af cannabis. Jeg skrev så til Niclas, eftersom han ikke havde svaret, for at hører om han stadig var interesseret i at købe domænet, til en pris jeg som jeg min. ønskede at modtage, hvis jeg skulle overføre det til ham, hvilket han jo havde forespurgt. Hertil svarede han, at han stadig kun vil give 7.200 kr. for det og at vi derfor var for langt fra hinanden. ... Eftersom jeg synes det på denne mail [bilag 2] lød som om, at han kun var interesseret i domæne, sagde jeg stadig nej tak til tilbuddet, men fortalte ham, at hvis jeg alene skulle overføre THC.dk og Tetrahydrocannabinol.dk til ham, var jeg i det øjeblik villig til at overfører det til ham for min. 50.000 kr., hvilket jeg dog kun var interesseret i, på det tidspunkt, hvorfor jeg også skrev ”lige nu”, dette tilbud er jeg heller ikke interesseret i mere. Niclas skrev så ca.mdr. senere, at vi fortsat var for langt fra hinanden ift. hvad vi hver især vurderede prisen til at være for domænerne, og at han i øvrigt kun var interesseret i THC.dk. Jeg svarede ham derfor ikke, indtil jeg½ måned senere kontaktede ham vedr. denne klage; ... Jeg tilbød ham mit domænenavn Udviklingsordningen.dk, hvis han ville trække klagen tilbage. Det er som skrevet den første mail jeg skrev til ham, siden han for½ måned siden skrev, at han fortsat ikke var interesseret i at betale den pris jeg ville have, hvis jeg skulle overføre domænerne til ham og at han kun var interesseret i THC.dk. Dette gjorde jeg ikke fordi jeg er en domænehaj som Niclas synes bliver underbygget eller fordi jeg ”vil gøre alt for ikke at få opmærksomhed omkring lovgivningen på området” som han også påstår, men fordi, hvilket jeg også skrev til ham ”er ked af at vores uenighed om prisen for domænet er endt ud i en klage hos domæneklagenævnet” (da dette bl.a. fastlåser min mulighed for at flytte rundt på domænet som jeg har lyst til, inden et nyt gebyr hos DK-Hostmaster træder i kraft fra 1. januar 2019) og da jeg ikke er ”interesseret i at uenigheden skal deles med offentligheden ved en evt. afgørelse”. Det var således for at være flink ved ham, at jeg så tilbød ham mit domæne Udviklingsordningen.dk, selvom han i forvejen har et domænenavn til hans virksomhed: Canfarm.dk. Dette var han tydeligvis heller ikke interesseret i, siden han bruger det imod mig i klagen, for at vise, at jeg skulle bryde dansk domænelov. Hvorfra han ved dette tilbud har den opfattelse at jeg ”vil gøre alt for ikke at få opmærksomhed omkring lovgivningen på området” ved jeg ikke. Opmærksomhed omkring lovgivningen på området var netop, hvad der lå til grund for omtalte artiklen hos JydskeVestkysten. ... Jeg synes ... netop, at jeg med min udtalelse til JydskeVestkysten har gjort opmærksomhed omkring lovgivningen på området. Derfor kan jeg heller ikke se her, at dette skulle betyde at jeg er en ”domænehaj” som Niclas Hansen påstår. At jeg skrev til JydskeVestkysten, at der er penge at tjene på domæner, som får mange besøgende, er et faktum. At personer og virksomheder betaler penge for domænenavne der svarer til deres navn eller firmanavn er også et faktum, som sagtens kan lade sig gøre indenfor rammerne af dansk domænelov: Dansk Folkeparti betalte således 75.000 kr. for DF.dk, TDC ca.mio. kr. for TDC.dk, sommerhuse.dk blev solgt for 250.000 SEK. osv. ... ... Det er et faktum at Niclas Hansen fra CanFarm ApS har tilbudt mig penge for domænenavnet THC.dk, uden at jeg har taget kontakt til dem. Jeg synes derfor ikke, at der er mig som udnytter Niclas’ interesse i at råde over domænenavnet til at betinge mig en ”overpris” for domænenavnet. Som skrevet var jeg ikke interesseret i at sælge det til ham, og slet ikke for en pris, som jeg vurderer, er en underpris. Jeg synes derimod at Niclas udnytter Domæneklage- muligheden for at prøve at tilegne sig domæner, som andre har en reel interesse i, ved at tilbyde dem penge, og efterfølgende klage med påstand om overdragelse, hvis ikke registranten acceptere hans underpris, hvilket netop er tilfældet her. Han henviser så til, at jeg tilbyder at sælge domænet til en ”overpris”, uden at jeg selv har en interesse for domænenavnet, og at hvis jeg havde en oprigtig interesse i domænenavnet ”ville han fra start have afvist, eller i hvert fald gjort det klart, at han ikke var interesseret i at sælge domænenavnet, hvilket må siges ikke at være tilfældet.”, hvilket jeg netop mener at have gjort, ved at afvise Niclas Hansens tilbud om at købe domænet, og besvaret hans underbud med min egen vurdering. Jeg har dog intet imod at fortælle, at jeg heller ikke vil beholde domænet for enhver pris, ligesom df.dk ikke ville beholde deres domæne for 75.000 kr., sommerhuse.dk ikke ville beholde deres domæne for 250 SEK. og TDC.dk ikke ville beholde deres domæne for ca. mio. kr. Dette synes jeg dog ikke viser andet end, at domænenavne også kan handles lovligt indenfor domænelovens bestemmelser, ligesom de kan sælges på tvangsauktioner osv. jf. bl.a. en Landsrets dom. At jeg ikke vil beholde domænet for enhver pris jeg bliver tilbudt, betyder dog ikke at jeg ikke har en oprigtig interesse i domænenavnet. Som jeg også skrev i min domæneklage vedr. domænet (J.nr.: 2018-0382) er det i forbindelse med forberedelserne til en fremtidig oprettelse af en informationsside/blog vedr. historien om samt dyrkning af lovlige cannabisplanter til havebrugsformål (fx. fremstilling af frø) til brug for private danskere mfl., at jeg bl.a. har set på domænenavnet THC.dk. Domæneklagenævnet gav mig som bekendt medhold i klagen, og THC.dk har jeg i sinde at benytte som hovedside til dette. ... Udover [det i svarskriftet anførte] kan jeg tilføje, at den inaktive ”køb dette domæne” knap, som hørte med siden da jeg fik medhold i min klage, er ved at blive fjernet, og vil højst sandsynlig være det, når denne klage afgøres. Navneserveren har jeg skiftet og webhotel, startsiden mm. bliver det næste. Desuden kan jeg oplyse, at jeg har en anden blog: latterligelove.blogspot.com, hvor et udkast vedr. klagen hos Folketingets Ombudsmand allerede er skrevet, og har været det i lang tid, hvorfor det ikke har været nødvendigt for mig, også at skrive et udkast på THC.dk, efter jeg fik dette overført. Der er jo desuden ikke truffet en endelig afgørelse i sagen hos Ombudsmanden endnu. ... Vedhæftet som bilag D1 er en underretning fra Folketingets Ombudsmand af 2. august 2018 om forventet sagsbehandlingstid ifm. min klage af 1. maj 2018. Selve klagen fylder ca. 120 sider, og har forskellige bilag bl.a. i form af mp3-filer ... Vedhæftet som bilag E2 er desuden en yderligere underretning om sagsbehandlingstid af 8. november 2018, hvoraf det fremgår, at en stillingtagen til sagen forventes afgjort i begyndelsen af 2019. ... Som bilag F er vedhæftet Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse af 26. juli 2016 ifm. min ansøgning af 21. juni 2016. Som bilag G er vedhæftet Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse af 16. maj 2017 ifm. min ansøgning af 17. februar 2017 (SUM sagsnr.: 1703476). ... ... Jeg uploadede mit svarskrift inden for tidsfristen, nemlig den 27. november. Sekretariat sendte en bekræftelse på modtagelse ud den 30. november. Når svarfristen overskrides, har man automatisk ikke mulighed for at indsende dokumenter via Klagenævnets sagsportal. Jeg ville egentligt gerne have indgået et samarbejde om THC.dk med Niclas Hansen og CanFarm ApS, til gengæld for et samarbejde, hvilket efter klagenævnets opfattelse (i sag 2017- 0030) ikke kan lægges til grund, for et udtryk for et forsøg på at udleje et domænenavn, og kan derfor jf. afgørelsen efter klagenævnets opfattelse ikke lægges til grund, at indklagede har haft til hensigt at udleje domænenavnet til klageren mod en form for modydelse. Det lyder dog kun som om, at Niclas Hansens har været interesseret i at købe domænenavnet, for en underpris. Jeg regner derfor heller ikke med at tilbyde ham et samarbejde, set i lyset af den usamarbejdsvilje han har vist indtil videre, men kan herudover oplyse, at dette sagtens kan blive tilfældet med andre personer og/eller virksomheder, hvis der skulle vises interesse i at samarbejde, hvori domænenavnet kan bruges til det mest gavnlige.” Som bilag D og E har Andreas Gjørtler Jensen fremlagt to breve af 2. august 2018 og 8. november 2018 fra Folketingets Ombudsmand, hvoraf fremgår, at Ombudsmanden den 1. og 2. maj 2018 har modtaget en henvendelse fra Andreas Gjørtler Jensen, men at Ombudsmanden endnu ikke har haft mulighed for at behandle sagen. Det fremgår ikke af brevene, hvad henvendelsen angår. Som bilag F har Andreas Gjørtler Jensen fremlagt en mail af 26. juli 2016 fra Lægemiddelstyrelsen, hvoraf fremgår bl.a.: ”Med e-mail af 21. juni 2016 har du ansøgt Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til dyrkning af planter af slægten cannabis, der er optaget som nr.på liste A i bilaget til bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer. Lægemiddelstyrelsen har med e-mail af 11. juli 2016 videresendt ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet, idet en dyrkningstilladelse vil forudsætte ministeriets dispensation fra de relevante bestemmelser.” Som bilag G har Andreas Gjørtler Jensen fremlagt et brev af 16. maj 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvoraf fremgår, at ministeriet ikke fandt grundlag for at imødekomme Andreas Gjørtler Jensen anmodning om dispensation fra kravene i §a, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, om dyrkning af hamp. Ved opslag den 6. november 2018 på ”thc.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som afbilledet i bilag(ovenfor). Ved fornyet opslag den 19. marts 2019 på ”thc.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke længere findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 19. marts 2019 på ”thc.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i altgange (den 5. august 2018 og den 25. september 2018) siden Andreas Gjørtler Jensens overtagelse af domænenavnet den 13. juni 2018. Domænenavnet fremstod på disse tidspunkter således: Ved opslag den 19. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at Andreas Gjørtler Jensen er registrant af domænenavnet ”thc.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at Andreas Gjørtler Jensen under samme bruger-id (AGJ86-DK) yderligere er anført som registrant af følgende domænenavne: foodzoom.dk, kruså.dk, morfin.dk, sprayvåben.dk, tetrahydrocannabinol.dk og udviklingsordningen.dk Sekretariatet har ved opslag på domænenavnene konstatereret, at der ikke findes hjemmesider herpå. Ved sekretariatets søgning på ”thc” den 19. marts 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 112.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen CanFarm eller Andreas Gjørtler Jensen. Søgeresultaterne vedrørte primært generel omtale af tetrahydrocannabinol (forkortet ”THC”), THC, THC olie mm. Sekretariatet har ved opslag på sundhedsvæsenets hjemmeside ”sundhed.dk” konstateret, at tetrahydrocannabinol (THC) er et af de aktive stoffer i cannabis. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren, CanFarm, har gjort gældende, • at CanFarm har til hensigt at drive virksomhed bl.a. med salg af medicinsk cannabis, hvorfor CanFarm har en klar interesse i at kunne benytte domænenavnet ”thc.dk” til bl.a. en webshop og til at formidle oplysninger om medicinsk cannabis, • at CanFarms ansøgning om tilladelse til dyrkning af medicinsk cannabis i øjeblikket er under behandling i Lægemiddelstyrelsen, • at Andreas Gjørtler Jensen, der har rådet over domænenavnet siden den 13. juni 2018, endnu ikke har taget domænenavnet i brug, men derimod har tilbudt at sælge domænenavnet til CanFarm for først 250.000 kr. og siden 50.000 kr., hvilket taler for, at Andreas Gjørtler Jensen ikke har nogen reel eller legitim interesse i domænenavnet, • at domænenavnet ifølge hjemmesiden herpå har været til salg, og at hjemmesiden har henvist til domænenavnet ”sedo.com”, hvor det via en mægler var muligt at erhverve domænenavnet, • at Andreas Gjørtler Jensen er registrant af mindst andre domænenavne, som han heller ikke anvender, hvilket taler for, at hans hensigt med registreringen af domænenavnene alene er hamstring med økonomisk gevinst for øje, • at Andreas Gjørtler Jensens formål med registreringen af domænenavnet alene har været at tjene penge herpå understøttes af en artikel i JydskeVestkysten af 21. juli 2018, hvoraf fremgår, at han i en mail til avisen har oplyst, at ”der er gode penge at tjene på private og virksomheder, der er indstillet på at betale høje summer for at erhverve domænenavne tilbage eller få et, der svarer til deres navn eller firmanavn”, og at han ”eksempelvis [har] domænet på thc.dk ... [som] en direktør for en medicinsk cannabis virksomhed nu er interesseret i at erhverve for en pæn rund rum”, • at Andreas Gjørtler Jensens ulovlige hensigt bag registreringen af domænenavnet yderligere er understøttet af, at han – for at undgå opmærksomhed – har forsøgt at få CanFarm til at trække sin klage tilbagebage mod, at Andreas Gjørtler Jensen overdrog et andet domænenavn til CanFarm, og • at Andreas Gjørtler Jensens registrering og (manglend• brug af domænenavnet ”thc.dk” således er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Indklagede, Andreas Gjørtler Jensen, har gjort gældende, • at det er korrekt, at han har tilbudt at overdrage domænenavnet ”thc.dk” til CanFarm mod betaling, men baggrunden herfor var, at CanFarm selv rettede henvendelse til ham herom, • at baggrunden for, at han på ny rettede henvendelse til klageren om overdragelse af domænenavnet mod betaling af 50.000 kr., var, at CanFarm ikke havde svaret på hans første tilbud, • at baggrunden for, at han rettede henvendelse til CanFarm om, hvorvidt CanFarm ville trække sin klage til Klagenævnet for Domænenavne tilbage, var, at han var ked af, at der var opstået uenighed mellem dem om prisen på domænenavnet, og baggrunden var således ikke, at han ville undgå opmærksomhed omkring sagen, • at hans udtalelser til JydskeVestkysten om, at der er penge at tjene på domænenavne, der svarer til personers eller virksomheders navne, er et faktum, • at det ikke er i strid med domæneloven at tjene penge ved salg af domænenavne til personer og virksomheder, der er villige til at købe dem, hvilket understøttes af, at domænenavnet ”df.dk”, f.eks. blev overdraget til Dansk Folkeparti mod betaling af 75.000 kr., og at domænenavnet ”tdc.dk” blev overdraget til TDC mod betaling af ca.mio. kr., • at det ikke er korrekt, at han udnytter CanFarms interesse i domænenavnet, idet CanFarm selv har rettet henvendelse til ham om overdragelse af domænenavnet, • at han i udgangspunktet slet ikke var interesseret i at sælge domænenavnet til CanFarm, men hvis domænenavnet skulle sælges, skulle dette naturligvis ikke være til underpris, • at det er korrekt, at der på domænenavnet er en hjemmeside, hvor der er en knap med teksten ”Køb dette domæne”, men knappen er inaktiv og er ved at blive fjernet, • at han arbejder på en hjemmeside til domænenavnet, der skal indeholde en blog, som bl.a. skal omhandle en klage, som han den 1. maj 2018 har indsendt til Folketingets Ombudsmand vedrørende Ældre- og Sundhedsministeriets afslag på hans anmodning om dispensation fra reglerne om dyrkning af cannabis, men at Ombudsmanden endnu ikke har svaret herpå, • at domæneloven ikke indeholder noget krav om, at han inden en bestemt tidsfrist skal have taget domænenavnet i anvendelse, • at CanFarm ikke kan have nogen reel interesse i domænenavnet, idet CanFarm tidligere har fået afslag fra Lægemiddelstyrelsen på en anmodning om tilladelse til at dyrke medicinsk cannabis, og • at han har været først i tid med registreringen af domænenavnet, hvorfor CanFarm ikke er berettiget til at overtage registreringen heraf.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om Andreas Gjørtler Jensens registrering og anvendelse af domænenavnet ”thc.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. CanFarm ApS har efter det oplyste indgivet en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til dyrkning og håndtering af medicinsk cannabis, og CanFarm ønsker at anvende domænenavnet ”thc.dk” til salg af og kommunikation vedrørende medicinsk cannabis. ”Thc” er en forkortelse af tetrahydrocannabinol, der er et af de aktive stoffer i cannabis, og Klagenævnet finder på den baggrund, at CanFarm har en klar interesse i at kunne anvende domænenavnet ”thc.dk” til det oplyste formål. CanFarms interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder Andreas Gjørtler Jensens interesser. Domænenavnet ”thc.dk” blev ved Klagenævnets afgørelse af 13. juni 2018 i sag 2018-0382 overdraget til Andreas Gjørtler Jensen, idet Klagenævnet fandt, at den tidligere registrants registrering af domænenavnet alene havde til formål at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af domænenavnet, hvilket er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Det fremgår af Klagenævnets afgørelse, at Andreas Gjørtler Jensen under sagen oplyste, at han ønskede at anvende domænenavnet ”thc.dk” til en blog om bl.a. dyrkning af lovlige cannabisplanter. Andreas Gjørtler Jensen har imidlertid endnu ikke taget domænenavnet i anvendelse til dette eller andre legitime formål, idet domænenavnet derimod – efter hans egne oplysninger – i hvert fald frem til januar 2019 indeholdt en hjemmeside, der – udover at indeholde en række ”relaterede links” – indeholdt et link med teksten ”Køb dette domæne”, og idet der i dag ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Andreas Gjørtler Jensen fremsatte i begyndelsen af juli 2018, dvs. ca. to uger efter Klagenævnets afgørelse om overdragelse af domænenavnet til ham, et tilbud til CanFarm om, at Andreas Gjørtler Jensen ville overdrage domænenavnet mod betaling af 250.000 kr. Dette blev afvist af CanFarm. Andreas Gjørtler Jensen rettede herefter den 12. august 2018 henvendelse til CanFarm med et nyt tilbud om overdragelse af domænenavnet mod betaling af 50.000 kr. Også dette blev afvist af CanFarm. Det fremgår endvidere, at Andreas Gjørtler Jensen i samme periode til brug for en artikel i JydskeVestkysten, der blev offentliggjort på internettet den 21. juli 2018, udtalte, at ”der er gode penge at tjene på private og virksomheder, der er indstillet på at betale høje summer for at erhverve domænenavne tilbage eller få et, der svarer til deres navn eller firmanavn”, og at han var registrant af domænenavnet ”thc.dk”, som en medicinsk cannabis virksomhed var interesseret i at købe. I lyset heraf samt af, at Andreas Gjørtler Jensen som nævnt endnu ikke har taget domænenavnet i brug, finder Klagenævnet, at det må lægges til grund, at Andreas Gjørtler Jensen ikke har nogen reel, legitim eller beskyttelsesværdi interesse i registreringen af domænenavnet. Det forhold, at Folketingets Ombudsmand endnu ikke har taget stilling til den klage, som Andreas Gjørtler Jensens blog angiveligt bl.a. skal omhandle, kan i lyset af de foreliggende oplysninger ikke føre til et andet resultat. Andreas Gjørtler Jensens registrering har hindret CanFarm i at lade domænenavnet registrere, og CanFarm har været først i tid med hensyn til at anfægte Andreas Gjørtler Jensens registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for CanFarm end for Andreas Gjørtler Jensen at kunne gøre brug af domænenavnet ”thc.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af Andreas Gjørtler Jensens domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”thc.dk” skal overføres til klageren, CanFarm ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.